Delårsrapport januari-juni 2018

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 17,2% till 5 715 (4 876) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,5%
 • EBITA* ökade med 19,6% till 978 (818) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 17,1% (16,8%)
 • Resultat före skatt ökade med 17,9% till 824 (699) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 22,1% till 640 (524) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 22,4% till 6,94 (5,67) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 483 (438) MSEK
 • Under perioden har sex verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 340 MSEK
 • Efter rapportperiodens utgång kommer följande förvärv att konsolideras: franska dentalbolaget Denterbridge och majoriteten av det italienska dentalbolaget Rhein 83

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 24,0% till 3 041 (2 453) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 9,6%
 • EBITA* ökade med 29,3% till 560 (433) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 18,4% (17,6%)
 • Resultat före skatt ökade med 30,6% till 478 (366) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 39,1% till 381 (274) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 452 (302) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 5 715 4 876 17,2% 3 041 2 453 24,0% 10 869 8,4% 10 030
EBITA* 978 818 19,6% 560 433 29,3% 1 892 9,2% 1 732
EBITA-marginal* 17,1% 16,8% 0,3 18,4% 17,6% 0,8 17,4% 0,1 17,3%
Resultat före skatt 824 699 17,9% 478 366 30,6% 1 599 8,5% 1 473
Periodens resultat 640 524 22,1% 381 274 39,1% 1 224 10,6% 1 107
Resultat per aktie 6,94 5,67 22,4% 4,12 2,95 39,7% 13,21 10,6% 11,94
Avkastning på sysselsatt kapital** 19,5% 18,4% 1,1 19,5% 18,4% 1,1 19,5% 0,2 19,3%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill** 153% 137% 16,0 153% 137% 16,0 153% 3,0 150%

   * Före förvärvskostnader.

   ** Ny definition, se sidan 19.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 17,2% till 5 715 (4 876) MSEK under första halvåret till följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret. Samtliga divisioner inom alla affärsområdena har haft ett bra första halvår med ökad försäljning och förbättrade resultat. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 19,6% till 978 (818) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen ökade med 0,3 procentenheter till 17,1% (16,8%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig till förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt. Resultatet per aktie ökade med 22,4% under första halvåret och uppgick till 6,94 (5,67) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 10,3% under årets första sex månader till 483 (438) MSEK. Vi har fortfarande vissa leveransproblem, vilket skapat höga lagernivåer. Den höga nivån på kundfordringar kompenseras av stora kundförskott och högre leverantörsskulder.

Under första halvåret har Lifco konsoliderat sex nya verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 340 MSEK. I slutet av juni annonserade vi förvärven av franska dentalbolaget Denterbridge och majoriteten av det italienska dentalbolaget Rhein 83. De åtta förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Eftersom omfattningen av förvärvsrelaterade skulder, sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar, har ökat under senare år har vi beslutat att lägga till dessa som en del av nettoskulden. Vi har även justerat definitionen av sysselsatt kapital. De nya definitionerna framgår på sidan 19.  Även efter dessa förändringar och årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,1 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

  

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 17,2% till 5 715 (4 876) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakurs-förändringar och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 10,1%, valutakursförändringar påverkade positivt med 2,6% och den organiska tillväxten uppgick till 4,5%. Under första halvåret konsoliderades Flörchinger Zahntechnik, Spocs, Toolpacks norska bilinredningsverksamhet samt majoriteterna av Computer konkret, Dental Direct och Wexman.

EBITA* ökade med 19,6% till 978 (818) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,3 procentenheter till 17,1% (16,8%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 2,6 procentenheter. Under första halvåret genererades 36% av EBITA* i EUR, 28% i SEK, 15% i NOK, 6% i USD, 5% i DKK, 3% i GBP och 7% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -23 (-21) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 17,9% till 824 (699) MSEK och periodens resultat ökade med 22,1% till 640 (524) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 85 MSEK under första halvåret till 1 240 MSEK den 30 juni 2018 jämfört med 1 155 MSEK den 31 december 2017. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under första halvåret med tre procent­enheter till 153%. Den 30 juni 2017 var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 137%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat.

