Delårsrapport januari-mars 2023

Rapportperioden januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade med 18,7% till 5 959 (5 022) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 7,6%.
 • EBITA ökade med 30,9% till 1 330 (1 016) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 22,3% (20,2%).
 • Resultat före skatt ökade med 26,1% till 1 057 (838) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 26,3% till 793 (628) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 26,5% till 1,72 (1,36) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 731 (322) MSEK.
 • Under perioden har sex nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om
  cirka 525 MSEK.
 • Ny indelning av divisionerna inom affärsområdet Systems Solutions.

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 5 959 5 022 18,7% 22 489 4,3% 21 552
EBITA 1 330 1 016 30,9% 4 976 6,7% 4 662
EBITA-marginal 22,3% 20,2% 2,1 22,1% 0,5 21,6%
Resultat före skatt 1 057 838 26,1% 4 061 5,7% 3 842
Periodens resultat 793 628 26,3% 2 993 5,8% 2 828
Resultat per aktie 1,72 1,36 26,5% 6,49 5,9% 6,13
Avkastning på sysselsatt kapital 22,8% 22,5% 0,3 22,8% 0,2 22,6%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 134% 160% -26 134% -1 135%

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade i kvartalet med 18,7% till 5 959 (5 022) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakurseffekter. Det generellt sett goda marknadsläget inom samtliga affärsområden var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten om 7,6%. Omsättningen har också påverkats positivt av priskompensation för kostnadsökningar.  

Under första kvartalet ökade EBITA med 30,9% till 1 330 (1 016) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 2,1 procentenheter till 22,3% (20,2%). Organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen.

Resultatet per aktie ökade under första kvartalet med 26,5% till 1,72 (1,36) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 731 (322) MSEK i kvartalet. Det låga kassaflödet föregående år berodde huvudsakligen på ökad lagerbindning till följd av hög efterfrågan och störningar i den globala försörjningskedjan vilket medförde behov av större säkerhetslager.

Lifco har under kvartalet konsoliderat sex förvärv. Inom Dental har verksamheten utökats med tyska medicinteknikbolaget Kohler Medizintechnik, tyska dentallabbet Welte Dentallabor och svenska produktbolaget Doxa Dental. Inom Demolition & Tools har förvärv skett av brittiska Broughton Plant Hire and Sales som är en nischad uthyrare av anläggningsutrustning för byggbranschen. Inom Systems Solutions, divisionen Transportprodukter, har de båda brittiska bolagen Alwayse Engineering och Didsbury Engineering förvärvats. Alwayse Engineering är en global leverantör av kulrullar och Didsbury Engineering är en global leverantör av utrustning för markservice och underhåll av flygplan. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Som en konsekvens av avyttringen 2022 av ett större bolag inom divisionen Skog och för att öka transparensen kring Systems Solutions rapporteras från och med första kvartalet 2023 en delvis ny divisionsindelning. Förändringen innebär att divisionen Service och Distribution delats upp i divisionerna Transportprodukter och Specialprodukter. De kvarvarande verksamheterna inom division Skog rapporteras i division Specialprodukter. Divisionen Byggmaterial har bytt namn till Infrastrukturprodukter för att bättre tydliggöra bolagens inriktning.

Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger EBITDA den 31 mars 2023, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 18,7% till 5 959 (5 022) MSEK. Förvärv bidrog med 9,5%, den organiska tillväxten uppgick till 7,6% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,5%. Avyttringen i maj 2022 av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverkutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 2,9%. Under kvartalet konsoliderades de brittiska bolagen Alwayse Engineering, Broughton Plant Hire and Sales och Didsbury Engineering samt svenska Doxa Dental och tyska Kohler Medizintechnik. Dessutom konsoliderades tillgångarna i tyska Welte Dentallabor.

