Delårsrapport januari-mars 2020

Rapportperioden januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5% till 3 641 (3 357) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 2,0%.
 • EBITA* ökade med 11,1% till 652 (587) MSEK.
 • EBITA-marginalen* ökade med 0,4 procentenheter till 17,9% (17,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 25,0% till 540 (432) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 24,2% till 405 (326) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 25,9% till 4,42 (3,51) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 237% till 475 (141) MSEK.
 • Covid-19 pandemin har haft begränsad effekt på det finansiella resultatet i kvartalet. De negativa finansiella effekterna förväntas bli betydande för koncernen under andra kvartalet.
 • Under perioden har fyra verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om
  cirka 530 MSEK.
 • Till följd av regeringens åtgärder i samband med covid-19 pandemin har Lifcos styrelse, vilket annonserades den 31 mars, senarelagt årsstämman till onsdag 24 juni 2020.

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 3 641 3 357 8,5% 14 129 2,1% 13 845
EBITA* 652 587 11,1% 2 587 2,6% 2 523
EBITA-marginal* 17,9% 17,5% 0,4 18,3% 0,1 18,2%
Resultat före skatt 540 432 25,0% 2 105 5,5% 1 996
Periodens resultat 405 326 24,2% 1 608 5,2% 1 528
Resultat per aktie 4,42 3,51 25,9% 17,48 5,5% 16,57
Avkastning på sysselsatt kapital 19,1% 21,5% -2,4 19,1% -0,4 19,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 108% 152% -44 108% 108%

   * Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

  

VD-KOMMENTAR

Lifco följer noga utbrottet och spridningen av covid-19 över världen. Under första kvartalet har proaktiva åtgärder vidtagits inom koncernen för att minska risken för medarbetarna och säkerställa kontinuitet i verksamheten. De finansiella effekterna av covid-19 pandemin var dock begränsade under perioden eftersom nedgången i efterfrågan kom under kvartalets sista två veckor. Omsättningen ökade i kvartalet med 8,5% till 3 641 (3 357) MSEK till följd av förvärv och positiva valutakursförändringar.

Under inledningen av april har effekterna av covid-19 pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan inom många av koncernens dotterbolag. De negativa finansiella effekterna förväntas bli betydande för koncernen under andra kvartalet. Lifcos 164 dotterbolag verkar inom ett stort antal branscher som påverkas i olika utsträckning av utbrottet av covid-19. Påverkan är kortsiktigt särskilt stor inom affärsområdet Dental och många av verksamheterna inom Systems Solutions där bolagen inte har någon orderstock utan leverans normalt sker i direkt anslutning till lagd beställning. Även inom affärsområdet Demolition & Tools märktes en minskad efterfrågan under inledningen av april till följd av covid-19 pandemin. Det är idag inte möjligt för oss att förutsäga i vilken omfattning och under hur lång tid de olika verksamheterna kommer att påverkas.

Under första kvartalet ökade EBITA* med 11,1% till 652 (587) MSEK och EBITA-marginalen* steg med 0,4 procentenheter till 17,9% (17,5%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till förvärv. Resultatet per aktie ökade under första kvartalet 2020 med 25,9% till 4,42 (3,51) SEK. Första kvartalet 2019 var resultatet negativt påverkat av en engångspost på 56 MSEK för ledningsförändring. Kassaflödet förbättrades med 237% till 475 (141) MSEK.

Lifco har under perioden förstärkt Dental med tre förvärv varav två tillverkande bolag i Danmark och en ledande distributör i Kroatien. Inom Systems Solutions förvärvades italienska Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

I det rådande marknadsläget med covid-19 pandemin har Lifco valt att refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Obligationslånen uppgick totalt till 1 750 MSEK och gick till förfall den 3 april 2020. Utöver denna bryggfinansiering har Lifco utestående obligationslån om 1 000 MSEK liksom sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,6 gånger EBITDA* den 31 mars 2020, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 8,5% till 3 641 (3 357) MSEK till följd av förvärv och positiva valutakursförändringar. Den organiska tillväxten uppgick till -2,0%, förvärv bidrog med 9,2% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 1,3%. Under kvartalet konsoliderades danska Rönvig Dental Manufacturing A/S och Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa och italienska Cramaro Tarpaulin Systems.

