Delårsrapport januari – juni 2019

 Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 20,6% till 6 893 (5 715) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 7,8%
 • EBITA* ökade med 30,5% till 1 276 (978) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade med 1,4 procentenheter till 18,5% (17,1%)
 • Resultat före skatt ökade med 18,3% till 975 (824) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 14,2% till 731 (640) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 13,8% till 7,90 (6,94) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 6,8% till 516 (483) MSEK
 • Under perioden har tre verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 650 MSEK

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 16,3% till 3 536 (3 041) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,1%
 • EBITA* ökade med 23,0% till 689 (560) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade med 1,1 procentenheter till 19,5% (18,4%)
 • Resultat före skatt ökade med 13,6% till 543 (478) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 6,3% till 405 (381) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 375 (452) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 6 893  5 715 20,6% 3 536  3 041 16,3% 13 134 9,9% 11 956
EBITA* 1 276  978 30,5% 689  560 23,0% 2 466 13,7% 2 168
EBITA-marginal* 18,5%  17,1% 1,4 19,5%  18,4% 1,1 18,8% 0,7 18,1%
Resultat före skatt 975  824 18,3% 543  478 13,6% 2 009 8,1% 1 858
Periodens resultat 731  640 14,2% 405  381 6,3% 1 511 6,4% 1 420
Resultat per aktie 7,90  6,94 13,8% 4,39  4,12 6,6% 16,25 6,3% 15,29
Avkastning på sysselsatt kapital 21,5%  19,5% 2,0 21,5%  19,5% 2,0 21,5% 0,5 21,0%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 136%  153% -17,0 136%  153% -17,0 136% -29,0 165%

   * Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under första halvåret ökade omsättningen med 20,6 % till 6 893 (5 715) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Den generellt sett goda konjunkturen var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten.

EBITA* ökade med 30,5% till 1 276 (978) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen* steg med 1,4 procentenheter till 18,5% (17,1%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till organisk tillväxt och förvärv. Resultatet per aktie ökade under årets första sex månader med 13,8% till 7,90 (6,94) SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret och samtliga divisioner har haft en stabil utveckling under första halvåret. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

Kassaflödet ökade med 6,8% till 516 (483) MSEK. Även om kassaflödet förbättrades jämfört med första halvåret föregående år kan vi konstatera att det generellt sett goda marknadsläget lett till ökade kundfordringar och lagerbindning i många av våra verksamheter. Kassaflödet har också påverkats negativt av lägre kundförskott under årets första sex månader vilket främst beror på färre nystartade projekt inom division Skog.

Lifco har under första halvåret förstärkt Demolition & Tools med två nya verksamheter. Bolagen som konsoliderats är svenska Indexator Rotator Systems som är en världsledande tillverkare av rotatorer samt majoriteten av italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Vi har också konsoliderat majoriteten av brittiska UK POS som är en ledande leverantör av utställnings- och exponeringsmaterial. UK POS har konsoliderats i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar). Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under första halvåret. Efter periodens utgång har vi förvärvat majoriteterna av norska Rustibus Worldwide och tyska Ergopack. Rustibus Worldwide är en ledande leverantör av ytbehandlings- och säkerhetsutrustning för fartyg och Ergopack är den ledande tillverkaren av ergonomiska och mobila pallbandningsverktyg.

Lifco har en god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgår till 1,6 gånger EBITDA* vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*. Det betyder att Lifco har ett betydande finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv samtidigt som vi har fokus på att öka resultatet i våra befintliga verksamheter.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI  

Omsättningen ökade med 20,6% till 6 893 (5 715) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 8,5%, den organiska tillväxten uppgick till 7,8% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,3%. Under första halvåret konsoliderades svenska Indexator Rotator Systems samt majoriteterna av italienska Hammer och brittiska UK POS.

