Delårsrapport januari-september 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 10,5% till 7 241 (6 552) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 0,7%
 • EBITA* ökade med 22,6% till 1 222 (997) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 16,9% (15,2%)
 • Resultat före skatt ökade med 16,0% till 1 031 (889) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 16,8% till 778 (667) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 17,0% till 8,40 (7,18) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 12,5% till 737 (655) MSEK
 • Under perioden har nio verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 699 MSEK

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 11,1% till 2 365 (2 128) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 1,2%
 • EBITA* ökade med 28,0% till 404 (316) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 17,1% (14,8%)
 • Resultat före skatt ökade med 19,9% till 332 (277) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 22,4% till 254 (208) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 29,3% till 299 (230) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr.  2016
Nettoomsättning 7 241 6 552 10,5% 2 365 2 128 11,1% 9 676 7,7% 8 987
EBITA* 1 222 997 22,6% 404 316 28,0% 1 602 16,4% 1 377
EBITA-marginal* 16,9% 15,2% 1,7 17,1% 14,8% 2,3 16,6% 1,3 15,3%
Resultat före skatt 1 031 889 16,0% 332 277 19,9% 1 361 11,7% 1 219
Periodens resultat 778 667 16,8% 254 208 22,4% 1 039 12,1% 927
Resultat per aktie 8,40 7,18 17,0% 2,73 2,22 23,0% 11,20 12,1% 9,99
Avkastning på sysselsatt kapital 18,9% 19,1% -0,2 18,9% 19,1% -0,2 18,9% 0,2 18,7%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 157% 136% 21 157% 136% 21 157% 16 141%

   * Före förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 10,5% till 7 241 (6 552) MSEK under årets första nio månader, huvudsakligen till följd av förvärv. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under delårsperioden. Samtliga divisioner inom alla affärsområdena utom Skog har haft en stabil utveckling under årets första nio månader. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 22,6% till 1 222 (997) MSEK under delårsperioden och EBITA-marginalen ökade med 1,7 procentenheter till 16,9% (15,2%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till förvärv och organisk tillväxt. Resultatet per aktie ökade med 17,0% under niomånadersperioden och uppgick till 8,40 (7,18) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 12,5% under årets första nio månader till 737 (655) MSEK.

Under delårsperioden har Lifco konsoliderat nio nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 699 MSEK. Under tredje kvartalet har vi annonserat förvärven av majoriteterna av norska Hydal som är Skandinaviens ledande tillverkare av aluminiumkabinett liksom norska Fiberworks som tillhandahåller utrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Vi har också förvärvat norska Elit som bedriver partihandel med maskiner och utrustning för elinstallationer och elproduktion. De nio konsoliderade förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året. Efter rapportperiodens utgång har vi presenterat förvärvet av två tyska dentallaboratorier.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,3 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

 

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 10,5% till 7 241 (6 552) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 8,2%, valutakursförändringar påverkade positivt med 1,5% och den organiska tillväxten uppgick till 0,7%. Under niomånadersperioden konsoliderades nio nya verksamheter: Elit, Fiberworks, Haglöf Sweden, Hultdins, Hydal, Perfect Ceramic Dental, Pro Optix, Silvent och Solesbee’s.

EBITA* ökade med 22,6% till 1 222 (997) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,7 procentenheter till 16,9% (15,2%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv samt valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 1,5 procentenheter. Under delårsperioden genererades 33% av EBITA* i EUR, 30% i SEK, 14% i NOK, 7% i DKK, 7% i USD, 3% i GBP och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -32 (-21) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 16,0% och uppgick till 1 031 (889) MSEK. Periodens resultat ökade med 16,8% till 778 (667) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 46 MSEK under niomånadersperioden till 1 020 MSEK den 30 september 2017 jämfört med 974 MSEK den 31 december 2016. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under delårsperioden med 16 procentenheter till 157%. Den 30 september 2016 var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 136%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 870 MSEK från den 31 december 2016 till 3 888 MSEK den 30 september 2017. Utdelningar uppgick till 336 (283) MSEK under årets första nio månader. Nettoskuldsättningsgraden var 0,8 (0,7) den 30 september 2017 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,3 (2,3) gånger. Vid utgången av perioden var 30% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 12,5% till 737 (655) MSEK under delårsperioden. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 333 (-1 600) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Omsättningen ökade med 11,1% till 2 365 (2 128) MSEK, huvudsakligen till följd av förvärv. Förvärv bidrog med 10,2% och valutakursförändringar påverkade negativt med 0,3%. Den organiska tillväxten uppgick till 1,2%.

