Delårsrapport januari-september 2018

 Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 17,4% till 8 502 (7 241) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 5,1%
 • EBITA* ökade med 22,6% till 1 498 (1 222) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 17,6% (16,9%)
 • Resultat före skatt ökade med 22,2% till 1 260 (1 031) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 24,3% till 967 (778) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 24,0% till 10,42 (8,40) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 31,8% till 971 (737) MSEK
 • Under perioden har åtta verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 500 MSEK
 • Efter rapportperiodens utgång kommer förvärvet av svenska ERC Systems att konsolideras

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 17,8% till 2 787 (2 365) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,4%
 • EBITA* ökade med 28,7% till 520 (404) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 18,7% (17,1%)
 • Resultat före skatt ökade med 31,3% till 436 (332) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 28,7% till 327 (254) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 63,2% till 488 (299) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 8 502 7 241 17,4% 2 787 2 365 17,8% 11 291 12,6% 10 030
EBITA* 1 498 1 222 22,6% 520 404 28,7% 2 008 15,9% 1 732
EBITA-marginal* 17,6% 16,9% 0,7 18,7% 17,1% 1,6 17,8% 0,5 17,3%
Resultat före skatt 1 260 1 031 22,2% 436 332 31,3% 1 702 15,5% 1 473
Periodens resultat 967 778 24,3% 327 254 28,7% 1 296 17,1% 1 107
Resultat per aktie 10,42 8,40 24,0% 3,48 2,73 27,5% 13,96 16,9% 11,94
Avkastning på sysselsatt kapital 20,0%  18,7%  1,3 20,0% 18,7% 1,3 20,0% 0,7 19,3%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 161% 140% 21 161% 140% 21 161% 11 150%

   * Före förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 17,4% till 8 502 (7 241) MSEK under årets första nio månader till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under niomånadersperioden. Samtliga divisioner inom alla affärsområdena har haft en stabil utveckling under årets första nio månader med ökad försäljning och förbättrade resultat. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 22,6% till 1 498 (1 222) MSEK under delårsperioden och EBITA-marginalen ökade med 0,7 procentenheter till 17,6% (16,9%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till förvärv och organisk tillväxt. Resultatet per aktie ökade med 24,0% under niomånadersperioden och uppgick till 10,42 (8,40) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 31,8% under årets första nio månader till 971 (737) MSEK. Vi har fortfarande leveransproblem i många verksamheter, vilket lett till förhöjda lagernivåer. Detta kompenseras emellertid till stor del av ökade kundförskott inom divisionerna Skog och Miljöteknik.

Hittills i år har Lifco konsoliderat åtta nya verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 500 MSEK. Efter kvartalets utgång har Lifco tecknat avtal om att förvärva svenska ERC Systems som är verksamt inom inspektion och relining av avloppssystem. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,0 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

  

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 17,4% till 8 502 (7 241) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 9,4%, den organiska tillväxten uppgick till 5,1% och valutakursförändringar påverkade positivt med 2,9%. Under niomånadersperioden konsoliderades Computer konkret, Dental Direct, Denterbridge, Flörchinger Zahntechnik, Rhein83, Spocs, Toolpacks norska bilinredningsverksamhet och Wexman.

EBITA* ökade med 22,6% till 1 498 (1 222) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,7 procentenheter till 17,6% (16,9%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, organisk tillväxt och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,1 procentenheter. Under niomånadersperioden genererades 36% (33%) av EBITA* i EUR, 28% (30%) i SEK och 15% (14%) i NOK.

Finansnettot uppgick till -33 (-32) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 22,2% till 1 260 (1 031) MSEK och periodens resultat ökade med 24,3% till 967 (778) MSEK. Till följd av sänkta bolagsskatter i Norge, Storbritannien och Sverige har uppskjutna skatteskulder omvärderats vilket lett till en positiv engångseffekt om 22 MSEK i perioden.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 95 MSEK under niomånadersperioden till 1 250 MSEK den 30 september 2018 jämfört med 1 155 MSEK den 31 december 2017. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under delårsperioden med 11 procent­enheter till 161%. Den 30 september 2017 var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 140%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat.

