Delårsrapport januari-juni 2023

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,5% till 12 165 (10 530) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 3,1%.
 • EBITA ökade med 25,9% till 2 817 (2 237) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 23,2% (21,2%).
 • Resultat före skatt ökade med 19,7% till 2 233 (1 865) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 18,9% till 1 663 (1 399) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 19,2% till 3,60 (3,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 60,9% till 1 524 (947) MSEK.
 • Under perioden har tio nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om
  cirka 1 045 MSEK.

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 12,7% till 6 206 (5 508) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 0,9%.
 • EBITA ökade med 21,8% till 1 487 (1 221) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 24,0% (22,2%).
 • Resultat före skatt ökade med 14,5% till 1 176 (1 027) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 12,8% till 870 (771) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 26,9% till 793 (625) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 12 165 10 530 15,5% 6 206 5 508 12,7% 23 187 7,6% 21 552
EBITA 2 817 2 237 25,9% 1 487 1 221 21,8% 5 242 12,4% 4 662
EBITA-marginal 23,2% 21,2% 2,0 24,0% 22,2% 1,8 22,6% 1,0 21,6%
Resultat före skatt 2 233 1 865 19,7% 1 176 1 027 14,5% 4 210 9,6% 3 842
Periodens resultat 1 663 1 399 18,9% 870 771 12,8% 3 092 9,3% 2 828
Resultat per aktie 3,60 3,02 19,2% 1,88 1,66 13,3% 6,71 9,5% 6,13
Avkastning på sysselsatt kapital   22,6 %    22,3% 0,3 22,6% 22,3% 0,3 22,6% 22,6%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 133% 151% -18 133% 151% -18 133% -2 135%

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade under första halvåret med 15,5% till 12 165 (10 530) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakurseffekter och organisk tillväxt. Under andra kvartalet var den organiska tillväxten negativ om 0,9% på grund av något lägre volymer inom Demolition & Tools. Efterfrågan inom Demolition & Tools är fortsatt på höga nivåer även om marknadsläget är mer osäkert.

Under första halvåret ökade EBITA med 25,9% till 2 817 (2 237) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 2,0 procentenheter till 23,2% (21,2%). Organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen.

Resultatet per aktie ökade under årets första sex månader med 19,2% till 3,60 (3,02) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 60,9% till 1 524 (947) MSEK till följd av lägre kapitalbindning.

Lifco har under första halvåret konsoliderat tio förvärv. Inom Dental har verksamheten utökats med svenska produktbolaget Doxa Dental och tre tyska bolag: medicinteknikbolaget Kohler Medizintechnik, dentallabbet Welte Dentallabor och mjukvarubolaget Datamed. Inom Demolition & Tools har förvärv skett av brittiska Broughton Plant Hire and Sales som är en nischad uthyrare av anläggningsutrustning för byggbranschen och italienska Geax som är en nischad tillverkare av kompakta pålningsriggar. Inom Systems Solutions, divisionen Transportprodukter, har de båda brittiska bolagen Alwayse Engineering och Didsbury Engineering förvärvats. Alwayse Engineering är en global leverantör av kulrullar och Didsbury Engineering är en global leverantör av utrustning för markservice och underhåll av flygplan. Förvärv har också skett av norska Aura Electric som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet och ingår i divisionen Infrastrukturprodukter. Inom divisionen Specialprodukter har förvärv skett av brittiska The Real spirit of Coffee som levererar exklusiva kaffemaskiner och förbrukningsvaror. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

I maj emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 750 MSEK inom ramen för sitt MTN-program och koncernen har utestående obligationslån om totalt 4 000 MSEK. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,3 gånger EBITDA den 30 juni 2023, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 15,5% till 12 165 (10 530) MSEK. Förvärv bidrog med 9,6%, valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,8% och den organiska tillväxten uppgick till 3,1%. Avyttringen av det estniska bolaget Hekotek i maj 2022 påverkade omsättningen negativt med 1,9%. Under perioden konsoliderades de brittiska bolagen Alwayse Engineering, Broughton Plant Hire and Sales, Didsbury Engineering, The Real Spirit of Coffee samt de tyska bolagen Datamed och Kohler Medizintechnik. Även norska Aura Electric, svenska Doxa Dental och italienska Geax konsoliderades samt tillgångarna i tyska Welte Dentallabor.

