Delårsrapport januari-september 2022

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 24,1% till 15 550 (12 528) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 12,0%.
 • EBITA ökade med 23,9% till 3 340 (2 696) MSEK.
 • EBITA-marginalen uppgick till 21,5% (21,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 24,0% till 2 760 (2 226) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 24,0% till 2 070 (1 669) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 23,8% till 4,48 (3,62) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 531 (1 915) MSEK.
 • Under perioden har nio nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om
  cirka 1 130 MSEK.

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 20,7% till 5 020 (4 158) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 10,2%.
 • EBITA ökade med 28,0% till 1 103 (862) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 22,0% (20,7%).
 • Resultat före skatt ökade med 29,3% till 895 (692) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 29,5% till 671 (518) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 584 (736) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 15 550 12 528 24,1% 5 020 4 158 20,7% 20 502 17,3% 17 480
EBITA 3 340 2 696 23,9% 1 103 862 28,0% 4 353 17,4% 3 709
EBITA-marginal 21,5% 21,5% 22,0% 20,7% 1,3 21,2% 21,2%
Resultat före skatt 2 760 2 226 24,0% 895 692 29,3% 3 604 17,4% 3 070
Periodens resultat 2 070 1 669 24,0% 671 518 29,5% 2 830 16,5% 2 429
Resultat per aktie 4,48 3,62 23,8% 1,46 1,12 30,4% 6,12 16,3% 5,26
Avkastning på sysselsatt kapital 22,1% 22,7% -0,6 22,1% 22,7% -0,6 22,1% -0,4 22,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 139% 161% -22 139% 161% -22 139% -23 162%

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade under årets första nio månader med 24,1% till 15 550 (12 528) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter. Det generellt sett goda marknadsläget inom Demolition & Tools och Systems Solutions var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten om 12,0%. Omsättningen har påverkats positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten.   

Under niomånadersperioden ökade EBITA med 23,9% till 3 340 (2 696) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 21,5% (21,5%). Förvärv, organisk tillväxt och valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen.

Resultatet per aktie ökade under årets första nio månader med 23,8% till 4,48 (3,62) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 531 (1 915) MSEK. Det lägre kassaflödet beror huvudsakligen på ökad lagerbindning till följd av stark efterfrågan under en längre period och störningar i den globala försörjningskedjan som medfört behov av större säkerhetslager.

Lifco har under året konsoliderat nio förvärv varav tre inom affärsområdet Dental, två i Demolition & Tools och fyra i Systems Solutions. Förvärven inom Dental avser Zenith Dental som distribuerar dentalprodukter i Danmark, Oslo Dental som gör detsamma med norska tandläkare som målgrupp och Specialist Alarm Services i Storbritannien som utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Inom Demolition & Tools har verksamheten utökats med två italienska bolag: Cormidi som tillverkar minilastare och minidumpers och Trevi Benne som tillverkar utrustning till grävmaskiner. Inom Systems Solutions har divisionen Byggmaterial förstärkts med norska Cenec Tavlebygg som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet och finska BCC Solutions som bland annat erbjuder fiberoptiska transceivers och fiberkablage. Brittiska Condale Plastics som tillverkar specialgjorda plastprofiler har konsoliderats i division Kontraktstillverkning och nederländska EFKA Holding som tillverkar kundanpassade aluminiumramar för textilier ingår i division Service och Distribution. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

I augusti uppdaterade Lifco sitt MTN-program och utökade låneramen från fem till sex miljarder kronor samt emitterade två icke säkerställda obligationslån om totalt 750 MSEK. Lifco har därmed utestående obligationslån om totalt 3 100 MSEK. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,3 gånger EBITDA den 30 september 2022, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 24,1% till 15 550 (12 528) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 12,0%, förvärv bidrog med 8,7% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,6%. Omsättningen påverkades positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten. Avyttringen av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 1,2%.