Koncernens nettoskuld ökade med 446 MSEK från den 31 december 2017 till 4 240 MSEK den 30 september 2018. Under första kvartalet emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 750 MSEK med en löptid på två år. Likviden från obligationsemissionerna användes till att refinansiera existerande bank- och obligationslån. Skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick vid periodens slut till 574 (226) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,8) den 30 september 2018 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,4) gånger. Vid utgången av perioden var 29% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 971 (737) MSEK under delårsperioden, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -580 (-1 333) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

I kvartalet ökade omsättningen med 17,8% till 2 787 (2 365) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 7,9%, den organiska tillväxten uppgick till 6,4% och valutakursförändringar påverkade positivt med 3,5%.

EBITA* ökade med 28,7% till 520 (404) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,6 procent-enheter till 18,7% (17,1%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 4,1 procentenheter. Under tredje kvartalet genererades 37% (34%) av EBITA* i EUR, 26% (30%) i SEK och 13% (15%) i NOK.

Finansnettot uppgick till -10 (-11) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 31,3% och uppgick till 436 (332) MSEK. Periodens resultat ökade med 28,7% till 327 (254) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 10 MSEK till 1 250 MSEK den 30 september 2018 jämfört med 1 240 MSEK den 30 juni 2018. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 153% den 30 juni 2018 till 161% den 30 september 2018.

Under kvartalet minskade koncernens nettoskuld med 16 MSEK till 4 240 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden på 0,7 var oförändrad jämfört med den 30 juni 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 63,2% till 488 (299) MSEK under tredje kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -288 (-390) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 3 041 2 809 8,3% 975 848 15,0% 4 049 6,1% 3 817
EBITA* 583 517 12,8% 192 155 23,9% 767 9,4% 701
EBITA-marginal* 19,2% 18,4% 0,8 19,7% 18,2% 1,5 18,9% 0,5 18,4%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 8,3% till 3 041 (2 809) MSEK under årets första nio månader. EBITA* ökade med 12,8% till 583 (517) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,8 procent­enheter till 19,2% (18,4%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets första nio månader var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Från och med januari 2018 konsolideras majoriteten i tyska Computer konkret som säljer mjukvara till tandläkare och ortodontister. Bolaget omsatte cirka 3,8 MEUR 2017 och har ett 50-tal anställda. Från och med april 2018 konsolideras majoriteten av norska Dental Direct med det danska dotterbolaget 3D Dental som tillsammans omsatte cirka 135 MSEK 2017 och har drygt 20 anställda. Från och med maj 2018 konsolideras tyska Flörchinger Zahntechnik som omsatte cirka 1,7 MEUR 2017 och har cirka 25 anställda. Från och med juli 2018 konsolideras förvärvet av franska Denterbridge liksom förvärvet av majoriteten i italienska Rhein 83. Bolagen omsatte cirka 9 MEUR respektive 8 MEUR 2017 och har båda ett tjugotal anställda.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 2 032 1 627 24,9% 724 569 27,2% 2 666 17,9% 2 261
EBITA* 496 409 21,3% 191 148 29,1% 685 14,5% 598
EBITA-marginal* 24,4% 25,1% -0,7 26,4% 26,0% 0,4 25,7% -0,8 26,5%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar.

Omsättningen ökade under årets första nio månader med 24,9% till 2 032 (1 627) MSEK. Marknads-läget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det Frankrike och Tyskland som växte kraftigast. EBITA* ökade under perioden med 21,3% till 496 (409) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 24,4% (25,1%).

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 3 429 2 805 22,2% 1 088 948 14,8% 4 576 15,8% 3 952
EBITA* 500 369 35,5% 161 123 30,9% 668 24,4% 537
EBITA-marginal* 14,6% 13,2% 1,4 14,8% 13,1% 1,7 14,6% 1,0 13,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 22,2% till 3 429 (2 805) MSEK under årets första nio månader med god utveckling inom samtliga divisioner.