EBITA* ökade med 28,0% till 404 (316) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,3 procent-enheter till 17,1% (14,8%). EBITA* påverkades positivt av förvärv och organisk tillväxt. Valutakurs-förändringar påverkade EBITA* negativt med 0,5 procentenheter. Under tredje kvartalet genererades 34% av EBITA* i EUR, 30% i SEK, 15% i NOK, 8% i USD, 6% i DKK, 3% i GBP och 4% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -11 (-3) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 19,9% och uppgick till 332 (277) MSEK. Periodens resultat växte med 22,4% till 254 (208) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 13 MSEK till 1 020 MSEK den 30 september 2017 jämfört med 1 033 MSEK den 30 juni 2017. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 11 procentenheter jämfört med den 30 juni 2017 och uppgick till 157%.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 59 MSEK till 3 888 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var 0,8 både den 30 juni 2017 och den 30 september 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 29,3% till 299 (230) MSEK under tredje kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -390 (-594) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr.  2016
Nettoomsättning 2 809 2 576 9,0% 848 804 5,5% 3 823 6,5% 3 590
EBITA* 517 472 9,5% 155 144 7,1% 700 6,8% 655
EBITA-marginal* 18,4% 18,3% 0,1 18,2% 17,9% 0,3 18,3% 0,1 18,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbruknings-material som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 9,0% till 2 809 (2 576) MSEK under årets första nio månader. EBITA* förbättrades med 9,5% till 517 (472) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* uppgick till 18,4% (18,3%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets första nio månader var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

I slutet av juni annonserades förvärvet av det kinesiska dentalbolaget Perfect Ceramic Dental (PCD). Bolaget konsolideras från och med september 2017. PCD är ett tandtekniskt laboratorium där cirka 80% av omsättningen genereras av Lifcos tyska dentalbolag MDH. Efter rapportperiodens utgång har förvärvet av två tyska dentallaboratorier annonserats. Omsättningen uppgick 2016 till 1,3 MEUR och det finns ett 20-tal anställda.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 627 1 284 26,7% 569 431 32,2% 2 069 19,9% 1 726
EBITA* 409 297 37,8% 148 104 42,4% 510 28,2% 398
EBITA-marginal* 25,1% 23,1% 2,0 26,0% 24,1% 1,9 24,6% 1,6 23,0%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek. Från och med mars 2017 ingår svenskbaserade Hultdins som är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Från och med maj 2017 ingår USA-baserade Solesbee’s som är ledande på den nordamerikanska marknaden inom området verktyg för grävmaskiner och hjullastare.

Omsättningen ökade under årets första nio månader med 26,7% till 1 627 (1 284) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det USA, Australien och Tyskland som växte kraftigast.

EBITA* ökade under delårsperioden med 37,8% till 409 (297) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 2,0 procentenheter till 25,1% (23,1%).

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr.  2016
Nettoomsättning 2 805 2 692 4,2% 948 893 6,0% 3 784 3,1% 3 671
EBITA* 369 296 24,7% 123 88 40,9% 494 17,4% 421
EBITA-marginal* 13,2% 11,0% 2,2 13,1% 9,8% 3,3 13,1% 1,6 11,5%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 4,2% till 2 805 (2 692) MSEK under årets första nio månader. Alla divisioner ökade sin försäljning under årets första nio månader utom Inredning till servicebilar som hade en försäljning i nivå med fjolåret och Skog som visade en betydande försäljningsminskning.

EBITA* ökade med 24,7% till 369 (296) MSEK under delårsperioden. Divisionerna Byggmaterial, Kontraktstillverkning och Miljöteknik förbättrade resultaten under årets första nio månader. EBITA-marginalen* ökade med 2,2 procentenheter till 13,2% (11,0%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under niomånadersperioden till följd av god organisk utveckling och förbättrad lönsamhet inom samtliga verksamhetsområden. I juni annonserades förvärvet av svenskbaserade Pro Optix som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Pro Optix konsolideras från och med juli 2017. I juli annonserades förvärvet av majoriteten i norska Hydal som är Skandinaviens ledande tillverkare av aluminiumkabinett för utomhus- och inomhusbruk. Hydal omsatte 2016 cirka 50 MNOK och har 25 anställda. Hydal konsolideras från och med juli 2017. I juli annonserades förvärvet av norska Fiberworks som också tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Fiberworks omsatte 2016 cirka 93 MNOK och har 14 anställda. Bolaget konsolideras från och med juli 2017 och kommer att samarbeta med Lifcos andra fiberoptiska bolag Pro Optix. I juli annonserades också förvärvet av norska Elit AS som bedriver partihandel med maskiner och utrustning för elinstallationer och elproduktion. Elit omsatte 2016 cirka 38 MNOK och har tio anställda. Elit konsolideras från och med september 2017.

