Delårsrapport januari-juni 2022

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 25,8% till 10 530 (8 370) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 12,9%.
 • EBITA ökade med 22,0% till 2 237 (1 834) MSEK.
 • EBITA-marginalen uppgick till 21,2% (21,9%).
 • Resultat före skatt ökade med 21,6% till 1 865 (1 534) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 21,5% till 1 399 (1 151) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 20,8% till 3,02 (2,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 19,7% till 947 (1 179) MSEK.
 • Under perioden har fem nya verksamheter konsoliderats med en total årsomsättning om cirka 350 MSEK.

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 22,4% till 5 508 (4 501) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 12,3%.
 • EBITA ökade med 19,8% till 1 221 (1 019) MSEK.
 • EBITA-marginalen uppgick till 22,2% (22,6%).
 • Resultat före skatt ökade med 18,6% till 1 027 (866) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 18,6% till 771 (650) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 27,2% till 625 (858) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 10 530 8 370 25,8% 5 508 4 501 22,4% 19 640 12,4% 17 480
EBITA 2 237 1 834 22,0% 1 221 1 019 19,8% 4 112 10,9% 3 709
EBITA-marginal 21,2% 21,9% -0,7 22,2% 22,6% -0,4 20,9% -0,3 21,2%
Resultat före skatt 1 865 1 534 21,6% 1 027 866 18,6% 3 401 10,8% 3 070
Periodens resultat 1 399 1 151 21,5% 771 650 18,6% 2 677 10,2% 2 429
Resultat per aktie 3,02 2,50 20,8% 1,66 1,41 17,7% 5,78 9,9% 5,26
Avkastning på sysselsatt kapital    22,3%    22,7% -0,4 22,3% 22,7% -0,4 22,3% -0,2 22,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 151% 159% -8 151% 159% -8 151% -11 162%

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade under första halvåret med 25,8% till 10 530 (8 370) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter. Det generellt sett goda marknadsläget inom Demolition & Tools och Systems Solutions var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten om 12,9%.

Under första halvåret ökade EBITA med 22,0% till 2 237 (1 834) MSEK. Den organiska tillväxten och förvärv bidrog till EBITA-ökningen. EBITA-marginalen uppgick till 21,2% (21,9) och var till viss del negativt påverkad av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats av att vissa verksamheter ännu inte fått priskompensation fullt ut för ökade kostnader.

Resultatet per aktie ökade under årets första sex månader med 20,8% till 3,02 (2,50) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 947 (1 179) MSEK. Det lägre kassaflödet beror huvudsakligen på ökad lagerbindning till följd av hög efterfrågan under en längre period och störningar i den globala försörjningskedjan som medfört behov av större säkerhetslager.

Lifco har under första halvåret konsoliderat fem förvärv varav två vardera inom affärsområdena Dental och Systems Solutions samt ett i Demolition & Tools. Förvärven inom Dental avser Zenith Dental, en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark samt Specialist Alarm Services i Storbritannien som utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Inom Demolition & Tools har verksamheten utökats med italienska Cormidi som tillverkar minilastare och minidumpers. Inom Systems Solutions har divisionen Byggmaterial förstärkts med norska Cenec Tavlebygg som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet och finska BCC Solutions som bland annat erbjuder fiberoptiska transceivers och fiberkablage. Förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

En av Lifcos grundläggande principer är att vara en mycket långsiktig ägare och vi går in i alla bolag med avsikten att förbli huvudägare för evigt. I maj i år valde vi dock att göra ett undantag och sålde hela vårt innehav till ledningen i det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland.

Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,3 gånger EBITDA den 30 juni 2022, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 25,8% till 10 530 (8 370) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 12,9%, förvärv bidrog med 9,3% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,2%. Under första halvåret konsoliderades inkråmet i danska Zenith Dental samt majoriteterna av finska BCC Solutions, norska Cenec Tavlebygg, italienska Cormidi och brittiska Specialist Alarm Services. Avyttringen av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 0,6%.

