DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 17,9 % till 5 780 (4 901) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,5%
 • EBITA ökade med 24,7% till 863 (692) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 14,9% (14,1%)
 • Resultat före skatt ökade med 29,8% till 794 (611) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade med 28,1% till 587 (458) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 27,4% till 6,33 (4,97) SEK

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 15,5% till 1 910 (1 653) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,5%
 • EBITA ökade med 23,5% till 280 (227) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 14,7% (13,7%)
 • Resultat före skatt ökade med 33,1% till 257 (193) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade med 31,3% till 190 (145) MSEK
 • Dentalbolaget J.H. Orsing förvärvades. Efter kvartalets utgång förvärvades dentalbolaget Smilodent

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 5 780 4 901 17,9% 1 910 1 653 15,5% 7 681 12,9% 6 802
EBITA 863 692 24,7% 280 227 23,5% 1 137 17,7% 966
EBITA-marginal 14,9% 14,1% 0,8 14,7% 13,7% 1,0 14,8% 0,6 14,2%
Resultat före skatt 794 611 29,8% 257 193 33,1% 946 23,9% 763
Resultat efter skatt 587 458 28,1% 190 145 31,3% 699 22,6% 570
Resultat per aktie[1] 6,33 4,97 27,4% 2,02 1,57 28,7% 7,53[2] 22,2% 6,17
Avkastning på sysselsatt kapital[3] 19,3% 19,2% 0,1 19,3% 19,2% 0,1 19,3% 0,5 18,8%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill[4] 118% 100% 18,0 118% 100% 18,0 118% 13,0 105%

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 17,9% till 5 780 (4 901) MSEK under årets första nio månader drivet av omsättningstillväxt inom alla tre affärsområdena. Omsättningen påverkades positivt av såväl organisk tillväxt som förvärv och valutakursförändringar. Den organiska tillväxten var stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions. Marknadsläget var generellt sett gott inom samtliga affärsområden.

EBITA ökade med 24,7% till 863 (692) MSEK under årets första nio månader och EBITA-marginalen ökade med 0,8 procentenheter under samma period till 14,9% (14,1%). 2014 belastades koncernens resultat med kostnader för börsnoteringen på totalt 110 MSEK av vilka 96 MSEK hänförde sig till fjärde kvartalet. Rensat för kostnaderna för börsnoteringen i fjärde kvartalet 2014 uppgick det rullande tolvmånadersresultatet per 30 september 2015 till 8,35 SEK per aktie.

Affärsområdet Dental visade en stabil utveckling både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under årets första nio månader. Lönsamheten i affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions ökade väsentligt i andra och tredje kvartalen efter ett svagt första kvartal. Vi arbetar ständigt med att förbättra produktportföljen, stärka distributionen och öka produktiviteten i våra bolag. Även om vi gärna skulle vilja se att resultateffekterna från dessa åtgärder var mer stabila inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solution, så måste vi räkna med att resultaten i dessa affärsområden fluktuerar från kvartal till kvartal.

I år har vi hittills gjort sex förvärv, ett inom Demolition & Tools, två inom Systems Solutions och tre inom Dental.

Dental har förvärvat två tillverkande dentalbolag: Top Dental i Storbritannien som framställer desinfektionsprodukter och J.H. Orsing i Sverige som tillverkar salivsugar och salivrör. Efter kvartalets utgång har det tyska dentalbolaget Smilodent förvärvats.

Demolition & Tools förstärkte sitt produktutbud med jordborrar från brittiska Auger Torque.

Inom Systems Solutions har divisionen Miljöteknik kompletterats med Sverigebaserade Rapid Granulator som gör granuleringskvarnar för produktionsspill i plast och divisionen Inredning till servicebilar har förvärvat en verksamhet i Danmark.

Sammantaget är efterfrågan god inom alla våra tre affärsområden och marknaderna som de verkar på. Vi fortsätter vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden.