EBITA* ökade med 35,5% till 500 (369) MSEK under delårsperioden. Samtliga divisioner förbättrade resultaten under perioden. EBITA-marginalen* ökade med 1,4 procentenheter till 14,6% (13,2%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under niomånadersperioden till följd av förvärv och organisk tillväxt. Från och med oktober 2018 konsolideras svenska ERC Systems inom Prolinegruppen. Bolaget omsatte 2017 cirka 20 MSEK och har elva anställda.

Inredning till servicebilar hade en god försäljningsutveckling under niomånadersperioden med ökad lönsamhet. Från och med maj 2018 konsolideras Toolpacks norska bilinredningsverksamhet som omsatte cirka 40 MNOK 2017 och har ett femtontal anställda.

Kontraktstillverkning hade en god försäljningsutveckling under niomånadersperioden med ökat resultat. Från och med mars 2018 konsolideras svenska Spocs som slutmonterar och testar elektronik­produkter. Bolaget omsatte cirka 61 MSEK 2017 och har 23 anställda.

Miljöteknik hade en god omsättningsutveckling med förbättrad lönsamhet under niomånadersperioden.

Skog hade en god omsättnings- och resultatutveckling under niomånadersperioden. De projekt som skapade problem inom Skog under 2017 är avslutade. Detta, i kombination med god efterfrågan, har lett till en god utveckling under perioden. Från och med juni 2018 konsolideras majoriteten av svenska Wexman som tillverkar arbetskläder för professionellt bruk. Bolaget omsatte cirka 46 MSEK 2017 och har tolv anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader 2018 genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Computer konkret Dental 3,8 MEUR 50
Mars Spocs Systems Solutions 61 MSEK 23
April Dental Direct Dental 95 MNOK25 MDKK 20
Maj Toolpacks norska bilinredningsverksamhet Systems Solutions 40 MNOK 15
Maj Flörchinger Zahntechnik Dental 1,7 MEUR 25
Juni Wexman Systems Solutions 46 MSEK 12
Juli Denterbridge Dental 9 MEUR 20
Juli Rhein 83 Dental 8 MEUR 25

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 4 825 (3 886) under årets första nio månader. Vid periodens utgång var antalet anställda 4 903 (4 632). Genom förvärv tillkom 190 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

I början av oktober annonserades förvärvet av svenska ERC Systems som är verksamt inom inspektion och relining av avloppssystem. Bolaget konsolideras från och med oktober 2018 inom Prolinegruppen som ingår i affärsområdet Systems Solutions, division Byggmaterial.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2017 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har utvärderat effekterna av implementeringen av IFRS 9 Finansiella instrument, som trädde i kraft 1 januari 2018, och konstaterat att de är marginella varför ingen justering av öppningsbalanserna för 2018 har gjorts. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder trädde i kraft den 1 januari 2018 och effekter hos Lifcos dotterbolag har kartlagts i ett projekt som inleddes 2016. Inga materiella avvikelser jämfört med tidigare standards har framkommit och ingen justering av öppningsbalanserna för 2018 har gjorts. IFRS 15 tillämpas från 1 januari 2018 och upplysningarna i delårsrapporten har anpassats efter denna nya standard. Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av införandet av standarden IFRS 16 Leases som träder i kraft den 1 januari 2019. I detta skede har koncernen inte för avsikt att tillämpa standarden tidigare än datumet för ikraftträdandet.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 25 oktober 2018

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf Grunander Styrelseledamot Anna HallbergStyrelseledamot
Annika Espander Jansson  Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Anders Lorentzson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister Styrelseledamot Hans-Eric Wallin Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant, suppleant

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Lifco AB (publ) reg.no 556465-3185

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 25 oktober 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Eric Salander                                                                              Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor                                                                    Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 6 februari 2019

Årsredovisningen för 2018 publiceras vecka 13

Rapport för första kvartalet publiceras den 26 april

Rapport för andra kvartalet publiceras den 18 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 23 oktober