EBITA ökade med 22,0% till 2 237 (1 834) MSEK. Den organiska tillväxten och förvärv bidrog till EBITA-ökningen. EBITA-marginalen uppgick till 21,2% (21,9) och var till viss del negativt påverkad av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats av att vissa verksamheter ännu inte fått priskompensation fullt ut för ökade kostnader.

Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 3,4%. Under perioden genererades 40% (39%) av EBITA i EUR, 25% (25%) i SEK och 12% (12%) i NOK, 7% (7%) i GBP, 6% (5%) i DKK, 5% (5%) i USD och 5% (7%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -39 (-34) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 21,6% till 1 865 (1 534) MSEK och periodens resultat ökade med 21,5% till 1 399 (1 151) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 431 MSEK under perioden till 2 725 MSEK den 30 juni 2022 jämfört med 2 294 MSEK den 31 december 2021. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade under perioden till 151% från 162% vid årsskiftet.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 316 MSEK från den 31 december 2021 till 8 429 MSEK den 30 juni 2022 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv ökade från årsskiftet med 175 MSEK till 1 832 MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 1 110 MSEK från årsskiftet och uppgick den 30 juni 2022 till 5 713 MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,7 den 30 juni 2022 och var oförändrad från årsskiftet. Nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade till 1,9 gånger från 1,7 gånger den 31 december 2021. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA ökade till 1,3 gånger från 1,1 gånger vid årsskiftet. Vid utgången av perioden var 54% (45%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 19,7% till 947 (1 179) MSEK under första halvåret och har påverkats av ökad lagerbindning samt ökade kundfordringar till följd av den organiska tillväxten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 072 (-1 671) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 22,4% till 5 508 (4 501) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 12,3%, förvärv bidrog med 7,2% och valutakursförändringar påverkade positivt med 4,0%. Avyttringen av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 1,1%.

EBITA ökade med 19,8% till 1 221 (1 019) MSEK. Den organiska tillväxten och förvärv bidrog till EBITA-ökningen. EBITA-marginalen uppgick till 22,2% (22,6) och var till viss del negativt påverkad av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats av att vissa verksamheter ännu inte fått priskompensation fullt ut för ökade kostnader.

Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 3,4%. Under andra kvartalet genererades 38% (37%) av EBITA i EUR, 25% (26%) i SEK, 12% (13%) i NOK, 6% (8%) i GBP, 5% (5%) i USD, 7% (4%) i DKK och 7% (7%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -22 (-20) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 18,6% och uppgick till 1 027 (866) MSEK. Periodens resultat ökade med 18,6% till 771 (650) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 277 MSEK till 2 725 MSEK den 30 juni 2022 jämfört med 2 448 MSEK den 31 mars 2022. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 160% den 31 mars 2022 till 151% den 30 juni 2022.

Koncernens nettoskuld ökade från den 31 mars 2022 med 719 MSEK till 8 429 MSEK. Vid årsstämman den 29 april 2022 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 2021 till 1,50 SEK per aktie. Den totala utdelningen till aktieägarna för verksamhetsåret 2021 uppgick till 681,3 MSEK och utbetalades den 6 maj 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 27,2% till 625 (858) MSEK, huvudsakligen till följd av ökad lagerbindning och ökade kundfordringar till följd av den organiska tillväxten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -498 (-799) MSEK vilket hänför sig till förvärv och investeringar.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 2 649 2 656 -0,3% 1 343 1 317 2,0% 5 116 -0,1% 5 123
EBITA 521 600 -13,2% 266 297 -10,4% 1 001 -7,3% 1 080
EBITA-marginal 19,7% 22,6% -2,9 19,8% 22,6% -2,8 19,6% -1,5 21,1%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning minskade med 0,3% till 2 649 (2 656) MSEK under första halvåret. Under första kvartalet var produktionen av dentalproteser i Kina påverkad av pandemin. På grund av dessa produktionsstörningar var försäljningen något lägre än normalt även i andra kvartalet.