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 118 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 drygt 6,8 miljarder kr med ett EBITA-resultat på 966 MSEK och en EBITA-marginal på 14,2%. Läs mer på www.lifco.se

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 17,9% till 5 780 (4 901) MSEK, drivet framför allt av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 7,5%, den organiska tillväxten uppgick till 6,5% och positiva valutakursförändringar uppgick till 3,9%. Den organiska tillväxten var stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions.

Förvärven hänför sig till tyska dentalbolaget MDH som konsoliderades 1 april 2014 och därmed påverkade jämförelserna för första kvartalet. I första kvartalet 2015 genomfördes fyra förvärv vilka påverkade omsättningen och resultatet i andra och tredje kvartalen. Förvärvet av J.H. Orsing i tredje kvartalet har inte haft någon signifikant påverkan på koncernens omsättning och resultat.

EBITA ökade med 24,7% till 863 (692) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 14,9% (14,1%). EBITA påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar under årets första nio månader. Valutakursförändringar stod för 3,1% av förbättringen i EBITA. Under årets första nio månader genererades 54% av EBITA i EUR och DKK.

Finansnettot uppgick till -14 (-31) MSEK, positivt påverkat av framför allt lägre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 29,8% och uppgick till 794 (611) MSEK. Under årets första nio månader belastades resultatet med totalt 9 MSEK för poster relaterade till förvärvskostnader. Resultat efter skatt ökade med 28,1% till 587 (458) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med drygt 62 MSEK från 30 september 2014 till 965 (903) MSEK. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 118% (100%) per den sista september 2015 och var 105% vid årsskiftet. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 225 MSEK från den sista december 2014 till 2 238 MSEK per den sista september. Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 per den sista september vilket den var både vid årsskiftet och den sista september 2014. Lifco emitterade ett obligationslån i andra kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under årets första nio månader till 610 (470) MSEK jämfört med samma period föregående år. Det högre kassaflödet beror framför allt på bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -570 (-1 333) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv av dotterbolag i första kvartalet. Kassaflödet påverkades också av utdelningen på 236 MSEK i andra kvartalet.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

Omsättningen i kvartalet ökade med 15,5% till 1 910 (1 653) MSEK, drivet framför allt av förvärv som bidrog med 6,6% och organisk tillväxt på 6,5%. Positiva valutakursförändringar påverkade omsättningen med 2,4%. Omsättningen i affärsområdet Dental påverkades av att NETdental avyttrades i juni 2015. Såväl förvärv som organisk tillväxt bidrog till den starka utvecklingen inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions.

EBITA ökade med 23,5% till 280 (227) MSEK och EBITA-marginalen steg med 1,0 procentenhet till 14,7% (13,7%). Affärsområdet Dentals EBITA var i nivå med samma kvartal föregående år. EBITA ökade starkt i affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions, drivet av förvärv och organisk tillväxt. Den största marginalökningen i kvartalet stod Demolition & Tools för. Även valutakursförändringar bidrog positivt i kvartalet till EBITA-ökningen med 2,7%. Av kvartalets EBITA om 280 MSEK genererades 55% i EUR och DKK.

Finansnettot uppgick till -6 (-8) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 33,1% och uppgick till 257 (193) MSEK. Resultat efter skatt ökade med 31,3% till 190 (145) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med drygt 33 MSEK från totalt 932 MSEK den 30 juni 2015 till 965 MSEK vid utgången av tredje kvartalet. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 118% per den sista september 2015 jämfört med 116% per den sista juni i år. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Från den sista juni 2015 minskade koncernens räntebärande nettoskuld med 151 MSEK till 2 238 MSEK per den sista september. Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 vid utgången av kvartalet, en förbättring med 0,1 procentenheter jämfört med den sista juni i år. Vid utgången av kvartalet var 73% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades något i kvartalet till 248 (246) MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till

-54 (-23) MSEK.

