Delårsrapport januari-september 2020

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen minskade med -0,7% till 10 031 (10 104) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med -7,1%.
 • EBITA* ökade med 2,6% till 1 920 (1 872) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 0,6 procentenheter till 19,1% (18,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 6,7% till 1 545 (1 448) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 6,7% till 1 159 (1 086) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 7,1% till 12,59 (11,76) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 69,4% till 1 995 (1 178) MSEK.
 • Under perioden har sju verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om
  cirka 700 MSEK.

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 3,1% till 3 311 (3 211) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med -0,4%.
 • Affärsområdet Dental har påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom affärsområdet Demolition & Tools är marknadsläget fortsatt osäkert och svagare än föregående år.
 • EBITA* ökade med 17,3% till 699 (596) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 2,5 procentenheter till 21,1% (18,6%).
 • Resultat före skatt ökade med 19,7% till 566 (473) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 19,7% till 425 (355) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 11,2% till 736 (662) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 10 031 10 104 -0,7% 3 311 3 211 3,1% 13 772 -0,5% 13 845
EBITA* 1 920 1 872 2,6% 699 596 17,3% 2 571 1,9% 2 523
EBITA-marginal* 19,1% 18,5% 0,6 21,1% 18,6% 2,5 18,7% 0,5 18,2%
Resultat före skatt 1 545 1 448 6,7% 566 473 19,7% 2 093 4,9% 1 996
Periodens resultat 1 159 1 086 6,7% 425 355 19,7% 1 601 4,8% 1 528
Resultat per aktie 12,59 11,76 7,1% 4,61 3,86 19,4% 17,40 5,0% 16,57
Avkastning på sysselsatt kapital 18,6% 20,9% -2,3 18,6% 20,9% -2,3 18,6% -0,9 19,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 125% 122% 3,0 125% 122% 3,0 125% 17,0 108%
*Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Även under tredje kvartalet har covid-19 pandemin påverkat Lifcos dotterbolag på olika sätt. Omsättningen ökade under kvartalet med 3,1% till 3 311 (3 211) MSEK till följd av förvärv. Affärsområdet Dental har påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom Systems Solutions har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig. Inom affärsområdet Demolition & Tools är marknadsläget fortsatt osäkert och svagare än föregående år, framför allt för de mer kapitalintensiva produkterna.

EBITA* ökade med 17,3% till 699 (596) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,5 procentenheter till 21,1% (18,6%) till följd av förvärv och låga försäljnings- och marknadsförings-aktiviteter i kvartalet eftersom det inte varit möjligt för många dotterbolag att utföra normala marknadsaktiviteter på grund av pandemin. Resultatet per aktie ökade under tredje kvartalet med 19,4% till 4,61 (3,86) SEK och kassaflödet ökade med 11,2% till 736 (662) MSEK till följd av högre resultat och lägre lager.

Lifco har under årets första nio månader förstärkt Dental med fem förvärv: två tillverkande bolag i Danmark och ett i Sverige, en ledande distributör i Kroatien samt ett bolag som utvecklar journalsystem i Tyskland. Inom Systems Solutions förvärvades de båda italienska verksamheterna Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter samt Tastitalia som tillverkar kundanpassade touch-paneler, displayer och knappsatser. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

Den 27 augusti emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 200 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 2 200 MSEK inom MTN-programmet med en låneram på 3 000 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,3 gånger EBITDA* den 30 september 2020, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen minskade med -0,7% till 10 031 (10 104) MSEK till följd av effekterna av pandemin samt ett svagare marknadsläge för affärsområdet Demolition & Tools. Förvärv bidrog med 7,4%, den organiska tillväxten uppgick till -7,1% och valutakursförändringar påverkade omsättningen med -1,0%. Under årets första nio månader konsoliderades tyska Consys, italienska Cramaro Tarpaulin Systems, kroatiska Dental Grupa, danska Rönvig Dental Manufacturing, italienska Tastitalia, TrollDentals produktportfölj samt Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S.

EBITA* ökade med 2,6% till 1 920 (1 872) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,6 procentenheter till 19,1% (18,5%) till följd av förvärv och onormalt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med     -1,0%. Under perioden genererades 34% (34%) av EBITA* i EUR, 29% (27%) i SEK och 14% (16%) i NOK, 8% (3%) i GBP, 6% (8%) i DKK, 3% (6%) i USD och 6% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -44 (-47) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 6,7% till 1 545 (1 448) MSEK och periodens resultat ökade med 6,7% till 1 159 (1 086) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 288 MSEK under perioden till 2 057 MSEK den 30 september 2020 jämfört med 2 345 MSEK den 31 december 2019. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 108% vid årsskiftet och ökade under årets första nio månader till 125%.