EBITA minskade med 13,2% till 521 (600) MSEK under perioden och EBITA-marginalen uppgick till 19,7% (22,6%). Lönsamheten påverkades negativt av produktionsstörningarna i Kina samt att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats av att vissa verksamheter ännu inte fått priskompensation fullt ut för ökade kostnader.

Från och med januari 2022 konsolideras inkråmet i danska Zenith Dental. Bolaget är en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark och omsatte 2020 cirka 21 MDKK. Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i brittiska Specialist Alarm Services Ltd. Bolaget utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Specialist Alarm Services omsatte 2021 cirka 3,9 MGBP och har 27 anställda.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 2 989 2 226 34,3% 1 651 1 311 25,9% 5 464 16,2% 4 701
EBITA 769 601 28,0% 450 369 22,0% 1 429 13,3% 1 261
EBITA-marginal 25,7% 27,0% -1,3 27,3% 28,1% -0,8 26,2% -0,6 26,8%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under första halvåret med 34,3% till 2 989 (2 226) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Marknadsläget var generellt sett mycket starkt under första halvåret.

EBITA steg med 28,0% till 769 (601) MSEK. Den organiska tillväxten och förvärv bidrog till EBITA-ökningen. EBITA-marginalen uppgick till 24,7% (27,0) och var till viss del negativt påverkad av att försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna från och med tredje kvartalet 2021 börjat återgå till de nivåer som rådde före pandemin. Marginalen har också påverkats av att vissa verksamheter ännu inte fått priskompensation fullt ut för ökade kostnader. Under samma period föregående år var marginalen positivt påverkad av lönsamma specialordrar.

Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av italienska Cormidi som är en ledande tillverkare av minidumpers och minilastare. Bolaget omsatte 2020 cirka 13 MEUR och har 45 anställda.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Nettoomsättning 4 892 3 488 40,3% 2 514 1 873 34,2% 9 060 18,3% 7 656
EBITA 1 023 695 47,2% 543 386 40,7% 1 822 22,0% 1 494
EBITA-marginal 20,9% 19,9% 1,0 21,6% 20,6% 1,0 20,1% 0,6 19,5%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 40,3% till 4 892 (3 488) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner samt förvärv. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under första halvåret.

EBITA ökade under perioden med 47,2% till 1 023 (695) MSEK och EBITA-marginalen förbättrades med 1,0 procentenheter till 20,9% (19,9%). Den organiska tillväxten och förvärv bidrog till EBITA-ökningen och marginalförbättringen.

Byggmaterial hade en god omsättningsutveckling under årets första sex månader med förbättrad lönsamhet.

Kontraktstillverkning hade en god omsättningsutveckling under sexmånadersperioden med något försvagad lönsamhet.

Miljöteknik hade en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling under första halvåret.

Service och Distribution hade en god omsättningsutveckling under sexmånadersperioden med förbättrad lönsamhet, positivt påverkad av förvärv.

Skog hade en god omsättningsutveckling med något svagare lönsamhet jämfört med första halvåret föregående år. Försäljning och resultat kan variera kraftigt mellan kvartalen beroende på utfallen i den projektrelaterade delen av verksamheten. I maj 2022 avyttrades samtliga aktier i det estniska bolaget Hekotek som erbjuder utrustning till sågverk huvudsakligen i Ryssland. Se vidare nedan under avsnittet ”Avyttring”.