EBITA* ökade med 11,1% till 652 (587) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,4 procent-enheter till 17,9% (17,5%). EBITA* påverkades positivt av förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 0,8%. Under perioden genererades 35% (36%) av EBITA* i EUR, 28% (27%) i SEK och 12% (16%) i NOK, 8% (8%) i DKK, 4% (6%) i USD, 6% (2%) i GBP och 7% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -6 (-13) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 25,0% till 540 (432) MSEK och periodens resultat ökade med 24,2% till
405 (326) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 0 (56) MSEK under kvartalet.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 43 MSEK under kvartalet till 2 388 MSEK den 31 mars 2020 jämfört med 2 345 MSEK den 31 december 2019. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 108% och oförändrad från årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 577 MSEK från den 31 december 2019 till 6 129 MSEK den 31 mars 2020 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 971 (709) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 518 MSEK från årsskiftet och uppgick den 31 mars 2020 till 4 558 (3 804) MSEK.

Den 25 mars 2020 informerade Lifco att bolaget i rådande marknadsläge valt att refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Obligationslånen uppgick totalt till 1 750 MSEK och gick till förfall den 3 april 2020.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 31 mars 2020 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,1 (2,0) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,6 (1,5) gånger. Vid utgången av perioden var 41% (34%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 237% till 475 (141) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre resultat och ökade kortfristiga rörelseskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -827 (-580) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 1 171 1 127 3,9% 4 437 1,0% 4 393
EBITA* 241 232 3,9% 883 1,0% 874
EBITA-marginal* 20,6% 20,6% 19,9% 19,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 3,9% till 1 171 (1 127) MSEK under första kvartalet, positivt påverkat av förvärv. Påverkan av covid-19 pandemin var begränsad under första kvartalet.

EBITA* ökade med 3,9% till 241 (232) MSEK under perioden och EBITA-marginalen uppgick till 20,6% (20,6%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Dentalmarknaden har under inledningen av april 2020 påverkats negativt i betydande omfattning av covid-19 pandemin. Effekterna skiljer sig mellan olika marknader men i alla länder har efterfrågan minskat betydligt.

Från och med januari 2020 konsolideras danska Rönvig Dental Manufacturing som är en nischad tillverkare av dentalprodukter. Bolaget omsatte 2018 cirka 30 MDKK och har 17 anställda. Från och med februari 2020 konsolideras också Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S som är en ledande nischtillverkare av ögonskölj, plåster och första hjälpen-stationer. Produkterna säljs under varumärket Plum och omsatte 2019 cirka 79 MDKK. Verksamheten har tio anställda. Från och med februari 2020 konsolideras majoriteten av kroatiska Dental Grupa som är en ledande distributör av utrustning och förbrukningsvaror till tandläkare i Kroatien. Dental Grupa omsatte 2019 cirka 66 MHRK och har ett 40-tal anställda.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 862 832 3,6% 3 640 0,8% 3 610
EBITA* 179 172 4,1% 841 0,8% 834
EBITA-marginal* 20,8% 20,7% 0,1 23,1% 23,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under kvartalet med 3,6% till 862 (832) MSEK till följd av positiva valutakursförändringar och förvärv. I första kvartalet mötte Demolition & Tools ett fortsatt osäkert och svagare marknadsläge, emellertid påverkades omsättning och resultat positivt av en fördelaktig produktmix med leveranser av specialordar med hög lönsamhet. Av de större marknaderna var det Kina som växte snabbast vilket främst beror på leverans av specialordrar. EBITA* ökade under perioden med 4,1% till 179 (172) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 20,8% (20,7%). Under inledningen av april 2020 har Demolition & Tools sett en minskad efterfrågan till följd av covid-19 pandemin.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Nettoomsättning 1 608 1 398 15,0% 6 052 3,6% 5 842
EBITA* 262 209 25,4% 962 5,8% 909
EBITA-marginal* 16,3% 14,9% 1,4 15,9% 0,3 15,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 15,0% till 1 608 (1 398) MSEK under kvartalet till följd av förvärv. Påverkan av covid-19 pandemin var begränsad under första kvartalet.

