Delårsrapport januari-mars 2017

Rapportperioden januari – mars

 • Nettoomsättningen ökade med 18,1% till 2 423 (2 051) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 7,5%
 • EBITA* ökade med 40,6% till 385 (274) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 15,9% (13,4%)
 • Resultat före skatt ökade med 36,9% till 333 (243) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 36,9% till 250 (182) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 36,7% till 2,72 (1,99) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 5,6% till 136 (144) MSEK
 • Under perioden har två verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 212
  MSEK
 • Efter kvartalets utgång har majoriteten av Silvent AB förvärvats som kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 2 423 2 051 18,1% 9 359 4,1% 8 987
EBITA* 385 274 40,6% 1 488 8,1% 1 377
EBITA-marginal* 15,9% 13,4% 2,5 15,9% 0,6 15,3%
Resultat före skatt 333 243 36,9% 1 308 7,4% 1 219
Periodens resultat 250 182 36,9% 994 7,3% 927
Resultat per aktie 2,72 1,99 36,7% 10,72 7,3% 9,99
Avkastning på sysselsatt kapital 19,2% 19,6% -0,4 19,2% 0,5 18,7%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 146% 128% 18 146% 5 141%

   * Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 18,1% till 2 423 (2 051) MSEK under första kvartalet till följd av såväl organisk tillväxt, positiva valutakursförändringar som förvärv. Den organiska tillväxten påverkades positivt av det faktum att första kvartalet 2017 hade fler arbetsdagar än samma period 2016. Framför allt Dental, men även bolagen inom Demolition & Tools och Systems Solutions, gynnades av detta.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under kvartalet. Samtliga divisioner inom alla affärsområdena utom Skog har haft en bra start på året. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ökade med 40,6% till 385 (274) MSEK under året och EBITA-marginalen ökade med 2,5 procentenheter till 15,9% (13,4%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig till organisk tillväxt och förvärv. Resultatet per aktie ökade med 36,7% under kvartalet och uppgick till 2,72 (1,99) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 5,6% under kvartalet till 136 (144) MSEK. Kundfordringarna ökade starkt i kvartalet på grund av stora utleveranser sista veckan i mars. Detta var inte fallet i fjol, då påsken inföll i slutet av mars.

Under första kvartalet har Lifco konsoliderat två nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 212 MSEK. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden fortsatt uppgår till 2,1 gånger EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

 Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 18,1% till 2 423 (2 051) MSEK till följd av förvärv och organisk tillväxt. Även valutakursförändringar bidrog till omsättningstillväxten. Förvärv bidrog med 8,7%, den organiska tillväxten uppgick till 7,5% och valutakursförändringar påverkade positivt med 1,9%. Under årets första tre månader konsoliderades två nya verksamheter, Haglöf Sweden samt Hultdin System.

EBITA* ökade med 40,6% till 385 (274) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades till 15,9% (13,4%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 1,9 procentenheter. Under årets första tre månader genererades 33% av EBITA* i SEK, 30% i EUR, 15% i NOK, 9% i DKK, 4% i GBP, 4% i USD och 5% i andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 36,9% och uppgick till 333 (243) MSEK. Periodens resultat ökade med 36,9% till 250 (182) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 43 MSEK under kvartalet till
1 017 MSEK per 31 mars 2017 jämfört med 974 MSEK per 31 december 2016. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till 146% (128%) per 31 mars 2017. Vid årsskiftet var den 141%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 411 MSEK från den 31 december 2016 till
3 429 MSEK den 31 mars 2017. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 31 mars 2017 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,1 (2,1) gånger. Vid utgången av kvartalet var 36% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 5,6% till 136 (144) MSEK under årets första tre månader. Minskningen beror på att kundfordringarna ökade starkt på grund av stora utleveranser sista veckan i kvartalet, vilket inte var fallet i fjol, då påsken inföll i slutet av mars. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -562 (-971) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 1 000 868 15,1% 3 722 3,7% 3 590
EBITA* 185 155 19,0% 684 4,5% 655
EBITA-marginal* 18,5% 17,9% 0,6 18,4% 0,2 18,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtryck- och bindningsmaterial samt annat förbruknings-material som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 15,1% till 1 000 (868) MSEK under årets första tre månader. Jämförelsen med samma kvartal föregående år påverkas av att påsken i år inföll i april och att det därmed var fler arbetsdagar i mars i år jämfört med 2016. Detta medför att Dental kommer att ha en motsvarande negativ säsongsmässig påverkan under andra kvartalet 2017.