Inom divisionen Byggmaterial konsolideras från och med januari 2022 majoriteten av aktierna i norska Cenec Tavlebygg AS som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Bolaget omsatte 2020 cirka 17 MNOK och har åtta anställda. Inom division Byggmaterial konsolideras från och med maj 2022 majoriteten av aktierna i finska BCC Solutions som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, multiplexers, mediakonverterare, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning till den finska fibernätsmarknaden. Bolaget omsatte 2021 cirka 11 MEUR och har nio anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Zenith Dental Dental 21 MDKK1
Januari Cenec Tavlebygg Systems Solutions 17 MNOK1 8
Mars Cormidi Demolition & Tools 13 MEUR1 45
Mars Specialist Alarm Services Dental 3,9 MGBP 27
Maj BCC Solutions Systems Solutions 11 MEUR 9
1 Avser omsättning 2020.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

AVYTTRING

I maj 2022 avyttrades samtliga aktier i det estniska bolaget Hekotek som erbjuder utrustning till sågverk huvudsakligen i Ryssland. Hekotek har 130 anställda och omsatte 2021 cirka 40 MEUR. Bolaget har ingått i affärsområdet Systems Solutions, division Skog. Köpare är ledningen i bolaget som före transaktionen ägde 17,5% av aktierna. Avyttringen är inte väsentlig för koncernens eller division Skogs finansiella ställning och har inte någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 6 154 (5 784) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 216 (6 014). Genom förvärv har cirka 90 anställda tillkommit under sexmånadersperioden.

Den 7 juli 2022 lämnade Ingvar Ljungqvist, chef för förvärv, Lifco på egen begäran. Inom Lifco-koncernen finns sedan tidigare flera andra medarbetare som arbetar heltid med förvärv och dessa personer kommer även fortsättningsvis att rapportera direkt till VD.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 5 maj 2022 annonserade Lifco att bolaget tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i italienska Trevi Benne S.p.A. Bolaget tillverkar redskap och tillbehör för grävmaskiner som används för rivning, skrothantering, schaktning och skogsbruk. Trevi Benne omsatte 2021 cirka 37 MEUR och har 105 anställda. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Demolition & Tools. Konsolidering beräknas ske under tredje kvartalet 2022.

Den 13 juni 2022 annonserade Lifco att bolaget tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i det norska bolaget Oslo Dental AS. Bolaget säljer utrustning och service till tandläkare i Norge. Oslo Dental omsatte 2021 cirka 27 MNOK och har fem anställda. Bolaget kommer att konsolideras i juli 2022 inom affärsområdet Dental.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 hölls den 29 april i Stockholm. Med stöd av den tillfälliga lagen om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor hade aktieägarna också erbjudits möjligheten att utöva sin rösträtt per post. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: • Utdelningen för verksamhetsåret 2021 fastställdes till 1,50 SEK per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 3 maj 2022 med utbetalningsdag den 6 maj 2022. • Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet. • Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Ny huvudansvarig revisor är Cecilia Andrén Dorselius. • Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom principer för valberedningens arbete. • Styrelsens ersättningsrapport och förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco bevakar utvecklingen kring konflikten i Ukraina och har idag svårt att bedöma effekterna av sanktioner mot Ryssland och vilka implikationer konflikten kan få på den ekonomiska situationen i Europa. Efter avyttringen av Hekotek i maj 2022 uppgick försäljningen till Ryssland 2021 till 131 MSEK eller 0,7 % av koncernens omsättning och hänför sig huvudsakligen till försäljning inom division Skog i affärsområdet Systems Solutions. Koncernens försäljning till Ukraina uppgick 2021 till 0,3 MSEK.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovis-ningen för 2021.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2021 och ska läsas tillsammans med dessa.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 15 juli 2022

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Dan FrohmStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Styrelseledamot
Tobias NordinStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 21 oktober.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet publiceras den 3 februari 2023.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

WEBBSÄND PRESENTATION

En webbsänd presentation med Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO äger rum fredag 15 juli kl 09.00.Det går att lyssna på presentationen via webben eller genom att ringa något av numren nedan. Presentationen följs av en frågestund.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q2-2022

Telefonnummer:

Sverige 08 505 163 86
UK +44 2031 98 48 84
USA +1 412 317 63 00

PIN-kod för samtliga nummer 6562186#

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022
kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. 2021
Nettoomsättning 10 530 8 370 25,8% 5 508 4 501 22,4% 17 480
Kostnad för sålda varor -6 206 -4 814 28,9% -3 223 -2 587 24,6% -10 150
Bruttoresultat 4 324 3 556 21,6% 2 285 1 914 19,4% 7 330
Försäljningskostnader -1 085 -845 28,4% -565 -445 27,0% -1 788
Administrationskostnader -1 254 -1 058 18,5% -635 -536 18,5% -2 249
Utvecklingskostnader -80 -71 12,7% -41 -37 10,8% -140
Övriga intäkter och kostnader -1 -14 -92,9% 5 -10 -150% -12
Rörelseresultat 1 904 1 568 21,4% 1 049 886 18,4% 3 141
Finansnetto -39 -34 14,7% -22 -20 10,0% -71
Resultat före skatt 1 865 1 534 21,6% 1 027 866 18,6% 3 070
Skatt -466 -383 21,7% -256 -216 18,5% -641
Periodens resultat 1 399 1 151 21,5% 771 650 18,6% 2 429
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 376 1 137 21,0% 757 644 17,5% 2 390
Innehav utan bestämmande inflytande 23 14 64,3% 14 6 133% 39
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 3,02 2,50 20,8% 1,66 1,41 17,7% 5,26
EBITA 2 237 1 834 22,0% 1 221 1 019 19,8% 3 709
Avskrivningar materiella tillgångar 211 190 11,1% 107 97 10,3% 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 10 8 25,0% 5 5 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 321 243 32,1% 164 123 33,3% 526

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR2021
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Periodens resultat 1 399 1 151 21,5% 771 650 18,6% 2 429
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -29 -33 -12,1% 6 20 -70,0% -53
Omräkningsdifferenser 441 209 111% 265 -143 -285% 426
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 6 7 -14,3% -1 -5 -80,0% 12
Summa totalresultat för perioden 1 817 1 334 36,2% 1 041 522 99,4% 2 814
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 789 1 318 35,7% 1 025 518 97,9% 2 770
Innehav utan bestämmande inflytande 28 16 75,0% 16 4 300% 44
1 817 1 334 36,2% 1 041 522 99,4% 2 814

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dental 2 649 2 656 -0,3% 1 343 1 317 2,0% 5 116 -0,1% 5 123
Demolition & Tools 2 989 2 226 34,3% 1 651 1 311 25,9% 5 464 16,2% 4 701
Systems Solutions 4 892 3 488 40,3% 2 514 1 873 34,2% 9 060 18,3% 7 656
Koncernen 10 530 8 370 25,8% 5 508 4 501 22,4% 19 640 12,4% 17 480

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dentalprodukter 2 649 2 656 -0,3% 1 343 1 317 2,0% 5 116 -0,1% 5 123
Verktyg och maskiner 2 989 2 226 34,3% 1 651 1 311 25,9% 5 464 16,2% 4 701
Byggmaterial 757 603 25,5% 389 323 20,4% 1 421 12,2% 1 267
Kontraktstillverkning 953 687 38,7% 525 369 42,3% 1 792 17,4% 1 526
Miljöteknik 1 355 1 000 35,5% 714 546 30,8% 2 430 17,1% 2 075
Service och Distribution 1 427 888 60,7% 720 454 58,6% 2 562 26,6% 2 023
Skog 400 310 29,0% 166 181 -8,3% 855 11,8% 765
Koncernen 10 530 8 370 25,8% 5 508 4 501 22,4% 19 640 12,4% 17 480