EBITA* ökade med 30,5% till 1 276 (978) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,4 procent-enheter till 18,5% (17,1%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 4,5%. Under första halvåret genererades 35% (36%) av EBITA* i EUR, 27% (28%) i SEK och 16% (15%) i NOK, 8% (5%) i DKK, 6% (6%) i USD, 3% (3%) i GBP och 5% (7%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -32 (-23) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 18,3% till 975 (824) MSEK och periodens resultat ökade med 14,2% till 731 (640) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 56 (0) MSEK under första halvåret vilka avser kostnader i samband med ledningsförändring.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 495 MSEK under perioden till 1 807 MSEK den 30 juni 2019 jämfört med 1 312 MSEK den 31 december 2018. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid årsskiftet 165% och minskade under årets första sex månader till 136%. Avkastningen på sysselsatt kapital har påverkats negativt av lägre kundförskott under årets första sex månader jämfört med samma period föregående år. Även implementeringen av IFRS 16 från och med 1 januari 2019 har påverkat avkastningen negativt eftersom nyttjanderättstillgångar inkluderas i sysselsatt kapital.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 802 MSEK från den 31 december 2018 till 5 487 MSEK den 30 juni 2019 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 698 (396) MSEK. Från och med 1 januari 2019 påverkas nettoskulden av leasingskulden som tillkommit genom implementering av standarden IFRS 16. Leasingskulden uppgick vid periodens slut till 477 (-) MSEK. Den räntebärande nettoskulden uppgick den 30 juni 2019 till 4 312 (3 860) MSEK vilket är en ökning med 1 142 MSEK sedan årsskiftet.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,8 (0,7) den 30 juni 2019 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,1) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,6 (1,9) gånger. Vid utgången av perioden var 33% (24%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 6,8% till 516 (483) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet har påverkats negativt av ökade kundfordringar och lagerbindning samt lägre kundförskott inom division Skog. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -945 (-292) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet ökade omsättningen med 16,3% till 3 536 (3 041) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 8,3%, den organiska tillväxten uppgick till 4,1% och valutakursförändringar påverkade positivt med 3,9%.

Till följd av utdelningar till minoriteter under andra kvartalet påverkades Övriga intäkter och kostnader av omvärderingar av köpoptioner utställda i samband med förvärv med -46 (-) MSEK.

EBITA* ökade med 23,0% till 689 (560) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,1 procentenheter till 19,5% (18,4%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, organisk tillväxt och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 4,1%.

Under andra kvartalet genererades 35% (35%) av EBITA* i EUR, 28% (29%) i SEK, 16% (16%) i NOK, 8% (4%) i DKK, 6% (6%) i USD, 4% (3%) i GBP och 3% (7%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -19 (-10) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 13,6% och uppgick till 543 (478) MSEK. Periodens resultat ökade med 6,3% till 405 (381) MSEK. Under andra kvartalet 2018 omvärderades uppskjutna skatteskulder till följd av sänkta bolagsskatter i Norge, Storbritannien och Sverige vilket ledde till en positiv engångseffekt om 22 MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 267 MSEK till 1 807 MSEK den 30 juni 2019 jämfört med 1 540 MSEK den 31 mars 2019. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 152% den 31 mars 2019 till 136% den 30 juni 2019.

Koncernens nettoskuld ökade under kvartalet med 527 MSEK till 5 487 MSEK. Utdelningar uppgick till 478 (374) MSEK i kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden ökade till 0,8 jämfört med 0,7 per 31 mars 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 17,0% till 375 (452) MSEK under andra kvartalet vilket främst beror på lägre kundförskott inom division Skog. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -365 (-185) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 2 252  2 066 9,0% 1 125  1 056 6,5% 4 371 4,4% 4 185
EBITA* 465  391 18,9% 233  200 16,5% 876 9,2% 802
EBITA-marginal* 20,6%  18,9% 1,7 20,7%  18,9% 1,8 20,0% 0,8 19,2%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 9,0% till 2 252 (2 066) MSEK under första halvåret. EBITA* ökade med 18,9% till 465 (391) MSEK under samma period och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,7 procent­enheter till 20,6% (18,9%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet 2019 hade den sena påsken en viss positiv påverkan på Dentals omsättning och resultat. Den sena påsken hade en motsvarande negativ effekt på dentalverksamhetens organiska tillväxt under andra kvartalet 2019.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr. 2018
Nettoomsättning 1 823  1 308 39,4% 991  711 39,4% 3 335 18,3% 2 820
EBITA* 415  305 36,1% 243  188 29,3% 834 15,2% 724
EBITA-marginal* 22,8%  23,3% -0,5 24,5%  26,4% -1,9 25,0% -0,7 25,7%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under första halvåret med 39,4% till 1 823 (1 308) MSEK till följd av förvärv, organisk utveckling och positiva valutaeffekter. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det Frankrike och Tyskland som växte snabbast under första halvåret. EBITA* ökade under perioden med 36,1% till 415 (305) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 22,8% (23,3%).