EBITA ökade med 25,9% till 2 817 (2 237) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 2,0 procentenheter till 23,2% (21,2%). Organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4,4%. Under perioden genererades 44% (40%) av EBITA i EUR, 21% (25%) i SEK och 11% (12%) i NOK, 10% (7%) i GBP, 5% (6%) i DKK, 4% (5%) i USD och 5% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -151 (-39) MSEK, negativt påverkat av huvudsakligen högre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 19,7% till 2 233 (1 865) MSEK och periodens resultat ökade med 18,9% till 1 663 (1 399) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 508 MSEK under perioden till
3 952 MSEK den 30 juni 2023 jämfört med 3 444 MSEK den 31 december 2022. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade under perioden till 133% från 135% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 2 384 MSEK från den 31 december 2022 till 10 960 MSEK den 30 juni 2023 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv ökade från årsskiftet med 313 MSEK till 2 259 MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 1 942 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 juni 2023 till 7 532 MSEK.

Den 16 maj 2023 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 750 MSEK inom ramen för sitt MTN-program och koncernen har utestående obligationslån om totalt 4 000 MSEK. Utöver utestående obligationslån har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,7 den 30 juni 2023, en ökning från 0,6 den 31 december 2022. Nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade till 1,9 gånger från 1,7 gånger den 31 december 2022. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade till 1,3 gånger från 1,1 gånger vid årsskiftet. Vid utgången av perioden var 39% (54%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 60,9% till 1 524 (947) MSEK under första halvåret. Det låga kassaflödet föregående år berodde huvudsakligen på ökad lagerbindning till följd av hög efterfrågan och störningar i den globala försörjningskedjan vilket medförde behov av större säkerhetslager. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 142 (-1 072) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 12,7% till 6 206 (5 508) MSEK. Förvärv bidrog med 9,7% och valutakursförändringar påverkade positivt med 5,0%. Den organiska tillväxten uppgick till
-0,9%. Avyttringen av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 1,1%.

EBITA ökade med 21,8% till 1 487 (1 221) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 1,8 procentenheter till 24,0% (22,2%). Förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4,6%. Under andra kvartalet genererades 44% (38%) av EBITA i EUR, 19% (25%) i SEK, 11% (12%) i NOK, 11% (6%) i GBP, 4% (5%) i USD, 4% (7%) i DKK och 6% (7%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -86 (-22) MSEK, negativt påverkat av huvudsakligen högre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 14,5% och uppgick till 1 176 (1 027) MSEK. Periodens resultat ökade med 12,8% till 870 (771) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 229 MSEK till 3 952 MSEK den 30 juni 2023 jämfört med 3 723 MSEK den 31 mars 2023. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 134% den 31 mars 2023 till 133% den 30 juni 2023.

Koncernens nettoskuld ökade från den 31 mars 2023 med 1 491 MSEK till 10 960 MSEK. Vid årsstämman den 28 april 2023 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2022 till 1,80 SEK per aktie. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2022 uppgick till 817,6 MSEK och utbetalades den 8 maj 2023.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 26,9% till 793 (625) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -763 (-498) MSEK vilket hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 3 029 2 649 14,3% 1 504 1 343 12,0% 5 675 7,2% 5 295
EBITA 630 521 20,9% 302 266 13,5% 1 126 10,7% 1 017
EBITA-marginal 20,8% 19,7% 1,1 20,1% 19,8% 0,3 19,8% 0,6 19,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 14,3% till 3 029 (2 649) MSEK under första halvåret till följd av positiva valutakurseffekter, organisk tillväxt och förvärv.  

EBITA ökade med 20,9% till 630 (521) MSEK under perioden och EBITA-marginalen ökade med 1,1 procentenheter till 20,8% (19,7%). Lönsamheten var föregående år negativt påverkad av störningar i produktionen av dentalproteser i Kina till följd av pandemin.