Koncernens nettoskuld minskade med 127 MSEK från den 31 december 2019 till 5 425 MSEK den 30 september 2020 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 1 018 (861)MSEK. Den räntebärande nettoskulden minskade med 178 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 september 2020 till 3 862 (4 332) MSEK.

Den 27 augusti emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 200 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 2 200 MSEK inom sitt MTN-program med en låneram på 3 000 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,7) den 30 september 2020 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,9 (2,0) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,3 (1,5) gånger. Vid utgången av perioden var 41% (38%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 69,4% till 1 995 (1 178) MSEK under perioden, huvudsakligen till följd av högre resultat och minskat rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 099 (-1 555) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 3,1% till 3 311 (3 211) MSEK till följd av förvärv. Förvärv bidrog med 6,8%, den organiska tillväxten uppgick till -0,4% och valutakursförändringar påverkade negativt med -3,3%.

EBITA* ökade med 17,3% till 699 (596) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,5 procentenheter till 21,1% (18,6%) till följd av förvärv och onormalt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på grund av pandemin. Valutakursförändringar påverkade EBITA* med
-3,0%. Under tredje kvartalet genererades 35% (32%) av EBITA* i EUR, 30% (26%) i SEK, 13% (15%) i NOK, 9% (4%) i GBP, 4% (8%) i DKK, 4% (6%) i USD och 5% (9%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -16 (-15) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 19,7% och uppgick till 566 (473) MSEK. Periodens resultat ökade med 19,7% till 425 (355) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 116 MSEK till 2 057 MSEK den 30 september 2020 jämfört med 2 173 MSEK den 30 juni 2020. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 114% den 30 juni 2020 till 125% den 30 september 2020.

Koncernens nettoskuld ökade under kvartalet med 150 MSEK till 5 425 MSEK. Vid årsstämman den 24 juni 2020 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2019 till 5,25 kronor per aktie. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 uppgick till 476,9 MSEK och utbetalades den 1 juli 2020. Utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 utbetaldes under andra kvartalet 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 11,2% till 736 (662) MSEK under tredje kvartalet till följd av högre resultat och lägre lager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -228 (-610) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 3 077 3 256 -5,5% 1 065 1 004 6,1% 4 214 -4,1% 4 393
EBITA* 632 668 -5,4% 247 203 21,7% 838 -4,1% 874
EBITA-marginal* 20,5% 20,5% 23,2% 20,2% 3,0 19,9% 19,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning minskade med -5,5% till 3 077 (3 256) MSEK under årets första nio månader till följd av påverkan av pandemin under huvudsakligen april och maj. EBITA* minskade med -5,4% till 632 (668) MSEK under perioden och EBITA-marginalen uppgick till 20,5% (20,5%). Under tredje kvartalet har de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Lönsamheten har under tredje kvartalet påverkats positivt av att försäljnings- och marknadsförings-aktiviteter varit på en onormalt låg nivå till följd av pandemin.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Dentalmarknaden påverkades under andra kvartalet 2020 negativt i betydande omfattning av pandemin. Effekterna skilde sig mellan olika marknader men i alla länder minskade efterfrågan betydligt. I juni återhämtade sig samtliga europeiska dentalmarknader och i tredje kvartalet har de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer.