Koncernens nettoskuld[1] ökade med 462 MSEK från den 31 december 2017 till 4 256 MSEK den 30 juni 2018. Under första kvartalet emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 750 MSEK med en löptid om två år. Likviden från obligationsemissionerna användes till att refinansiera existerande bank- och obligationslån. Skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick vid periodens slut till 396 (158) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,8) den 30 juni 2018 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,1 (2,5) gånger. Vid utgången av perioden var 24% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 483 (438) MSEK under första halvåret, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -292 (-943) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Utvecklingen i andra kvartalet var stark efter ett svagt första kvartal. Omsättningen ökade med 24,0% till 3 041 (2 453) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt.

Förvärv bidrog med 10,5%, valutakursförändringar påverkade positivt med 3,9% och den organiska tillväxten uppgick till 9,6%.

EBITA* ökade med 29,3% till 560 (433) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,8 procent-enheter till 18,4% (17,6%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,7 procentenheter. Under andra kvartalet genererades 35% av EBITA* i EUR, 29% i SEK, 16% i NOK, 6% i USD, 4% i DKK, 3% i GBP och 7% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -10 (-12) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 30,6% och uppgick till 478 (366) MSEK. Periodens resultat ökade med 39,1% till 381 (274) MSEK. Till följd av sänkta bolagsskatter i Norge, Storbritannien och Sverige har uppskjutna skatteskulder omvärderats i kvartalet vilket lett till en positiv engångseffekt om 22 MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 41 MSEK till 1 240 MSEK den 30 juni 2018 jämfört med 1 199 MSEK den 31 mars 2018. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 147% den 31 mars 2018 till 153% den 30 juni 2018.

Under kvartalet ökade koncernens nettoskuld med 279 MSEK till 4 256 MSEK. Utdelningar uppgick till 374 (330) MSEK i kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden på 0,7 var oförändrad jämfört med den 31 mars 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 49,7% till 452 (302) MSEK under andra kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre resultat.  Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -185 (-381) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 2 066 1 961 5,4% 1 056 961 9,9% 3 922 2,8% 3 817
EBITA* 391 362 8,0% 200 177 13,0% 730 4,1% 701
EBITA-marginal* 18,9% 18,5% 0,4 18,9% 18,5% 0,4 18,6% 0,2 18,4%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfek-tionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 5,4% till 2 066 (1 961) MSEK under första halvåret. EBITA* ökade med 8,0% till 391 (362) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,4 procent­enheter till 18,9% (18,5%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet 2018 hade den tidiga påsken en viss negativ påverkan på Dentals omsättning och resultat. Den tidiga påsken hade en motsvarande positiv effekt på dentalverksamhetens organiska tillväxt under andra kvartalet 2018.

Från och med januari 2018 konsolideras majoriteten i tyska Computer konkret som säljer mjukvara till tandläkare och ortodontister. Bolaget omsatte cirka 36 MSEK 2017 och har ett 50-tal anställda. Från och med april 2018 konsolideras majoriteten av norska Dental Direct med det danska dotterbolaget 3D Dental som tillsammans omsatte cirka 135 MSEK 2017 och har drygt 20 anställda. Från och med maj 2018 konsolideras tyska Flörchinger Zahntechnik som omsatte cirka 1,7 MEUR 2017 och har cirka 25 anställda. I slutet av juni 2018 annonserades förvärvet av franska Denterbridge liksom förvärvet av majoriteten i italienska Rhein 83. Bolagen omsatte cirka 9 MEUR respektive 8 MEUR 2017 och har båda ett tjugotal anställda. Verksamheterna konsolideras från och med juli 2018.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 1 308 1 058 23,6% 711 579 22,8% 2 511 11,1% 2 261
EBITA* 305 261 16,9% 188 150 25,3% 642 7,4% 598
EBITA-marginal* 23,3% 24,7% -1,4 26,4% 25,9% 0,5 25,6% -0,9 26,5%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek.