Från och med januari 2023 konsolideras svenska Doxa Dental som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Bolaget omsatte 2021 cirka 12 MSEK. Från och med januari 2023 konsolideras tillgångarna i tyska Welte Dentallabor. Bolaget omsatte 2021 cirka 1,3 MEUR och har tolv anställda. Från och med mars 2023 konsolideras tyska Kohler Medizintechnik som tillverkar dentalinstrument. Bolaget omsatte 2022 cirka 7 MEUR och har 36 anställda. Från och med april 2023 konsolideras tyska Datamed som utvecklar, säljer och underhåller ett mjukvaruprogram som används av tyska tandläkarkliniker. Bolaget omsatte 2022 cirka 2 MEUR och har tio anställda.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 3 699 2 989 23,8% 1 889 1 651 14,4% 6 995 11,3% 6 285
EBITA 979 769 27,3% 533 450 18,4% 1 817 13,1% 1 607
EBITA-marginal 26,5% 25,7% 0,8 28,2% 27,3% 0,9 26,0% 0,4 25,6%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under första halvåret med 23,8% till 3 699 (2 989) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakurseffekter och organisk tillväxt. Under andra kvartalet var den organiska tillväxten negativ på grund av något lägre volymer. Efterfrågan är fortsatt på höga nivåer även om marknadsläget är mer osäkert. Omsättningen påverkades positivt av priskompensation för kostnadsökningar i verksamheten.

EBITA ökade med 27,3% till 979 (769) MSEK under första halvåret, positivt påverkad av framför allt förvärv och valutakurseffekter. EBITA-marginalen ökade med 0,8 procentenheter till 26,5% (25,7%). EBITA-marginalen påverkades positivt i kvartalet av produktmixen.

Från och med mars 2023 konsolideras brittiska Broughton Plant Hire and Sales som är en nischad uthyrare av anläggningsutrustning för byggbranschen. Bolaget omsatte 2022 cirka 22 MGBP och har 100 anställda. Från och med april 2023 konsolideras italienska Geax som är en nischad tillverkare av kompakta pålningsriggar. Bolaget omsatte 2022 cirka 15 MEUR och har 26 anställda.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Nettoomsättning 5 437 4 892 11,1% 2 813 2 514 11,9% 10 517 5,5% 9 972
EBITA 1 285 1 023 25,6% 691 543 27,3% 2 446 12,0% 2 184
EBITA-marginal 23,6% 20,9% 2,7 24,6% 21,6% 3,0 23,3% 1,4 21,9%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Infrastrukturprodukter, Specialprodukter och Transportprodukter. Divisionsindelningen har förändrats från och med första kvartalet 2023. Mer information om divisionerna återfinns på sidorna 12-13.

Systems Solutions ökade omsättningen med 11,1% till 5 437 (4 892) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av förvärv, positiva valutakurseffekter och organisk tillväxt. Den organiska tillväxten påverkades av negativ utveckling inom ett bolag som säljer sågverksprojekt där omsättningen kan variera mycket mellan kvartal och år. Omsättningen påverkades generellt sett positivt av priskompensation för kostnadsökningar.

EBITA ökade under första halvåret med 25,6% till 1 285 (1 023) MSEK och EBITA-marginalen förbättrades med 2,7 procentenheter till 23,6% (20,9%). Den organiska tillväxten, förvärv och valutakurseffekter bidrog till marginalförbättringen.

Kontraktstillverkning hade en god omsättningsutveckling och ökad lönsamhet under sexmånadersperioden till följd av organisk tillväxt och förvärv.

Miljöteknik hade en god omsättningsutveckling under årets första sex månader med förbättrad lönsamhet.

Infrastrukturprodukter hade en god omsättningsutveckling under sexmånadersperioden till följd av förvärv med något minskad lönsamhet.

Specialprodukter minskade omsättningen under årets första sex månader till följd av avyttringen av det estniska bolaget Hekotek i maj 2022 samt minskad omsättning inom ett bolag som säljer sågverksprojekt. Lönsamheten förbättrades under perioden.

Transportprodukter växte något under sexmånadersperioden till följd av organisk tillväxt och förvärv. Lönsamheten förbättrades under perioden.