Från och med januari 2019 konsolideras svenska Indexator Rotator Systems som utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till skogsindustrin. Bolaget omsatte 2018 cirka 300 MSEK och har cirka 140 anställda. Från och med februari 2019 konsolideras majoriteten av italienska Hammer SRL som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Bolaget omsatte 2018 cirka 20 MEUR och har ett 100-tal anställda.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Nettoomsättning 2 818  2 341 20,4% 1 420  1 274 11,5% 5 428 9,6% 4 951
EBITA* 445  339 31,3% 236  201 17,4% 862 14,0% 756
EBITA-marginal* 15,8%  14,5% 1,3 16,6%  15,8% 0,8 15,9% 0,6 15,3%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution (tidigare Inredning till servicebilar) samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 20,4% till 2 818 (2 341) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner.

Från och med april 2019 konsolideras majoriteten av brittiska UK POS inom divisionen Service och Distribution. Bolaget omsatte 2018 cirka 12 MGBP och har ett 60-tal anställda.

EBITA* ökade med 31,3% till 445 (339) MSEK under första halvåret med förbättrade resultat inom samtliga divisioner utom kontraktstillverkning. EBITA-marginalen* ökade med 1,3 procentenheter till 15,8% (14,5%).

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Indexator Rotator Systems Demolition & Tools 300 MSEK 140
Februari Hammer Demolition & Tools 20 MEUR 100
April UK POS Systems Solutions 12 MGBP 60

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 236 (4 790) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 5 328 (4 812). Genom förvärv tillkom 300 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har Lifco förvärvat majoriteten av norska Rustibus Worldwide. Bolaget är en ledande leverantör av ytbehandlings- och säkerhetsutrustning för fartyg. Rustibus omsatte 2018 cirka 56 MNOK och har omkring 25 anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Miljöteknik.

Lifco har också förvärvat majoriteten av tyska Ergopack. Bolaget är den ledande tillverkaren av ergonomiska och mobila pallbandningsverktyg som används globalt inom olika branscher. Ergopack omsatte 2018 cirka 22 MEUR och har omkring 85 anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Miljöteknik. Förvärvet förutsätter godkännande av tyska konkurrensmyndigheter.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 hölls den 26 april i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: • Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Annika Espander Jansson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt nyvaldes Per Waldemarson. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet. • Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom utdelning avseende år 2018 och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2018.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2018 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen tillämpar IFRS 16 från och med 1 januari 2019 och implementeringen av standarden innebär att nästan samtliga leasingkontrakt redovisas i leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt IFRS 16 ska en anläggningstillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång- och kortfristig) avseende skyldigheten att betala leasingavgifter redovisas i balansräkningen. I koncernens resultaträkning redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för kostnader för operationella leasingavtal, vilka i sin helhet har redovisats inom rörelseresultatet. IFRS 16 påverkar kassaflödet såtillvida att leasingbetalningar påverkar kassaflöde från den löpande verksamheten (till exempel ränta och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde och kortidsleasingavtal) och kassaflöde från finansieringsverksamheten (återbetalning av leasingskulden). Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilken innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden den 1 januari 2019 (justerade för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). Övergången till IFRS 16 får således inte någon påverkan på eget kapital för koncernen. Då den förenklade övergångsmetoden tillämpats har inte jämförelsetalen för 2018 räknats om. Koncernen har valt att tillämpa undantaget och inte redovisa korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen. Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal redovisas istället som en kostnad linjärt över leasingperioden. Återstående leasingåtaganden utgörs i allt väsentligt av lokaler såsom kontors-, lager- och fabrikslokaler.