Inredning till servicebilar hade en något lägre omsättning under årets första nio månader med något försämrad lönsamhet till följd av en svagare marknad i UK och ökade kostnader för produktutveckling.

Kontraktstillverkning förbättrade omsättningen och resultatet under årets första nio månader. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik utvecklades väl under årets första nio månader med både ökad omsättning och lönsamhet. Från och med juni 2017 ingår svenskbaserade Silvent som verkar inom energioptimering och arbetsmiljö med unik kompetens inom området tryckluftsdynamik.

Inom Skog minskade omsättningen och resultatet under årets första nio månader, trots att Haglöf Sweden, som är en världsledande leverantör av instrument för professionella fältmätare i skogen, konsoliderades från och med februari 2017 och bidrog med såväl omsättning som resultat. Nedgången inom divisionen beror på fortsatta problem i vissa projekt samt minskad försäljning.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader 2017 genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari Haglöf Sweden Systems Solutions 60 MSEK 43
Mars Hultdin System Demolition & Tools 152 MSEK 66
Maj Solesbee’s Demolition & Tools 11 MUSD 35
Juni Silvent Systems Solutions 120 MSEK 70
Juli Pro Optix Systems Solutions 62 MSEK 14
Juli Hydal Systems Solutions 50 MNOK 25
Juli Fiberworks Systems Solutions 93 MNOK 14
September Elit Systems Solutions 38 MNOK 10
September Perfect Ceramic Dental Dental 24 MHKD* 850

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

*24 MHKD avser extern omsättning, vilket utgör cirka 20 procent av den totala omsättningen.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 886 (3 662) under årets första nio månader. Vid periodens utgång var antalet anställda 4 632 (3 663). Genom förvärv tillkom 1 127 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har förvärvet av två tyska dentallaboratorier annonserats som kommer att konsolideras under fjärde kvartalet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2016 och ska läsas tillsammans med dessa.

För de nya redovisningsprinciper som träder i kraft den 1 januari 2018 (IFRS 9 och IFRS 15) utvärderar koncernen för närvarande effekterna av införandet av dessa standarder. Koncernledningens nuvarande bedömning är att standarderna inte kommer medföra någon väsentlig skillnad för koncernen.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 26 oktober 2017

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf Grunander Styrelseledamot Anna Hallberg Styrelseledamot
Annika Espander Jansson  Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Annika Norlund Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister Styrelseledamot Hans-Eric Wallin Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Lifco AB (publ) reg. no. 556465-3185

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 26 oktober 2017

PricewaterhouseCoopers

Eric Salander                                                                                                        Tomas Hilmarsson
Auktoriserad revisor                                                                                              Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017 publiceras den 15 februari 2018

Årsredovisningen för 2017 publiceras vecka 14

Rapport för första kvartalet publiceras den 3 maj

Rapport för andra kvartalet publiceras den 18 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma i Lifco AB äger rum torsdagen den 3 maj 2018, kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 3 maj 2018 kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 1 mars 2018.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 26 oktober kl 14.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q3-2017

 Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 92
UK: +44 203 008 98 03
US +1 855 831 59 45

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco hade vid årsskiftet 132 bolag i 26 länder. År 2016 omsatte Lifco 9,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 377 MSEK och en EBITA-marginal på 15,3%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. 2016
Nettoomsättning 7 241 6 552 10,5% 2 365 2 128 11,1% 8 987
Kostnad för sålda varor -4 215 -3 975 6,0% -1 368 -1 301 5,1% -5 405
Bruttoresultat 3 026 2 577 17,4% 997 827 20,6% 3 582
Försäljningskostnader -770 -592 30,2% -255 -197 29,7% -831
Administrationskostnader -1 093 -1 007 8,5% -360 -323 11,9% -1 412
Utvecklingskostnader -74 -65 13,3% -24 -20 16,7% -88
Övriga intäkter och kostnader -26 -3 767% -15 -7 114% 1
Rörelseresultat 1 063 910 16,9% 343 280 22,3% 1 252
Finansnetto -32 -21 52,5% -11 -3 212% -33
Resultat före skatt 1 031 889 16,0% 332 277 19,9% 1 219
Skatt -253 -222 13,7% -78 -69 12,5% -292
Periodens resultat 778 667 16,8% 254 208 22,4% 927
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 763 653 17,0% 248 202 23,2% 908
Innehav utan bestämmande inflytande 15 14 6,3% 6 6 19
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 8,40 7,18 17,0% 2,73 2,22 23,0% 9,99
EBITA*  1 222 997 22,6% 404 316 28,0% 1 377
Avskrivningar materiella tillgångar 83 69 20,5% 30 24 21,3% 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 7 7 4,4% 2 2 1,2% 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 140 83 69,3% 52 31 69,9% 121

