DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Rapportperioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 13,6% till 1 748 (1 539) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till -0,8% och förvärv bidrog med 9,2%

  • EBITA ökade med 13,2% till 242 (214) MSEK

  • EBITA-marginalen uppgick till 13,8% (13,9%)

  • Resultat före skatt ökade med 11,8% till 223 (200) MSEK

  • Resultat efter skatt ökade med 11,8% till 165 (148) MSEK

  • Resultat per aktie ökade med 13,1% till 1,81 (1,60) SEK

  • Under kvartalet har fyra verksamheter förvärvats med en total omsättning på cirka 500 MSEK

  • Efter kvartalets utgång har två obligationslån om totalt 1 050 MSEK emitterats med transaktionsdag 1 april

Resultatutvecklingen i sammandrag

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 förändr. 2014
Nettoomsättning 1 748 1 539 13,6% 7 012 3,1% 6 802
EBITA 242 214 13,2% 994 2,9% 966
EBITA-marginal 13,8% 13,9% -0,1 14,2% 0 14,2%
Resultat före skatt 223 200 11,8% 787 3,1% 763
Resultat efter skatt 165 148 11,8% 587 3,1% 570
Resultat per aktie[1] 1,81 1,60 13,1% 6,37 3,4% 6,17
Avkastning på sysselsatt kapital 17,8% 19,1% -1,3 17,8% -1,0 18,8%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 111,6% 79,7% 31,9 111,6% 6,2 105,4%

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 13,6% till 1 748 (1 539) MSEK. Alla tre affärsområdena uppvisade en god omsättningstillväxt framför allt drivet av förvärv och valutakursförändringar. Generellt sett var marknadsläget stabilt inom samtliga divisioner. EBITA ökade med 13,2% till 242 (214) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 13,8% (13,9%).

Affärsområdet Dental visade en stark EBITA-tillväxt som berodde på förvärv, organiska förbättringar och positiva valutakurseffekter. Lönsamheten inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions var inte tillfredsställande i första kvartalet. För Demolition & Tools påverkas jämförelsen av ett osedvanligt lönsamt större projekt i första kvartalet 2014, vilket vi saknade i år. Inom Systems Solutions drabbades vi av problem i vissa projekt och leveransförseningar vilket pressade lönsamheten i kvartalet. Även om vi gärna skulle vilja se att resultaten från affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solution var mer stabila, så måste vi nog räkna med att resultaten i dessa affärsområden fluktuerar från kvartal till kvartal.

Under kvartalet har Lifco genomfört fyra förvärv, ett inom vardera Dental och Demolitions & Tools samt två inom Systems Solutions. Auger Torque är ett brittiskt världsledande bolag inom jordborrar som ger affärsområdet Demolition & Tools tillgång till ett nytt produktsegment. Rapid Granulator är en svensk ledande global tillverkare av granuleringskvarnar för produktionsspill i plast som ger affärsområdet Systems Solutions tillgång till nya kompletterande produkter samt mer stabilitet. Med förvärvet av Saniståls danska bilinredningsverksamhet får affärsområdet Systems Solutions en ledande position i Danmark på inredning för servicebilar. Det fjärde förvärvet, Top Dental, stärker vår dentalverksamhet inom produktområdet desinfektion samt innebär ett första steg in på den brittiska marknaden för affärsområdet.

Lifco har satt upp tydliga kriterier för bolagen som förvärvas. De ska bland annat vara stabila verksamheter, vara ledande inom sin nisch och ha en dokumenterad lönsamhet. För de fyra förvärven har Lifcos decentraliserade styrmodell, där de enskilda dotterbolagen ges stor frihet och det finns utrymme för en fortsatt entreprenörsanda, varit viktig för säljarna.

Lifco har arbetat vidare med sin finansiering och har efter kvartalets utgång gett ut två obligationslån. Lånen gavs ut den 1 april och möttes av ett mycket stort intresse från investerarna. De är från och med den 8 april noterade på Nasdaq Stockholm. Lånen har en löptid om tre år. Räntan är rörlig och uppgår till STIBOR +1,05 procent på 700 MSEK och 350 MSEK löper med en årlig fast ränta om 1,11 procent. Likviden från obligationsemissionerna har använts till refinansiering av existerande banklån.

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – MARS

Omsättningen ökade med 13,6% till 1 748 (1 539) MSEK , drivet framför allt av förvärv som bidrog med 9,2%. Den organiska tillväxten uppgick till -0,8% och positiva valutakursförändringar uppgick till 5,2%. Den organiska tillväxten var stabil inom affärsområdena Dental och Systems Solutions medan affärsområdet Demolition & Tools visade en svagare utveckling på grund av jämförelsen med ett starkt första kvartal 2014.

EBITA ökade med 13,2% till 242 (214) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 13,8% (13,9%).  EBITA påverkades positivt av valutakursförändringar med 3,0% i kvartalet. Av kvartalets EBITA om 242 MSEK genererades 61% i EUR och DKK.

Finansnettot uppgick till 2 (-12) MSEK, positivt påverkat av valutakursvinster.

