Delårsrapport januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 25,5% till 3 357 (2 674) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 12,0%
 • EBITA* ökade med 40,4% till 587 (418) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 17,5% (15,6%)
 • Resultat före skatt ökade med 24,9% till 432 (346) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 25,9% till 326 (259) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 24,5% till 3,51 (2,82) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 355% till 141 (31) MSEK
 • Den 8 februari utsågs vice VD Per Waldemarson till VD och koncernchef
 • Under perioden har två verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om
  cirka 500 MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 3 357 2 674 25,5% 12639 5,7% 11 956
EBITA* 587 418 40,4% 2 337 7,8% 2 168
EBITA-marginal* 17,5% 15,6% 1,9 18,5% 0,4 18,1%
Resultat före skatt 432 346 24,9% 1 944 4,6% 1 858
Periodens resultat 326 259 25,9% 1 487 4,7% 1 420
Resultat per aktie 3,51 2,82 24,5% 15,98 4,5% 15,29
Avkastning på sysselsatt kapital 21,5% 18,9% 2,6 21,5% 0,5 21,0%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 152% 147% 5 152% -13 165%

   * Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Efter att ha arbetat i ledande befattningar i Lifco under 13 år tog jag i februari över ledarskapet för Lifco. Mitt uppdrag är att tillsammans med alla medarbetare i koncernen fortsätta att konsekvent genomföra vår strategi med fokus på resultat, enkelhet och decentralisering.

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. I första kvartalet ökade omsättningen med 25,5% till 3 357 (2 674) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakursförändringar. Den generellt sett goda konjunkturen var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten. Det bör även påpekas att jämförelsetalen påverkas av att den organiska tillväxten var negativ i första kvartalet 2018.

EBITA* ökade med 40,4% till 587 (418) MSEK under kvartalet och EBITA-marginalen* steg med 1,9 procentenheter till 17,5% (15,6%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till organisk tillväxt och förvärv. Jämförelsen påverkas av att påsken i år inföll i april och att affärsområdet Demolition & Tools hade en negativ lönsamhetsutveckling i första kvartalet förra året. Resultatet per aktie ökade under första kvartalet 2019 med 24,5% till 3,51 (2,82) SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt och utvecklingen var stabil inom samtliga divisioner. Under kvartalet var marknadsläget generellt sett fortsatt gott inom de tre affärsområdena.

Kassaflödet ökade med 355% till 141 (31) MSEK. Även om kassaflödet förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år kan vi konstatera att det generellt sett goda marknadsläget lett till ökade kundfordringar och lagerbindning i många av våra verksamheter.

Lifco har under perioden förstärkt Demolition & Tools med två nya verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 500 MSEK. Bolagen som konsoliderats är svenska Indexator Rotator Systems som är en världsledande tillverkare av rotatorer samt majoriteten av italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under kvartalet.

Efter kvartalets utgång har vi köpt majoriteten av brittiska UK POS. Bolaget är en ledande leverantör av utställnings- och exponeringsmaterial som säljs direkt till slutkunder i olika branscher i Storbritannien. UK POS kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar).

Lifco har en god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgår till 1,5 gånger EBITDA*, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*. Det betyder att Lifco har ett betydande finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv samtidigt som vi har fokus på att öka resultatet i våra befintliga verksamheter.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 25,5% till 3 357 (2 674) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakursförändringar. Den organiska tillväxten uppgick till 12,0%, förvärv bidrog med 8,7% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,8%. Under kvartalet konsoliderades svenska Indexator Rotator Systems samt majoriteten av italienska Hammer.

