DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 13,4% till 6 552 (5 780) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,1%
 • EBITA* ökade med 15,5% till 997 (863) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 15,2% (14,9%)
 • Resultat före skatt ökade med 12,0% till 889 (794) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 13,5% till 667 (587) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 13,4% till 7,18 (6,33) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med
  7,5% till 655 (610) MSEK
 • Under perioden har nio verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 1 200
  MSEK

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 11,4% till 2 128 (1 910) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 0,2%
 • EBITA* ökade med 12,6% till 316 (280) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 15,2% (14,7%)
 • Resultat före skatt ökade med 8,0% till 277 (257) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 9,5% till 208 (190) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 6,8% till 230 (248) MSEK
 • Under kvartalet har två verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 300 MSEK
 • Efter kvartalets utgång har två bolag inom divisionen Sågverksutrustning avyttrats

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 6 552 5 780 13,4% 2 128 1 910 11,4% 8 673 9,8% 7 901
EBITA* 997 863 15,5% 316 280 12,6% 1 319 11,3% 1 186
EBITA-marginal* 15,2% 14,9% 0,3 15,2% 14,7% 0,5 15,2% 0,2 15,0%
Resultat före skatt 889 794 12,0% 277 257 8,0% 1 177 8,8% 1 082
Periodens resultat 667 587 13,5% 208 190 9,5% 904 9,6% 825
Resultat per aktie 7,18 6,33 13,4% 2,22 2,02 10,0% 9,76 9,5% 8,91
Avkastning på sysselsatt kapital 19,1% 19,3% -0,2 19,1% 19,3% -0,2 19,1% -0,8 19,9%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 136% 118% 18 136% 118% 18 136% 13 123%

   * Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 13,4% till 6 552 (5 780) MSEK under årets första nio månader till följd av såväl organisk tillväxt som förvärv. Alla tre affärsområdena uppvisade omsättnings- och resultattillväxt under årets första nio månader. Den svagare organiska utvecklingen i tredje kvartalet beror på minskad omsättning inom division Sågverksutrustning. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ökade med 15,5% till 997 (863) MSEK under årets första nio månader och EBITA-marginalen ökade med 0,3 procentenheter under samma period till 15,2% (14,9%). Resultatet per aktie ökade med 13,4% under årets första nio månader och uppgick till 7,18 (6,33) SEK.

Affärsområdet Dental visade en stabil lönsamhetsutveckling under årets första nio månader. Resultaten inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions har utvecklats starkt under samma period. Systems Solutions hade emellertid ett svagt tredje kvartal, huvudsakligen på grund av utvecklingen inom Sågverksutrustning. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med 7,5% under årets första nio månader till 655 (610) MSEK.

Vårt estniska dotterbolag Hekotek, som säljer utrustning till sågverk och biobränsleindustrin, har utsetts till både Årets företag och Årets exportföretag av estniska arbetsgivarföreningen, Enterprise Estonia och estniska handelskammaren. Det är ett viktigt erkännande av det framgångsrika arbete Hekoteks ledning och anställda utför.

Vi har fortsatt leverera på vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Under årets första nio månader har Lifco konsoliderat nio nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 1 200 MSEK, se vidare på sidorna 7 och 16. Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. Efter kvartalets utgång har vi tecknat avtal om försäljningen av två bolag inom Systems Solutions som säljer utrustning till sågverk. De båda bolagen omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK och har 63 anställda. Avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Även efter de nio förvärven har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,3 gånger EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

 

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 13,4% till 6 552 (5 780) MSEK till följd av förvärv och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 10,4%, den organiska tillväxten uppgick till 4,1% och valutakursförändringar påverkade negativt med 1,1%. Under årets första nio månader konsoliderades nio nya verksamheter.

EBITA* ökade med 15,5% till 997 (863) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades till 15,2% (14,9%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 1,0 procentenheter. Under årets första nio månader genererades 40% av EBITA* i EUR, 28% i SEK, 11% i NOK, 6% i DKK, 4% i GBP, 4% i USD och 7% i andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 12,0% och uppgick till 889 (794) MSEK. Periodens resultat ökade med 13,5% till 667 (587) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade marginellt från den 30 september 2015 till 969 (964) MSEK. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till 136% (118%) per den 30 september 2016. Vid årsskiftet var den 123%. Förbättringen beror på högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 1 345 MSEK från den 31 december 2015 till
3 295 MSEK per den 30 september 2016. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,6) den 30 september 2016 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,3 (1,8) gånger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 7,5% till 655 (610) MSEK under årets första nio månader. Det fortsatt starka kassaflödet beror på högre resultat och god kontroll av det sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 600 (-570) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Omsättningen ökade med 11,4% till 2 128 (1 910) MSEK till följd av förvärv. Förvärv bidrog med 12,1%, organiskt minskade omsättningen med 0,2% och valutakursförändringar påverkade negativt med 0,4%. Den svagare organiska utvecklingen i tredje kvartalet beror på minskad omsättning inom division Sågverksutrustning.