Resultat före skatt ökade med 11,8% och uppgick till 223 (200) MSEK. Under kvartalet belastades resultatet med totalt 8 MSEK för poster av engångskaraktär relaterade till förvärvskostnader. Periodens resultat ökade med 11,8% till 165 (148) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med drygt 25 MSEK från 31 december 2014 till 891 (916) MSEK. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 111,6% (105,4%). Förbättringen hänför sig från ökat resultat samt att leverantörsskulder och kundförskott har ökat mer än lager och kundfordringar.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 353 MSEK till 2 366 MSEK till följd av förvärv. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 vid utgången av kvartalet, en ökning med 0,1 procentenheter sedan årsskiftet. Koncernen ökade sina räntebärande kortfristiga skulder med

 2 670 MSEK  till 2 946 MSEK samtidigt som långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar minskade med 2 260 MSEK till 91 MSEK. Vid utgången av kvartalet var 74% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 (35) MSEK. Det högre kassaflödet beror främst på att nivån på leverantörsskulder och kundförskott har ökat snabbare än lager och kundfordringar jämfört med samma period föregående år. Även det ökade resultatet bidrar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -433 (-29) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv av dotterbolag.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 förändr. 2014
Nettoomsättning 894 755 18,5% 3 406 4,3% 3 266
EBITA 170 120 41,5% 593 9,2% 543
EBITA-marginal 19,0% 15,9% 3,1 17,4% 0,8 16,6%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa. Lifco säljer också tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige.

Dentals omsättning ökade med 18,5% till 894 (755) MSEK i kvartalet. EBITA steg med 41,5% till 170 (120) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 19,0% (15,9%) under samma period. Dentals omsättning och resultat har påverkats positivt av förvärvet av tyska MDH som konsoliderades den 1 april 2014. Bolaget är ett ledande tyskt dentalbolag och omsatte 2013 cirka 380 MSEK. Bolaget har en stabil lön-samhet och med förvärvet stärkte Lifco sin position i Tyskland avsevärt. MDH har utvecklats enligt plan.

Övriga verksamheter inom Dental uppvisar en fortsatt stabil omsättningsutveckling i samtliga regioner under kvartalet. Lönsamheten har också utvecklats stabilt under första kvartalet tack vare organisk tillväxt och positiva valutakurseffekter. Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbruknings-upphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. I första kvartalet var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

I kvartalet förvärvade Dental det brittiska bolaget Top Dental. Lifco har därmed stärkt sin verksamhet inom produktområdet desinfektion och förvärvet innebär ett första steg in på den brittiska marknaden. Top Dental konsolideras från och med den 1 april 2015.

Lifco äger 65 procent av aktierna i dotterbolaget NETdental GmbH. Mot bakgrund av NETdentals otillfredsställande utveckling har Lifco träffat avtal om överlåtelse av Lifcos aktier i bolaget, inklusive dess dotterbolag Lohrmann Dental GmbH och 12345 GmbH, till minoritetsägarna i NETdental. Minoritetsägarna är anställda i bolaget. I samband med överlåtelsen av Lifcos aktier i NETdental övertar köparna det fulla ansvaret för NETdentals nettoskuld. Överlåtelsen förväntas inte ge upphov till någon realisationsförlust eller realisationsvinst för Lifco. Överlåtelsen av aktierna i NETdental är villkorad av att årsstämman i Lifco godkänner överlåtelsen i enlighet med bestämmelserna i 16 kap Aktiebolagslagen.

Demolition & Tools

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 förändr. 2014
Nettoomsättning 329 309 6,7% 1 310 1,6% 1 289
EBITA 66 71 -6,7% 283 -1,7% 288
EBITA-marginal 20,2% 23,1% -2,9 21,6% -0,7 22,3%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget är en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av samma storlek.

Omsättningen ökade med 6,7% under kvartalet till 329 (309) MSEK och marknadsläget var tillfredsställande. EBITA minskade i kvartalet med 6,7% till 66 (71) MSEK. Detta beror på att Demolition & Tools under första kvartalet 2014 påverkades av ett osedvanligt lönsamt större projekt, vilket saknades i år.

Det brittiska bolaget Auger Torque förvärvades under kvartalet och konsolideras från och med den 1 mars 2015. Auger Torque tillverkar huvudsakligen jordborrar och ger divisionen Verktyg till kranar och grävmaskiner inom affärsområdet ett helt nytt produktsegment samt access till ytterligare distributionskanaler i framför allt England, Australien, USA och Kina.

Systems Solutions

KVARTAL 1 Rullande 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 förändr. 2014
Nettoomsättning 525 475 10,4% 2 296 2,2% 2 247
EBITA 27 41 -34,3% 196 -6,7% 211
EBITA-marginal 5,2% 8,7% -3,5 8,6% -0,8 9,4%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Relining (renovering av avloppsrör). Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader.

Systems Solutions ökade omsättningen med 10,4% till 525 (475) MSEK och EBITA minskade med 34,3% till 27 (41) MSEK i kvartalet. EBITA-marginalen minskade därmed till 5,2% (8,7%). Endast divisionerna Miljöteknik och Inredning till servicebilar ökade sina resultat.