EBITA ökade med 30,9% till 1 330 (1 016) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 2,1 procentenheter till 22,3% (20,2%). Organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4,1%. Under perioden genererades 44% (42%) av EBITA i EUR, 23% (25%) i SEK, 10% (11%) i NOK, 8% (9%) i GBP, 6% (6%) i DKK, 4% (4%) i USD och 5% (3%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -65 (-17) MSEK, negativt påverkat av huvudsakligen högre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 26,1% till 1 057 (838) MSEK och periodens resultat ökade med 26,3% till 793 (628) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 279 MSEK under kvartalet till 3 723 MSEK den 31 mars 2023 jämfört med 3 444 MSEK den 31 december 2022. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade under kvartalet till 134% från 135% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 893 MSEK från den 31 december 2022 till 9 469 MSEK den 31 mars 2023 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv uppgick till 2 013 (1 903) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 757 MSEK från årsskiftet och uppgick den 31 mars 2023 till 6 347 (4 938) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 31 mars 2023 och nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,7 (1,8) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,2 (1,1) gånger. Vid utgången av perioden var 38% (58%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 731 (322) MSEK. Det låga kassaflödet föregående år berodde huvudsakligen på ökad lagerbindning till följd av hög efterfrågan och störningar i den globala försörjningskedjan vilket medförde behov av större säkerhetslager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 379 (-574) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 1 525 1 306 16,8% 5 514 4,1% 5 295
EBITA 328 255 28,6% 1 090 7,2% 1 017
EBITA-marginal 21,5% 19,5% 2,0 19,8% 0,6 19,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 16,8% till 1 525 (1 306) MSEK under första kvartalet, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt och förvärv.

EBITA ökade med 28,6% till 328 (255) MSEK under perioden och EBITA-marginalen ökade med 2,0 procentenheter till 21,5% (19,5%). Lönsamheten var föregående år negativt påverkad av störningar i produktionen av dentalproteser i Kina till följd av pandemin.

Från och med januari 2023 konsolideras svenska Doxa Dental som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Bolaget omsatte 2021 cirka 12 MSEK. Från och med januari 2023 konsolideras tillgångarna i tyska Welte Dentallabor. Bolaget omsatte 2021 cirka 1,3 MEUR och har tolv anställda. Från och med mars 2023 konsolideras tyska Kohler Medizintechnik som tillverkar dentalinstrument. Bolaget omsatte 2022 cirka 7 MEUR och har 36 anställda.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 1 810 1 338 35,3% 6 757 7,5% 6 285
EBITA 446 319 39,8% 1 734 7,9% 1 607
EBITA-marginal 24,6% 23,8% 0,8 25,7% 0,1 25,6%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till infrastruktur-, rivnings- och byggindustrierna. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under kvartalet med 35,3% till 1 810 (1 338) MSEK, huvudsakligen till följd av förvärv och organisk tillväxt. Marknadsläget var generellt sett starkt under kvartalet. Omsättningen påverkades också positivt av priskompensation för kostnadsökningar i verksamheten.  

EBITA steg med 39,8% till 446 (319) MSEK, positivt påverkad av framför allt organisk tillväxt och förvärv. EBITA-marginalen ökade med 0,8 procentenheter till 24,6% (23,8%).

Från och med mars 2023 konsolideras brittiska Broughton Plant Hire and Sales som är en nischad uthyrare av anläggningsutrustning för byggbranschen. Bolaget omsatte 2022 cirka 22 MGBP och har 100 anställda.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 2 624 2 378 10,3% 10 218 2,5% 9 972
EBITA 594 480 23,8% 2 298 5,2% 2 184
EBITA-marginal 22,6% 20,2% 2,4 22,5% 0,6 21,9%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Infrastrukturprodukter, Specialprodukter och Transportprodukter. Divisionsindelningen har förändrats från och med första kvartalet 2023. Mer information om divisionerna återfinns på sidorna 11–12.

Systems Solutions ökade omsättningen med 10,3% till 2 624 (2 378) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av förvärv och organisk tillväxt inom divisionerna Kontraktstillverkning och Miljöteknik. Omsättningen påverkades också positivt av priskompensation för kostnadsökningar.

