Beslut vid Lifcos årsstämma 2020

Vid Lifcos årsstämma som hölls i Stockholm den 24 juni 2020 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 26 juni 2020.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Johan Stern, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyvaldes Dan Frohm och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 350 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 270 000 kronor till ordföranden och 635 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 135 000 kronor till ordföranden och 83 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers har meddelat att Eric Salander kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2021 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem röstmässigt största aktieägare per den 31 augusti 2020 samt, om styrelsens ordförande i samråd med en representant från den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, en representant för de mindre aktieägarna. Stämman godkände de föreslagna principerna för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befatt-ningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Lifco verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Grundlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag att ta bort bolagsordningens formulering om avstämningsdag. Den nya lydelsen är ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.” Vidare godkändes förslaget att termen ”firma” i bolagets bolagsordning ersätts av termen ”företagsnamn” samt att hänvisningen till ”lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument” (13 §) justeras till att hänvisa till ”lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.