Beslut vid Lifcos årsstämma 2023

Idag, fredag 28 april 2023, hölls Lifcos årsstämma. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,80 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till onsdag 3 maj 2023.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 296 940 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 399 320 kronor till ordföranden och 699 660 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 277 380 kronor till ordföranden och 138 690 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 149 040 kronor till ordföranden och 92 115 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PricewaterhouseCoopers har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen som ska gälla till dess beslut om ändring av principerna fattas av bolagstämman. Principerna innebär bland annat att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Ersättningsrapport

Den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten godkändes.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen som innebär att aktieägarna kan utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 211 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2022 omsatte Lifco 21,6 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 4,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,6%. Läs mer på www.lifco.se.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.