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr. förändr. 2021
Dental 521 600 -13,2% 266 297 -10,4% 1 001 -7,3% 1 080
Demolition & Tools 769 601 28,0% 450 369 22,0% 1 429 13,3% 1 261
Systems Solutions 1 023 695 47,2% 543 386 40,7% 1 822 22,0% 1 494
Gem. koncernfunktioner -76 -62 22,6% -38 -33 15,2% -140 11,1% -126
EBITA före förvärvs-
kostnader
2 237 1 834 22,0% 1 221 1 019 19,8% 4 112 10,9% 3 709
Förvärvskostnader -12 -23 -47,8% -8 -10 -20,0% -31 -26,2% -42
EBITA 2 225 1 811 22,9% 1 213 1 009 20,2% 4 081 11,3% 3 667
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -321 -243 32,1% -164 -123 33,3% -604 14,8% -526
Finansiella poster – netto -39 -34 14,7% -22 -20 10,0% -76 7,0% -71
Resultat före skatt 1 865 1 534 21,6% 1 027 866 18,6% 3 401 10,8% 3 070

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 16 624 13 513 15 497
Materiella anläggningstillgångar 2 101 1 774 2 052
Finansiella anläggningstillgångar 357 246 320
Lager 3 542 2 424 2 821
Kundfordringar 2 791 2 160 2 257
Kortfristiga fordringar 626 486 420
Likvida medel 1 255 1 178 1 509
SUMMA TILLGÅNGAR 27 296 21 781 24 876
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11 678 9 350 10 756
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 3 974 2 450 3 228
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 3 556 2 533 3 144
Kortfristiga räntebärande skulder 3 878 3 903 3 737
Leverantörsskulder 1 658 1 183 1 294
Övriga kortfristiga skulder 2 552 2 362 2 717
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 296 21 781 24 876

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Ingående eget kapital 10 645 8 614 8 614
Periodens totalresultat 1 789 1 318 2 770
Värdeförändring ägartransaktioner -159 -123 -194
Utdelning -681 -545 -545
Utgående eget kapital 11 594 9 264 10 645
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 11 594 9 264 10 645
Innehav utan bestämmande inflytande 84 86 111
11 678 9 350 10 756

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 904 1 568 1 049 886 3 141
Avskrivningar nyttjanderätter 98 83 51 43 173
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 444 358 225 182 766
Räntor och finansiella poster, netto -39 -34 -22 -20 -71
Betald skatt -477 -362 -235 -188 -684
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 930 1 613 1 068 903 3 325
Förändring i rörelsekapital
Lager -801 -343 -321 -68 -627
Kortfristiga fordringar -601 -436 -217 -98 -463
Kortfristiga skulder 419 345 95 121 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten 947 1 179 625 858 2 938
Företagsförvärv och avyttringar, netto -948 -1 543 -443 -724 -2 990
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -112 -115 -51 -67 -266
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -12 -13 -4 -8 -31
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 072 -1 671 -498 -799 -3 287
Upplåning/amortering, netto 576 1 082 390 498 1 216
Utbetald utdelning -681 -545 -681 -545 -545
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -113 -80 -104 -75 -98
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -218 457 -395 -122 573
Periodens kassaflöde -343 -35 -268 -63 224
Likvida medel vid periodens början 1 509 1 170 1 474 1 266 1 170
Omräkningsdifferenser 89 43 49 -25 115
Likvida medel vid periodens slut 1 255 1 178 1 255 1 178 1 509

FÖRVÄRV UNDER 2022

Under årets första sex månader har fem nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i danska Zenith Dental samt majoriteterna av finska BCC Solutions, norska Cenec Tavlebygg, italienska Cormidi och brittiska Specialist Alarm Services.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under årets första sex månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 12 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för årets första halvår. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 111 MSEK och EBITA med 26 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2022 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 74 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 22 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 529 529
Materiella tillgångar 27 27
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 122 -3 119
Leverantörsskulder och övriga skulder -101 -125 -226
Likvida medel 62 62
Summa nettotillgångar 110 401 511
Goodwill 404 404
Totala nettotillgångar 110 805 915
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 915
Ej utbetalda köpeskillingar -240
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -62
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 231
Summa kassaflödeseffekt                                                  844

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 2 791 2 160 2 257
Andra långfristiga finansiella fordringar 12 27 13
Likvida medel 1 255 1 178 1 509
Summa 4 058 3 365 3 779
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 1 832 1 348 1 657
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 7 791 6 308 6 908
Leverantörsskulder 1 658 1 183 1 294
Summa 11 281 8 839 9 859