Från och med januari 2020 konsolideras danska Rönvig Dental Manufacturing som är en nischad tillverkare av dentalprodukter. Bolaget omsatte 2018 cirka 30 MDKK och har 17 anställda. Från och med februari 2020 konsolideras också Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S som är en ledande nischtillverkare av ögonskölj, plåster och första hjälpen-stationer. Produkterna säljs under varumärket Plum och omsatte 2019 cirka 79 MDKK. Verksamheten har tio anställda. Från och med februari 2020 konsolideras kroatiska Dental Grupa som är en ledande distributör av utrustning och förbrukningsvaror till tandläkare i Kroatien. Dental Grupa omsatte 2019 cirka 66 MHRK och har ett 40-tal anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Från och med juni 2020 konsolideras TrollDentals produktportfölj som 2019 omsatte cirka 25 MSEK. Från och med september 2020 konsolideras tyska Consys som utvecklar, säljer och underhåller journalsystem till tandläkare i Tyskland. Bolaget omsatte 2019 cirka 1,9 MEUR och har nio anställda.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 2 378 2 724 -12,7% 741 901 -17,8% 3 264 -9,6% 3 610
EBITA* 530 654 -19,0% 175 239 -26,8% 710 -14,9% 834
EBITA-marginal* 22,3% 24,0% -1,7 23,6% 26,5% -2,9 21,8% -1,3 23,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen minskade under årets första nio månader med -12,7% till 2 378 (2 724) MSEK och EBITA* minskade med -19,0% till 530 (654) MSEK med en EBITA-marginal* på 22,3% (24,0%). Den minskade efterfrågan och lönsamheten beror på att marknadsläget är fortsatt osäkert och svagare än föregående år, framför allt för de mer kapitalintensiva produkterna. Under kvartalet var USA-marknaden svagare än de europeiska marknaderna.

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 4 576 4 124 11,0% 1 505 1 306 15,2% 6 294 7,7% 5 842
EBITA* 840 617 36,1% 304 172 76,7% 1 132 24,5% 909
EBITA-marginal* 18,4% 15,0% 3,4 20,2% 13,2% 7,0 18,0% 2,4 15,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 11,0% till 4 576 (4 124) MSEK under årets första nio månader huvudsakligen till följd av förvärv. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom affärsområdet har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig.

Under årets första nio månader ökade EBITA* med 36,1% till 840 (617) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 3,4 procentenheter till 18,4% (15,0%). Lönsamhetsförbättringen beror på förvärv och att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter varit på en onormalt låg nivå till följd av pandemin.

Byggmaterial har tappat något i omsättning under tredje kvartalet och niomånadersperioden medan resultat och lönsamhet ökat eftersom marknadsföringsaktiviteter inte kunnat genomföras i normal utsträckning på grund av pandemin.

Kontraktstillverkning har haft en god utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under tredje kvartalet och niomånadersperioden. Många av divisionens kunder har varit relativt opåverkade av pandemin och det finns även kunder som har haft en positiv effekt av covid-19.

Miljöteknik minskade omsättningen och resultatet under tredje kvartalet och niomånadersperioden med bibehållen lönsamhet. De bolag som säljer indirekta produkter vilka inte ingår i en värdekedja har påverkats negativt av pandemin under andra och tredje kvartalet.

Service och Distribution har haft en god utveckling både avseende omsättning och lönsamhet under tredje kvartalet och niomånadersperioden. Tillväxten är driven av förvärv samt delvis positiv påverkan av pandemin inom flera verksamheter.

Skog hade en god utveckling under tredje kvartalet med ökad omsättning och förbättrat resultat och lönsamhet. Under niomånadersperioden har omsättningen minskat till följd av lägre volymer under första halvåret. Lönsamheten har förbättrats men jämförelsen med föregående år påverkas av att division Skog i tredje kvartalet 2019 gjorde reserveringar om cirka 15 MSEK för omstruktureringar till följd av minskad försäljning samt problemprojekt.

Inom divisionen Service och Distribution konsolideras från och med februari 2020 italienska Cramaro Tarpaulin Systems. Bolaget är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Bolaget omsatte 2019 cirka 27 MEUR och har ett 90-tal anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna. Inom divisionen Kontraktstillverkning konsolideras från och med september 2020 italienska Tastitalia. Bolaget är en nischad tillverkare av kundanpassade touch-paneler, displayer och knappsatser. Tastitalia omsatte 2019 cirka 12,2 MEUR och har cirka 70 anställda. Förvärvet omfattade majoriteten av aktierna.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Rönvig Dental Manufacturing Dental 30 MDKK 17
Februari Workplace Safety Dental 79 MDKK 10
Februari Dental Grupa Dental 66 MHRK 40
Februari Cramaro Tarpaulin Systems Systems Solutions 27 MEUR 90
Juni TrollDentals produktportfölj Dental 25 MSEK
September Tastitalia Systems Solutions 12,2 MEUR 70
September Consys Dental 1,9 MEUR 9