Förändringen förklaras främst av förvärvet av J.H. Orsing.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 2 513 2 348 7,0% 750 766 -2,1% 3 431 5,1% 3 266
EBITA 450 394 14,1% 127 127 0,1% 599 10,2% 543
EBITA-marginal 17,9% 16,8% 1,1 16,9% 16,6% 0,3 17,5% 0,9 16,6%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor och salivsugar.

Dentals omsättning ökade med 7,0% till 2 513 (2 348) MSEK under årets första nio månader, positivt påverkat av förvärvet av tyska MDH som konsoliderades från och med 1 april 2014. Förvärvet av MDH påverkar således inte jämförelserna från och med andra kvartalet i år. Omsättningsutvecklingen var fortsatt stabil i samtliga regioner under årets första nio månader. I tredje kvartalet minskade omsättningen med -2,1% till 750 MSEK jämfört med samma period föregående år vilket främst beror på att NETdental avyttrades i juni 2015.

EBITA steg med 14,1% till 450 (394) MSEK under årets första nio månader och EBITA-marginalen ökade under samma period till 17,9% (16,8%) positivt påverkat av förvärvet av MDH. EBITA ökade svagt med 0,1% jämfört med samma kvartal föregående år och EBITA-marginalen ökade från 16,6% till 16,9%.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under årets första nio månader var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Den 10 juli 2015 annonserade Lifco förvärvet av dentalbolaget J.H. Orsing som tillverkar salivsugar och salivrör. Bolaget omsatte 2014 cirka 20 MSEK och konsolideras från och med augusti 2015. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. J.H. Orsing har tillverkning i Råå utanför Helsingborg i Sverige och har nio anställda.

Demolition & Tools

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 1 138 934 21,8% 379 298 27,2% 1 493 15,8% 1 289
EBITA 273 196 39,3% 89 57 56,9% 365 26,7% 288
EBITA-marginal 24,0% 21,0% 3,0 23,5% 19,1% 4,4 24,4% 2,1 22,3%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är ungefär av samma storlek.

Omsättningen ökade med 21,8% under årets första nio månader till 1 138 (934) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större marknaderna var det Storbritannien som växte kraftigast.

EBITA ökade under årets första nio månader med 39,3% till 273 (196) MSEK jämfört med samma period föregående år. I perioden förbättrades EBITA-marginalen med 3,0 procentenheter till 24,0% (21,0%). I tredje kvartalet uppgick EBITA till 89 MSEK och EBITA-marginalen till 23,5%. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Systems Solutions

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 2 129 1 619 31,5% 781 589 32,5% 2 757 22,7% 2 247
EBITA 204 157 30,1% 85 61 40,8% 258 22,4% 211
EBITA-marginal 9,6% 9,7% -0,1 10,9% 10,3% 0,6 9,4% 9,4%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Relining (renovering av avloppsrör). Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader.

Systems Solutions ökade omsättningen med 31,5% till 2 129 (1 619) MSEK under årets första nio månader. Alla divisioner ökade försäljningen under niomånadersperioden. I tredje kvartalet ökade omsättningen med 32,5% jämfört med samma kvartal föregående år.

EBITA ökade med 30,1% till 204 (157) MSEK under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Resultaten för samtliga divisioner utom Relining förbättrades eller var oförändrade under perioden. I kvartalet ökade EBITA med 40,8% jämfört med samma kvartal föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 9,6% (9,7%) under årets första nio månader.

Inredning till servicebilar fortsatte att växa både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under årets första nio månader till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment. Resultatet har stärkts under året men nivåerna är ännu inte tillfredsställande. I första kvartalet förvärvades Saniståls danska bilinredningsverksamhet vilket gör Lifco till den ledande aktören i Danmark på marknaden för inredning till servicebilar. Sanistål konsolideras från och med den 1 februari 2015.