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 26 april 2019, kl 14.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 8 mars 2019.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, vice VD, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 25 oktober kl 15.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q3-2018

Telefonnummer:

Sverige +46 8 506 395 49
UK +44 203 008 98 13
US +1 855 753 22 37

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. 2017
Nettoomsättning 8 502 7 241 17,4% 2 787 2 365 17,8% 10 030
Kostnad för sålda varor -4 868       -4 215             15,5% -1 581      -1368           15,6% -5 766
Bruttoresultat 3 634 3 026 20,1% 1 206 998 21,0% 4 264
Försäljningskostnader -953 -770 23,8% -315 -255 23,5% -1 095
Administrationskostnader -1 249 -1 093 14,3% -401 -360 11,4% -1 525
Utvecklingskostnader -115 -74 55,4% -38 -24 58,3% -105
Övriga intäkter och kostnader -24 -26 -7,7% -6 -15 -60,0% -20
Rörelseresultat 1 293 1 063 21,6% 446 343 30,0% 1 519
Finansnetto -33 -32 3,1% -10 -11 -9,1% -46
Resultat före skatt 1 260 1 031 22,2% 436 332 31,3% 1 473
Skatt -293 -253 15,8% -109 -78 39,7% -366
Periodens resultat 967 778 24,3% 327 254 28,7% 1 107
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 947 763 24,1% 317 248 27,8% 1 084
Innehav utan bestämmande inflytande 20 15 33,3% 10 6 66,7% 23
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 10,42 8,40 24,0% 3,48 2,73 27,5% 11,94
EBITA*  1 498 1 222 22,6% 520 404 28,7% 1 732
Avskrivningar materiella tillgångar 93 83 12,0% 33 30 10,0% 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 9 7 28,6% 3 2 50,0% 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 186 140 32,9% 67 52 28,8% 196

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. 2017
Periodens resultat 967 778 24,3% 327 254 28,7% 1 107
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Säkring av nettoinvestering  -5 50 -110% -5 -1 400% 99
Omräkningsdifferenser Skatt relaterade till övrigt totalresultat 242 1 -90 -11 -369% -109% -65 1 -26  150%  -59 -22
Summa totalresultat för perioden 1 205 727 65,7% 258 227 13,7% 1 125
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 182 713 65,8% 248 221 12,2% 1 102
Innehav utan bestämmande inflytande 23 14 64,3% 10 6 66,7% 23
1 205 727 65,7% 258 227 13,7% 1 125

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dental 3 041 2 809 8,3% 975 848 15,0% 4 049 6,1% 3 817
Demolition & Tools 2 032 1 627 24,9% 724 569 27,2% 2 666 17,9% 2 261
Systems Solutions 3 429 2 805 22,2% 1 088 948 14,8% 4 576 15,8%  3 952
Koncernen 8 502 7 241 17,4% 2 787 2 365 17,8% 11 291 12,6% 10 030

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dentalprodukter 3 041 2 809 8,3% 975 848 15,0% 4 049 6,1% 3 817
Verktyg och maskiner 2 032 1 627 24,9% 724 569 27,2% 2 666 17,9% 2 261
Byggmaterial 790 535 47,7% 256 193 32,6% 1 059 31,7% 804
Inredning till servicebilar 449 400 12,3% 155 127 22,0% 602 8,9% 553
Kontraktstillverkning 685 656 4,4% 196 206 -4,9% 930 3,2% 901
Miljöteknik 998 797 25,2% 331 265 24,9% 1 325 17,9% 1 124
Skog 507 417 21,6% 150 157 -4,5% 660 15,8%  570
Koncernen 8 502 7 241 17,4% 2 787 2 365 17,8% 11 291 12,6% 10 030