Inom divisionen Transportprodukter konsolideras från och med mars 2023 brittiska Alwayse Engineering som är en global leverantör av kulrullar, så kallade ball transfer units. Bolaget omsatte 2022 cirka 5,6 MGBP och har 41 anställda. Inom divisionen Transportprodukter konsolideras också från och med mars 2023 brittiska Didsbury Engineering som är en global leverantör av utrustning för markservice och underhåll av flygplan. Bolaget omsatte 2022 cirka 6,5 MGBP och har 33 anställda. Inom divisionen Infrastrukturprodukter konsolideras från och med april 2023 norska Aura Electric som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Bolaget omsatte 2022 cirka 38 MNOK och har tio anställda. Från och med maj 2023 konsolideras också brittiska The Real Spirit of Coffee som levererar exklusiva kaffemaskiner och förbrukningsvaror. Bolaget omsatte 2022 cirka 24 MGBP och har 66 medarbetare.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Doxa Dental Dental 12 MSEK1
Januari Welte Dentallabor Dental 1,3 MEUR1 12
Mars Alwayse Engineering Systems Solutions 5,6 MGBP 41
Mars Broughton Plant Hire and Sales Demolition & Tools 22 MGBP 100
Mars Didsbury Engineering Systems Solutions 6,5 MGBP 33
Mars Kohler Medizintechnik Dental 7 MEUR 36
April Aura Electric Systems Solutions 38 MNOK 10
April Datamed Dental 2 MEUR 10
April Geax Demolition & Tools 15 MEUR 26
Maj The Real Spirit of Coffee Systems Solutions 24 MGBP 66
1 Avser bedömd årsomsättning 2021.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 6 710 (6 154) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 788 (6 216). Genom förvärv har cirka 330 anställda tillkommit under sexmånadersperioden.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Konsolidering av danska Amayse beräknas ske under tredje kvartalet 2023 i affärsområdet Systems Solutions, division Specialprodukter. Företaget är en ledande global leverantör av 3D-reklam för tv-sända sportevenemang och brandinglösningar för arenor. Amayse omsatte 2022 cirka 51 MDKK. Företaget är baserat i Vejle, Danmark och har 21 anställda. Förvärvet, som omfattade majoriteten av aktierna, annonserades den 29 juni 2023.

Konsolidering av italienska Emilplastica beräknas ske under tredje kvartalet 2023 i affärsområdet Dental. Företaget är en underleverantör inom formgjutning av plastprodukter till dental- och elektronikindustrierna. Emilplastica omsatte 2022 cirka 1,7 MEUR varav cirka 0,6 MEUR genererades av Lifcobolaget Rhein83. Företaget är baserat i Bologna, Italien och har nio anställda. Förvärvet, som omfattade majoriteten av aktierna annonserades den 4 juli 2023.

Konsolidering av italienska Astro beräknas ske under tredje kvartalet 2023 i affärsområdet Systems Solutions, division Specialprodukter. Företaget är en nischtillverkare av professionella, högkvalitativa och återvinningsbara polyetentankar. Astro omsatte 2022 cirka 9,1 MEUR. Företaget är baserat i Bergamo, Italien och har 47 anställda. Förvärvet, som kommer att omfatta majoriteten av aktierna, annonserades den 11 juli 2023.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 hölls den 28 april i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: • Utdelningen för verksamhetsåret 2022 fastställdes till 1,80 SEK per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 3 maj 2023 med utbetalningsdag den 8 maj 2023. • Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet. • Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är Cecilia Andrén Dorselius. • Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom principer för valberedningens arbete. • Styrelsens ersättningsrapport och förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes. •  Styrelsens förslag att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen som innebär att aktieägarna kan utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma godkändes.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco arbetar aktivt med att övervaka och kontinuerligt utvärdera hållbarhetsrelaterade risker och deras inverkan på koncernens verksamhet och resultat. Koncernen har etablerat en styrningsstruktur som involverar både koncernledning och styrelse och arbetar för att ständigt förbättra bolagets hållbarhetsaktiviteter och minimera relaterade risker. Som en del av denna styrning granskar koncernledningen kvartalsvis samtliga dotterbolags efterlevnad av till exempel uppförandekoden, arbetsskador, IT-säkerhet och rättsliga tvister.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovis-ningen för 2022.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2022 och ska läsas tillsammans med dessa.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 14 juli 2023

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Dan FrohmVice ordförande
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Styrelseledamot
Anders LindströmStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Tobias NordinStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 20 oktober.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 2 februari 2024.

Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publiceras i mars 2024.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

WEBBSÄND PRESENTATION

En webbsänd presentation med Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO äger rum fredag 14 juli kl 09.00.Det går att lyssna på presentationen via webben eller eller genom att ringa in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen går det att ställa frågor.

Länk till presentationen: https://ir.financialhearings.com/lifco-q2-2023

Om du vill delta i telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen.