EBITA* ökade med 40,4% till 587 (418) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,9 procentenheter till 17,5% (15,6%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 5,1%. Under året genererades 36% (37%) av EBITA* i EUR, 27% (28%) i SEK och 16% (14%) i NOK, 8% (7%) i DKK, 6% (6%) i USD, 2% (2%) i GBP och 5% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -13 (-13) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 24,9% till 432 (346) MSEK och periodens resultat ökade med 25,9% till 326 (259) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 56 (0) MSEK under kvartalet vilka avser kostnader i samband med ledningsförändring.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 228 MSEK under kvartalet till 1 540 MSEK den 31 mars 2019 jämfört med 1 312 MSEK den 31 december 2018. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid årsskiftet 165% och minskade under kvartalet till 152%.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 275 MSEK från den 31 december 2018 till 4 960 MSEK den 31 mars 2019 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 709 (281) MSEK. Från och med 1 januari 2019 påverkas nettoskulden av leasingskulden som tillkommit genom implementering av standarden IFRS 16. Leasingskulden uppgick vid periodens slut till 447 (-) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 31 mars 2019 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,1) gånger. Vid utgången av perioden var 34% (32%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 355% till 141 (31) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -580 (-107) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental 

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 1 127 1 010 11,6% 4 302 2,8% 4 185
EBITA* 232 191 21,5% 843 5,1% 802
EBITA-marginal* 20,6% 18,9% 1,7 19,6% 0,4 19,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 11,6% till 1 127 (1 010) MSEK under första kvartalet, positivt påverkat av den sena påsken och förvärv. Den sena påsken innebar att det var fler arbetsdagar i mars i år jämfört med 2018. Detta medför att Dental kommer att ha en motsvarande negativ säsongsmässig påverkan under andra kvartalet 2019.

EBITA* ökade med 21,5% till 232 (191) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,7 procent­enheter till 20,6% (18,9%), delvis till följd av den positiva effekten av att påsken i år inföll i april.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under kvartalet påverkades omsättning och resultat av att påsken i år inföll i april.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 832 597 39,4% 3 055 8,3% 2 820
EBITA* 172 117 47,0% 779 7,6% 724
EBITA-marginal* 20,7% 19,6% 1,1 25,5% -0,2 25,7%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under kvartalet med 39,4% till 832 (597) MSEK till följd av förvärv, organisk utveckling och positiva valutaeffekter. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det USA som växte snabbast. EBITA* ökade under perioden med 47,0% till 172 (117) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 20,7% (19,6%). Jämförelsen påverkas av att Demolition & Tools lönsamhet under första kvartalet 2018 var negativt påverkat av reserveringar för osäkra kundfordringar liksom förändringar i produktmix och svagare dollar.

Från och med januari 2019 konsolideras svenska Indexator Rotator Systems som utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till skogsindustrin. Bolaget omsatte 2018 cirka 300 MSEK och har cirka 140 anställda. Från och med februari 2019 konsolideras majoriteten av italienska Hammer SRL som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Bolaget omsatte 2018 cirka 20 MEUR och har ett 100-tal anställda.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 1 398 1 067 31,0% 5 282 6,7% 4 951
EBITA* 209 138 51,4% 827 9,4% 756
EBITA-marginal* 14,9% 12,9% 2,0 15,7% 0,4 15,3%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 31,0% till 1 398 (1 067) MSEK under kvartalet, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner. Den sena påsken hade en viss positiv inverkan på den organiska tillväxten.

EBITA* ökade med 51,4% till 209 (138) MSEK under årets första tre månader med förbättrade resultat inom samtliga divisioner. EBITA-marginalen* ökade med 2,0 procentenheter till 14,9% (12,9%).

FÖRVÄRV

Lifco har under perioden genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Indexator Rotator Systems Demolition & Tools 300 MSEK 140
Februari Hammer Demolition & Tools 20 MEUR 100

