Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Lifco fastställd till 7 maj 2021

Vid Lifcos årsstämma den 23 april 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 90 843 260 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara fredag 7 maj 2021, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är onsdag 5 maj 2021. Första dag för handel med uppdelade aktier är torsdag 6 maj 2021.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:

A-aktierna: SE0015949193

B-aktierna: SE0015949201

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till

454 216 300 aktier, varav 30 379 850 A-aktier och 423 836 450 B-aktier.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 08.00.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.