Länk för registrering till telefonkonferensen:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200822

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 211 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2022 omsatte Lifco 21,6 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 4,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023
kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2022 2022 förändr. 2022
Nettoomsättning 12 165 10 530 15,5% 6 206 5 508 12,7% 21 552
Kostnad för sålda varor -6 832 -6 206 10,1% -3 482 -3 223 8,0% -12 544
Bruttoresultat 5 333 4 324 23,3% 2 724 2 285 19,2% 9 008
Försäljningskostnader -1 287 -1 085 18,6% -623 -565 10,3% -2 256
Administrationskostnader -1 594 -1 254 27,1% -812 -635 27,9% -2 651
Utvecklingskostnader -91 -80 13,8% -45 -41 9,8% -163
Övriga intäkter och kostnader 23 -1 18 5 260% 15
Rörelseresultat 2 384 1 904 25,2% 1 262 1 049 20,3% 3 953
Finansnetto -151 -39 287% -86 -22 291% -111
Resultat före skatt 2 233 1 865 19,7% 1 176 1 027 14,5% 3 842
Skatt -570 -466 22,3% -306 -256 19,5% -1 014
Periodens resultat 1 663 1 399 18,9% 870 771 12,8% 2 828
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 637 1 376 19,0% 855 757 12,9% 2 784
Innehav utan bestämmande inflytande 26 23 13,0% 15 14 7,1% 44
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 3,60 3,02 19,2% 1,88 1,66 13,3% 6,13
EBITA 2 817 2 237 25,9% 1 487 1 221 21,8% 4 662
Avskrivningar materiella tillgångar 276 211 30,8% 147 107 37,4% 454
Avskrivningar immateriella tillgångar 11 10 10,0% 6 5 20,0% 24
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 398 321 24,0% 207 164 26,2% 673

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR2022
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr.
Periodens resultat 1 663 1 399 18,9% 870 771 12,8% 2 828
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -74 -29 155% -106 6 -79
Omräkningsdifferenser 776 441 76,0% 735 265 177% 856
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 17 6 183% 24 -1 16
Summa totalresultat för perioden 2 382 1 817 31,1% 1 523 1 041 46,3% 3 621
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2 355 1 789 31,6% 1 505 1 025 46,8% 3 569
Innehav utan bestämmande inflytande 27 28 -3,6% 18 16 12,5% 52
2 382 1 817 31,1% 1 523 1 041 46,3% 3 621

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Till och med 31 december 2022 var dessa divisioner Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog. Från och med första kvartalet 2023 rapporteras en delvis ny divisionsindelning. Förändringen innebär att divisionen Service och Distribution delats upp i divisionerna Transportprodukter och Specialprodukter. Verksamheterna inom division Skog har flyttats till division Specialprodukter. Divisionen Byggmaterial har bytt namn till Infrastrukturprodukter för att tydliggöra bolagens inriktning. Nettoomsättningen för affärsområdet Systems Solutions fördelat på betydande intäktsslag för kvartal 2-4 2022 och totalt 2022 återfinns i rapporten för första kvartalet 2023.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Dental 3 029 2 649 14,3% 1 504 1 343 12,0% 5 675 7,2% 5 295
Demolition & Tools 3 699 2 989 23,8% 1 889 1 651 14,4% 6 995 11,3% 6 285
Systems Solutions 5 437 4 892 11,1% 2 813 2 514 11,9% 10 517 5,5% 9 972
Koncernen 12 165 10 530 15,5% 6 206 5 508 12,7% 23 187 7,6% 21 552

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Dentalprodukter 3 029 2 649 14,3% 1 504 1 343 12,0% 5 675 7,2% 5 295
Verktyg och maskiner 3 699 2 989 23,8% 1 889 1 651 14,4% 6 995 11,3% 6 285
Infrastrukturprodukter 965 757 27,5% 486 389 24,9% 1 812 13,0% 1 604
Kontraktstillverkning 1 146 953 20,3% 592 525 12,8% 2 227 9,5% 2 034
Miljöteknik 1 492 1 355 10,1% 744 714 4,2% 3 040 4,7% 2 903
Transportprodukter 1 318 1 190 10,8% 709 598 18,6% 2 464 5,5% 2 336
Specialprodukter 516 637 -19,0% 282 288 -2,1% 974 -11,1% 1 095
Koncernen 12 165 10 530 15,5% 6 206 5 508 12,7% 23 187 7,6% 21 552