EBITA ökade under perioden med 23,8% till 594 (480) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 2,4 procentenheter till 22,6% (20,2%), huvudsakligen till följd av organisk tillväxt och förvärv.

Kontraktstillverkning hade en god omsättningsutveckling i kvartalet med förbättrad lönsamhet.

Miljöteknik hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling i kvartalet.

Infrastrukturprodukter hade en god omsättningsutveckling i kvartalet till följd av förvärv men lönsamheten försvagades.

Specialprodukter minskade omsättningen i kvartalet till följd av avyttringen av det estniska bolaget Hekotek i maj 2022 och lönsamheten förbättrades starkt.

Transportprodukter växte något i kvartalet med god lönsamhetsutveckling.

Inom divisionen Transportprodukter konsolideras från och med mars 2023 brittiska Alwayse Engineering som är en global leverantör av kulrullar, så kallade ball transfer units. Bolaget omsatte 2022 cirka 5,6 MGBP och har 41 anställda. Inom divisionen Transportprodukter konsolideras också från och med mars 2023 brittiska Didsbury Engineering som är en global leverantör av utrustning för markservice och underhåll av flygplan. Bolaget omsatte 2022 cirka 6,5 MGBP och har 33 anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under perioden konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning 2022 Anställda
Januari Doxa Dental Dental 12 MSEK1
Januari Welte Dentallabor Dental 1,3 MEUR1 12
Mars Alwayse Engineering Systems Solutions 5,6 MGBP 41
Mars Broughton Plant Hire and Sales Demolition & Tools 22 MGBP 100
Mars Didsbury Engineering Systems Solutions 6,5 MGBP 33
Mars Kohler Medizintechnik Dental 7 MEUR 36
1 Avser bedömd årsomsättning 2021.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 6 583 (6 258) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 694 (6 311). Genom förvärv tillkom 222 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Konsolidering av brittiska The Real Spirit of Coffee beräknas ske under andra kvartalet 2023 i affärsområdet Systems Solutions, division Specialprodukter. The Real Spirit of Coffee levererar exklusiva kaffemaskiner och förbrukningsvaror, främst för den brittiska marknaden. Bolaget omsatte 2022 cirka 24 MGBP och har 66 medarbetare. Förvärvet, som omfattar samtliga aktier, annonserades den 13 februari 2023.

Konsolidering av tyska Datamed beräknas ske under andra kvartalet 2023 i affärsområdet Dental. Datamed utvecklar, säljer och underhåller ett mjukvaruprogram som används av tyska tandläkarkliniker. Bolaget omsatte 2022 cirka 2 MEUR och har tio anställda. Förvärvet, som omfattar samtliga aktier, annonserades den 23 mars 2023.

Konsolidering av norska Aura Electric sker i april 2023 i affärsområdet Systems Solutions, division Infrastrukturprodukter. Aura Electric tillverkar elektrisk utrustning inom långspänningsområdet. Bolaget omsatte 2022 cirka 38 MNOK och har tio anställda. Förvärvet, som omfattar majoriteten av aktierna, annonserades den 24 mars 2023.

Den 6 april 2023 annonserades förvärvet av majoriteten av aktierna i italienska Geax som är en nischad tillverkare av kompakta pålningsriggar. Geax omsatte 2022 cirka 15 MEUR och har 26 anställda. Konsolidering beräknas ske under andra kvartalet 2023 i affärsområdet Demolition & Tools.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco arbetar aktivt med att övervaka och kontinuerligt utvärdera hållbarhetsrelaterade risker och deras inverkan på koncernens verksamhet och resultat. Koncernen har etablerat en styrningsstruktur som involverar både koncernledning och styrelse och arbetar för att ständigt förbättra bolagets hållbarhetsaktiviteter och minimera relaterade risker. Som en del av denna styrning granskar koncernledningen kvartalsvis samtliga dotterbolags efterlevnad av till exempel uppförandekoden, arbetsskador, IT-säkerhet och rättsliga tvister.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2022.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2022 och ska läsas tillsammans med dessa.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 28 april 2023

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Annika EspanderStyrelseledamot
Dan FrohmStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot
Tobias NordinStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 14 juli.