EBITA* förbättrades med 19,0% till 185 (155) MSEK under årets första tre månader och EBITA-marginalen* ökade till 18,5% (17,9%), delvis till följd av den positiva effekten av att påsken i år inföll i april.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under kvartalet påverkades omsätt-ning och resultat av att påsken i år inföll i april.  

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 479 384 24,6% 1 820 5,5% 1 726
EBITA* 111 79 40,9% 430 8,1% 398
EBITA-marginal* 23,2% 20,6% 2,6 23,6% 0,6 23,0%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek. Från och med mars 2017 ingår Hultdins som är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Förvärvet av Hultdins annonserades i februari i år.

Omsättningen ökade under kvartalet med 24,6% till 479 (384) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott.  Av de större marknaderna var det USA, Australien, UK och Tyskland som växte kraftigast.

EBITA* ökade under kvartalet med 40,9% till 111 (79) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 2,6 procentenheter till 23,2% (20,6).

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Nettoomsättning 944 799 18,3% 3 817 4,0% 3 671
EBITA* 116 64 82,9% 474 12,5% 421
EBITA-marginal* 12,3% 8,0% 4,3 12,4% 0,9 11,5%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 18,3% till 944 (799) MSEK och alla divisioner utom Skog ökade försäljningen under kvartalet.

EBITA* ökade med 82,9% till 116 (64) MSEK under 2017. Alla divisioner, utom Skog, förbättrade resultaten och EBITA-marginalen* ökade med 4,3 procentenheter till 12,3% (8,0%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under kvartalet till följd av god organisk utveckling och förbättrad lönsamhet inom samtliga verksamhetsområden.

Inredning till servicebilar ökade både omsättningen och resultatet under kvartalet.

Kontraktstillverkning förbättrade såväl omsättningen som lönsamheten under kvartalet. Marknadsläget var fortsatt stabilt. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik utvecklades väl under kvartalet med både ökad omsättning och lönsamhet.

Inom Skog minskade omsättningen och resultatet under kvartalet, trots att Haglöf Sweden, som är en världsledande leverantör av instrument för professionella fältmätare i skogen, konsoliderades från och med februari 2017 och bidrog med såväl omsättning som resultat. Förvärvet av Haglöf Sweden annonserades i december 2016. Nedgången inom divisionen beror på fortsatta problem i enskilda projekt.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första tre månader 2017 genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari Haglöf Sweden Systems Solutions 60 MSEK 43
Mars Hultdin System Demolition & Tools 152 MSEK 66

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 14 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Den 28 april 2017 annonserades förvärvet av majoriteten av Silvent AB som är ett ledande företag inom energioptimering och arbetsmiljö. Silvent, med huvudkontor i Borås, omsatte 2016 cirka 120 MSEK och har cirka 70 anställda. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 669 (3 561) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 740 (3 571). Genom förvärv tillkom drygt 109 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång annonserades förvärvet av majoriteten av Silvent AB.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2016 och ska läsas tillsammans med dessa.

För de nya redovisningsprinciper som träder i kraft 1 januari 2018 (IFRS 9 och IFRS 15) utvärderar koncernen för närvarande effekterna av införandet av dessa standarder. Koncernledningens nuvarande bedömning är att standarderna inte kommer medföra någon väsentlig skillnad för koncernen.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att tremånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 4 maj 2017

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot
Ulf Grunander Styrelseledamot Annika Norlund Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant Annika Espander Jansson  Styrelseledamot Johan Stern Vice ordförande
Axel Wachtmeister, Styrelseledamot Hans-Eric Wallin Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet publiceras den 17 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 26 oktober

Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 15 februari 2018

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Lifco AB äger rum torsdagen den 4 maj 2017, kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 4 maj kl 13.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q1-2017

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 93
UK: +44 203 
008 98 01
US: +1 855 831 59 45