Omsättningen ökade under första halvåret med 23,6% till 1 308 (1 058) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det Frankrike och Tyskland som växte kraftigast. EBITA* ökade under perioden med 16,9% till 305 (261) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 23,3% (24,7%). Lönsamheten förbättrades starkt i andra kvartalet efter ett svagt första kvartal.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Nettoomsättning 2 341 1 857 26,1% 1 274 913 39,5% 4 436 12,2% 3 952
EBITA* 339 246 37,8% 201 130 54,6% 630 17,3% 537
EBITA-marginal* 14,5% 13,2% 1,3 15,8% 14,1% 1,7 14,2% 0,6 13,6%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 26,1% till 2 341 (1 857) MSEK under första halvåret med god utveckling inom samtliga divisioner.

EBITA* ökade med 37,8% till 339 (246) MSEK under första halvåret. Samtliga divisioner förbättrade resultaten under perioden. EBITA-marginalen* ökade med 1,3 procentenheter till 14,5% (13,2%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under första halvåret huvudsakligen till följd av förvärv.

Inredning till servicebilar hade en god försäljningsutveckling under första halvåret med ökad lönsamhet. Från och med maj 2018 konsolideras Toolpacks norska bilinredningsverksamhet som omsatte cirka 40 MNOK 2017 och har ett femtontal anställda.

Kontraktstillverkning hade en god försäljningsutveckling under första halvåret med ökad lönsamhet. Från och med mars 2018 konsolideras svenska Spocs som slutmonterar och testar elektronik­produkter. Bolaget omsatte cirka 61 MSEK 2017 och har 23 anställda.

Miljöteknik hade en god omsättnings- och resultatutveckling under första halvåret främst till följd av förvärv.

Skog hade en god omsättnings- och resultatutveckling under första halvåret. De projekt som skapade problem inom Skog under 2017 är avslutade. Detta, i kombination med god efterfrågan, har lett till en god utveckling under perioden. Från och med juni 2018 konsolideras majoriteten av svenska Wexman som tillverkar arbetskläder för professionellt bruk. Bolaget omsatte cirka 46 MSEK 2017 och har tolv anställda.

  

FÖRVÄRV

Lifco har under årets första sex månader 2018 genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Computer konkret Dental 3,8 MEUR 50
Mars Spocs Systems Solutions 61 MSEK 23
April Dental Direct Dental 95 MNOK25 MDKK 20
Maj Toolpacks norska bilinredningsverksamhet Systems Solutions 40 MNOK 15
Maj Flörchinger Zahntechnik Dental 1,7 MEUR 25
Juni Wexman Systems Solutions 46 MSEK 12

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 4 790 (3 732) under första halvåret. Vid periodens utgång var antalet anställda 4 812 (3 851). Genom förvärv tillkom 145 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

I slutet av juni annonserades förvärvet av franska dentalbolaget Denterbridge och majoritets­förvärvet av det italienska tillverkande dentalbolaget Rhein 83. Denterbridge och Rhein 83 konsolideras från och med juli 2018.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 hölls den 24 april i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut: • Styrelse och revisor omvaldes. • Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom utdelning avseende år 2017 och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2017 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har utvärderat effekterna av implementeringen av IFRS 9 Finansiella instrument, som trädde i kraft 1 januari 2018, och konstaterat att de är marginella varför ingen justering av öppningsbalanserna för 2018 har gjorts.  IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder trädde i kraft den 1 januari 2018 och effekter hos Lifcos dotterbolag har kartlagts i ett projekt som inleddes 2016. Inga materiella avvikelser jämfört med tidigare standards har framkommit och ingen justering av öppningsbalanserna för 2018 har gjorts. IFRS 15 tillämpas från 1 januari 2018 och upplysningarna i delårsrapporten har anpassats efter denna nya standard. Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av införandet av standarden IFRS 16 Leases som träder i kraft den 1 januari 2019. I detta skede har koncernen inte för avsikt att tillämpa standarden tidigare än datumet för ikraftträdandet.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 17 juli 2018