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 20 oktober.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 2 februari 2024.

Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publiceras i mars 2024.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

WEBBSÄND PRESENTATION

En webbsänd presentation med Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, äger rum fredag 28 april kl 09.00. Det går att lyssna på presentationen via webben eller genom att ringa in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen går det att ställa frågor.

Länk till presentationen: https://ir.financialhearings.com/lifco-q1-2023

Om du vill delta i telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen.

Länk för registrering till telefonkonferensen:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005427

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 211 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2022 omsatte Lifco 21,6 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 4,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2022
Nettoomsättning 5 959 5 022 18,7% 21 552
Kostnad för sålda varor -3 350 -2 983 12,3% -12 544
Bruttoresultat 2 609 2 039 28,0% 9 008
Försäljningskostnader -664 -520 27,7% -2 256
Administrationskostnader -782 -619 26,3% -2 651
Utvecklingskostnader -46 -39 17,9% -163
Övriga intäkter och kostnader 5 -6 -183% 15
Rörelseresultat 1 122 855 31,2% 3 953
Finansnetto -65 -17 282% -111
Resultat före skatt 1 057 838 26,1% 3 842
Skatt -264 -210 25,7% -1 014
Periodens resultat 793 628 26,3% 2 828
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 782 619 26,3% 2 784
Innehav utan bestämmande inflytande 11 9 22,2% 44
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,72 1,36 26,5% 6,13
EBITA 1 330 1 016 30,9% 4 662
Avskrivningar materiella tillgångar 129 104 24,0% 454
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 5 24
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 191 157 21,7% 673

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1 HELÅR2022
MSEK 2023 2022 förändr.
Periodens resultat 793 628 26,3% 2 828
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering 32 -35 -191% -79
Omräkningsdifferenser 41 176 -76,7% 856
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -7 7 -200% 16
Summa totalresultat för perioden 859 776 10,7% 3 621
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 850 764 11,3% 3 569
Innehav utan bestämmande inflytande 9 12 -25,0% 52
859 776 10,7% 3 621

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Till och med 31 december 2022 var dessa divisioner Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog. Division Skog har blivit väsentligt mindre än övriga divisioner efter avyttringen i maj 2022 av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland. Som en konsekvens av att division Skog blivit mindre och för att öka transparensen kring Systems Solutions rapporteras från och med första kvartalet 2023 en delvis ny divisionsindelning. Förändringen innebär att divisionen Service och Distribution delats upp i divisionerna Transportprodukter och Specialprodukter. Verksamheterna inom division Skog har flyttats till division Specialprodukter. Divisionen Byggmaterial har bytt namn till Infrastrukturprodukter för att tydliggöra bolagens inriktning.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Dental 1 525 1 306 16,8% 5 514 4,1% 5 295
Demolition & Tools 1 810 1 338 35,3% 6 757 7,5% 6 285
Systems Solutions 2 624 2 378 10,3% 10 218 2,5% 9 972
Koncernen 5 959 5 022 18,7% 22 489 4,3% 21 552

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Dentalprodukter 1 525 1 306 16,8% 5 514 4,1% 5 295
Verktyg och maskiner 1 810 1 338 35,3% 6 757 7,5% 6 285
Infrastrukturprodukter 479 368 30,2% 1 715 6,9% 1 604
Kontraktstillverkning 554 428 29,4% 2 160 6,2% 2 034
Miljöteknik 748 641 16,7% 3 010 3,7% 2 903
Transportprodukter 609 592 2,9% 2 890 0,6% 2 336
Specialprodukter 234 349 -33,0% 443 -20,6% 1 095
Koncernen 5 959 5 022 18,7% 22 489 4,3% 21 552

Nettoomsättningen för affärsområdet Systems Solutions fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande kvartal 2-4 2022 och totalt 2022:

2022
MSEK Kv 2 Kv 3 Kv 4 HELÅR
Kontraktstillverkning 525 466 614 2 034
Miljöteknik 714 684 865 2 903
Infrastrukturprodukter 389 364 483 1 604
Specialprodukter 288 211 246 1 095
Transportprodukter 598 553 594 2 336
Totalt Systems Solutions 2 514 2 278 2 802 9 972

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Dental 328 255 28,7% 1 090 7,2% 1 017
Demolition & Tools 446 319 39,8% 1 734 7,9% 1 607
Systems Solutions 594 480 23,8% 2 298 5,2% 2 184
Gem. koncernfunktioner -38 -38 -146 -146
EBITA före förvärvs-
kostnader
1 330 1 016 30,9% 4 976 6,7% 4 662
Förvärvskostnader -17 -4 325% -49 36,1% -36
EBITA 1 313 1 012 29,7% 4 927 6,5% 4 626
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -191 -157 21,7% -707 5,1% -673
Finansiella poster – netto -65 -17 282% -159 43,2% -111
Resultat före skatt 1 057 838 26,1% 4 061 5,7% 3 842

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 19 553 16 234 18 286
Materiella anläggningstillgångar 2 547 2 091 2 364
Finansiella anläggningstillgångar 364 340 365
Lager 3 965 3 362 3 682
Kundfordringar 3 209 2 664 2 853
Kortfristiga fordringar 729 547 518
Likvida medel 1 754 1 474 1 703
SUMMA TILLGÅNGAR 32 121 26 712 29 771
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 180 11 470 13 339
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 564 2 700 1 725
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 4 269 3 458 4 053
Kortfristiga räntebärande skulder 6 647  4 581 6 608
Leverantörsskulder 1 773 1 596 1 449
Övriga kortfristiga skulder 2 688 2 907 2 597
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 121 26 712 29 771

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Ingående eget kapital 13 238 10 645 10 645
Periodens totalresultat 850 764 3 569
Värdeförändring ägartransaktioner -18 -57 -295
Utdelning -681
Utgående eget kapital 14 070 11 352 13 238
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 14 070 11 352 13 238
Innehav utan bestämmande inflytande 110 118 101
14 180 11 470 13 339

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2023 2022 2022
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 122 855 3 953
Avskrivningar nyttjanderätter 62 47 211
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 258 219 940
Räntor och finansiella poster, netto -65 -17 -111
Betald skatt -296 -242 -911
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 081 862 4 082
Förändring i rörelsekapital
Lager -238 -480 -737
Kortfristiga fordringar -374 -384 -429
Kortfristiga skulder 262 324 153
Kassaflöde från den löpande verksamheten 731 322 3 069
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 273 -505 -2 399
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -80 -61 -249
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -26 -8 -69
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 379 -574 -2 717
Upplåning/amortering, netto 708 186 540
Utbetald utdelning -681
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -9 -167
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 708 177 -308
Periodens kassaflöde 60 -75 44
Likvida medel vid periodens början 1 703 1 509 1 509
Omräkningsdifferenser -9 40 150
Likvida medel vid periodens slut 1 754 1 474 1 703

FÖRVÄRV UNDER 2023

Under årets första tre månader har sex nya verksamheter konsoliderats. Verksamheterna som konsoliderats är de brittiska bolagen Alwayse Engineering, Broughton Plant Hire and Sales och Didsbury Engineering samt svenska Doxa Dental och tyska Kohler Medizintechnik. Dessutom konsoliderades tillgångarna i tyska Welte Dentallabor.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under årets första tre månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 17 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första tre månader. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 45 MSEK och EBITA med 14 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2023 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 97 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 34 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 3 730 733
Materiella tillgångar 85 85
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 157 -11 146
Leverantörsskulder och övriga skulder -39 -192 -231
Likvida medel 73 73
Summa nettotillgångar 279 527 806
Goodwill 586 586
Totala nettotillgångar 279 1 113 1 392
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 392
Ej utbetalda köpeskillingar -46
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -73
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 273