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dental 583 517 12,8% 192 155 23,9% 767 9,4% 701
Demolition & Tools 496 409 21,3% 191 148 29,1% 685 14,5% 598
Systems Solutions 500 369 35,5% 161 123 30,9% 668 24,4% 537
Gem. koncernfunktioner -81 -73 11,0% -24 -22 9,1% -112 7,7% -104
EBITA före förvärvskostnader 1 498 1 222 22,6% 520 404 28,7% 2 008 15,9% 1 732
Förvärvskostnader* -19 -19 -7 -9 -22,2% -17 -17
EBITA  1 479 1 203 22,9% 513 395 29,9% 1 991 16,1% 1 715
Avskrivningar av immateriella anläggningstillg som uppkommit i samband med förvärv -186 -140 32,9%  -67 -52 28,8%  -242 23,5%  -196 
Finansiella poster – netto  -33 -32 3,1%  -10 -11 -9,1% -47 2,2%  -46
Resultat före skatt 1 260 1 031 22,2% 436 332 31,3% 1 702 15,5% 1 473

* varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -6 (-5) MSEK.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 9 322 8 017 8 288
Materiella anläggningstillgångar 597 530 550
Finansiella anläggningstillgångar 150 113 130
Lager 1 759 1 353 1 391
Kundfordringar 1 552 1 276 1 274
Kortfristiga fordringar 355 317 254
Likvida medel 374 237 305
SUMMA TILLGÅNGAR 14 109 11 843 12 192
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 370 5 150 5 546
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 859 38 1 033
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 351 917 1 025
Kortfristiga räntebärande skulder 1 181 4 087 2 808
Leverantörsskulder 679 539 557
Övriga kortfristiga skulder 1 669 1 112 1 223
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 109 11 843 12 192

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Ingående eget kapital  5 496 4 712 4 712
Periodens totalresultat 1 182 713 1 102
Utdelning -363 -318 -318
Utgående eget kapital 6 315 5 107 5 496
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 6 315 5 107 5 496
Innehav utan bestämmande inflytande 55 43 50
6 370 5 150 5 546

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 293 1 063 446 343 1 519
Ej kassaflödespåverkande poster 294 235 104 89 318
Räntor och finansiella poster, netto -33 -32 -10 -11 -46
Betald skatt -362 -297 -108 -81 -368
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 192 969 432 340 1 423
Förändring i rörelsekapital
Lager -310 -119 -35 -34 -124
Kortfristiga fordringar -199 -132 39 -26 -85
Kortfristiga skulder 288 19 52 19 112
Kassaflöde från den löpande verksamheten 971 737 488 299 1 326
Företagsförvärv och avyttringar, netto -472 -1 221 -257 -363 -1 378
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -103 -105 -29 -25 -137
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -5 -7 -2 -2 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -580 -1 333 -288 -390 -1 524
Upplåning/amortering, netto 22 907 -115 108 557
Utbetald utdelning -381 -336 -1 -337
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -359 571 -115 107 220
Periodens kassaflöde 32 -25 85 16 22
Likvida medel vid periodens början 305 293 301 227 293
Omräkningsdifferenser 37 -31 -12 -6 -10
Likvida medel vid periodens slut 374 237 374 237 305


FÖRVÄRV UNDER 2018

Under årets första nio månader har åtta nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Spocs och Denterbridge liksom aktiemajoriteterna i Computer konkret, Dental Direct, Rhein 83 samt Wexman. Därutöver har inkråmsförvärv skett av Toolpacks norska bilinredningsverksamhet samt Flörchinger Zahntechnik.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första nio månader. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 13 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första nio månader 2018. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med 1 januari 2018 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 177 MSEK. Förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positiv om bolagen konsoliderats från och med 1 januari 2018.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 9 446 455
Materiella tillgångar 20 1 21
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 141 -2 139
Leverantörsskulder och övriga skulder -145 -119 -264
Likvida medel 142 142
Summa nettotillgångar 167 326 493
Goodwill 371 371
Totala nettotillgångar 167 697 864
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 864
Ej utbetalda köpeskillingar -250
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -142
Summa kassaflödeseffekt                                                  472

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK  2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 552 1 276 1 552 1 276
Andra långfristiga finansiella fordringar 18 5 18 5
Likvida medel 374 237 374 237
Total 1 944 1 518 1 944 1 518
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 574 226 574 226
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 4 003 4 089 4 003 4 089
Leverantörsskulder 679 539 679 539
Total 5 256 4 854 5 256 4 854