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. 2016
Periodens resultat 778 667 16,8% 254 208 22,4% 927
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  50 -5 -1 -21 -23
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat -90-11 1600 -260 974 1594
Summa totalresultat för perioden 727 822 -11,5% 227 288 -21,0% 1 067
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 713 804 -11,3% 221 279 -20,7% 1 046
Innehav utan bestämmande inflytande 14 18 -20,6% 6 9 -30,6% 21
727 822 -11,5% 227 288 -21,0% 1 067

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr.  2016
Dental 2 809 2 576 9,0% 848 804 5,5% 3 823 6,5% 3 590
Demolition & Tools 1 627 1 284 26,7% 569 431 32,2% 2 069 19,9% 1 726
Systems Solutions 2 805 2 692 4,2% 948 893 6,0% 3 784 3,1%  3 671
Koncernen 7 241 6 552 10,5% 2 365 2 128 11,1% 9 676 7,7% 8 987

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr. förändr.  2016
Dental 517 472 9,5% 155 144 7,1% 700 6,8% 655
Demolition & Tools 409 297 37,8% 148 104 42,4% 510 28,2% 398
Systems Solutions 369 296 24,7% 123 88 40,9% 494 17,4% 421
Gem. koncernfunktioner -73 -68 7,2% -22 -20 9,8% -102 5,1% -97
EBITA före förvärvskostnader 1 222 997 22,6% 404 316 28,0% 1 602 16,4% 1 377
Förvärvskostnader -19 -4 344% -9 -5 99,2% -19 410% -4
EBITA  1 203 993 21,2% 395 311 27,0% 1 583 15,4% 1 373
Avskrivningar av immateriella anläggn tillg som uppkommit i samband med förvärv -140 -83 69,3%  -52 -31 69,9%  -178 47,3%  -121 
Finansiella poster – netto  -32 -21 52,5%  -11 -3 212% -44 33,2%  -33
Resultat före skatt 1 031 889 16,0% 332 277 19,9% 1 361 11,7% 1 219

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 8 017 6 756 6 824
Materiella anläggningstillgångar 530 459 464
Finansiella anläggningstillgångar 113 105 109
Lager 1 353 1 163 1 155
Kundfordringar 1 276 1 119 1 046
Kortfristiga fordringarLikvida medel 317237 354410 236293
Tillgångar som innehas för försäljning 26
SUMMA TILLGÅNGAR 11 843 10 392 10 127
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5 150 4 516 4 758
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 38 1 121 1 120
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 917 518 597
Kortfristiga räntebärande skulder 4 087 2 600 2 191
Leverantörsskulder 539 528 507
Övriga kortfristiga skulder 1 112 1 109 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 843 10 392 10 127

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
Ingående eget kapital  4 712 3 939 3 939
Periodens totalresultat 713 804 1 046
Utdelning -318 -273 -273
Utgående eget kapital 5 107 4 470 4 712
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5 107 4 470 4 712
Innehav utan bestämmande inflytande 43 46 46
5 150 4 516 4 758

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2017 2016 2017 2016 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 063 910 343 280 1 252
Ej kassaflödespåverkande poster 235 132 89 44 211
Räntor och finansiella poster, netto -32 -21 -11 -3 -33
Betald skatt -297 -232 -81 -67 -295
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 969 789 340 254 1 135
Förändring i rörelsekapital
Lager -119 -60 -34 1 -57
Kortfristiga fordringar -132 -118 -26 -13 11
Kortfristiga skulder 19 44 19 -12 -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 737 655 299 230 1 084
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 221 -1 517 -363 -569 -1 608
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -105 -80 -25 -24 -104
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -7 -3 -2 -1 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 333 -1 600 -390 -594 -1 721
Upplåning/amortering, netto 907 1 174 108 356 710
Utbetald utdelning -336 -283   -1 -3 -285
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 571 891 107 353 425
Periodens kassaflöde -25 -54 16 -11 -212
Likvida medel vid periodens börjanLikvida medel i verksamheter som innehas för försäljning 293 464-24 227 429-24 464
Omräkningsdifferenser -31 24 -6 16 41
Likvida medel vid periodens slut 237 410 237 410 293


FÖRVÄRV UNDER 2017

Under årets första nio månader har nio nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Elit, Haglöf Sweden, Hultdin System samt Perfect Ceramic Dental och aktiemajoriteterna i Fiberworks, Hydal, Pro Optix, Silvent samt Solesbee’s.