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 137 (4 714) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 219 (4 736). Genom förvärv tillkom 240 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har förvärvet av majoriteten av brittiska UK POS konsoliderats i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar). Bolaget är en ledande leverantör av utställnings- och exponeringsmaterial som säljs direkt till slutkunder i olika branscher i Storbritannien.  UK POS omsatte 2018 cirka 12 MGBP och har drygt 60 anställda.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2018.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2018 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen tillämpar IFRS 16 från och med 1 januari 2019 och implementeringen av standarden innebär att nästan samtliga leasingkontrakt redovisas i leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt IFRS 16 ska en anläggningstillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång- och kortfristig) avseende skyldigheten att betala leasingavgifter redovisas i balansräkningen. I koncernens resultaträkning redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för kostnader för operationella leasingavtal, vilka i sin helhet har redovisats inom rörelseresultatet. IFRS 16 påverkar kassaflödet såtillvida att leasingbetalningar påverkar kassaflöde från den löpande verksamheten (till exempel ränta och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde och kortidsleasingavtal) och kassaflöde från finansieringsverksamheten (återbetalning av leasingskulden). Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilken innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden den 1 januari 2019 (justerade för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). Övergången till IFRS 16 får således inte någon påverkan på eget kapital för koncernen. Då den förenklade övergångsmetoden tillämpats har inte jämförelsetalen för 2018 räknats om. Koncernen har valt att tillämpa undantaget och inte redovisa korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen. Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal redovisas istället som en kostnad linjärt över leasingperioden. Återstående leasingåtaganden utgörs i allt väsentligt av lokaler såsom kontors-, lager- och fabrikslokaler.

Avstämning av åtagande för operationella leasingavtal och redovisad leasingskuld (MSEK)
Åtaganden för operationella leasingavtal den 31 december 2018 600
Diskonteringseffekt -69
Avgår: korttidsleasingavtal och leasingavtal för tillgångar av lågt värde -67
Avgår: korrigeringar/omklassificeringar -19
Omräkningsdifferens -5
Leasingskuld redovisad den 1 januari 2019 440

Den vägda genomsnittliga marginella låneränta som använts för att beräkna diskonteringseffekten är 2,09%. Övergången till IFRS 16 har per 31 mars 2019 haft en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat med 2 MSEK, EBITDA* med 36 MSEK samt EBITA* med 2 MSEK. Finansnettot är påverkat med -2 MSEK. Redovisad leasingskuld per 31 mars 2019 uppgår till 447 MSEK.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 26 april 2019

Carl BennetStyrelseordförande Gabriel DanielssonStyrelseledamot Ulrika DellbyStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Anna HallbergStyrelseledamot
Annika Espander Jansson Styrelseledamot Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande

Axel WachtmeisterStyrelseledamot
Per WaldemarsonVD och koncernchef Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 18 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 23 oktober

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 31 januari 2020

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 26 april 2019, kl 14.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 26 april kl 12.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q1-2019

Telefonnummer:

Sverige 08 5055 83 59

UK +44 3333 00 90 34

US +1 8338 23 05 90

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 146 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2018 omsatte Lifco 12,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 168 MSEK och en EBITA-marginal på 18,1%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl 11.00.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2018
Nettoomsättning 3 357 2 674 25,5% 11 956
Kostnad för sålda varor -1 981 -1 550 27,8% -6 838
Bruttoresultat 1 376 1 124 22,4% 5 118
Försäljningskostnader -377 -310 21,6% -1 315
Administrationskostnader -506 -409 23,7% -1 735
Utvecklingskostnader -40 -37 8,1% -144
Övriga intäkter och kostnader -8 -9 -11,1% -22
Rörelseresultat 445 359 24,0% 1 902
Finansnetto -13 -13 -44
Resultat före skatt 432 346 24,9% 1 858
Skatt -106 -87 21,8% -438
Periodens resultat 326 259 25,9% 1 420
Resultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 319 256 24,6% 1 389
Innehav utan bestämmande inflytande 7 3 133% 31
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 3,51 2,82 24,5% 15,29
EBITA*  587 418 40,4% 2 168
Avskrivningar materiella tillgångar 73 30 143% 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 3 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 74 57 29,8% 253

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2018 
Periodens resultat 326 259 25,9% 1 420
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  -7 20 -135%  13
Omräkningsdifferenser Skatt relaterade till övrigt totalresultat 159 2 197 -4 -19,3% -150% 155 -3
Summa totalresultat för perioden 480 472 1,7% 1 585
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 471 467 0,9% 1 552
Innehav utan bestämmande inflytande 9 5 80% 33
480 472 1,7% 1 585

