Beslut vid Lifcos årsstämma 2022

Idag, fredagen den 29 april 2022, hölls Lifcos årsstämma. Med stöd av den tillfälliga lagen om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor hade aktieägarna också erbjudits möjligheten att utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 3 maj 2022.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 760 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 352 000 kronor till ordföranden och 676 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 268 000 kronor till ordföranden och 134 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 144 000 kronor till ordföranden och 89 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2023 bestående de fem röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation per den 31 augusti 2022 samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Stämman godkände de föreslagna principerna för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2021 hade Lifco 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.