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2023 2022 förändr. 2023 2022 förändr. förändr. 2022
Dental 630 521 20,9% 302 266 13,5% 1 126 10,7% 1 017
Demolition & Tools 979 769 27,3% 533 450 18,4% 1 817 13,1% 1 607
Systems Solutions 1 285 1 023 25,6% 691 543 27,3% 2 446 12,0% 2 184
Gem. koncernfunktioner -77 -76 1,3% -39 -38 2,6% -147 0,7% -146
EBITA före förvärvs-
kostnader
2 817 2 237 25,9% 1 487 1 221 21,8% 5 242 12,4% 4 662
Förvärvskostnader -35 -12 192% -18 -8 125% -59 63,9% -36
2 783 1 468 5 184 4 626
EBITA 2 782 2 225 25,0% 1 469 1 213 21,1% 5 183 12,0% 4 626
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -398 -321 24,0% -207 -164 26,2% -750 11,4% -673
Finansiella poster – netto -151 -39 287% -86 -22 291% -223 101% -111
Resultat före skatt 2 233 1 865 19,7% 1 176 1 027 14,5% 4 210 9,6% 3 842

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 21 247 16 624 18 286
Materiella anläggningstillgångar 2 698 2 101 2 364
Finansiella anläggningstillgångar 393 357 365
Lager 4 248 3 542 3 682
Kundfordringar 3 297 2 791 2 853
Kortfristiga fordringar 859 626 518
Likvida medel 1 587 1 255 1 703
SUMMA TILLGÅNGAR 34 329 27 296 29 771
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 718 11 678 13 339
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 3 364 3 974 1 725
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 4 732 3 556 4 053
Kortfristiga räntebärande skulder 6 924 3 878 6 608
Leverantörsskulder 1 755 1 658 1 449
Övriga kortfristiga skulder 2 836 2 552 2 597
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 329 27 296 29 771

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
Ingående eget kapital 13 238 10 645 10 645
Periodens totalresultat 2 355 1 789 3 569
Värdeförändring ägartransaktioner -177 -159 -295
Utdelning -818 -681 -681
Utgående eget kapital 14 598 11 594 13 238
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 14 598 11 594 13 238
Innehav utan bestämmande inflytande 120 84 101
14 718 11 678 13 339

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2023 2022 2023 2022 2022
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 384 1 904 1 262 1 049 3 953
Avskrivningar nyttjanderätter 129 98 67 51 211
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 520 444 262 225 940
Räntor och finansiella poster, netto -151 -39 -86 -22 -111
Betald skatt -704 -477 -408 -235 -911
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 2 178 1 930 1 097 1 068 4 082
Förändring i rörelsekapital
Lager -287 -801 -49 -321 -737
Kortfristiga fordringar -340 -601 34 -217 -429
Kortfristiga skulder -27 419 -289 95 153
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 524 947 793 625 3 069
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 928 -948 -655 -443 -2 399
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -184 -112 -104 -51 -249
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -30 -12 -4 -4 -69
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 142 -1 072 -763 -498 -2 717
Upplåning/amortering, netto 1 358 576 650 390 540
Utbetald utdelning -818 -681 -818 -681 -681
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -110 -113 -110 -104 -167
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 430 -218 -278 -395 -308
Periodens kassaflöde -188 -343 -248 -268 44
Likvida medel vid periodens början 1 703 1 509 1 754 1 474 1 509
Omräkningsdifferenser 72 89 81 49 150
Likvida medel vid periodens slut 1 587 1 255 1 587 1 255 1 703

FÖRVÄRV UNDER 2023

Under årets första sex månader har tio nya verksamheter konsoliderats. Verksamheterna som konsoliderats är de brittiska bolagen Alwayse Engineering, Broughton Plant Hire and Sales, Didsbury Engineering och The Real Spirit of Coffee samt norska Aura Electric, svenska Doxa Dental, italienska Geax och de båda tyska bolagen Datamed och Kohler Medizintechnik. Dessutom konsoliderades tillgångarna i tyska Welte Dentallabor.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under årets första sex månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 35 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för första halvåret. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 277 MSEK och EBITA med 88 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2023 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 288 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 90 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 3 1 313 1 316
Materiella tillgångar 94 94
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 324 -11 313
Leverantörsskulder och övriga skulder -353 -351 -704
Likvida medel 180 180
Summa nettotillgångar 248 951 1 199
Goodwill 1 058 1 058
Totala nettotillgångar 248 2 009 2 257
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 2 257
Ej utbetalda köpeskillingar -164
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -180
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 15
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 928