Inredning till servicebilar har vuxit både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. Förbättringen kommer till följd av åtgärder för att öka säljaktiviteterna och förbättra produktsortimentet. Resultatet har förbättrats men nivåerna är ännu inte tillfredsställande varför det är fortsatt starkt fokus på ökad lönsamhet. Köpet av Saniståls danska bilinredningsverksamhet gör Lifco till den ledande aktören i Danmark på marknaden för inredning till servicebilar. Sanistål konsolideras från och med den 1 februari 2015.

Kontraktstillverkning har haft en svag inledning på året med låg försäljning och därmed väsentligt lägre resultat men marknadsläget är fortsatt stabilt. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik har ökat resultatet under kvartalet tack vare väl genomförda projekt och en liten omsättningsökning. Med förvärvet av Rapid Granulator, en ledande global tillverkare av granuleringskvarnar för produktionsspill i plast får Lifco tillgång till ett helt nytt produktområde inom Miljöteknik. Rapid Granulator konsolideras från och med den 1 mars 2015.

Sågverksutrustning har haft en god omsättningsökning i kvartalet. Ett av de större pågående projekten har dock drabbats av kostnadsökningar, vilket kraftigt belastat kvartalets resultat.

Relinings omsättning var på samma nivå som första kvartalet 2014, men en del mindre lönsamma projekt ingick i mixen, vilket ledde till ett sämre resultat i kvartalet.

FÖRVÄRV

Den 14 januari tecknade Lifco avtal om att förvärva Saniståls danska bilinredningsverksamhet. Med förvärvet blir Lifco den ledande aktören i Danmark på marknaden för inredning till servicebilar. Den förvärvade verksamheten hade 2014 en nettoomsättning på cirka 25 MDKK och konsolideras i Systems Solutions, divisionen Inredning till servicebilar, från och med den 1 februari.

Den 4 februari tecknade Lifco avtal om att förvärva Auger Torque, en ledande global tillverkare av jordborrar och andra verktyg för kranar och grävmaskiner. Auger Torque omsatte 2014 cirka 10 miljoner GBP. Auger Torque konsolideras i Demolition & Tools, divisionen Verktyg till kranar och grävmaskiner. Med förvärvet får affärsområdet ett nytt produktsegment och access till ytterligare distributionskanaler i framför allt England, Australien, USA och Kina. Auger Torque konsolideras från och med den 1 mars 2015.

Den 18 februari tecknade Lifco avtal om att förvärva Rapid Granulator, en ledande global tillverkare av granuleringskvarnar för produktionsspill i plast. Rapid Granulator omsatte 2014 cirka 300 MSEK. Bolaget konsolideras i Systems Solutions, divisionen Miljöteknik. Rapid Granulator konsolideras från och med den 1 mars 2015.

Den 25 mars tecknade Lifco avtal om att förvärva Top Dental, ett brittisk dentalbolag. Top Dental omsatte 2014 cirka 3,4 MGBP. Bolaget konsolideras i affärsområdet Dental. Top Dental tillverkar och säljer desinfektionsvätskor och desinfektionsprodukter som används inom tandvården. Bolaget bedriver också en distributionsverksamhet av andra förbrukningsvaror som säljs till tandläkare i England. Top Dental konsolideras från och med den 1 april 2015.

De enskilda förvärven kommer inte att ha någon signifikant effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 301 (2 875) under perioden. Vid periodens utgång var antalet anställda

3 320 (2 866). Genom förvärven tillkom 289 personer.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter kvartalets utgång emitterades två icke-säkerställda obligationslån med löptider om tre år. Transaktionen ägde rum den 1 april och obligationslånen uppgår till totalt 1 050 MSEK, varav 700 MSEK löper med en årlig rörlig ränta om 3 månader STIBOR +1,05%, och 350 MSEK löper med en årlig fast ränta om 1,11%. Intresset för obligationslånen var mycket stort. Lifco har per den 8 april noterat obligationerna på Nasdaq Stockholm. Med anledning av noteringen upprättade Lifco ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Lifcos hemsida www.lifco.se.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

Redovisningsprinciper

Lifcokoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Lifcos årsredovisning för 2014, vilken finns tillgänglig på www.lifco.se. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-mars ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 6 maj 2015

Carl BennetStyrelseordförande
Gabriel DanielssonStyrelseledamot Sigbrit FrankeStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Fredrik KarlssonVD och koncernchef, styrelseledamot Annika NorlundStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande
Caroline SundewallStyrelseledamot Axel WachtmeisterStyrelseledamot Hans-Eric WallinStyrelseledamot, arbetstagarrepresentantKOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för andra kvartalet 2015 publiceras den 16 juli 2015

Rapport för tredje kvartalet 2015 publiceras den 3 november 2015

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar bokslutet. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 7 maj kl 09.00

Länk till presentationen: http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_0506_Lifco_Q1_report/view

Telefonnummer:

Sverige +46 8 566 426 61

UK +44 203 428 14 32

US +1 855 753 22 35

Denna information offentliggörs onsdagen den 6 maj kl 13.00 enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm.[1] Hänförligt till moderbolagets aktieägare


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.