DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

Rapportperioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 17,3% till 2 051 (1 748) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 8,9%
  • EBITA ökade med 13,3% till 274 (242) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 13,4% (13,8%)
  • Resultat före skatt ökade med 8,8% till 243 (223) MSEK
  • Periodens resultat ökade med 10,3% till 182 (165) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 9,6% till 1,99 (1,81) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med 25,6%
    till 144 (115) MSEK
  • Under kvartalet har sju verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 870 MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 2 051 1 748 17,3% 8 204 3,8% 7 901
EBITA 274 242 13,3% 1 218 2,7% 1 186
EBITA-marginal 13,4% 13,8% -0,4 14,8% -0,2 15,0%
Resultat före skatt 243 223 8,8% 1 102 1,8% 1 082
Periodens resultat 182 165 10,3% 842 2,1% 825
Resultat per aktie[1] 1,99 1,81 9,6% 9,09 2,0% 8,91
Avkastning på sysselsatt kapital[2] 19,6% 17,8% 1,8 19,6% -0,3 19,9%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill[3] 128% 112% 16,0 128% 5,0 123%

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 17,3% till 2 051 (1 748) MSEK under första kvartalet till följd av såväl organisk tillväxt som förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 8,9%. Omsättningen ökade inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions medan affärsområdet Dental påverkades något av att påsken i år inföll under första kvartalet. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom samtliga affärsområden.

EBITA ökade med 13,3% till 274 (242) MSEK under första kvartalet och EBITA-marginalen uppgick till 13,4% (13,8%). Resultatet per aktie ökade med 9,6% under perioden och uppgick till 1,99 (1,81) SEK.

Affärsområdet Dental hade ett resultatmässigt något svagare första kvartal, främst till följd av att påsken inföll under perioden. I affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions ökade lönsamheten väsentligt under kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med 25,6% under perioden till 144 (115) MSEK.

Vi har fortsatt leverera på vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Under första kvartalet har Lifco konsoliderat sju nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 870 MSEK, se vidare på sidorna 7 och 14. Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. Även efter dessa förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,1 (2,2) gånger EBITDA, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

 

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 17,3% till 2 051 (1 748) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 9,8%, den organiska tillväxten uppgick till 8,9% och valutakursförändringar påverkade negativt med 1,4%. Den organiska tillväxten var stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions. Under kvartalet konsoliderades sju nya verksamheter.

EBITA ökade med 13,3% till 274 (242) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 13,4% (13,8%). EBITA påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA marginellt negativt med 1,3 procentenheter. Under kvartalet genererades 40% av EBITA i EUR, 26% i SEK, 10% i NOK, 9% i DKK, 6% i GBP, 3% i USD och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -8 (2) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 8,8% och uppgick till 243 (223) MSEK. Periodens resultat ökade med 10,3% till 182 (165) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 14 MSEK från den 31 december 2015 till 952 (966) MSEK. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till 128% (123%) vid utgången av kvartalet. Förbättringen beror på högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 413 MSEK jämfört med 31 mars 2015 till
2 779 (2 366) MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) vid utgången av kvartalet och nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,1 (2,2) gånger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 144 (115) MSEK. Det fortsatt starka kassaflödet beror på högre resultat och god kontroll av det sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -971 (-433) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 868 894 -2,9% 3 410 -0,7% 3 435
EBITA 155 170 -8,6% 600 -2,4% 614
EBITA-marginal 17,9% 19,0% -1,1 17,6% -0,3 17,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar och endodontiprodukter.

Dentals omsättning minskade med 2,9% till 868 (894) MSEK under kvartalet. Förändringen berodde till stor del på att påsken inföll tidigare 2016 jämfört med 2015 samt att NetDental avyttrades i andra kvartalet 2015. Omsättningen påverkades positivt i kvartalet av Top Dental, J.H. Orsing, Smilodent och Preventum Partner som förvärvades under 2015.

EBITA uppgick till 155 (170) MSEK under kvartalet och EBITA-marginalen var 17,9% (19,0%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under kvartalet hade den tidiga påsken 2016 en viss negativ påverkan på omsättning och resultat.

Under första kvartalet annonserade Lifco två förvärv inom Dental: det tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix samt det tyska dentalbolaget Praezimed. Dens Esthetix omsatte 2015 cirka 1,4 MEUR och har 14 anställda. Praezimed utför service och reparerar dentalinstrument som används av tandläkare och tandtekniska laboratorier i Tyskland. Praezimed omsatte 2015 cirka 2,5 MEUR och har 15 anställda. Båda verksamheterna konsoliderades i februari. Förvärvet av endodontiprodukter som annonserades i december 2015 konsoliderades i januari. Verksamheten omsatte 2015 cirka 10 MSEK.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 384 329 16,6% 1 628 3,5% 1 574
EBITA 79 66 18,9% 408 3,2% 396
EBITA-marginal 20,6% 20,2% 0,4 25,1% 25,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är ungefär av samma storlek.