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 3 209 2 664 2 853
Andra långfristiga finansiella fordringar 17 12 15
Likvida medel 1 754 1 474 1 703
Summa 4 980 4 150 4 571
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 2 013 1 903 1 946
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 9 121 7 224 8 263
Leverantörsskulder 1 773 1 596 1 449
Summa 12 907 10 723 11 658

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202331 MARS 202231 DEC 202231 MARS
Nettoomsättning, MSEK 22 489 21 552 18 633
Omsättningsförändring, % 4,3 23,3 6,6
EBITA, MSEK 4 976 4 662 3 910
EBITA-marginal, % 22,1 21,6 21,0
EBITDA, MSEK 5 479 5 140 4 336
EBITDA-marginal, % 24,4 23,8 23,3
Sysselsatt kapital, MSEK 21 778 20 668 17 387
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 3 724 3 444 2 448
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,8 22,6 22,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 134 135 160
Avkastning eget kapital, % 23,1 23,1 24,6
Nettoskuld, MSEK 9 469 8 576 7 710
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,7 1,7 1,8
Räntebärande nettoskuld, MSEK 6 347 5 590 4 938
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,2 1,1 1,1
Soliditet, % 44,1 44,8 42,9
Antal aktier, tusental 454 216 454 216 454 216
Medelantal anställda 6 583 6 495 6 258

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2023 2022 2022
Administrationskostnader -33 -35 -120
Övriga rörelseintäkter1 0 0 63
Rörelseresultat -33 -35 -57
Finansnetto 48 -5 501
Resultat efter finansiella poster 15 -40 444
Bokslutsdispositioner -8
Skatt -3 8 8
Periodens resultat 12 -32 444

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 7 792 6 404 6 892
Kortfristiga fordringar 9 029 8 128 8 618
Likvida medel 578 634 587
SUMMA TILLGÅNGAR 17 399 15 166 16 097
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 661 3 854 3 649
Obeskattade reserver 114 122 114
Avsättningar 0 0
Långfristiga räntebärande skulder 1 500 1 820 750
Kortfristiga räntebärande skulder 6 361 4 354 6 302
Kortfristiga räntefria skulder 5 763 5 016 5 282
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 399 15 166 16 097

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv exklusive förvärvskostnader.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvskostnader.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1819.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2023 TRE MÅN2022 HELÅR2022
1 122
Rörelseresultat 855 3 953
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 191 157 673
EBITA 1 313 1 012 4 626
Förvärvskostnader 17 4 36
EBITA före förvärvskostnader 1 330 1 016 4 662

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2023 TRE MÅN2022 HELÅR2022
1 122
Rörelseresultat 855 3 953
Avskrivningar materiella tillgångar 129 104 454
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 5 24
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 191 157 673
EBITDA 1 447 1 121 5 104
Förvärvskostnader 17 4 36
EBITDA före förvärvskostnader 1 464 1 125 5 140

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 711 2 014 920
Kortfristiga räntebärande skulder 6 390 4 398 6 373
Likvida medel -1 754 – 1 474 -1 703
Räntebärande nettoskuld 6 347 4 938 5 590
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 2 013 1 903 1 946
Leasingskuld 1 109 869 1 040
Nettoskuld 9 469 7 710 8 576

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
Totala tillgångar 32 121 29 771 29 243 27 296
Likvida medel -1 754 -1 703 -1 368 -1 255
Räntebärande pensionsavsättningar -90 -70 -65 -61
Icke räntebärande skulder -6 717 -6 153 -6 151 -5 934
Sysselsatt kapital 23 560 21 845 21 659 20 046
Goodwill och övriga immat tillgångar -19 553 -18 286 -17 753 -16 624
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 4 007 3 559 3 906 3 422

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 12023 Kv 42022 Kv 32022 Kv 2 2022
Sysselsatt kapital 21 778 23 560 21 845 21 659 20 046
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 724 4 007 3 559 3 906 3 422
Summa
EBITA 4 976 1 330 1 322 1 103 1 221
Avkastning sysselsatt kapital 22,8%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 134%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.