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 2022 30 JUNI 2021 31 DEC 2021 30 JUNI
Nettoomsättning, MSEK 19 640 17 480 15 432
Omsättningsförändring, % 12,4 26,8 12,0
EBITA, MSEK 4 112 3 709 3 315
EBITA-marginal, % 20,9 21,2 21,5
EBITDA, MSEK 4 548 4 122 3 689
EBITDA-marginal, % 23,2 23,6 23,9
Sysselsatt kapital, MSEK 18 442 16 447 14 614
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 725 2 294 2 079
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,3 22,5 22,7
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 151 162 159
Avkastning eget kapital, % 24,4 24,6 23,4
Nettoskuld, MSEK 8 429 7 113 6 522
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,9 1,7 1,8
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 713 4 603 4 486
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,3 1,1 1,2
Soliditet, % 42,8 43,2 42,9
Antal aktier, tusental 454 216 454 216 454 216
Medelantal anställda 6 154 5 995 5 784

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2022 2021 2022 2021 2021
Administrationskostnader -59 -59 -24 -31 -119
Övriga rörelseintäkter1 170
Rörelseresultat -59 -59 -24 -31 51
Finansnetto2 501 658 506 680 711
Resultat efter finansiella poster 442 599 482 649 762
Bokslutsdispositioner -54
Skatt 7 5 -1 -5 -8
Periodens resultat 449 604 481 644 700

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar på 476 (623) MSEK under sexmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 6 338 5 842 5 946
Kortfristiga fordringar 7 942 6 940 8 333
Likvida medel 481 345 584
SUMMA TILLGÅNGAR 14 761 13 127 14 863
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 654 3 790 3 886
Obeskattade reserver 122 75 122
Avsättningar 15 2
Långfristiga räntebärande skulder 3 111 1 785 2 363
Kortfristiga räntebärande skulder 3 642 3 689 3 522
Kortfristiga räntefria skulder 4 232 3 773 4 968
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 761 13 127 14 863
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 202 207 241

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv exklusive förvärvskostnader.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvskostnader.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1920.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2022 SEX MÅN2021 HELÅR2021
1 904
Rörelseresultat 1 568 3 141
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 321 243 526
EBITA 2 225 1 811 3 667
Förvärvskostnader 12 23 42
EBITA före förvärvskostnader  2 237 1 834 3 709

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2022 SEX MÅN2021 HELÅR2021
1 904
Rörelseresultat 1 568 3 141
Avskrivningar materiella tillgångar 211 190 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 10 8 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 321 243 526
EBITDA 2 446 2 009 4 080
Förvärvskostnader 12 23 42
EBITDA före förvärvskostnader 2 458 2 032 4 122

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 3 284 1 916 2 554
Kortfristiga räntebärande skulder 3 684 3 748 3 558
Likvida medel -1 255 -1 178 -1 509
Räntebärande nettoskuld  5 713 4 486 4 603
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 1 832 1 348 1 657
Leasingskuld 884 688 853
Nettoskuld 8 429 6 522  7 113

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Totala tillgångar 27 296 26 712 24 876 23 543
Likvida medel -1 255 -1 474 -1 509 -1 450
Räntebärande pensionsavsättningar -61 -57 -57 -57
Icke räntebärande skulder -5 934 -6 059 -5 497 -5 248
Sysselsatt kapital 20 046 19 122 17 813 16 788
Goodwill och övriga immat tillgångar -16 624 -16 234 -15 497 -14 513
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 422 2 888 2 316 2 275

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2022 Kv 12022 Kv 42021 Kv 32021
Sysselsatt kapital 18 442 20 046 19 122 17 813 16 788
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 725 3 422 2 888 2 316 2 275
Summa
EBITA 4 112 1 221 1 016 1 013 862
Avkastning sysselsatt kapital 22,3%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 151%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.