Avstämning av åtagande för operationella leasingavtal och redovisad leasingskuld (MSEK)
Åtaganden för operationella leasingavtal den 31 december 2018 600
Diskonteringseffekt -69
Avgår: korttidsleasingavtal och leasingavtal för tillgångar av lågt värde -67
Avgår: korrigeringar/omklassificeringar -19
Omräkningsdifferens -5
Leasingskuld redovisad den 1 januari 2019 440

Den vägda genomsnittliga marginella låneränta som använts för att beräkna diskonteringseffekten är 2,09%. Övergången till IFRS 16 har per 30 juni 2019 haft en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat med 5 MSEK, EBITDA* med 76 MSEK samt EBITA* med 5 MSEK. Finansnettot är påverkat med -5 MSEK. Redovisad leasingskuld per 30 juni 2019 uppgår till 477 MSEK.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 18 juli 2019

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Anna HallbergStyrelseledamot Annika Espander Jansson Styrelseledamot
Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Axel WachtmeisterStyrelseledamot

Per WaldemarsonVD och koncernchef,styrelseledamot
Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 23 oktober

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 31 januari 2020

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 18 juli kl 09.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q2-2019

Telefonnummer:

Sverige 08 5664 27 03

UK +44 3333 00 92 74

US +1 8335 26 83 80

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 146 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2018 omsatte Lifco 12,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 168 MSEK och en EBITA-marginal på 18,1%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 18 juli 2019 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK  2019  2018 förändr. 2019  2018 förändr. 2018
Nettoomsättning 6 893  5 715 20,6% 3 536  3 041 16,3% 11 956
Kostnad för sålda varor -3 999  -3 287 21,7% -2 018  -1 737 16,2% -6 838
Bruttoresultat 2 894  2 428 19,2% 1 518  1 304 16,4% 5 118
Försäljningskostnader -784  -638 22,9% -407  -328 24,1% -1 315
Administrationskostnader -968  -848 14,2% -462  -439 5,2% -1 735
Utvecklingskostnader -85  -77 10,4% -45  -40 12,5% -144
Övriga intäkter och kostnader -50  -18 178% -42  -9 367% -22
Rörelseresultat 1 007  847 18,9% 562  488 15,2% 1 902
Finansnetto -32  -23 39,1% -19  -10 90,0% -44
Resultat före skatt 975  824 18,3% 543  478 13,6% 1 858
Skatt -244  -184 32,6% -138  -97 42,3% -438
Periodens resultat 731  640 14,2% 405  381 6,3% 1 420
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 718  630 14,0% 399  374 6,7% 1 389
Innehav utan bestämmande inflytande 13  10 30,0% 6  7 -14,3% 31
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 7,90  6,94 13,8% 4,39  4,12 6,6% 15,29
EBITA*  1 276  978 30,5% 689  560 23,0% 2 168
Avskrivningar materiella tillgångar 152  60 153% 79  30 163% 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 7  6 16,7% 4  3 33,3% 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 154  119 29,4% 80  62 29,0% 253

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2019  2018 förändr. 2019  2018 förändr. 2018
Periodens resultat 731  640 14,2% 405  381 6,3% 1 420
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  11  18  -20 -190% 13
Omräkningsdifferenser 218  307 -29,0% 59  110 -46,4% 155
Skatt relaterade till övrigt totalresultat -2  -4  4 -200% 3
Summa totalresultat för perioden 958  947 1,2% 478  475 0,6% 1 585
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 942  934 0,9% 471  467 0,9% 1 552
Innehav utan bestämmande inflytande 16  13 23,1% 7  8 -12,5% 33
958  947 1,2% 478  475 0,6% 1 585

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelsesegmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution (tidigare inredning till servicebilar) och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dental 2 252  2 066 9,0% 1 125  1 056 6,5% 4 371 4,4% 4 185
Demolition & Tools 1 823  1 308 39,4% 991  711 39,4% 3 335 18,3% 2 820
Systems Solutions 2 818  2 341 20,4% 1 420  1 274 11,5% 5 428 9,6% 4 951
Koncernen 6 893  5 715 20,6% 3 536  3 041 16,3% 13 134 9,9% 11 956

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dentalprodukter 2 252  2 066 9,0% 1 125  1 056 6,5% 4 371 4,4% 4 185
Verktyg och maskiner 1 823  1 308 39,4% 991  711 39,4% 3 335 18,3% 2 820
Byggmaterial 601  534 12,5% 304  290 4,8% 1 169 6,1% 1 102
Kontraktstillverkning 500  489 2,2% 262  281 -6,8% 962 1,2% 951
Miljöteknik 798  667 19,6% 411  352 16,8% 1 594 9,0% 1 463
Service och Distribution 437  294 48,6% 234  158 48,1% 803 21,7% 660
Skog 482  357 35,0% 209  193 8,3% 900 16,1% 775
Koncernen 6 893  5 715 20,6% 3 536  3 041 16,3% 13 134 9,9% 11 956