Under perioden konsoliderades inkråmet i danska Zenith Dental samt majoriteterna av finska BCC Solutions, de båda norska bolagen Cenec Tavlebygg och Oslo Dental, de båda italienska bolagen Cormidi och Trevi Benne samt brittiska Specialist Alarm Services. Därutöver konsoliderades samtliga aktier i brittiska Condale Plastics och nederländska EFKA Holding.

EBITA ökade med 23,9% till 3 340 (2 696) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 21,5% (21,5%). Förvärv och organisk tillväxt bidrog till EBITA-ökningen. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4,0%. Under perioden genererades 42% (41%) av EBITA i EUR, 23% (24%) i SEK och 12% (12%) i NOK, 8% (7%) i GBP, 6% (5%) i DKK, 5% (5%) i USD och 4% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -63 (-52) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 24,0% till 2 760 (2 226) MSEK och periodens resultat ökade med 24,0% till 2 070 (1 669) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 839 MSEK under perioden till 3 133 MSEK den 30 september 2022 jämfört med 2 294 MSEK den 31 december 2021. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade under perioden till 139% från 162% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 2 046 MSEK från den 31 december 2021 till 9 159 MSEK den 30 september 2022 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv ökade från årsskiftet med 274 MSEK till 1 931 MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 1 672 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 september 2022 till 6 275 MSEK.

Den 2 augusti 2022 uppdaterade Lifco sitt MTN-program och utökade låneramen från fem till sex miljarder kronor. MTN-programmet ger Lifco möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Den 23 augusti 2022 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 750 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 3 100 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,7 den 30 september 2022 och var oförändrad från årsskiftet. Nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade till 1,9 gånger från 1,7 gånger den 31 december 2021. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade till 1,3 gånger från 1,1 gånger vid årsskiftet. Vid utgången av perioden var 57% (50%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 531 (1 915) MSEK under perioden och har påverkats negativt av ökad lagerbindning samt ökade kundfordringar till följd av den organiska tillväxten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 072 (-2 392) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 20,7% till 5 020 (4 158) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 10,2%, förvärv bidrog med 7,4% och valutakursförändringar påverkade positivt med 5,6%. Omsättningen påverkades positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten. Avyttringen av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 2,5%.

EBITA ökade med 28,0% till 1 103 (862) MSEK till följd av den organiska tillväxten, förvärv och valutakurseffekter. EBITA-marginalen ökade till 22,0% (20,7%), positivt påverkad av förvärv och priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 5,3%. Under tredje kvartalet genererades 45% (46%) av EBITA i EUR, 19% (22%) i SEK, 11% (11%) i NOK, 8% (7%) i GBP, 6% (4%) i USD, 4% (4%) i DKK och 7% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -24 (-18) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 29,3% och uppgick till 895 (692) MSEK. Periodens resultat ökade med 29,5% till 671 (518) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 408 MSEK till 3 133 MSEK den 30 september 2022 jämfört med 2 725 MSEK den 30 juni 2022. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 151% den 30 juni 2022 till 139% den 30 september 2022.

Koncernens nettoskuld ökade från den 30 juni 2022 med 730 MSEK till 9 159 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 584 (736) MSEK, huvudsakligen till följd av ökad lagerbindning och ökade kundfordringar till följd av den organiska tillväxten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 000 (-721) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 3 862 3 822 1,0% 1 213 1 166 4,0% 5 163 0,8% 5 123
EBITA 746 839 -11,1% 225 239 -5,9% 987 -8,6% 1 080
EBITA-marginal 19,3% 22,0% -2,7 18,5% 20,5% -2,0 19,1% -2,0 21,1%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 1,0% till 3 862 (3 822) MSEK under årets första nio månader. Under första kvartalet var produktionen av dentalproteser i Kina påverkad av pandemin. Detta har påverkat omsättningen negativt under hela året eftersom kunderna i större utsträckning valt lokalproducerad tandteknik även efter att produktionsstörningarna upphört.

EBITA minskade med -11,1% till 746 (839) MSEK under niomånadersperioden och EBITA-marginalen uppgick till 19,3% (22,0%). Lönsamheten påverkades negativt av den lägre efterfrågan på dentalprotester från Kina samt ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter efter att pandemirestriktionerna lättat.