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201830 SEPT 201731 DEC 201730 SEPT
Nettoomsättning, MSEK 11 291 10 030 9 676
Omsättningsförändring, % 12,6 11,6 7,7
EBITA*, MSEK 2 008 1 732 1 602
EBITA-marginal*, % 17,8 17,3 16,6
EBITDA*, MSEK 2 143 1 855 1 721
EBITDA-marginal*, % 19,0 18,5 17,8
Sysselsatt kapital, MSEK 10 041 8 962 8 585
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 250 1 155 1 144
Avkastning sysselsatt kapital, % 20,0 19,3 18,7
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 161 150 140
Avkastning eget kapital, % 21,6 21,5 21,0
Nettoskuld, MSEK 4 240 3 794 4 114
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,8
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,0 2,0 2,4
Soliditet, % 45,1 45,5 43,5
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 4 825 4 107 3 886

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK  2018 2017 2018 2017 2017
Administrationskostnader -99 -91 -31 -28 -128
Övriga rörelseintäkter* 89
Rörelseresultat -99 -91 -31 -28 -39
Finansnetto** 277 635 246 237 683
Resultat efter finansiella poster 178 544 215 209 644
Bokslutsdispositioner -41
Skatt 17 1 3 3 -10
Periodens resultat 195 545 218 212 593

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 269 (548) MSEK under niomånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-09-30 2017-09-30
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 408 4 034
Kortfristiga fordringar 3 872 4 128
Likvida medel 66 32
SUMMA TILLGÅNGAR 8 345 8 194
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 541 2 660
Obeskattade reserver 70 41
Långfristiga räntebärande skulder 2 819
Kortfristiga räntebärande skulder 1 169 4 089
Kortfristiga räntefria skulder 1 747  1 404
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 345 8 194
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 99 23

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier


Nettoskuld* Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital* Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar* Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

*Ny definition från och med 2018-06-30.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 2021.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2018 NIO MÅN2017 HELÅR2017
Rörelseresultat 1 293 1 063 1 519
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 186 140 196
EBITA 1 479 1 203 1 715
Förvärvskostnader 19 19 17
EBITA före förvärvskostnader 1 498 1 222 1 732

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2018 NIO MÅN2017 HELÅR2017
Rörelseresultat 1 293 1 063 1 519
Avskrivningar materiella tillgångar 93 83 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 9 7 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 186 140 196
EBITDA 1 581 1 293 1 838
Förvärvskostnader 19 19 17
EBITDA före förvärvskostnader 1 600 1 312 1 855

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 2 859 38 1 033
Kortfristiga räntebärande skulder 1 181 4 087 2 808
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 574 226 258
Likvida medel -374 -237 -305
Nettoskuld 4 240 4 114 3 794

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt ny definition av nettoskuld på sidan 21. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt den nya definitionen.

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
Totala tillgångar 14 109 13 567 12 909 12 192
Likvida medel -374 -301 -250 -305
Räntebärande pensionsavsättningar -37 -36 -33 -36
Icke räntebärande skulder -3 125 -2 899 -2 671 -2 547
Sysselsatt kapital 10 573 10 331 9 955 9 304
Goodwill och övriga immat tillgångar -9 322 -8 946 -8 606 -8 288
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  1 251 1 385 1 349 1 016

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt nya definitioner av sysselsatt kapital liksom sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar på sidan 21. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt de nya definitionerna.

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK Genomsnitt Kv 3  2018 Kv 22018 Kv 12018 Kv 42017
Sysselsatt kapital 10 041 10 573 10 331 9 955 9 304
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 250 1 251 1 385 1 349 1 016
Summa
EBITA före förvärvskostnader 2 008 520 560 418 510
Avkastning sysselsatt kapital 20,0%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 161%

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt nya definitioner av sysselsatt kapital liksom sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar på sidan 21. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt de nya definitionerna.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.