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 461 (5 241) under årets första nio månader. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 423 (5 370). Genom förvärv tillkom cirka 240 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Lifco fortsätter att följa effekterna av covid-19 pandemin. Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco verkar inom ett stort antal branscher som har påverkats i olika utsträckning av covid-19 pandemin. Under tredje kvartalet har affärsområdet Dental påverkats positivt av att de europeiska dentalmarknaderna fortsatt att återhämta sig till mer normala nivåer. Affärsområdet Systems Solutions har som helhet varit relativt opåverkat av pandemin. Inom Systems Solutions har vissa verksamheter sett en positiv påverkan av pandemin medan andra har haft en negativ effekt beroende på var i värdekedjan bolagen verkar och inom vilka segment kunderna befinner sig. Inom affärsområdet Demolition & Tools är marknadsläget fortsatt osäkert och svagare än föregående år, framför allt för de mer kapitalintensiva produkterna.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovis-ningen för 2019.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2019 och ska läsas tillsammans med dessa. Lifcos bolag har i flertalet länder erhållit statligt permitteringsstöd samt andra stöd vilka har minskat personalkostnaderna i andra och tredje kvartalet.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 22 oktober 2020

 

Carl BennetStyrelseordförande

Ulrika DellbyStyrelseledamot Dan FrohmStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Jansson Styrelseledamot
Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Lifco AB (publ) reg.no 556465-3185

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 22 oktober 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Eric Salander                                                                    Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor                                                         Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2020 och rapport för fjärde kvartalet publiceras 1 februari 2021.

Årsredovisningen för 2020 publiceras vecka 11.

Rapport för första kvartalet 2021 publiceras 23 april.

Rapport för andra kvartalet 2021 publiceras 16 juli.

Rapport för tredje kvartalet 2021 publiceras 22 oktober.

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 23 april 2021, kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 5 mars 2021.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Javiera Ragnartz, SEB Fonder & Liv. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 22 oktober kl 09.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q3-2020

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 52
UK +44 3333 00 90 32
US +1 833 823 05 90

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020
kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. 2019
Nettoomsättning 10 031 10 104 -0,7% 3 311 3 211 3,1% 13 845
Kostnad för sålda varor -5 829 -5 845 -0,3% -1 889 -1 846 2,3% -8 033
Bruttoresultat 4 202 4 259 -1,3% 1 422 1 365 4,2% 5 812
Försäljningskostnader -1 121 -1 160 -3,4% -346 -376 -8,0% -1 600
Administrationskostnader -1 402 -1 423 -1,5% -449 -455 -1,3% -1 928
Utvecklingskostnader -87 -123 -29,3% -32 -38 -15,8% -171
Övriga intäkter och kostnader -3 -58 -94,8% -13 -8 62,5% -54
Rörelseresultat 1 589 1 495 6,3% 582 488 19,3% 2 059
Finansnetto -44 -47 -6,4% -16 -15 6,7% -63
Resultat före skatt 1 545 1 448 6,7% 566 473 19,7% 1 996
Skatt -386      -362 6,6% -141 -118 19,5% -468
Periodens resultat 1 159     1 086 6,7% 425 355 19,7% 1 528
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 143 1 069 6,9% 418 351 19,1% 1 505
Innehav utan bestämmande inflytande 16 17 -5,9% 7 4 75,0% 23
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 12,59 11,76 7,1% 4,61 3,86 19,4% 16,57
EBITA* 1 920 1 872 2,6% 699 596 17,3% 2 523
Avskrivningar materiella tillgångar 270 233 15,9% 92 81 13,6% 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 8 10 -20,0% 3 3 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 307 240 27,9% 103 86 19,8% 329

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR2019
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr.
Periodens resultat 1 159 1 086 6,7% 425 355 19,7% 1 528
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering           90 24 275% 8 13 -38,5% 6
Omräkningsdifferenser -233 309 -175% -11 91 -112% 140
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -20 -5 300% -2 -3 -33,3% -1
Summa totalresultat för perioden 996 1 414 -29,6% 420 456 -7,9% 1 673
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 983 1 394 -29,5% 414 452 -8,4% 1 648
Innehav utan bestämmande inflytande 13 20 -35,0% 6 4 50,0% 25
996 1 414 -29,6% 420 456 -7,9% 1 673

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dental 3 077 3 256 -5,5% 1 065 1 004 6,1% 4 214 -4,1% 4 393
Demolition & Tools 2 378 2 724 -12,7% 741 901 -17,8% 3 264 -9,6% 3 610
Systems Solutions 4 576 4 124 11,0% 1 505 1 306 15,2% 6 294 7,7% 5 842
Koncernen 10 031 10 104 -0,7% 3 311 3 211 3,1% 13 772 -0,5% 13 845