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf Grunander Styrelseledamot Anna Hallberg Styrelseledamot
Annika Espander Jansson Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Anders Lorentzson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister Styrelseledamot Peter Wiberg Styrelseledamot,arbetstagarrepresentantKOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 6 februari 2019

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, vice VD, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Onsdag 18 juli kl 17.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q2-2018

Telefonnummer:

Sverige +46 8 506 395 49
UK +44 203 008 98 13
US +1 855 753 22 37

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl 20.00.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. 2017
Nettoomsättning 5 715 4 876 17,2% 3 041 2 453 24,0% 10 030
Kostnad för sålda varor -3 287 -2 847 15,5% -1 737 -1 429 21,6% -5 766
Bruttoresultat 2 428 2 029 19,7% 1 304 1 024 27,3% 4 264
Försäljningskostnader -638 -515 23,9% -328 -257 27,6% -1 095
Administrationskostnader -848 -733 15,7% -439 -359 22,3% -1 525
Utvecklingskostnader -77 -50 54,0% -40 -26 53,8% -105
Övriga intäkter och kostnader -18 -11 63,6% -9 -4 125% -20
Rörelseresultat 847 720 17,6% 488 378 29,1% 1 519
Finansnetto -23 -21 9,5% -10 -12 -16,7% -46
Resultat före skatt 824 699 17,9% 478 366 30,6% 1 473
Skatt -184 -175 5,1% -97 -92 5,4% -366
Periodens resultat 640 524 22,1% 381 274 39,1% 1 107
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 630 515 22,3% 374 267 40,1% 1 084
Innehav utan bestämmande inflytande 10 9 11,1% 7 7 23
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 6,94 5,67 22,4% 4,12 2,95 39,7% 11,94
EBITA*  978 818 19,6% 560 433 29,3% 1 732
Avskrivningar materiella tillgångar 60 53 13,2% 30 27 11,1% 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 6 5 20,0% 3 3 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 119 88 35,2% 62 47 31,9% 196

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. 2017
Periodens resultat 640 524 22,1% 381 274 39,1% 1 107
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  51 -20 41 -149% 99
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat 307 -64-11 -580% 1104 -41-9 -368%-144% -59-22
Summa totalresultat för perioden 947 500 89,4% 475 265 79,2% 1 125
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 934 492 89,8% 467 259 80,3% 1 102
Innehav utan bestämmande inflytande 13 8 62,5% 8 6 33,3% 23
947 500 89,4% 475 265 79,2% 1 125

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dental 2 066 1 961 5,4% 1 056 961 9,9% 3 922 2,8% 3 817
Demolition & Tools 1 308 1 058 23,6% 711 579 22,8% 2 511 11,1% 2 261
Systems Solutions 2 341 1 857 26,1% 1 274 913 39,5% 4 436 12,2%  3 952
Koncernen 5 715 4 876 17,2% 3 041 2 453 24,0% 10 869 8,4% 10 030

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dentalprodukter 2 066 1 961 5,4% 1 056 961 9,9% 3 922 2,8% 3 817
Verktyg och maskiner 1 308 1 058 23,6% 711 579 22,8% 2 511 11,1% 2 261
Byggmaterial 534 342 56,1% 290 171 69,6% 996 23,9% 804
Inredning till servicebilar 294 274 7,3% 158 133 18,8% 573 3,6% 553
Kontraktstillverkning 489 451 8,4% 281 211 33,2% 939 4,2% 901
Miljöteknik 667 531 25,6% 352 244 44,3% 1 260 12,1% 1 124
Skog 357 259 37,8% 193 154 25,3% 668 17,2%  570
Koncernen 5 715 4 876 17,2% 3 041 2 453 24,0% 10 869 8,4% 10 030