Kontraktstillverkning hade en svag inledning på året med låg försäljning och därmed väsentligt lägre resultat men marknadsläget var stabilt. Under andra och tredje kvartalen ökade därför omsättningen kraftigt vilket kompenserade för ett svagt första kvartal. Omsättningen under årets första nio månader var högre och resultatet oförändrat jämfört med samma period 2014. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik hade ett bra första halvår och omsättningen ökade under tredje kvartalet, drivet framför allt av förvärvet av Rapid Granulator. Divisionens resultatutveckling under årets första nio månader har också varit god. Med förvärvet av Rapid Granulator, en ledande global tillverkare av granuleringskvarnar för produktionsspill i plast, har Lifco fått tillgång till ett helt nytt produktområde inom Miljöteknik. Rapid Granulator konsolideras från och med den 1 mars 2015.

Sågverksutrustning hade en god omsättningsökning under årets första nio månader. Ett av de större pågående projekten drabbades dock av kostnadsökningar, vilket belastade resultatet. Resultat-tillväxten var trots detta stark under årets första nio månader. Försäljningen av pelletsanläggningar var särskilt hög och divisionen har uppnått en ledande ställning i Norden, Baltikum och Ryssland.

Relining hade en fortsatt otillfredsställande utveckling under årets första nio månader på grund av lägre marginal och produktivitet i vissa projekt. Omsättningen var dock stabil.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Lifco har under årets första nio månader genomfört följande företagsförvärv och avyttringar:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari Saniståls danska bilinredningsverksamhet Systems Solutions 25 MDKK 11
Mars Auger Torque Ltd Demolition & Tools 10 MGBP 114
Mars Rapid Granulator AB Systems Solutions 300 MSEK 139
April Top Dental Ltd Dental 3,4 MGBP 25
Augusti J.H. Orsing AB Dental 20 MSEK 9
Konsoliderades t o m månad Avyttring Tillhörde affärsområde Omsättning Anställda
Maj Samtliga aktier i NETdental. Lifco ägde 65% av aktierna. Dental 140 MSEK 13

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 18 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 333 (3 006) under de senaste tolv månaderna. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 372 (3 033). Under året har 298 anställda tillkommit genom förvärv.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 3 november annonserades förvärvet av det tyska dentalbolaget Smilodent. Bolaget importerar tandtekniska arbeten som säljs till tandläkare i Tyskland. Smilodent omsatte cirka 4,8 MEUR 2014 och kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

Redovisningsprinciper

Lifcokoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Lifcos årsredovisning för 2014, vilken finns tillgänglig på www.lifco.se. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Det finns inte några nya av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som är tillämpliga på Lifco eller ger en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning 2015.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att niomånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 3 november 2015

Carl BennetStyrelseordförande
Gabriel DanielssonStyrelseledamot Ulrika DellbyStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Fredrik KarlssonVD och koncernchef, styrelseledamot Annika NorlundStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan SternVice ordförande Axel WachtmeisterStyrelseledamot Peter WibergSuppleant, arbetstagarrepresentant
GRANSKNINGSRAPPORT

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Lifco AB (publ) per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slut-satsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Enköping den 3 november 2015

PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Willfors                                                                                   Martin Johansson
Auktoriserad revisor                                                                           Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

2016

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2015 publiceras den 22 februari kl 11.30

Rapport för första kvartalet publiceras den 12 maj

Årsstämma 12 maj kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Rapport för andra kvartalet publiceras den 15 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Lifco AB äger rum torsdagen den 12 maj 2016, kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 12 maj 2016 kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 11 mars 2016.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie fonder and Adam Nyström, Didner & Gerge fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Tisdag 3 november kl 15.00

Länk till presentationen:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_1103_q3-1/view

Telefonnummer:

Sverige +46 8 566 426 66

UK +44 203 428 14 33

US +1 646 502 51 18

Denna information offentliggörs tisdagen den 3 november kl 11.30 enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm.[1] Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

[2] Kostnader för börsnoteringen på 110 MSEK belastade andra halvåret 2014 av vilka 96 MSEK hänförde sig till fjärde kvartalet.

[3] Avser rullande tolv månader.

[4] Avser rullande tolv månader.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.