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dentalprodukter 3 077 3 256 -5,5% 1 065 1 004 6,1% 4 214 -4,1% 4 393
Verktyg och maskiner 2 378 2 724 -12,7% 741 901 -17,8% 3 264 -9,6% 3 610
Byggmaterial 852 868 -1,8% 261 267 -2,2% 1 176 -1,3% 1 192
Kontraktstillverkning 866 716 20,9% 276 216 27,8% 1 205 14,2% 1 055
Miljöteknik 1 243 1 262 -1,5% 367 464 -20,9% 1 836 -1,0% 1 855
Service och Distribution 1 051 647 62,4% 400 210 90,5% 1 286 45,8% 882
Skog 564 631 -10,6% 201 149 34,9% 791 -7,8% 858
Koncernen 10 031 10 104 -0,7% 3 311 3 211 3,1% 13 772 -0,5% 13 845

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dental 632 668 -5,4% 247 203 21,7% 838 -4,1% 874
Demolition & Tools 530 654 -19,0% 175 239 -26,8% 710 -14,9% 834
Systems Solutions 840 617 36,1% 304 172 76,7% 1 132 24,5% 909
Gem. koncernfunktioner -82 -67 22,4% -27 -18 50,0% -109 16,0% -94
EBITA före förvärvs-
kostnader
1 920 1 872 2,6% 699 596 17,3% 2 571 1,9% 2 523
Förvärvskostnader1 -24 -81 -70,4% -14 -22 -36,4% -22 -72,2% -79
Poster av engångskaraktär2 -56 -100% -100% -56
EBITA 1 896 1 735 9,3% 685 574 19,3% 2 549 6,7% 2 388
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -307 -240 27,9% -103 -86 19,8% -396 20,4% -329
Finansiella poster – netto -44 -47 -6,4% -16 -15 6,7% -60 -4,8% -63
Resultat före skatt 1 545 1 448 6,7% 566 473 19,7% 2 093 4,9% 1 996

1 Varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -8 (-59) MSEK.

2 Avser kostnader i samband med ledningsförändring.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11 933 10 969 11 209
Materiella anläggningstillgångar 1 514 1 358 1 503
Finansiella anläggningstillgångar 183 196 182
Lager 1 920 2 193 1 997
Kundfordringar 1 733 1 722 1 584
Kortfristiga fordringar 476 506 374
Likvida medel 865 456 729
SUMMA TILLGÅNGAR 18 624 17 400 17 578
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8 482 7 717 7 972
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 689 597 1 674
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 2 185 1 871 1 986
Kortfristiga räntebärande skulder 2 583 4 679 3 691
Leverantörsskulder 825 788 680
Övriga kortfristiga skulder 1 860 1 748 1 575
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 624 17 400 17 578

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Ingående eget kapital 7 915 6 685 6 685
Periodens totalresultat 983 1 394 1 648
Utdelning -477 -418 -418
Utgående eget kapital 8 421 7 661 7 915
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8 421 7 661 7 915
Innehav utan bestämmande inflytande 61 56 57
8 482 7 717 7 972

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 589 1 495 582 488 2 059
Ej kassaflödespåverkande poster 593 542 208 181 705
Räntor och finansiella poster, netto -44 -47 -16 -15 -63
Betald skatt -429 -404 -92 -111 -571
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 709 1 586 682 543 2 130
Förändring i rörelsekapital
Lager 142 -332 105 -19 -94
Kortfristiga fordringar -46 -61 -58 118 137
Kortfristiga skulder 190 -15 7 20 -183
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 995 1 178 736 662 1 990
Företagsförvärv och avyttringar, netto -918 -1 359 -140 -544 -1 781
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -165 -172 -84 -50 -243
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -16 -24 -4 -16 -32
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 099 -1 555 -228 -610 -2 056
Upplåning/amortering, netto -203 858 61 40 863
Utbetald utdelning -514 -487 -477 -490
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -717 371 -416 40 373
Periodens kassaflöde 179 -6 92 92 307
Likvida medel vid periodens början 729 405 781 340 405
Omräkningsdifferenser -43 57 -8 24 17
Likvida medel vid periodens slut 865 456 865 456 729