EBITA* ökade med 25,4% till 262 (209) MSEK under årets första tre månader med förbättrade resultat inom divisionerna Kontraktstillverkning, Miljöteknik samt Service och Distribution. Division Skog hade återigen ett svagt kvartal med minskad omsättning och låg lönsamhet. Systems Solutions EBITA-marginal* ökade med 1,4 procentenheter till 16,3% (14,9%).

Många av verksamheterna inom Systems Solutions har under inledningen av april 2020 påverkats negativt i betydande omfattning av covid-19 pandemin.

Inom divisionen Service och Distribution konsolideras från och med februari 2020 majoriteten av italienska Cramaro Tarpaulin Systems. Bolaget är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Bolaget omsatte 2019 cirka 27 MEUR och har ett 90-tal anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under perioden genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Rönvig Dental Manufacturing Dental 30 MDKK 17
Februari Workplace Safety Dental 79 MDKK 10
Februari Dental Grupa Dental 66 MHRK 40
Februari Cramaro Tarpaulin Systems Systems Solutions 27 MEUR 90

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 14. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 496 (5 137) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 542 (5 219). Genom förvärv tillkom cirka 160 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Lifco följer noga utbrottet och spridningen av covid-19 över världen. Under inledningen av april har effekterna av covid-19 pandemin haft en betydande påverkan på efterfrågan inom många av koncernens dotterbolag. De negativa finansiella effekterna förväntas bli betydande för koncernen under andra kvartalet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco verkar inom ett stort antal branscher som påverkas i olika utsträckning av utbrottet av covid-19. De negativa finansiella effekterna förväntas bli betydande för koncernen under andra kvartalet. Det är idag inte möjligt att förutsäga i vilken omfattning och under hur lång tid de olika verksamheterna kommer att påverkas.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2019.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2019 och ska läsas tillsammans med dessa.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 24 april 2020

 

Carl BennetStyrelseordförande

Ulrika DellbyStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Jansson Styrelseledamot Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan SternVice ordförande Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot
Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 17 juli.

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober.

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 1 februari 2021.

ÅRSSTÄMMA 2020

Den 31 mars 2020 informerade styrelsen att den beslutat att senarelägga årsstämman till onsdag 24 juni 2020 i Stockholm till följd av regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer vilket är normgivande även för andra typer av sammankomster. Kallelse till årsstämma distribueras senast fyra veckor före det nya datumet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 24 april kl 11.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q1-2020

Telefonnummer:

Sverige 08 5055 83 59

UK +44 3333 00 90 30

US +1 646 722 49 04

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1

HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. 2019
Nettoomsättning 3 641 3 357 8,5% 13 845
Kostnad för sålda varor -2 117 -1 981 6,9% -8 033
Bruttoresultat 1 524 1 376 10,8% 5 812
Försäljningskostnader -430 -377 14,1% -1 600
Administrationskostnader -529 -506 4,5% -1 928
Utvecklingskostnader -27 -40 -32,5% -171
Övriga intäkter och kostnader 8 -8 -200% -54
Rörelseresultat 546 445 22,7% 2 059
Finansnetto -6 -13 -53,8% -63
Resultat före skatt 540 432 25,0% 1 996
Skatt -135 -106 27,4% -468
Periodens resultat 405 326 24,2% 1 528
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 402 319 26,0% 1 505
Innehav utan bestämmande inflytande 3 7 -57,1% 23
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 4,42 3,51 25,9% 16,57
EBITA* 652 587 11,1% 2 523
Avskrivningar materiella tillgångar 89 73 21,9% 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 3 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 102 74 37,8% 329

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1

HELÅR2019
MSEK 2020 2019 förändr.
Periodens resultat 405 326 24,2% 1 528
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering 110 -7 -1 671% 6
Omräkningsdifferenser 131 159 -17,6% 140
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -24 2 -1 300% -1
Summa totalresultat för perioden 622 480 29,6% 1 673
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 619 471 31,4% 1 648
Innehav utan bestämmande inflytande 3 9 -66,7% 25
622 480 29,6% 1 673