EBITA* ökade med 12,6% till 316 (280) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,5 procentenheter till 15,2% (14,7%). EBITA* påverkades positivt av förvärv och organisk tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 0,3 procentenheter. Under tredje kvartalet genererades 41% av EBITA* i EUR, 26% i SEK, 10% i NOK, 6% i DKK, 5% i USD, 5% i GBP och 7% i andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 8,0% och uppgick till 277 (257) MSEK. Periodens resultat ökade med 9,5% till 208 (190) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 16 MSEK under kvartalet till 969 MSEK per den 30 september 2016 jämfört med 953 MSEK per den 30 juni 2016. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill förbättrades med 1,0 procentenhet från den 30 juni 2016. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 437 MSEK till 3 295 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var oförändrad på 0,7. Vid utgången av kvartalet var 45% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades med 6,8% till 230 (248) MSEK under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -594 (-54) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 2 576 2 513 2,5% 804 750 7,2% 3 499 1,9% 3 435
EBITA* 472 450 5,0% 144 127 13,5% 636 3,6% 614
EBITA-marginal* 18,3% 17,9% 0,4 17,9%   16,9% 1,0 18,2% 0,3 17,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtryck- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 2,5% till 2 576 (2 513) MSEK under årets första nio månader. Omsättningen påverkades negativt av att NetDental avyttrades i slutet av andra kvartalet 2015. Förvärven av Smilodent, Preventum Partner, Dens Esthetix, Praezimed och Parkell påverkade omsättningen positivt under årets första nio månader.

EBITA* förbättrades med 5,0% till 472 (450) MSEK under årets första nio månader och EBITA-marginalen* ökade till 18,3% (17,9%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets första nio månader var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

I februari konsoliderade Lifco två förvärv inom Dental: det tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix samt det tyska dentalbolaget Praezimed. Dens Esthetix omsatte 2015 cirka 1,4 MEUR och har 14 anställda. Praezimed utför service på och reparerar dentalinstrument som används av tandläkare och tandtekniska laboratorier i Tyskland. Praezimed omsatte 2015 cirka 2,5 MEUR och har 15 anställda. Förvärvet av endodontiprodukter som annonserades i december 2015 konsoliderades från och med januari 2016. Verksamheten omsatte 2015 cirka 10 MSEK. Under tredje kvartalet slutfördes förvärvet av det amerikanska dentalbolaget Parkell. Bolaget tillverkar och säljer dentala förbrukningsmaterial och mindre utrustning som används av tandläkare. Försäljningen sker huvudsakligen i USA men även till viss del internationellt. Parkell omsatte 2015 cirka 29 MUSD. Bolaget konsoliderades från och med september 2016.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 1 284 1 138 12,8% 431 379 13,8% 1 719 9,3% 1 574
EBITA* 297 273 8,8% 104 89 16,6% 420 6,1% 396
EBITA-marginal* 23,1% 24,0% -0,9 24,1% 23,5% 0,6 24,4% -0,7 25,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek.

Omsättningen ökade under första nio månader med 12,8% till 1 284 (1 138) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större marknaderna var det Tyskland, Frankrike, Kina och Norden som växte kraftigast.

EBITA* ökade under årets första nio månader med 8,8% till 297 (273) MSEK. EBITA-marginalen* uppgick till 23,1% (24,0%), huvudsakligen negativt påverkat av det svagare brittiska pundet. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 2 692 2 129 26,4% 893 781 14,3% 3 455 19,5% 2 892
EBITA* 296 204 44,9% 88 85 3,0% 355 34,8% 263
EBITA-marginal* 11,0% 9,6% 1,4 9,8% 10,9% -1,1 10,3% 1,2 9,1%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Byggmaterial. Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader. Divisionen Relining har efter förvärvet av Cenika i januari 2016 bytt namn till Byggmaterial.

Systems Solutions ökade omsättningen med 26,4% till 2 692 (2 129) MSEK och alla divisioner utom Sågverksutrustning ökade försäljningen under årets första nio månader.