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco hade vid årsskiftet 132 bolag i 26 länder. År 2016 omsatte Lifco 9,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 377 MSEK och en EBITA-marginal på 15,3%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 4 maj kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2016
Nettoomsättning 2 423 2 051 18,1% 8 987
Kostnad för sålda varor -1 418 -1 262 12,4% -5 405
Bruttoresultat 1 005 789 27,3% 3 582
Försäljningskostnader -258 -183 41,1% -831
Administrationskostnader -374 -342 9,4% -1 412
Utvecklingskostnader -24 -21 12,5% -88
Övriga intäkter och kostnader -7 8 -191% 1
Rörelseresultat 342 251 36,2% 1 252
Finansnetto -9 -8 14,1% -33
Resultat före skatt 333 243 36,9% 1 219
Skatt -83 -61 36,9% -292
Periodens resultat 250 182 36,9% 927
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 248 180 37,1% 908
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 19
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,72 1,99 36,7% 9,99
EBITA* 385 274 40,6% 1 377
Avskrivningar materiella tillgångar 26 22 17,7% 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 2 3 -3,3% 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 41 23 77,8% 121

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. 2016
Periodens resultat 250 182 36,9% 927
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering 10 18 -44,4% -23
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat -23-2 14-4 -262%-49,1% 1594
Summa totalresultat för perioden 235 210 11,6% 1 067
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 233 208 11,8% 1 046
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 21
235 210 11,6% 1 067

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Dental 1 000 868 15,1% 3 722 3,7% 3 590
Demolition & Tools 479 384 24,6% 1 820 5,5% 1 726
Systems Solutions 944 799 18,3% 3 817 4,0%  3 671
Koncernen 2 423 2 051 18,1% 9 359 4,1% 8 987

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2017 2016 förändr. förändr. 2016
Dental 185 155 19,0% 684 4,5% 655
Demolition & Tools 111 79 40,9% 430 8,1% 398
Systems Solutions 116 64 82,9% 474 12,5% 421
Gem. koncernfunktioner -27 -24 13,2% -100 3,2% -97
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 385 274 40,6% 1 488 8,1% 1 377
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -2 -6 67,8% -4
EBITA 383 274 39,7% 1 482 7,9% 1 373
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -41 -23 77,8% -139 14,8% -121
Finansiella poster – netto -9 -8 14,1% -34 3,6% -33
Resultat före skatt 333 243 36,9% 1 309 7,4% 1 219

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7 265 5 983 6 824
Materiella anläggningstillgångar 511 437 464
Finansiella anläggningstillgångar 112 88 109
Lager 1 214 1 135 1 155
Kundfordringar 1 222 1 026 1 046
Kortfristiga fordringar 293 266 236
Likvida medel 255 438 293
SUMMA TILLGÅNGAR 10 872 9 373 10 127
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 988 4 174 4 758
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 116 1 084 1 120
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 661 489 597
Kortfristiga räntebärande skulder 2 568 2 150 2 191
Leverantörsskulder 595 549 507
Övriga kortfristiga skulder 944 927 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 872 9 373 10 127

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Ingående eget kapital 4 712 3 939 3 939
Periodens totalresultat 233 208 1 046
Utdelning -273
Utgående eget kapital 4 945 4 147 4 712
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 945 4 147 4 712
Innehav utan bestämmande inflytande 43 27 46
4 988 4 174 4 758

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2017 2016 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 342 251 1 252
Ej kassaflödespåverkande poster 69 35 211
Räntor och finansiella poster, netto -9 -8 -33
Betald skatt -110 -88 -295
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 292 190 1 135
Förändring i rörelsekapital
Lager -23 -62 -57
Kortfristiga fordringar -188 18 11
Kortfristiga skulder 55 -2 -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 136 144 1 084
Företagsförvärv och avyttringar, netto -515 -948 -1 608
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -45 -22 -104
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -2 -1 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -562 -971 -1 721
Upplåning/amortering, netto 394 797 710
Utbetald utdelning -5 -3 -285
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 389 794 425
Periodens kassaflöde -37 -33 -212
Likvida medel vid periodens början 293 464 464
Omräkningsdifferenser -1 7 41
Likvida medel vid periodens slut 255 438 293