Från och med januari 2022 konsolideras inkråmet i danska Zenith Dental. Bolaget är en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark och omsatte 2020 cirka 21 MDKK. Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i brittiska Specialist Alarm Services Ltd. Bolaget utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Specialist Alarm Services omsatte 2021 cirka 3,9 MGBP och har 27 anställda. Från och med juli 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i norska Oslo Dental som säljer utrustning och service till tandläkare i Norge. Bolaget omsatte 2021 cirka 27 MNOK och har fem anställda.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 4 518 3 372 34,0% 1 529 1 146 33,4% 5 847 24,4% 4 701
EBITA 1 162 900 29,1% 393 299 31,4% 1 523 20,8% 1 261
EBITA-marginal 25,7% 26,7% -1,0 25,7% 26,1% -0,4 26,0% -0,8 26,8%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till infrastruktur-, rivnings- och byggindustrierna. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under årets första nio månader med 34,0% till 4 518 (3 372) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter. Marknadsläget var generellt sett gott under perioden. Omsättningen påverkades också positivt av priskompensation för kostnadsökningar i verksamheten.  

EBITA ökade med 29,1% till 1 162 (900) MSEK under niomånadersperioden, positivt påverkad av organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter. Produktmixen hade en negativ effekt på EBITA-marginalen som uppgick till 25,7% (26,7%).

Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av italienska Cormidi som är en ledande tillverkare av minidumpers och minilastare. Bolaget omsatte 2020 cirka 13 MEUR och har 45 anställda. Från och med juli 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i italienska Trevi Benne som tillverkar redskap och tillbehör för grävmaskiner. Bolaget omsatte 2021 cirka 37 MEUR och har 105 anställda.

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 7 170 5 334 34,4% 2 278 1 846 23,4% 9 492 24,0% 7 656
EBITA 1 543 1 048 47,2% 520 353 47,3% 1 989 33,1% 1 494
EBITA-marginal 21,5% 19,6% 1,9 22,8% 19,1% 3,7 21,0% 1,5 19,5%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 34,4% till 7 170 (5 334) MSEK under årets första nio månader, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner, förvärv och positiva valutakurseffekter. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under årets första nio månader och omsättningen påverkades också positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten.  

EBITA ökade under perioden med 47,2% till 1 543 (1 048) MSEK och EBITA-marginalen förbättrades med 1,9 procentenheter till 21,5% (19,6%). Den organiska tillväxten, förvärv och valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen och marginalförbättringen.

Byggmaterial hade en god omsättningsutveckling under årets första nio månader med förbättrad lönsamhet, positivt påverkad av förvärv.

Kontraktstillverkning hade en god omsättningsutveckling under niomånadersperioden med förbättrad lönsamhet.

Miljöteknik hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling under årets första nio månader.

Service och Distribution hade en god omsättningsutveckling under niomånadersperioden med förbättrad lönsamhet, positivt påverkad av förvärv.

Den kvarvarande verksamheten inom division Skog efter försäljningen av Hekotek hade en stabil omsättningsutveckling med god lönsamhet jämfört med niomånadersperioden föregående år. För mer information om försäljningen av Hekotek i maj 2022, se nedan under avsnittet ”Avyttring”.