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 3 297 2 791 2 853
Andra långfristiga finansiella fordringar 21 12 15
Likvida medel 1 587 1 255 1 703
Summa 4 905 4 058 4 571
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 2 259 1 832 1 946
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 10 193 7 791 8 263
Leverantörsskulder 1 755 1 658 1 449
Summa 14 207 11 281 11 658

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202330 JUNI 202231 DEC 202230 JUNI
Nettoomsättning, MSEK 23 187 21 552 19 640
Omsättningsförändring, % 7,6 23,3 12,4
EBITA, MSEK 5 242 4 662 4 112
EBITA-marginal, % 22,6 21,6 20,9
EBITDA, MSEK 5 786 5 140 4 548
EBITDA-marginal, % 25,0 23,8 23,2
Sysselsatt kapital, MSEK 23 162 20 668 18 442
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 3 952 3 444 2 725
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,6 22,6 22,3
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 133 135 151
Avkastning eget kapital, % 22,6 23,1 24,4
Nettoskuld, MSEK 10 960 8 576 8 429
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,9 1,7 1,9
Räntebärande nettoskuld, MSEK 7 532 5 590 5 713
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,3 1,1 1,3
Soliditet, % 42,9 44,8 42,8
Antal aktier, tusental 454 216 454 216 454 216
Medelantal anställda 6 710 6 495 6 154

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2023 2022 2023 2022 2022
Administrationskostnader -64 -59 -31 -24 -120
Övriga rörelseintäkter1 63
Rörelseresultat -64 -59 -31 -24 -57
Finansnetto2 1 444 501 1 396 506 501
Resultat efter finansiella poster 1 380 442 1 365 482 444
Bokslutsdispositioner -8
Skatt 16 7 19 -1 8
Periodens resultat 1 396 449 1 384 481 444

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar på 1 461 (476) MSEK under sexmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 8 192 6 338 6 892
Kortfristiga fordringar 9 695 7 942 8 618
Likvida medel 271 481 587
SUMMA TILLGÅNGAR 18 158 14 761 16 097
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 228 3 654 3 649
Obeskattade reserver 114 122 114
Långfristiga räntebärande skulder 2 250 3 111 750
Kortfristiga räntebärande skulder 6 624 3 642 6 302
Kortfristiga räntefria skulder 4 942 4 232 5 282
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 158 14 761 16 097

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv exklusive förvärvskostnader.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvskostnader.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1819.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2023 SEX MÅN2022 HELÅR2022
2 384
Rörelseresultat 1 904 3 953
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv                   398 321 673
EBITA 2 782 2 225 4 626
Förvärvskostnader 35 12 36
EBITA före förvärvskostnader 2 817 2 237 4 662

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2023 SEX MÅN2022 HELÅR2022
2 384
Rörelseresultat 1 904 3 953
Avskrivningar materiella tillgångar 276 211 454
Avskrivningar immateriella tillgångar 11 10 24
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 398 321 673
EBITDA 3 069 2 446 5 104
Förvärvskostnader 35 12 36
EBITDA före förvärvskostnader 3 104 2 458 5 140

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 2 465 3 284 920
Kortfristiga räntebärande skulder 6 654 3 684 6 373
Likvida medel -1 587 -1 255 -1 703
Räntebärande nettoskuld 7 532  5 713 5 590
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 2 259 1 832 1 946
Leasingskuld 1 169 884 1 040
Nettoskuld 10 960 8 429 8 576

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Totala tillgångar 34 329 32 121 29 771 29 243
Likvida medel -1 587 -1 754 -1 703 -1 368
Räntebärande pensionsavsättningar -95 -90 -70 -65
Icke räntebärande skulder -7 064 -6 717 -6 153 -6 151
Sysselsatt kapital 25 583 23 560 21 845 21 659
Goodwill och övriga immat tillgångar -21 247 -19 553 -18 286 -17 753
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 4 336 4 007 3 559 3 906

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2023 Kv 12023 Kv 42022 Kv 32022
Sysselsatt kapital 23 162 25 583 23 560 21 845 21 659
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 952 4 336 4 007 3 559 3 906
Summa
EBITA 5 242 1 487 1 330 1 322 1 013
Avkastning sysselsatt kapital 22,6%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 133%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.