EBITA* ökade med 44,9% till 296 (204) MSEK under årets första nio månader. Alla divisioner, utom Sågverksutrustning, förbättrade resultaten under perioden och EBITA-marginalen* ökade till 11,0% (9,6%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Inredning till servicebilar växte både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under årets första nio månader till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment samt en ökning av antalet registrerade lätta lastbilar i Europa.

Kontraktstillverkning hade en god utveckling och stabilt marknadsläge. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation. I slutet av december annonserades förvärvet av norska Auto-Maskin, en ledande leverantör av kontroll- och övervakningssystem för marina dieselmotorer. Auto-Maskin hade 2015 en omsättning på cirka 130 MNOK och 65 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med januari 2016.

Miljöteknik utvecklades väl under årets första nio månader. I januari förvärvades Redoma Recycling som är ett svenskt företag specialiserat på att utveckla och tillverka återvinningsmaskiner för små och mellanstora kablar. Redoma Recyclings försäljning uppgick 2015 till cirka 25 MSEK och företaget har åtta anställda. I februari annonserades förvärvet av norska TMC/Nessco, en världsledande leverantör av marina kompressorer och reservdelar. Försäljningen var cirka 525 MNOK 2015 och TMC/Nessco har drygt 90 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med mars 2016.

Inom Sågverksutrustning har omsättningen och resultatet minskat under de två senaste kvartalen efter ett starkt första kvartal. Nedgången beror på vissa problem i enskilda projekt. Efter kvartalets utgång har Lifco tecknat avtal om att avyttra bolagen AriVislanda AB och Renholmen AB inom divisionen Sågverksutrustning. De båda bolagen säljer utrustning till sågverk och omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK. Bolagen har totalt 63 anställda.

Byggmaterial (tidigare Relining) hade en god omsättnings- och resultatutveckling under årets första nio månader till följd av förvärvet av majoriteten i norska Cenika i början av året. Cenika som konsoliderades från och med februari 2016 är en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Försäljningen var 2015 cirka 160 MNOK och Cenika har cirka 30 anställda. I augusti annonserades förvärvet av norska Nordesign, en leverantör av LED-belysning till den skandinaviska marknaden. Försäljningen var cirka 64 MNOK 2015 och Nordesign har 18 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med september 2016.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första nio månader 2016 konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Auto-Maskin Systems Solutions 130 MNOK 65
Januari Endodontiprodukter Dental 10 MSEK
Januari Redoma Recycling Systems Solutions 25 MSEK 8
Februari Cenika Systems Solutions 160 MNOK 30
Februari Dens Esthetix Dental 1,4 MEUR 14
Februari Praezimed Dental 2,5 MEUR 15
Mars TMC/Nessco Systems Solutions 525 MNOK 90
September Nordesign Systems Solutions 64 MNOK 18
September Parkell Dental 29 MUSD 100

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 662 (3 333) under tredje kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 663 (3 372). Genom förvärv tillkom drygt 340 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter kvartalets utgång har Lifco tecknat avtal om att avyttra bolagen AriVislanda AB och Renholmen AB inom divisionen Sågverksutrustning i affärsområdet Systems Solutions. De båda bolagen säljer utrustning till sågverk och omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK. Bolagen har totalt 63 anställda. Bolagen är inte väsentliga för koncernens eller division Sågverksutrustnings finansiella ställning och avyttringen kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. I koncernens finansiella rapporter har bolagens nettotillgångar omklassificerats till raden “Tillgångar som innehas för försäljning”.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2015.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2015 och ska läsas tillsammans med dessa. I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 19-20 och avstämning mot finansiella rapporter presenteras på sidorna 21-22.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 25 oktober 2016

Carl Bennet Styrelseordförande
Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Annika Espander Jansson Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Erik Gabrielson Styrelseledamot  Annika Norlund Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant Ulf Grunander Styrelseledamot Johan Stern Vice ordförande

Axel Wachtmeister Styrelseledamot

Peter Wiberg Suppleant,arbetstagarrepresentant

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV FINANSIELL DELÅRSINFORMATION I SAMMANDRAG (DELÅRSRAPPORT) UPPRÄTTAD I ENLIGHET MED IAS 34 OCH 9 KAP. ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2016 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 25 oktober 2016

PricewaterhouseCoopers

Magnus Willfors                                                                        Martin Johansson
Auktoriserad revisor                                                                 Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2016 publiceras den 15 februari kl 12.00