Inom divisionen Byggmaterial konsolideras från och med januari 2022 majoriteten av aktierna i norska Cenec Tavlebygg AS som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Bolaget omsatte 2020 cirka 17 MNOK och har åtta anställda. Inom division Byggmaterial konsolideras från och med maj 2022 majoriteten av aktierna i finska BCC Solutions som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, multiplexers, mediakonverterare, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning till den finska fibernätsmarknaden. Bolaget omsatte 2021 cirka 11 MEUR och har nio anställda. Inom division Service och Distribution konsolideras från och med september 2022 samtliga aktier i nederländska EFKA Holding som tillverkar kundanpassade aluminiumramar för textilier. Bolaget omsatte 2021 cirka 11,6 MEUR och har ett 40-tal anställda. Inom division Kontraktstillverkning konsolideras från och med september 2022 samtliga aktier i brittiska Condale Plastics som tillverkar specialgjorda plastprofiler. Bolaget omsatte cirka 18 MGBP 2021 och har ett 80-tal anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Zenith Dental Dental 21 MDKK1
Januari Cenec Tavlebygg Systems Solutions 17 MNOK1 8
Mars Cormidi Demolition & Tools 13 MEUR1 45
Mars Specialist Alarm Services Dental 3,9 MGBP 27
Maj BCC Solutions Systems Solutions 11 MEUR 9
Juli Trevi Benne Demolition & Tools 37 MEUR 105
Juli Oslo Dental Dental 27 MNOK 5
September EFKA Holding Systems Solutions 11,6 MEUR 40
September Condale Plastics Systems Solutions 18 MGBP 80
1 Avser omsättning 2020.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 18. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

AVYTTRING

I maj 2022 avyttrades samtliga aktier i det estniska bolaget Hekotek som erbjuder utrustning till sågverk huvudsakligen i Ryssland. Hekotek hade 130 anställda och omsatte 2021 cirka 40 MEUR. Bolaget har ingått i affärsområdet Systems Solutions, division Skog. Köpare är ledningen i bolaget som före transaktionen ägde 17,5% av aktierna. Avyttringen är inte väsentlig för koncernens eller division Skogs finansiella ställning och har inte någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 6 347 (5 912) under niomånadersperioden. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 415 (6 171). Genom förvärv har drygt 320 anställda tillkommit under niomånadersperioden.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco bevakar utvecklingen kring konflikten i Ukraina och har idag svårt att bedöma effekterna av sanktioner mot Ryssland och vilka implikationer konflikten kan få på den ekonomiska situationen i Europa. Efter avyttringen av Hekotek i maj 2022 har Lifco en obetydlig exponering mot Ryssland. Exklusive Hekotek uppgick försäljningen till Ryssland 2021 till 131 MSEK eller 0,7 % av koncernens omsättning. Koncernens försäljning till Ukraina uppgick 2021 till 0,3 MSEK.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovis-ningen för 2021.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2021 och ska läsas tillsammans med dessa.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 21 oktober 2022

Carl Bennet

Styrelseordförande

Ulrika Dellby 

Styrelseledamot

Dan Frohm 

Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

Ulf Grunander 

Styrelseledamot

Annika Espander

Styrelseledamot

Tobias Nordin

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Johan Stern

Vice ordförande

Caroline af Ugglas

Styrelseledamot

Axel Wachtmeister

Styrelseledamot

Per Waldemarson

VD och koncernchef, styrelseledamot

Peter Wiberg

Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Lifco AB (publ) reg.no 556465-3185

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 21 oktober 2022

PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius                                                   Vicky Johansson
Auktoriserad revisor                                                         Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 3 februari 2023.

Årsredovisningen för 2022 publiceras vecka 13.

Rapport för första kvartalet 2023 publiceras 28 april.

Rapport för andra kvartalet 2023 publiceras 14 juli.

Rapport för tredje kvartalet 2023 publiceras 20 oktober.

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 28 april 2023, kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 10 mars 2023.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden, Frank Larsson, SHB Fonder & Liv, Javiera Ragnartz, SEB Fonder & Liv och Jörgen Wärmlöv, Spiltan Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

 WEBBSÄND PRESENTATION

En webbsänd presentation med Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, äger rum fredag 21 oktober kl 09.00. Det går att lyssna på presentationen via webben eller genom att ringa något av numren nedan. Presentationen följs av en frågestund.