Omsättningen ökade under kvartalet med 16,6% till 384 (329) MSEK till följd av stark organisk tillväxt. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större marknaderna var det Tyskland och Kina som växte kraftigast.

EBITA ökade under kvartalet med 18,9% till 79 (66) MSEK. EBITA-marginalen förbättrades med 0,4 procentenheter till 20,6% (20,2%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Nettoomsättning 799 525 52,2% 3 166 9,5% 2 892
EBITA 64 27 134% 300 13,8% 263
EBITA-marginal 8,0% 5,2% 2,8 9,5% 0,4 9,1%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Byggmaterial. Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader. Divisionen Relining har efter förvärvet av Cenika i januari 2016 bytt namn till Byggmaterial.

Systems Solutions ökade omsättningen med 52,2% till 799 (525) MSEK under kvartalet till följd av organisk tillväxt och förvärv. Alla divisioner ökade försäljningen under perioden.

EBITA ökade med 134% till 64 (27) MSEK under kvartalet. Alla divisioner förbättrade resultaten under perioden och EBITA-marginalen ökade till 8,0% (5,2%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultat-effekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Inredning till servicebilar växte både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under kvartalet till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment. EBITA-marginalen var dock ännu inte på en tillfredsställande nivå.

Kontraktstillverkning hade en god inledning på året med stabilt marknadsläge. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation. I slutet av december annonserades förvärvet av norska Auto-Maskin, en ledande leverantör av kontroll- och övervakningssystem för marina dieselmotorer. Auto-Maskin hade 2015 en omsättning på cirka 130 MNOK och 65 anställda. Verksamheten konsoliderades i januari 2016.

Miljöteknik hade en bra inledning på året. I januari konsoliderades Redoma Recycling som är ett svenskt företag specialiserat på att utveckla och tillverka återvinningsmaskiner för små och mellanstora kablar. Redoma Recyclings försäljning uppgick 2015 till cirka 25 MSEK och företaget har åtta anställda. I februari annonserades förvärvet av norska TMC/Nessco, en världsledande leverantör av marina kompressorer och reservdelar. Försäljningen var cirka 525 MNOK 2015 och TMC/Nessco har drygt 90 anställda. Verksamheten konsoliderades i mars.

Sågverksutrustning hade en god omsättnings- och resultatökning under kvartalet. Försäljningen av pelletsanläggningar var särskilt hög och divisionen har uppnått en ledande ställning i Norden, Baltikum och Ryssland.

Byggmaterial (tidigare Relining) hade en tillfredsställande omsättnings- och resultatutveckling i kvartalet till följd av förvärvet av majoriteten i norska Cenika. Cenika som konsoliderades i februari är en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Försäljningen var 2015 cirka 160 MNOK och Cenika har cirka 30 anställda.

Lifco äger 70 procent av aktierna i det isländska dotterbolaget Proline Iceland EFT och 70 procent av aktierna i det spanska dotterbolaget Proline Relining SL som ingår i divisionen Byggmaterial. År 2015 stod bolagen tillsammans för 0,04% av koncernens totala omsättning.  Mot bakgrund av den otillfredsställande utvecklingen i de båda bolagen har Lifco träffat avtal avseende överlåtelse av Lifcos aktier i bolagen till minoritetsägarna i Proline Iceland EFT respektive Proline Relining SL. Minoritetsägarna är anställda i respektive bolag. I samband med överlåtelsen av Lifcos aktier i Proline Iceland EFT och Proline Relining SL övertar köparna det fulla ansvaret för respektive bolags nettoskuld. Överlåtelserna förväntas inte ge upphov till någon realisationsförlust eller realisa-tionsvinst för Lifco. Styrelsen anser att köpeskillingarna och överlåtelsevillkoren i övrigt är skäliga från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Lifco. Styrelsen anser vidare att överlåtelsen av aktierna i Proline Iceland EFT och Proline Relining SL är av marginell betydelse för Lifco. Överlåtelserna av aktierna i Proline Iceland EFT och Proline Relining SL är villkorade av att bolagsstämman i Lifco godkänner överlåtelserna i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen.