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution (tidigare inredning till servicebilar) och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dental 1 127 1 010 11,6% 4 302 2,8% 4 185
Demolition & Tools 832 597 39,4% 3 055 8,3% 2 820
Systems Solutions 1 398 1 067 31,0% 5 282 6,7% 4 951
Koncernen 3 357 2 674 25,5% 12 639 5,7% 11 956

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dentalprodukter 1 127 1 010 11,6% 4 302 2,8% 4 185
Verktyg och maskiner 832 597 39,4% 3 055 8,3% 2 820
Byggmaterial 297 244 21,7% 1 155 4,8% 1 102
Kontraktstillverkning 238 208 14,4% 981 3,2% 951
Miljöteknik 387 315 22,9% 1 535 4,9% 1 463
Service och Distribution 203 136 49,3% 727 10,2% 660
Skog 273 164 66,5% 884 14,1% 775
Koncernen 3 357 2 674 25,5% 12 639 5,7% 11 956

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dental 232 191 21,5% 843 5,1% 802
Demolition & Tools 172 117 47,0% 779 7,6% 724
Systems Solutions 209 138 51,4% 827 9,4% 756
Gem. koncernfunktioner -26 -28 -7,1% -112 -1,8% -114
EBITA före förvärvs-
kostnader och poster av engångskaraktär
 
587 418 40,4% 2337 7,8% 2 168
Förvärvskostnader* -12 -2 500% -23 76,9% -13
Poster av engångskaraktär -56  -56
EBITA  519 416 24,8% 2258 4,8% 2 155 
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -74 -57 29,8%  -270 6,7%  -253 
Finansiella poster – netto  -13 -13 -44 -44
Resultat före skatt 432 346 24,9% 1944 4,6% 1 858

* varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -8 (-) MSEK.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 9 886 8 606 9 133
Materiella anläggningstillgångar 1 246 576 611
Finansiella anläggningstillgångar 181 151 153
Lager 1 980 1 555 1 710
Kundfordringar 1 751 1 497 1 550
Kortfristiga fordringar 401 274 261
Likvida medel 348 250 405
SUMMA TILLGÅNGAR 15 793 12 909 13 823
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital   7 219 6 011 6 748
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 314 1 055 1 813
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 591 1 072 1 307
Kortfristiga räntebärande skulder 2 285 2 891 1 762
Leverantörsskulder 827 673 632
Övriga kortfristiga skulder 1 557 1 207 1 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 793 12 909 13 823

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Ingående eget kapital  6 685 5 496 5 496
Periodens totalresultat 471 467 1 552
Utdelning -363
Utgående eget kapital 7 156 5 963 6 685
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 7 156 5 963 6 685
Innehav utan bestämmande inflytande 63 48 63
7 219 6 011 6 748

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2019 2018  2018
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 445 359 1 902
Ej kassaflödespåverkande poster 158 90 391
Räntor och finansiella poster, netto -13 -13 -44
Betald skatt -159 -151 -472
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 431 285 1 777
Förändring i rörelsekapital
Lager -183 -155 -260
Kortfristiga fordringar -138 -198 -214
Kortfristiga skulder 31 99 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten 141 31 1 533
Företagsförvärv och avyttringar, netto -515 -66 -500
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -63 -39 -150
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -2 -2 -19
Kassaflöde från investeringsverksamheten -580 -107 -669
Upplåning/amortering, netto 360 1 -416
Utbetald utdelning -9 -7 -383
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 351 -6 -799
Periodens kassaflöde -88 -82 65
Likvida medel vid periodens början 405 305 305
Omräkningsdifferenser 31 27 35
Likvida medel vid periodens slut 348 250 405


FÖRVÄRV UNDER 2019

Under årets första tre månader har två nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Indexator Rotator Systems liksom aktiemajoriteten i Hammer.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första tre månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 4 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första tre månader. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2019 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 9 MSEK och påverkan på resultatet skulle varit något negativ.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 9 363 372
Materiella tillgångar 153 153
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 266 -27 239
Leverantörsskulder och övriga skulder -270 -83 -353
Likvida medel 46 46
Summa nettotillgångar 204 253 457
Goodwill 278 278
Totala nettotillgångar 204 531 735
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 735
Ej utbetalda köpeskillingar -174
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -46
Summa kassaflödeseffekt                                                  515

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK  2019-03-31 2018-03-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde*
Kundfordringar  1 751 1 497
Andra långfristiga finansiella fordringar  22 6
Likvida medel  348 250
Summa 2 121 1 753
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder**  709 281
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån  4 565 3 913
Leverantörsskulder 827 673
Summa 6 101 4 867

*Samtliga finansiella tillgångar 2018-03-31 ingick i kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar”.

**Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201931 MARS 201831 DEC 201831 MARS
Nettoomsättning, MSEK 12 639 11 956 10 281
Omsättningsförändring, % 5,7 19,2 2,5
EBITA*, MSEK 2 337 2 168 1 765
EBITA-marginal*, % 18,5 18,1 17,2
EBITDA*, MSEK 2 519 2 307 1 892
EBITDA-marginal*, % 19,9 19,3 18,4
Sysselsatt kapital, MSEK 10 861 10 314 9 341
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 540 1 312 1 199
Avkastning sysselsatt kapital, % 21,5 21,0 18,9
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 152 165 147
Avkastning eget kapital, % 22,5 22,5 20,7
Nettoskuld, MSEK 4 960 3 685 3 977
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,0 1,6 2,1
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 804 3 170 3 696
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,5 1,4 2,0
Soliditet, % 45,7 48,8 46,6
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 137 4 860 4 714

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK  2019 2018 2018
Administrationskostnader -85 -33 -136
Övriga rörelseintäkter* 48
Rörelseresultat -85 -33 -88
Finansnetto** 34 44 602
Resultat efter finansiella poster -51 11 514
Bokslutsdispositioner 56
Skatt  16 6 -5
Periodens resultat -35 17 565

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 26 (39) MSEK under tremånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-03-31 2018-03-31
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar  0 0
Finansiella anläggningstillgångar  2 591 4 335
Kortfristiga fordringar 6 258 3 817
Likvida medel  38 29
SUMMA TILLGÅNGAR 8 887 8 181
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital   2 876 2 759
Obeskattade reserver 70 70
Avsättningar 1
Långfristiga räntebärande skulder 1 775 1 022
Kortfristiga räntebärande skulder 2 214 2 872
Kortfristiga räntefria skulder 1 952 1 457
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 887 8 181
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 101 135

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld[1] Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1819.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2019 TRE MÅN2018 HELÅR2018
Rörelseresultat 445 359 1 902
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 74 57 253
EBITA 519 416 2 155
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 68 2 13
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 587       418          2 168

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2019 TRE MÅN2018 HELÅR2018
Rörelseresultat 445 359 1 902
Avskrivningar materiella tillgångar 73 30 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 3 3 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 74 57 253
EBITDA 595 449 2 294
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 68 2 13
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 663 451 2 307

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS[2]

MSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 887 1 055 1 813
Kortfristiga räntebärande skulder 2 265 2 891 1 762
Likvida medel -348 -250 -405
Räntebärande nettoskuld 3 804 3 696 3 170
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 709 281 515
Leasingskuld 447
Nettoskuld 4 960 3 977 3 685

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
Totala tillgångar 15 793 13 823 14 109 13 567
Likvida medel -348 -405 -374 -301
Räntebärande pensionsavsättningar -34 -37 -37 -36
Icke räntebärande skulder -3 266 -2 985 -3 125 -2 899
Sysselsatt kapital 12 145 10 396 10 573 10 331
Goodwill och övriga immat tillgångar -9 886 -9 133 -9 322 -8 946
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  2 259 1 263 1 251 1 385

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 1 2019 Kv 42018 Kv 3  2018 Kv 22018
Sysselsatt kapital 10 861 12 145 10 396 10 573 10 331
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 540 2 259 1 263 1 251 1 385
Summa
EBITA* 2 337 587 670 520 560
Avkastning sysselsatt kapital 21,5%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 152%

[1] Ny definition från 2019-01-01 

[2] Nyckeltalet har beräknats enligt den justerade definitionen av nettoskuld på sidan 18.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.