Årsredovisningen för 2016 publiceras vecka 14

Rapport för första kvartalet publiceras den 4 maj

Årsstämma 4 maj kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Rapport för andra kvartalet publiceras den 17 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 26 oktober

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Lifco AB äger rum torsdagen den 4 maj 2017, kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 4 maj 2017 kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 2 mars 2017.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: 25 oktober kl 15.00

Länk till presentationen:

https://wonderland.videosync.fi/lifco-q3-report-2016

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 426 93
UK: +44 203 
008 98 01
US: +1 855 831 59 45

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco hade vid årsskiftet 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 186 MSEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 25 oktober 2016 kl 13.00.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. 2015
Nettoomsättning 6 552 5 780 13,4% 2 128 1 910 11,4% 7 901
Kostnad för sålda varor -3 975 -3 592 10,7% -1 301 -1 209 7,7% -4 865
Bruttoresultat 2 577 2 188 17,8% 827 701 17,9% 3 036
Försäljningskostnader -592 -449 31,8% -197 -144 36,3% -625
Administrationskostnader -1 007 -868 16,1% -323 -271 19,1% -1 205
Utvecklingskostnader -65 -52 24,9% -20 -19 2,9% -73
Övriga intäkter & kostnader -3 -11 -71,9% -7 -4 84,3% -26
Rörelseresultat 910 808 12,7% 280 263 6,6% 1 107
Finansnetto -21 -14 52,7% -3 -6 -47,2% -25
Resultat före skatt 889 794 12,0% 277 257 8,0% 1 082
Skatt -222 -207 7,7% -69 -67 3,8% -257
Periodens resultat 667 587 13,5% 208 190 9,5% 825
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 653 575 13,4% 202 183 10,0% 810
Innehav utan bestämmande inflytande 14 12 19,9% 6 7 -4,9% 15
Periodens resultat per aktie före & efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 7,18 6,33 13,4% 2,22 2,02 10,0% 8,91
EBITA* 997 863 15,5% 316 280 12,6% 1 186
Avskrivningar materiella tillgångar 69 60 14,7% 24 21 15,5% 81
Avskrivningar immateriella tillgångar 7 7 2 2 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 83 46 79,2% 31 17 84,1% 66

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. 2015
Periodens resultat 667 587 13,5% 208 190 9,5% 825
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering -5 -21
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat 1600 -29 -643% 974 29 235% -92
Summa totalresultat för perioden 822 558 47,3% 288 219 31,7% 733
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 804 546 47,1% 279 212 31,8% 720
Innehav utan bestämmande inflytande 18 12 56,6% 9 7 28,8%             13
822 558 47,3% 288 219 31,7% 733

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelsesegmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är inredning till servicebilar, kontrakts-tillverkning, miljöteknik, sågverksutrustning och byggmaterial (tidigare relining).

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Dental 2 576 2 513 2,5% 804 750 7,2% 3 499 1,9% 3 435
Demolition & Tools 1 284 1 138 12,8% 431 379 13,8% 1 719 9,3% 1 574
Systems Solutions 2 692 2 129 26,4% 893 781 14,3% 3 455 19,5%  2 892
Koncernen 6 552 5 780 13,4% 2 128 1 910 11,4% 8 673 9,8% 7 901

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Dental 472 450 5,0% 144 127 13,5% 636 3,6% 614
Demolition & Tools 297 273 8,8% 104 89 16,6% 420 6,1% 396
Systems Solutions 296 204 44,9% 88 85 3,0% 355 34,8% 263
Gem. koncernfunktioner -68 -64 7,2% -20 -21 -3,9% -92 5,2% -87
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 997 863 15,5% 316 280 12,6% 1 319 11,3% 1 186
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -4 -9 -56,5% -5 0 951% -8 -41,0% -13
EBITA 993 854 16,3% 311 280 11,3% 1 311 11,9% 1 173
Avskrivningar av immateriella anläggn tillg som uppkommit i samband med förvärv -83 -46 79,2% -31 -17 84,1% -102 56,0% -66
Finansiella poster – netto -21 -14 52,7% -3 -6 47,2% -32 28,4% -25
Resultat före skatt 889 794 12,0% 277 257 8,0% 1 177 8,8% 1 082