FÖRVÄRV

Lifco har under första kvartalet 2016 konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Auto-Maskin Systems Solutions 130 MNOK 65
Januari Endodontiprodukter Dental 10 MSEK
Januari Redoma Recycling Systems Solutions 25 MSEK 8
Februari Cenika Systems Solutions 160 MNOK 30
Februari Dens Esthetix Dental 1,4 MEUR 14
Februari Praezimed Dental 2,5 MEUR 15
Mars TMC/Nessco Systems Solutions 525 MNOK 90

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 14 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 561 (3 302) under första kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 571 (3 320). Under perioden har drygt 220 anställda tillkommit genom förvärv.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2015.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2015 och ska läsas tillsammans med dessa.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 12 maj 2016

Carl BennetStyrelseordförande
Gabriel DanielssonStyrelseledamot Ulrika DellbyStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Fredrik KarlssonVD och koncernchef, styrelseledamot Annika NorlundStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan SternVice ordförande Axel WachtmeisterStyrelseledamot Peter WibergSuppleant,arbetstagarrepresentantKOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet 2016 publiceras den 15 juli 2016, kl 07.30

Rapport för tredje kvartalet 2016 publiceras den 25 oktober 2016

Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 15 februari 2017

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar bokslutskommunikén. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: 12 maj kl 13.00

Länk till presentationen:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0512_Lifco_Q1_Report/view

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 426 90
US: +1 855 753 2236
UK: +44 203 008 9801

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 186 MSEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information offentliggörs den 12 maj kl 11.00 enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2015
Nettoomsättning 2 051 1 748 17,3% 7 901
Kostnad för sålda varor -1 262 – 1 074 17,5% -4 865
Bruttoresultat 789 674 17,1% 3 036
Försäljningskostnader -183 -139 31,5% -625
Administrationskostnader -342 -294 16,2% -1 205
Utvecklingskostnader -21 -15 38,1% -73
Övriga intäkter & kostnader 8 -5 -263% -26
Rörelseresultat 251 221 13,8% 1 107
Finansnetto -8 2 -464% -25
Resultat före skatt 243 223 8,8% 1 082
Skatt -61 -58 4,7% -257
Periodens resultat 182 165 10,3% 825
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 180 165 9,6% 810
Innehav utan bestämmande inflytande 2 1 188% 15
Periodens resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,99 1,81 9,6% 8,91
EBITA 274 242 13,3% 1 186
Avskrivningar materiella tillgångar 22 18 20,6% 81
Avskrivningar immateriella tillgångar 26 15 66,8% 76

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2015
Periodens resultat 182 165 10,3% 825
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering 18
Omräkningsdifferenser 14 -39 -137% -92
Skatt relaterad till övrigt totalresultat -4
Summa totalresultat för perioden 210 127 66,2% 733
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 208 126 65,3% 720
Innehav utan bestämmande inflytande 2 1 258% 13
210 127 66,2% 733

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelsesegmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik, sågverksutrustning och byggmaterial (tidigare relining).

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Dental 868 894 -2,9% 3 410 -0,7% 3 435
Demolition & Tools 384 329 16,6% 1 628 3,5% 1 574
Systems Solutions 799 525 52,2% 3 166 9,5% 2 892
Koncernen 2 051 1 748 17,3% 8 204 3,8% 7 901

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 förändr. 2015
Dental 155 170 -8,6% 600 -2,4% 614
Demolition & Tools 79 66 18,9% 408 3,2% 396
Systems Solutions 64 27 134% 300 13,8% 263
Gem. koncernfunktioner -24 -22 10,6% -90 2,6% -87
EBITA 274 242 13,3% 1 218 2,7% 1 186
Avskrivningar av immateriella anläggn.tillg. som uppkommit i samband med förvärv -23 -13 75,5% -76 15,2% -66
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -8 -108% -5 -63,8% -13
Finansiella poster – netto -8 2 -464% -35 42,8% -25
Resultat före skatt 243 223 8,8% 1 102 1,8% 1 082

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 5 983 4 972 5 010
Materiella anläggningstillgångar 437 414 417
Finansiella anläggningstillgångar 88 55 87
Lager 1 135 1 026 960
Kundfordringar 1 026 900 863
Kortfristiga fordringar 266 246 257
Likvida medel 438 624 464
SUMMA TILLGÅNGAR 9 373 8 237 8 058
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 174 3 602 3 964
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 084 91 1 103
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 489 316 371
Kortfristiga räntebärande skulder 2 150 2 946 1 341
Leverantörsskulder 549 436 370
Övriga kortfristiga skulder 927 846 909
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 373 8 237 8 058

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Ingående eget kapital 3 939 3 455 3 455
Periodens totalresultat 208 126 720
Utdelning -236
Utgående eget kapital 4 147 3 581 3 939
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 147 3 581 3 939
Innehav utan bestämmande inflytande 27 20 25
4 174 3 602 3 964