Förvärvskalkylen inkluderar ovanstående nio förvärv. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till de nio förvärven på 14 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första månader 2017. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med
1 januari 2017 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 257 MSEK. De nio förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positiv om bolagen konsoliderats från och med 1 januari 2017.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 3 827 830
Materiella tillgångar 49 49
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 246 -27 219
Leverantörsskulder och övriga skulder -154 -165 -319
Likvida medel 130 130
Summa nettotillgångar 274 635 909
Goodwill 610 610
Totala nettotillgångar 274 1 245 1 519
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 1 519
Ej utbetalda köpeskillingar -174
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -130
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 6
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 221

FINANSIELLA INSTRUMENT 

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK  2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 276 1 119 1 276 1 119
Andra långfristiga finansiella fordringar 5 3 5 3
Likvida medel 237 410 237 410
Total 1 518 1 532 1 518 1 532
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 225 16 225 16
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 4 089 3 672 4 089 3 672
Leverantörsskulder 539 528 539 528
Total 4 853 4 216 4 853 4 216

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201730 SEPT 201631 DEC 201630 SEPT Nettoomsättning, MSEK 9 676 8 987 8 673 Omsättningsförändring, % 7,7 13,7 9,8 EBITA*, MSEK 1 602 1 377 1 319 EBITA-marginal*, % 16,6 15,3 15,2 EBITDA*, MSEK 1 721 1 481 1 420 EBITDA-marginal*, % 17,8 16,5 16,4 Sysselsatt kapital, MSEK 8 460 7 381 6 922 Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 020 974 969 Avkastning sysselsatt kapital, % 18,9 18,7 19,1 Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 157 141 136 Avkastning eget kapital, % 21,0 21,0 21,4 Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 888 3 018 3 295 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,6 0,7 Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,3 2,0 2,3 Soliditet, % 43,5 47,0 43,5 Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843 Medelantal anställda 3 886 3 524 3 662

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK  2017 2016 2017 2016 2016
Administrationskostnader -91 -79 -28 -24 -113
Övriga rörelseintäkter* 40 90
Rörelseresultat -91 -39 -28 -24 -23
Finansnetto** 635 376 237 -18 544
Resultat efter finansiella poster 544 337 209 -42 521
Bokslutsdispositioner -10
Skatt 1 28 3 17 9
Periodens resultat 545 365 212 -25 520

* Preliminär utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

**I finansnetto ingår mottagna utdelningar om 548 (407) MSEK under niomånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-09-30 2016-09-30
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 034 4 243
Kortfristiga fordringar 4 128 2 819
Likvida medel 32 210
SUMMA TILLGÅNGAR 8 194 7 272
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 660 2 278
Obeskattade reserver 41 32
Långfristiga räntebärande skulder 1 088
Kortfristiga räntebärande skulder 4 089 2 573
Kortfristiga räntefria skulder 1 404 1 301
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 194 7 272
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 23 42

SYFTE OCH DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1920.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2017 NIO MÅN2016 HELÅR2016
Rörelseresultat 1 063 910 1 252
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 140 83 121
EBITA 1 203 993 1 373
Förvärvskostnader 19 4 4
EBITA före förvärvskostnader 1 222 997 1 377

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK NIO MÅN2017 NIO MÅN2016 HELÅR2016
Rörelseresultat 1 063 910 1 252
Avskrivningar materiella tillgångar 83 69 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 7 7 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 140 83 121
EBITDA 1 293 1 069 1 477
Förvärvskostnader 19 4 4
EBITDA före förvärvskostnader 1 312 1 073 1 481

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 38 1 121 1 120
Kortfristiga räntebärande skulder 4 087 2 600 2 191
Beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv -16
Likvida medel -237 -410 -293
Räntebärande nettoskuld 3 888 3 295 3 018

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
Totala tillgångar 11 843 11 308 10 872 10 127
Likvida medel -237 -227 -255 -293
Räntebärande pensionsavsättningar -36 -35 -34 -37
Icke räntebärande skulder -2 568 -2 329 -2 200 -2 057
Sysselsatt kapital 9 002 8 717 8 383 7 740
Goodwill och övriga immat tillgångar -8 017 -7 656 -7 265 -6 824
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  985 1 061 1 118 916

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 3 2017 Kv 2 2017 Kv 1 2017 Kv 4 2016
Sysselsatt kapital 8 460 9 002 8 717 8 383 7 740
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 020 985 1 061 1 118 916
Summa
EBITA* 1 602 404 433 385 380
Avkastning sysselsatt kapital 18,9%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 157%


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.