Kallelse till årsstämma i Lifco AB

     

Aktieägarna i Lifco AB (publ), organisationsnummer 556465–3185, kallas till årsstämma fredag 29 april 2022 klockan 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

Av hänsyn till den pågående pandemin har Lifcos styrelse beslutat att också erbjuda möjlighet för aktieägarna att utöva sin rösträtt per post.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag 21 april 2022.

Dessutom måste aktieägare anmäla sitt deltagande till årsstämman:

 • Den som väljer att delta i årsstämman i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla sig senast måndag 25 april 2022.
 • Den som väljer att förhandsrösta anmäler sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Poströstning” nedan så att förhandsrösten är Lifco tillhanda senast torsdag 28 april 2022.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 april 2022. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande kan ske på ett av följande sätt:

 • genom inlämnande av poströstningsformulär, se nedan för mer information,
 • via Lifcos webbplats lifco.se/arsstamma,
 • per telefon 08-402 92 82, eller
 • skriftligen till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
  101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisations-nummer, antal aktier samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort till årsstämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på webbplatsen lifco.se/arsstamma och sänds till aktieägare som begär det.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt genom webbplatsen lifco.se/arsstamma. Separat anmälan behöver inte göras vid enbart poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Fysiska personer skriver under formuläret med BankID genom webbplatsen lifco.se/arsstamma. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad senast torsdag 28 april 2022.

Juridiska personer använder poströstningsformulär genom webbplatsen lifco.se/arsstamma. Poströstningsformuläret signeras av behörig firmatecknare och skickas per post tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Samma förfarande gäller om aktieägare förhandsröstar skriftligen med fysiskt dokument eller genom ombud. Om aktieägare företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se ovan under avsnittet ”Anmälan om deltagande”). Poströstningsformuläret ska vara Lifco tillhanda senast torsdag 28 april 2022.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av

a) årsredovisning och revisionsberättelse

b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

 1. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 2. Verkställande direktörens redogörelse
 3. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisor
 8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  1. omval av Carl Bennet,
  2. omval av Ulrika Dellby,
  3. omval av Annika Espander,
  4. omval av Dan Frohm,
  5. omval av Erik Gabrielson,
  6. omval av Ulf Grunander,
  7. omval av Johan Stern,
  8. omval av Caroline af Ugglas,
  9. omval av Axel Wachtmeister,
  10. omval av Per Waldemarson,
  11. omval av Carl Bennet som styrelseordförande
 9. Val av revisor
 10. Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
 11. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 1316)

Valberedningen har inför årsstämman 2022 bestått av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Hans Hedström (Carnegie Fonder), Frank Larsson (SHB Fonder & Liv) och Javiera Ragnartz (SEB Fonder & Liv).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats lifco.se.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 6 760 000 kronor, varav 1 352 000 kronor till ordföranden och 676 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 268 000 kronor till ordföranden och 134 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 144 000 kronor till ordföranden och 89 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster, närvarande aktieägare, biträden och ombud samt kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersoner (punkt 5)

Till justeringspersoner föreslås Hans Hedström, Carnegie Fonder och Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden,eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2021 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara tisdag 3 maj 2022. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg fredag 6 maj 2022. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till utdelning är fredag 29 april 2022.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen:

Valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti 2022 samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av den eller dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om väsentlig förändring skett i ägarförhållandena beträffande den av de mindre aktieägarna som utsett en representant, ska – om valberedningen bedömer så lämpligt – annan mindre aktieägare kontaktas och denne äga rätt att utse en representant alternativt valberedningens arbete fortsätta utan ny representant för de mindre aktieägarna. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, eller om det är ledamot som representerar de mindre aktieägarna som lämnar valberedningen ska ersättare hämtas från samme aktieägare eller annan mindre aktieägare. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning uppställer för dess arbete och förslag. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisor(er), styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till principer för valberedning inför årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen för Lifco AB föreslår att årsstämman 2022 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

 1. Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Lifco AB:s koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. För närvarande finns det fyra medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

 1. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter som bedriver en hållbar verksamhet och har potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har en tydlig affärsstrategi med fokus på resultat, enkelhet och decentralisering. Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år vilket har åstadkommits genom såväl organisk tillväxt som förvärv. För ytterligare information om Lifcos affärsstrategi, se årsredovisningen för 2021.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Lifcos

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

 1. Formerna av ersättning med mera

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

Rörlig ersättning och kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning med mera

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets

affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

För den verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 100 procent av den årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de individuella mål som föreslås av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen baseras på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt uppsatta mål. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare.

Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt.

Pensionsförmåner och andra förmåner

Pensionsrätt för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder. För den verkställande direktören avsätts ett belopp motsvarande 60 procent (exklusive lönekostnad) av den årliga grundlönen till kapital-, pensions-, liv- och sjukförsäkringar. Andra ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner om max 35 procent (exklusive lönekostnad) av den årliga grundlönen. Pensionsavtal tecknas enligt gällande lokala regler för det land där den ledande befattningshavaren är bosatt. Samtliga pensionsförmåner är premiebestämda samt oantastbara, det vill säga inte villkorade av framtida anställning i Lifco.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner ska dock utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst 18 månader. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida gäller en uppsägningstid om högst tolv månader. Rätt till lön och andra förmåner bibehålls under uppsägningstiden. Grundlön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande grundlönen för två år. Uppsägningslönen ska inte avräknas mot andra inkomster.

 1. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

 1. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

 1. Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Uppgift om ersättning med mera till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2021 framgår på sidorna 46–47 och not 10 i årsredovisningen för 2021 samt i styrelsens ersättningsrapport som årsstämman 2022 föreslås anta.

Handlingar och övriga upplysningar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget på Verkmästaregatan 1 i Enköping och på dess webbplats lifco.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress enligt ovan.

I Lifco finns totalt 454 216 300 aktier berättigande till 727 634 950 röster. Av dessa aktier är 30 379 850 A-aktier med tio röster per aktie och 423 836 450 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats .

Lifco har säte i Enköping.

________________

Enköping i mars 2022

Styrelsen för Lifco AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2021 hade Lifco 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

         


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.