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 6 756 5 050 5 010
Materiella anläggningstillgångar 459 423 417
Finansiella anläggningstillgångar 105 60 87
Lager 1 163 998 960
Kundfordringar 1 119 929 863
Kortfristiga fordringar 354 341 257
Likvida medel 410 645 464
Tillgångar som innehas för försäljning 26
SUMMA TILLGÅNGAR 10 392 8 446 8 058
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 516 3 795 3 964
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 121 1 137 1 103
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 518 323 371
Kortfristiga räntebärande skulder 2 600 1 777 1 341
Leverantörsskulder 528 438 370
Övriga kortfristiga skulder 1 109 976 909
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 392 8 446 8 058

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
Ingående eget kapital 3 939 3 455 3 455
Periodens totalresultat 804 546 720
Utdelning -273 -236 -236
Utgående eget kapital 4 470 3 765 3 939
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 470 3765 3 939
Innehav utan bestämmande inflytande 46 30 25
4 516 3 795 3 964

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2016 2015 2016 2015 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 910 808 280 263 1 107
Ej kassaflödespåverkande poster 132 113 44 40 157
Räntor och finansiella poster, netto -21 -14 -3 -6 -25
Betald skatt -232 -183 -67 -50 -239
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 789 724 254 247 1 000
Förändring i rörelsekapital
Lager -60 -75 1 -13 -59
Kortfristiga fordringar -118 -223 -13 -39 -113
Kortfristiga skulder 44 184 -12 53 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 655 610 230 248 948
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 517 -498 -569 -38 -573
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -80 -64 -24 -19 -82
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -3 -8 -1 3 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 600 -570 -594 -54 -664
Upplåning/amortering, netto 1 174 319 356 -82 -88
Utbetald utdelning -283   -245 -3 -252
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 891 74 353 -82 -340
Periodens kassaflöde -54 114 -11 112 -56
Likvida medel vid periodens början 464 536 429 537 536
Likvida medel i verksamheter som innehas för försäljning -24 -24
Omräkningsdifferenser 24 -5 16 -4 -16
Likvida medel vid periodens slut 410 645 410 645 464

FÖRVÄRV UNDER 2016

Under årets första nio månader har nio nya verksamheter konsoliderats vilka ingår i den preliminära förvärvskalkylen. Förvärven avser samtliga aktier i Auto-Maskin, Praezimed, TMC/Nessco och Parkell samt aktiemajoriteten i Cenika och Nordesign. Förvärven av Redoma Recycling, Dens Esthetix samt endodontiprodukter var inkråmsförvärv.

Den preliminära förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första nio månader.

Kostnader relaterade till förvärven på 17 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens

resultaträkning för årets första nio månader 2016. Om verksamheterna hade konsoliderats från 1 januari 2016 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 306 MSEK. Förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positivt om bolagen konsoliderats från 1 januari 2016.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 4 914 918
Materiella tillgångar 29 29
Kundfordringar och övriga fordringar 360 -17 343
Leverantörsskulder och övriga skulder -227 -139 -366
Likvida medel 139 139
Summa nettotillgångar 305 758 1 063
Goodwill 634 634
Totala nettotillgångar 305 1 392 1 697
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 697
varav ej utbetalda köpeskillingar -42
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -139
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv             1
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 517

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK 2016-09-30 2015-09-30 2016-09-30 2015-09-30
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 119 929 1 119 929
Andra långfristiga finansiella fordringar 3 6 3 6
Likvida medel 410 645 410 645
Total 1 532 1 580 1 532 1 580
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 16 16
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 672 2 842 3 672 2 842
LeverantörsskulderÖvriga skulder 528 43830 528 43830
Total 4 216 3 310 4 216 3 310

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande. Förändringar i finansiella skulder hänförliga till tvingande sälj/köpoptioner redovisas i resultaträkningen.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER KVARTAL 3 HELÅR
MSEK 2016 2015 2016 2015 2015
Administrationskostnader -79 -74 -24 -24 -104
Övriga rörelseintäkter* 40 84
Rörelseresultat -39 -74 -24 -24 -20
Finansnetto** 376 277 -18 14 307
Resultat efter finansiella poster 337 203 -42 -10 287
Bokslutsdispositioner -12
Skatt 28 5 17 4 -8
Periodens resultat 365 208 -25 -6 267

* Preliminär utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 407 (227) MSEK under niomånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-09-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 243 3 369
Kortfristiga fordringar 2 819 2 223
Likvida medel 210 307
SUMMA TILLGÅNGAR 7 272 5 899
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 278 2 186
Obeskattade reserver 32 32
Avsättningar 4
Långfristiga räntebärande skulder 1 088 1 031
Kortfristiga räntebärande skulder 2 573 1 330
Kortfristiga räntefria skulder 1 301 1 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 272 5 899
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 42 92

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.