FÖRVÄRV UNDER 2020

Under årets första nio månader har sju nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser TrollDentals produktportfölj, Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S, samtliga aktier i tyska Consys, danska Rönvig Dental Manufacturing och samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa liksom de italienska verksamheterna Cramaro Tarpaulin Systems och Tastitalia.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första nio månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 16 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första nio månader. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2020 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 110 MSEK och resultatet med cirka
30 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 16 666 682
Materiella tillgångar 57 57
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 206 -4 202
Leverantörsskulder och övriga skulder -243 -155 -398
Likvida medel 164 164
Summa nettotillgångar 200 507 707
Goodwill 506 506
Totala nettotillgångar 200 1 013 1 213
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 213
Ej utbetalda köpeskillingar -176
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -164
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 45
Summa kassaflödeseffekt                                                  918

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 1 733 1 722 1 584
Andra långfristiga finansiella fordringar 12 19 9
Likvida medel 865 456 729
Summa 2 610 2 197 2 322
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder1 1 018 861 916
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 5 227 5 237 5 325
Leverantörsskulder 825 788 680
Summa 7 070 6 886 6 921

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202030 SEP 201931 DEC 201930 SEP
Nettoomsättning, MSEK 13 772 13 845 13 558
Omsättningsförändring, % -0,5 15,8 13,4
EBITA*, MSEK 2 571 2 523 2 542
EBITA-marginal*, % 18,7 18,2 18,7
EBITDA*, MSEK 2 932 2 849 2 822
EBITDA-marginal*, % 21,3 20,6 20,8
Sysselsatt kapital, MSEK 13 831 12 925 12 153
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 057 2 345 2 092
Avkastning sysselsatt kapital, % 18,6 19,5 20,9
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 125 108 122
Avkastning eget kapital, % 19,3 20,3 21,3
Nettoskuld, MSEK 5 425 5 552 5 681
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,7 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,9 1,9 2,0
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 862 4 040 4 332
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,3 1,4 1,5
Soliditet, % 45,5 45,4 44,4
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 461 5 255 5 241

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Administrationskostnader -78 -130 -27 -18 -162
Övriga rörelseintäkter1 0 0 0 0 139
Rörelseresultat -78 -130 -27 -18 -23
Finansnetto2 930 810 43 45 837
Resultat efter finansiella poster 852 680 16 27 814
Bokslutsdispositioner 7 -30
Skatt -13 16 -4 -2 -6
Periodens resultat 846 696 12 25 778

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 771 (758) MSEK under niomånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 994 5 027 4 872
Kortfristiga fordringar 6 165 4 859 5 226
Likvida medel 332 144 379
SUMMA TILLGÅNGAR 11 491 10 030 10 477
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 640 3 189 3 271
Obeskattade reserver 65 70 72
Avsättningar 14
Långfristiga räntebärande skulder 2 136 1 004
Kortfristiga räntebärande skulder 2 381 4 628 3 670
Kortfristiga räntefria skulder 3 255 2 143 2 460
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 491 10 030 10 477
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 201 80 46

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångs-karaktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 20-21.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

NIO MÅN

2020

NIO MÅN

2019

HELÅR

2019

1 589
Rörelseresultat 1 495 2 059
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 307 240 329
EBITA 1 896 1 735 2 388
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 24 137 135
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 1 920 1 872 2 523

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2020 NIO MÅN2019 HELÅR2019
1 589
Rörelseresultat 1 495 2 059
Avskrivningar materiella tillgångar 270 233 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 8 10 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 307 240 329
EBITDA 2 174 1 978 2 714
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 24 137 135
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 2 198 2 115 2 849

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 2 287 125 1 093
Kortfristiga räntebärande skulder 2 440 4 663 3 676
Likvida medel -865 -456 -729
Räntebärande nettoskuld 3 862 4 332 4 040
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 1 018 861 916
Leasingskuld 545 488 596
Nettoskuld 5 425 5 681 5 552

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Totala tillgångar 18 624 18 291 19 278 17 578
Likvida medel -865 -781 -714 -729
Räntebärande pensionsavsättningar -45 -41 -38 -40
Icke räntebärande skulder -3 852 -4 174 -3 841 -3 325
Sysselsatt kapital 13 862 13 295 14 685 13 484
Goodwill och övriga immat tillgångar -11 933 -11 701 -12 255 -11 209
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 929 1 594 2 430 2 275

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 32020 Kv 2 2020 Kv 12020 Kv 4  2019
Sysselsatt kapital 13 831 13 862 13 295 14 685 13 484
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 057 1 929 1 594 2 430 2 275
Summa
EBITA* 2 571 699 569 652 651
Avkastning sysselsatt kapital 18,6%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 125%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.