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt

enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr. förändr.  2018
Dental 465  391 18,9% 233  200 16,5% 876 9,2% 802
Demolition & Tools 415  305 36,1% 243  188 29,3% 834 15,2% 724
Systems Solutions 445  339 31,3% 236  201 17,4% 862 14,0% 756
Gem. Koncernfunktioner -49  -57 -14,0% -23  -29 -20,7% -106 -7,0% -114
EBITA före förvärvs-
kostnader och poster av engångskaraktär
 
1 276  978 30,5% 689  560 23,0% 2 466 13,7% 2 168
Förvärvskostnader1 -59  -12 392% -47  -10 370% -60 362% -13
Poster av engångskaraktär  -56    -56  
EBITA  1 161  966 20,2% 642  550 16,7% 2 350 9,0% 2 155 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillg som uppkommit i samband med förvärv -154  -119 29,4%  -80  -62 29,0%  -288 13,8%  -253 
Finansiella poster – netto  -32  -23 39,1%  -19  -10 90,0% -53 20,5%  -44
Resultat före skatt 975  824 18,3% 543  478 13,6% 2 009 8,1% 1 858

1 varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -48 (-5) MSEK.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 10 257  8 946 9 133
Materiella anläggningstillgångar 1 312  596 611
Finansiella anläggningstillgångar 179  166 153
Lager 2 127  1 710 1 710
Kundfordringar 1 751  1 553 1 550
Kortfristiga fordringar 486  295 261
Likvida medel 340  301 405
SUMMA TILLGÅNGAR 16 452  13 567 13 823
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 7 261  6 112 6 748
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 578  2 873 1 813
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 658  1 192 1 307
Kortfristiga räntebärande skulder 4 551  1 288 1 762
Leverantörsskulder 815  670 632
Övriga kortfristiga skulder 1 589  1 432 1 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 452  13 567 13 823

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Ingående eget kapital  6 685  5 496 5 496
Periodens totalresultat 942  934 1 552
Utdelning -418  -363 -363
Utgående eget kapital 7 209  6 067 6 685
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 7 209  6 067 6 685
Innehav utan bestämmande inflytande 52  45 63
7 261  6 112 6 748

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2019  2018 2019  2018 2018
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 007  847 562  488 1 902
Ej kassaflödespåverkande poster 361  190 203  100 391
Räntor och finansiella poster, netto -32  -23 -19  -10 -44
Betald skatt -293  -254 -134  -103 -472
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 043  760 612  475 1 777
Förändring i rörelsekapital
Lager -313  -275 -130  -120 -260
Kortfristiga fordringar -179  -238 -41  -40 -214
Kortfristiga skulder -35  236 -66  137 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten 516  483 375  452 1 533
Företagsförvärv och avyttringar, netto -815  -215 -300  -149 -500
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -122  -74 -59  -35 -150
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -8  -3 -6  -1 -19
Kassaflöde från investeringsverksamheten -945  -292 -365  -185 -669
Upplåning/amortering, netto 818  137 458  136 -416
Utbetald utdelning -487  -381 -478  -374 -383
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 331  -244 -20  -238 -799
Periodens kassaflöde -98  -53 -10  29 65
Likvida medel vid periodens början 405  305 348  250 305
Omräkningsdifferenser 33  49 2  22 35
Likvida medel vid periodens slut 340  301 340  301 405


FÖRVÄRV UNDER 2019

Under första halvåret har tre nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Indexator Rotator Systems liksom aktiemajoriteterna i Hammer och UK POS.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första sex månader.