Länk till presentationen: https://ir.financialhearings.com/lifco-q3-2022

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 57
UK +44 3333 00 90 31

 

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022
kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. 2021
Nettoomsättning 15 550 12 528 24,1% 5 020 4 158 20,7% 17 480
Kostnad för sålda varor -9 104 -7 245 25,7% -2 898 -2 431 19,2% -10 150
Bruttoresultat 6 446 5 283 22,0% 2 122 1 727 22,9% 7 330
Försäljningskostnader -1 632 -1 289 26,6% -547 -444 23,2% -1 788
Administrationskostnader -1 876 -1 583 18,5% -622 -525 18,5% -2 249
Utvecklingskostnader -116 -102 13,7% -36 -31 16,1% -140
Övriga intäkter och kostnader 1 -31 -103% 2 -17 -112% -12
Rörelseresultat 2 823 2 278 23,9% 919 710 29,4% 3 141
Finansnetto -63 -52 21,2% -24 -18 33,3% -71
Resultat före skatt 2 760 2 226 24,0% 895 692 29,3% 3 070
Skatt -690 -557 23,9% -224 -174 28,7% -641
Periodens resultat 2 070 1 669 24,0% 671 518 29,5% 2 429
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2 033 1 644 23,7% 657 507 29,6% 2 390
Innehav utan bestämmande inflytande 37 25 48,0% 14 11 27,3% 39
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 4,48 3,62 23,8% 1,46 1,12 30,4% 5,26
EBITA 3 340 2 696 23,9% 1 103 862 28,0% 3 709
Avskrivningar materiella tillgångar 324 292 11,0% 113 102 10,8% 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 15 12 25,0% 5 4 25,0% 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 494 384 28,6% 173 141 22,7% 526

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

NIO MÅNADER KVARTAL 3

HELÅR

2021

MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Periodens resultat 2 070 1 669 24,0% 671 518 29,5% 2 429
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -59 -35 68,6% -30 -2 1400% -53
Omräkningsdifferenser 722 289 150% 281 80 251% 426
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 12 8 50,0% 6 1 500% 12
Summa totalresultat för perioden 2 745 1 931 42,2% 928 597 55,4% 2 814
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2 701 1 903 41,9% 912 585 55,9% 2 770
Innehav utan bestämmande inflytande 44 28 57,1% 16 12 33,3% 44
2 745 1 931 42,2% 928 597 55,4% 2 814

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dental 3 862 3 822 1,0% 1 213 1 166 4,0% 5 163 0,8% 5 123
Demolition & Tools 4 518 3 372 34,0% 1 529 1 146 33,4% 5 847 24,4% 4 701
Systems Solutions 7 170 5 334 34,4% 2 278 1 846 23,4% 9 492 24,0% 7 656
Koncernen 15 550 12 528 24,1% 5 020 4 158 20,7% 20 502 17,3% 17 480

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dentalprodukter 3 862 3 822 1,0% 1 213 1 166 4,0% 5 163 0,8% 5 123
Verktyg och maskiner 4 518 3 372 34,0% 1 529 1 146 33,4% 5 847 24,4% 4 701
Byggmaterial 1 121 894 25,4% 364 291 25,1% 1 494 17,9% 1 267
Kontraktstillverkning 1 419 1 024 38,6% 466 337 38,3% 1 921 25,9% 1 526
Miljöteknik 2 039 1 481 37,7% 684 481 42,2% 2 633 26,9% 2 075
Service och Distribution 2 119 1 429 48,3% 692 541 27,9% 2 713 34,1% 2 023
Skog 472 506 -6,7% 72 196 -63,3% 731 -4,4% 765
Koncernen 15 550 12 528 24,1% 5 020 4 158 20,7% 20 502 17,3% 17 480

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dental 746 839 -11,1% 225 239 -5,9% 987 -8,6% 1 080
Demolition & Tools 1 162 900 29,1% 393 299 31,4% 1 523 20,8% 1 261
Systems Solutions 1 543 1 048 47,2% 520 353 47,3% 1 989 33,1% 1 494
Gem. koncernfunktioner -111 -91 22,0% -35 -29 20,7% -146 15,9% -126
EBITA före förvärvs-
kostnader
3 340 2 696 23,9% 1 103 862 28,0% 4 353 17,4% 3 709
Förvärvskostnader -23 -34 -32,4% -11 -11 -31 -26,2% -42
2 662 851
EBITA 3 317 2 662 24,6% 1 092 851 28,3% 4 322 17,9% 3 667
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -494 -384 28,6% -173 -141 22,7% -636 20,9% -526
Finansiella poster – netto -63 -52 21,2% -24 -18 33,3% -82 15,5% -71
Resultat före skatt 2 760 2 226 24,0% 895 692 29,3% 3 604 17,4% 3 070