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1

Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dental 1 171 1 127 3,9% 4 437 1,0% 4 393
Demolition & Tools 862 832 3,6% 3 640 0,8% 3 610
Systems Solutions 1 608 1 398 15,0% 6 052 3,6% 5 842
Koncernen 3 641 3 357 8,5% 14 129 2,1% 13 845

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

KVARTAL 1

Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dentalprodukter 1 171 1 127 3,9% 4 437 1,0% 4 393
Verktyg och maskiner 862 832 3,6% 3 640 0,8% 3 610
Byggmaterial 289 297 -2,7% 1 184 -0,7% 1 192
Kontraktstillverkning 269 238 13,0% 1 086 2,9% 1 055
Miljöteknik 504 387 30,2% 1 972 6,3% 1 855
Service och Distribution 330 203 62,6% 1 009 14,4% 882
Skog 216 273 -20,9% 801 -6,6% 858
Koncernen 3 641 3 357 8,5% 14 129 2,1% 13 845

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1

Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2020 2019 förändr. förändr. 2019
Dental 241 232 3,9% 883 1,0% 874
Demolition & Tools 179 172 4,1% 841 0,8% 834
Systems Solutions 262 209 25,4% 962 5,8% 909
Gem. koncernfunktioner -30 -26 15,4% -98 4,3% -94
EBITA före förvärvs-
kostnader
652 587 11,1% 2 588 2,6% 2 523
Förvärvskostnader1 -4 -12 -66,7% -71 -10,1% -79
Poster av engångskaraktär2 -56 -100% -100% -56
EBITA 648 519 24,9% 2 517 5,4% 2 388
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -102 -74 37,8% -357 8,5% -329
Finansiella poster – netto -6 -13 -53,8% -56 -11,1% -63
Resultat före skatt 540 432 25,0% 2 104 5,4% 1 996

1 Varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år 5 (-8) MSEK.

2 Avser kostnader i samband med ledningsförändring.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR 12 255
Immateriella anläggningstillgångar 9 886 11 209
Materiella anläggningstillgångar 1 604 1 246 1 503
Finansiella anläggningstillgångar 205 181 182
Lager 2 168 1 980 1 997
Kundfordringar 1 851 1 751 1 584
Kortfristiga fordringar 481 401 374
Likvida medel 714 348 729
SUMMA TILLGÅNGAR 19 278 15 793 17 578
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 8 594 7 219 7 972
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 521 2 314 1 674
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 2 175 1 591 1 986
Kortfristiga räntebärande skulder 4 351 2 285 3 691
Leverantörsskulder 998 827 680
Övriga kortfristiga skulder 1 639 1 557 1 575
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 278 15 793 17 578

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
Ingående eget kapital 7 915 6 685 6 685
Periodens totalresultat 619 471 1 648
Utdelning -418
Utgående eget kapital 8 534 7 156 7 915
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 8 534 7 156 7 915
Innehav utan bestämmande inflytande 60 63 57
8 594 7 219 7 972

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1

HELÅR
MSEK 2020 2019 2019
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 546 445 2 059
Ej kassaflödespåverkande poster 189 158 705
Räntor och finansiella poster, netto -6 -13 -63
Betald skatt -168 -159 -571
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 561 431 2 130
Förändring i rörelsekapital
Lager -122 -183 -94
Kortfristiga fordringar -193 -138 137
Kortfristiga skulder 229 31 -183
Kassaflöde från den löpande verksamheten 475 141 1 990
Företagsförvärv och avyttringar, netto -757 -515 -1 781
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -68 -63 -243
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -2 -2 -32
Kassaflöde från investeringsverksamheten -827 -580 -2 056
Upplåning/amortering, netto 345 360 863
Utbetald utdelning -4 -9 -490
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 341 351 373
Periodens kassaflöde -11 -88 307
Likvida medel vid periodens början 729 405 405
Omräkningsdifferenser -4 31 17
Likvida medel vid periodens slut 714 348 729

FÖRVÄRV UNDER 2020

Under årets första tre månader har fyra nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i danska Rönvig Dental Manufacturing A/S och Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S samt majoriteterna av kroatiska Dental Grupa och italienska Cramaro Tarpaulin Systems.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första tre månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 9 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första tre månader. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2020 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 33 MSEK och resultatet med cirka
9 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar

Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 4 491 495
Materiella tillgångar 43 43
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 184 -3 181
Leverantörsskulder och övriga skulder -178 -95 -273
Likvida medel 76 76
Summa nettotillgångar 129 393 522
Goodwill 357 357
Totala nettotillgångar 129 750 879
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 879
Ej utbetalda köpeskillingar -81
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -76
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 35
Summa kassaflödeseffekt                                                  757

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 1 851 1 751 1 584
Andra långfristiga finansiella fordringar 10 22 9
Likvida medel 714 348 729
Summa 2 575 2 121 2 322
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder1 971 709 916
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 5 834 4 565 5 325
Leverantörsskulder 998 827 680
Summa 7 803 6 101 6 921

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M

202031 MARS 201931 DEC 201931 MARS
Nettoomsättning, MSEK 14 129 13 845 12 639
Omsättningsförändring, % 2,1 15,8 5,7
EBITA*, MSEK 2 588 2 523 2 337
EBITA-marginal*, % 18,3% 18,2 18,5
EBITDA*, MSEK 2 929 2 849 2 519
EBITDA-marginal*, % 20,7% 20,6 19,9
Sysselsatt kapital, MSEK 13 560 12 925 10 861
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 388 2 345 1 540
Avkastning sysselsatt kapital, % 19,1 19,5 21,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 108 108 152
Avkastning eget kapital, % 20,4 20,3 22,5
Nettoskuld, MSEK 6 129 5 552 4 960
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,1 1,9 2,0
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 558 4 040 3 804
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,6 1,4 1,5
Soliditet, % 44,6 45,4 45,7
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 496 5 255 5 137

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1

HELÅR
MSEK 2020 2019 2019
Administrationskostnader -33 -85 -162
Övriga rörelseintäkter1 0 139
Rörelseresultat -33 -85 -23
Finansnetto2 99 34 837
Resultat efter finansiella poster 66 -51 814
Bokslutsdispositioner -30
Skatt -14 16 -6
Periodens resultat 52 -35 778

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 0 (26) MSEK under tremånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 321 2 591 4 872
Kortfristiga fordringar 5 464 6 258 5 226
Likvida medel 261 38 379
SUMMA TILLGÅNGAR 11 046 8 887 10 477
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 323 2 876 3 271
Obeskattade reserver 72 70 72
Avsättningar 10
Långfristiga räntebärande skulder 968 1 775 1 004
Kortfristiga räntebärande skulder 4 163 2 214 3 670
Kortfristiga räntefria skulder 2 510 1 952 2 460
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 046 8 887 10 477
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 29 101 46

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångs-karaktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

 1. delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 17-18.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

TRE MÅN2020 TRE MÅN2019 HELÅR2019
546
Rörelseresultat 445 2 059
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 102 74 329
EBITA 648 519 2 388
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 4 68 135
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 652 587 2 523

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

TRE MÅN2020 TRE MÅN2019 HELÅR2019
546
Rörelseresultat 445 2 059
Avskrivningar materiella tillgångar 89 73 311
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 3 15
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 102 74 329
EBITDA 740 595 2 714
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 4 68 135
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 744 663 2 849

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 071 1 887 1 093
Kortfristiga räntebärande skulder  4 201 2 265 3 676
Likvida medel -714 -348 -729
Räntebärande nettoskuld 4 558 3 804 4 040
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 971 709 916
Leasingskuld 600 447 596
Nettoskuld 6 129 4 960 5 552

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
Totala tillgångar 19 278 17 578 17 400 16 452
Likvida medel -714 -729 -456 -340
Räntebärande pensionsavsättningar -38 -40 -39 -37
Icke räntebärande skulder -3 841 -3 325 -3 545 -3 364
Sysselsatt kapital 14 685 13 484 13 360 12 711
Goodwill och övriga immat tillgångar -12 255 -11 209 -10 969 -10 257
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 430 2 275 2 391 2 454

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK

Genomsnitt Kv 1 2020 Kv 42019 Kv 3  2019 Kv 22019
Sysselsatt kapital 13 560 14 685 13 484 13 360 12 711
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 388 2 430 2 275 2 391 2 454
Summa
EBITA* 2 588 652 651 596 689
Avkastning sysselsatt kapital 19,1%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 108%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.