Kostnader relaterade till förvärv på 11 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för första halvåret. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2019 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 66 MSEK och påverkan på resultatet skulle varit positiv.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 9 569 578
Materiella tillgångar 168 168
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 303 -27 276
Leverantörsskulder och övriga skulder -304 -125 -429
Likvida medel 108 108
Summa nettotillgångar 284 417 701
Goodwill 431 431
Totala nettotillgångar 284 848 1 132
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 1 132
Ej utbetalda köpeskillingar -281
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -108
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 72
Summa kassaflödeseffekt                                                  815

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK  2019-06-30 2018-06-30
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde1
Kundfordringar 1 751  1 553
Andra långfristiga finansiella fordringar 18  6
Likvida medel 340  301
Summa 2 109  1 860
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder2 698  396
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 5 092  4 125
Leverantörsskulder 815  670
Summa 6 605  5 191

1 Samtliga finansiella tillgångar 2018-06-30 ingick i kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar”.

2 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201930 JUNI 201831 DEC 201830 JUNI
Nettoomsättning, MSEK 13 134 11 956 10 869
Omsättningsförändring, % 9,9 19,2 8,4
EBITA*, MSEK 2 466 2 168 1 892
EBITA-marginal*, % 18,8 18,1 17,4
EBITDA*, MSEK 2 699 2 307 2 022
EBITDA-marginal*, % 20,5 19,3 18,6
Sysselsatt kapital, MSEK 11 456 10 314 9 705
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 807 1 312 1 240
Avkastning sysselsatt kapital, % 21,5 21,0 19,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 136 165 153
Avkastning eget kapital, % 21,9 22,5 21,4
Nettoskuld, MSEK 5 487 3 685 4 256
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,5 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,0 1,6 2,1
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 312 3 170 3 860
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,6 1,4 1,9
Soliditet, % 44,1 48,8 45,0
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 236 4 860 4 790

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK  2019 2018 2019 2018 2018
Administrationskostnader -112  -68 -26  -35 -136
Övriga rörelseintäkter1     48
Rörelseresultat -112  -68 -26  -35 -88
Finansnetto2 765  31 730  -13 602
Resultat efter finansiella poster 653  -37 704  -48 514
Bokslutsdispositioner     56
Skatt 18  14 2  8 -5
Periodens resultat 671  -23 706  -40 565

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 738 (39) MSEK under sexmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-06-30 2018-06-30
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0  0
Finansiella anläggningstillgångar 4 468  4 297
Kortfristiga fordringar 4 828  3 803
Likvida medel 45  15
SUMMA TILLGÅNGAR 9 341  8 115
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 164  2 323
Obeskattade reserver 70  70
Långfristiga räntebärande skulder   2 837
Kortfristiga räntebärande skulder 4 499  1 275
Kortfristiga räntefria skulder 1 608  1 610
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 341  8 115
Ställda säkerheter  
Eventualförpliktelser 81  82

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld[1] Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1920.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2019 SEX MÅN2018 HELÅR2018
Rörelseresultat 1 007  847 1 902
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 154  119 253
EBITA 1 161  966 2 155
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 115  12 13
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 1 276       978          2 168

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2019 SEX MÅN2018 HELÅR2018
Rörelseresultat 1 007  847 1 902
Avskrivningar materiella tillgångar 152  60 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 7  6 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 154  119 253
EBITDA 1 320  1 032 2 294
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 115  12 13
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 1 435 1 044 2 307

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 112  2 873 1 813
Kortfristiga räntebärande skulder 4 540  1 288 1 762
Likvida medel -340  -301 -405
Räntebärande nettoskuld 4 312  3 860 3 170
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 698  396 515
Leasingskuld 477 
Nettoskuld 5 487 4 256 3 685

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
Totala tillgångar 16 452 15 793 13 823 14 109
Likvida medel -340 -348 -405 -374
Räntebärande pensionsavsättningar -37 -34 -37 -37
Icke räntebärande skulder -3 364 -3 266 -2 985 -3 125
Sysselsatt kapital 12 711 12 145 10 396 10 573
Goodwill och övriga immat tillgångar -10 257 -9 886 -9 133 -9 322
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  2 454 2 259 1 263 1 251

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2019 Kv 1 2019 Kv 42018 Kv 3  2018
Sysselsatt kapital 11 456 12 711 12 145 10 396 10 573
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 807 2 454 2 259 1 263 1 251
Summa
EBITA* 2 466 689 587 670 520
Avkastning sysselsatt kapital 21,5%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 136%

[1] Ny definition från 2019-01-01 


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.