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 17 753 14 513 15 497
Materiella anläggningstillgångar 2 235 1 878 2 052
Finansiella anläggningstillgångar 376 245 320
Lager 3 890 2 700 2 821
Kundfordringar 2 934 2 238 2 257
Kortfristiga fordringar 687 519 420
Likvida medel 1 368 1 450 1 509
SUMMA TILLGÅNGAR 29 243 23 543 24 876
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 12 564 9 932 10 756
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 3 303 2 080 3 228
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 3 840 2 828 3 144
Kortfristiga räntebärande skulder 5 293 4 765 3 737
Leverantörsskulder 1 602 1 236 1 294
Övriga kortfristiga skulder 2 641 2 702 2 717
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 243 23 543 24 876

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
Ingående eget kapital 10 645 8 614 8 614
Periodens totalresultat 2 701 1 903 2 770
Värdeförändring ägartransaktioner -201 -137 -194
Utdelning -681 -545 -545
Utgående eget kapital 12 464 9 835 10 645
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 12 464 9 835 10 645
Innehav utan bestämmande inflytande 100 97 111
12 564 9 932 10 756

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 823 2 278 919 710 3 141
Avskrivningar nyttjanderätter 152 127 54 44 173
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 681 561 237 203 766
Räntor och finansiella poster, netto -63 -52 -24 -18 -71
Betald skatt -646 -538 -169 -176 -684
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 2 947 2 376 1 017 763 3 325
Förändring i rörelsekapital
Lager -1 027 -538 -226 -195 -627
Kortfristiga fordringar -564 -402 37 34 -463
Kortfristiga skulder 175 479 -244 134 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 531 1 915 584 736 2 938
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 875 -2 191 -927 -648 -2 990
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -176 -184 -64 -69 -266
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -21 -17 -9 -4 -31
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 072 -2 392 -1 000 -721 -3 287
Upplåning/amortering, netto 1 021 1 320 445 238 1 216
Utbetald utdelning -681 -545 -545
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -113 -84 -4 -98
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 227 691 445 234 573
Periodens kassaflöde -314 214 29 249 224
Likvida medel vid periodens början 1 509 1 170 1 255 1 178 1 170
Omräkningsdifferenser 173 66 84 23 115
Likvida medel vid periodens slut 1 368 1 450 1 368 1 450 1 509

FÖRVÄRV UNDER 2022

Under årets första nio månader har nio nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i danska Zenith Dental samt majoriteten av aktierna i finska BCC Solutions, de båda norska bolagen Cenec Tavlebygg och Oslo Dental, de båda italienska bolagen Cormidi och Trevi Benne samt brittiska Specialist Alarm Services. Därtill har samtliga aktier i brittiska Condale Plastics och nederländska EFKA Holding konosliderats under niomånadersperioden.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under årets första nio månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 23 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första nio månader. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 353 MSEK och EBITA med 79 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2022 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 565 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 118 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 12 1 058 1 070
Materiella tillgångar 67 67
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 449 -9 440
Leverantörsskulder och övriga skulder -359 -252 -611
Likvida medel 148 148
Summa nettotillgångar 317 797 1 114
Goodwill 813 813
Totala nettotillgångar 317 1 610 1 927
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 927
Ej utbetalda köpeskillingar -271
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -148
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 263
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 771

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 2 934 2 238 2 257
Andra långfristiga finansiella fordringar 13 12 13
Likvida medel 1 368 1 450 1 509
Summa 4 315 3 700 3 779
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 1 931 1 518 1 657
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 8 531 6 788 6 908
Leverantörsskulder 1 602 1 236 1 294
Summa 12 064 9 542 9 859