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2016 2015 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 251 221 1 107
Ej kassaflödespåverkande poster 35 34 157
Räntor och finansiella poster, netto -8 2 -25
Betald skatt -88 -78 -239
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 190 178 1 000
Förändring i rörelsekapital
Lager -62 -87 -59
Kortfristiga fordringar 18 -112 -113
Kortfristiga skulder -2 135 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 144 115 948
Företagsförvärv och avyttringar, netto -948 -364 -573
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -22 -14 -82
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -1 -55 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -971 -433 -664
Upplåning/amortering, netto 797 411 -88
Utbetald utdelning -3 -9 -252
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 794 402 -340
Periodens kassaflöde -33 84 -56
Likvida medel vid periodens början 464 536 536
Omräkningsdifferenser 7 3 -16
Likvida medel vid periodens slut 438 624 464

FÖRVÄRV UNDER 2016

Under årets första kvartal har sju nya verksamheter konsoliderats vilka ingår i den preliminära förvärvskalkylen. Förvärven avser samtliga aktier i Auto-Maskin, Praezimed och TMC/Nessco samt aktiemajoriteten i Cenika. Förvärven av Redoma Recycling, Dens Esthetix samt endodontiprodukter var inkråmsförvärv.

Den preliminära förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första kvartal.

Kostnader relaterade till förvärven på 12 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens

resultaträkning för första kvartalet 2016. Om verksamheterna hade konsoliderats från 1 januari 2016 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 95 MSEK. Förvärvens påverkan
på resultatet skulle varit positivt om bolagen konsoliderats från 1 januari 2016.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 1 550 551
Materiella tillgångar 19 19
Kundfordringar och övriga fordringar 275 -1 274
Leverantörsskulder och övriga skulder -195 -122 -317
Likvida medel 111 111
Summa nettotillgångar 211 427 638
Goodwill 420 420
Totala nettotillgångar 211 847 1 058
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 058
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -111
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv             1
Summa kassaflödeseffekt                                                  948

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK 2016-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2015-03-31
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 026 900 1 026 900
Andra långfristiga finansiella fordringar 3 3 3 3
Likvida medel 438 624 438 624
Total 1 467 1 527 1 467 1 527
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 16 30 16 30
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 178 2 950 3 178 2 950
Leverantörsskulder 549 436 549 436
Övriga skulder 18 18
Total 3 743 3 433 3 743 3 433

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande köp/säljoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande. Förändringar i finansiella skulder hänförliga till tvingande köp/säljoptioner redovisas i eget kapital.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M201631 MARS201531 DEC201531 MARSNettoomsättning, MSEK8 2047 9017 012Omsättningsförändring, %3,816,23,1EBITA, MSEK1 2181 186994EBITA-marginal, %14,815,014,2EBITDA, MSEK1 3131 2771 073EBITDA-marginal, %16,016,215,3Sysselsatt kapital, MSEK6 2035 9655 593Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK952966891Avkastning sysselsatt kapital, %19,619,917,8Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, %128123112Avkastning eget kapital, %21,722,118,1Räntebärande nettoskuld, MSEK2 7791 9502 366Nettoskuldsättningsgrad, ggr0,70,50,7Nettoskuld/EBITDA, ggr2,11,52,2Soliditet, %44,549,243,7Antal aktier, tusental90 84390 84390 843Medelantal anställda 3 5613 3693 302

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KVARTAL 1 HELÅR
MSEK 2016 2015 2015
Administrationskostnader -27 -25 -104
Övriga rörelseintäkter 84
Rörelseresultat -27 -25 -20
Finansnetto[4] 12 219 307
Resultat efter finansiella poster -15 194 287
Bokslutsdispositioner -12
Skatt 5 1 -8
Periodens resultat -10 195 267

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-03-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 385 3 369
Kortfristiga fordringar 2 946 2 223
Likvida medel 186 307
SUMMA TILLGÅNGAR 6 517 5 899
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 176 2 186
Obeskattade reserverAvsättningar 322 324
Långfristiga räntebärande skulder 1 042 1 031
Kortfristiga räntebärande skulder 2 124 1 330
Kortfristiga räntefria skulder 1 141 1 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 517 5 899
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 131 92

DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande dividerat med genomsnittligt eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA dividerat med sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar
EBIT Rörelseresultat/Resultat före finansiella poster och skatter
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med förvärv samt omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar samt omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Skulder till kreditinstitut inklusive räntebärande avsättningar för pensioner minskade med likvida medel
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen)
Sysselsatt kapital Totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittligt rullande tolv månader
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittligt rullande tolv månader

[1] Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

[2] Avser rullande tolv månader.

[3] Avser rullande tolv månader.

[4] Finansnetto första kvartalet 2015 inkluderar utdelningar från dotterbolag vilka i år beräknas inkomma under andra kvartalet.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.