FÖRVÄRV UNDER 2017

Under årets första tre månader har två nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Haglöf Sweden och Hultdin System.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första tre månader. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 2 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens

resultaträkning för årets första tre månader 2017. Om verksamheterna hade konsoliderats från
och med 1 januari 2017 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 32 MSEK. Förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positiv om bolagen konsoliderats från och med 1 januari 2017.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 292 292
Materiella tillgångar 29 29
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 99 -14 85
Leverantörsskulder och övriga skulder -48 -64 -112
Likvida medel 77 77
Summa nettotillgångar 157 214 371
Goodwill 221 221
Totala nettotillgångar 157 435 592
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 592
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -77
Summa kassaflödeseffekt                                                  515

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2016-03-31
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 222 1 026 1 222  1 026
Andra långfristiga finansiella fordringar 4 3 4 3
Likvida medel 255 438 255 438
Total 1 481 1 467 1 481 1 467
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 57 16 57 16
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 651 3 178 3 651 3 178
Leverantörsskulder 595 549 595 549
Total 4 303 3 743 4 303 3 743

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201731 MARS 201631 DEC 201631 MARS Nettoomsättning, MSEK 9 359 8 987 8 204 Omsättningsförändring, % 4,1 13,7 3,8 EBITA*, MSEK 1 488 1 377 1 218 EBITA-marginal*, % 15,9 15,3 14,8 EBITDA*, MSEK 1 596 1 481 1 313 EBITDA-marginal*, % 17,1 16,5 16,0 Sysselsatt kapital, MSEK 7 744 7 381 6 203 Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 017 974 952 Avkastning sysselsatt kapital, % 19,2 18,7 19,6 Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 146 141 128 Avkastning eget kapital, % 21,5 21,0 21,7 Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 429 3 018 2 779 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,6 0,7 Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,1 2,0 2,1 Soliditet, % 45,9 47,0 44,5 Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843 Medelantal anställda 3 669 3 524 3 561

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2017 2016 2016
Administrationskostnader -34 -27 -113
Övriga rörelseintäkter* 90
Rörelseresultat -34 -27 -23
Finansnetto** 329 12 544
Resultat efter finansiella poster 295 -15 521
Bokslutsdispositioner -10
Skatt 1 5 9
Periodens resultat 296 -10 520

* Preliminär utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 302 (-) MSEK under tremånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-03-31 2016-03-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 988 3 385
Kortfristiga fordringar 3 701 2 946
Likvida medel 27 186
SUMMA TILLGÅNGAR 7 716 6517
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 729 2 176
Obeskattade reserver 41 32
Avsättningar 2
Långfristiga räntebärande skulder 1 078 1 042
Kortfristiga räntebärande skulder 2 556 2 124
Kortfristiga räntefria skulder 1 312 1 141
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 716 6 517
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 3 131

SYFTE OCH DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 17–18.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2017 TRE MÅN2016 HELÅR2016
Rörelseresultat 342 251 1 252
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 41 23 121
EBITA 383 274 1 373
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 2 4
EBITA* före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 385 274 1 377

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TRE MÅN2017 TRE MÅN2016 HELÅR2016
Rörelseresultat 342 251 1 252
Avskrivningar materiella tillgångar 26 22 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 2 3 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 41 23 121
EBITDA 411 299 1 477
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 2 4
EBITDA* före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 413 299 1 481

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 116 1 084 1 120
Kortfristiga räntebärande skulder 2 568 2 150 2 191
Beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv -17
Likvida medel -255 -438 -293
Räntebärande nettoskuld 3 429 2 779 3 018

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
Totala tillgångar 10 872 10 127 10 392 9 597
Likvida medel -255 -293 -410 -428
Räntebärande pensionsavsättningar -34 -37 -33 -41
Icke räntebärande skulder -2 200 -2 057 -2 154 -2 069
Sysselsatt kapital 8 383 7 740 7 795 7 059
Goodwill och övriga immat tillgångar -7 265 -6 824 -6 756 -6 063
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 118 916 1 039 996

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 1 2017 Kv 4 2016 Kv 3 2016 Kv 2 2016
Sysselsatt kapital 7 744 8 383 7 740 7 795 7 059
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 017 1 118 916 1 039 996
Summa
EBITA* 1 488 385 380 316 407
Avkastning sysselsatt kapital 19,2%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 146%


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.