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M

2022

30 SEP

2021

31 DEC

2021

30 SEP

Nettoomsättning, MSEK 20 502 17 480 16 279
Omsättningsförändring, % 17,3 26,8 18,1
EBITA, MSEK 4 353 3 709 3 478
EBITA-marginal, % 21,2 21,2 21,4
EBITDA, MSEK 4 801 4 122 3 864
EBITDA-marginal, % 23,4 23,6 23,7
Sysselsatt kapital, MSEK 19 660 16 447 15 346
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 3 133 2 294 2 165
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,1 22,5 22,7
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 139 162 161
Avkastning eget kapital, % 24,4 24,6 23,4
Nettoskuld, MSEK 9 159 7 113 6 913
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,9 1,7 1,8
Räntebärande nettoskuld, MSEK 6 275 4 603 4 678
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,3 1,1 1,2
Soliditet, % 43,0 43,2 42,2
Antal aktier, tusental 454 216 454 216 454 216
Medelantal anställda 6 347 5 995 5 912

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Administrationskostnader -91 -86 -32 -27 -119
Övriga rörelseintäkter1 170
Rörelseresultat -91 -86 -32 -27 51
Finansnetto2 498 689 -3 31 711
Resultat efter finansiella poster 407 603 -35 4 762
Bokslutsdispositioner -54
Skatt 14 4 7 -1 -8
Periodens resultat 421 607 -28 3 700

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar på 476 (623) MSEK under niomånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 6 747 5 973 5 946
Kortfristiga fordringar 8 760 7 668 8 333
Likvida medel 339 394 584
SUMMA TILLGÅNGAR 15 846 14 035 14 863
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 626 3 793 3 886
Obeskattade reserver 122 75 122
Avsättningar 11 2
Långfristiga räntebärande skulder 2 394 1 343 2 363
Kortfristiga räntebärande skulder 4 996 4 561 3 522
Kortfristiga räntefria skulder 4 708 4 252 4 968
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 846 14 035 14 863
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 206 241 241

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv exklusive förvärvskostnader.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvskostnader.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 2122.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

NIO MÅN

2022

NIO MÅN

2021

HELÅR

2021

2 823
Rörelseresultat 2 278 3 141
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 494 384 526
EBITA 3 317 2 662 3 667
Förvärvskostnader 23 34 42
EBITA före förvärvskostnader 3 340 2 696 3 709

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

NIO MÅN

2022

NIO MÅN

2021

HELÅR

2021

2 823
Rörelseresultat 2 278 3 141
Avskrivningar materiella tillgångar 324 292 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 15 12 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 494 384 526
EBITDA 3 656 2 966 4 080
Förvärvskostnader 23 34 42
EBITDA före förvärvskostnader 3 679 3 000 4 122

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 2 566 1 522 2 554
Kortfristiga räntebärande skulder 5 077 4 606 3 558
Likvida medel -1 368 -1 450 -1 509
Räntebärande nettoskuld 6 275 4 678 4 603
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 1 931 1 518 1 657
Leasingskuld 953 717 853
Nettoskuld 9 159 6 913  7 113

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Totala tillgångar 29 243 27 296 26 712 24 876
Likvida medel -1 368 -1 255 -1 474 -1 509
Räntebärande pensionsavsättningar -65 -61 -57 -57
Icke räntebärande skulder                   -6 151 -5 934 -6 059 -5 497
Sysselsatt kapital 21 659 20 046 19 122 17 813
Goodwill och övriga immat tillgångar -17 753 -16 624 -16 234 -15 497
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 906 3 422 2 888 2 316

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 3 2022 Kv 22022 Kv 12022 Kv 42021
Sysselsatt kapital 19 660 21 659 20 046 19 122 17 813
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 133 3 906 3 422 2 888 2 316
Summa
EBITA 4 353 1 103 1 221 1 016 1 013
Avkastning sysselsatt kapital 22,1%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 139%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.