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr.  2017
Dental 391 362 8,0% 200 177 13,0% 730 4,1% 701
Demolition & Tools 305 261 16,9% 188 150 25,3% 642 7,4% 598
Systems Solutions 339 246 37,8% 201 130 54,6% 630 17,3% 537
Gem. koncernfunktioner -57 -51 11,8% -29 -24 20,8% -110 5,8% -104
EBITA före förvärvskostnader 978 818 19,6% 560 433 29,3% 1 892 9,2% 1 732
Förvärvskostnader* -12 -10 20,0% -10 -8 25,0% -19 11,8% -17
EBITA  966 808 19,6% 550 425 29,4% 1 873 9,2% 1 715
Avskrivningar av immateriella anläggningstillg som uppkommit i samband med förvärv -119 -88 35,2%  -62 -47 31,9%  -227 15,8%  -196 
Finansiella poster – netto  -23 -21 9,5%  -10 -12 -16,7% -48 4,3%  -46
Resultat före skatt 824 699 17,9% 478 366 30,6% 1 598 8,5% 1 473

* varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -5 (-) MSEK.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 8 946 7 656 8 288
Materiella anläggningstillgångar 596 528 550
Finansiella anläggningstillgångar 166 112 130
Lager 1 710 1 291 1 391
Kundfordringar 1 553 1 192 1 274
Kortfristiga fordringar 295 302 254
Likvida medel 301 227 305
SUMMA TILLGÅNGAR 13 567 11 308 12 192
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 112 4 923 5 546
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 2 873 37 1 033
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 192 802 1 025
Kortfristiga räntebärande skulder 1 288 4 019 2 808
Leverantörsskulder 670 540 557
Övriga kortfristiga skulder 1 432 987 1 223
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 567 11 308 12 192

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Ingående eget kapital  5 496 4 712 4 712
Periodens totalresultat 934 492 1 102
Utdelning -363 -318 -318
Utgående eget kapital 6 067 4 886 5 496
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 6 067 4 886 5 496
Innehav utan bestämmande inflytande 45 37 50
6 112 4 923 5 546

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 847 720 488 378 1 519
Ej kassaflödespåverkande poster 190 146 100 77 318
Räntor och finansiella poster, netto -23 -21 -10 -12 -46
Betald skatt -254 -216 -103 -106 -368
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 760 629 475 337 1 423
Förändring i rörelsekapital
Lager -275 -85 -120 -62 -124
Kortfristiga fordringar -238 -106 -40 82 -85
Kortfristiga skulder 236 0 137 -55 112
Kassaflöde från den löpande verksamheten 483 438 452 302 1 326
Företagsförvärv och avyttringar, netto -215 -858 -149 -343 -1 378
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -74 -80 -35 -35 -137
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -3 -5 -1 -3 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -292 -943 -185 -381 -1 524
Upplåning/amortering, netto 137 799 136 405 557
Utbetald utdelning -381 -335 -374 -330 -337
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -244 464 -238 75 220
Periodens kassaflöde -53 -41 29 -4 22
Likvida medel vid periodens början 305 293 250 255 293
Omräkningsdifferenser 49 -25 22 -24 -10
Likvida medel vid periodens slut 301 227 301 227 305


FÖRVÄRV UNDER 2018

Under första halvåret har sex nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Spocs liksom aktiemajoriteterna i Computer konkret, Dental Direct samt Wexman. Därutöver har inkråmsförvärv skett av Toolpacks norska bilinredningsverksamhet samt Flörchinger Zahntechnik.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första sex månader. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 7 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för första halvåret 2018. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med 1 januari 2018 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 115 MSEK. Förvärvens påverkan på resultatet skulle varit positiv om bolagen konsoliderats från och med 1 januari 2018.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 4 163 167
Materiella tillgångar 13 1 14
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 90 -2 88
Leverantörsskulder och övriga skulder -77 -38 -115
Likvida medel 72 72
Summa nettotillgångar 102 124 226
Goodwill 138 138
Totala nettotillgångar 102 262 364
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 364
Ej utbetalda köpeskillingar -77
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -72
Summa kassaflödeseffekt                                                  215

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK  2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 553 1 192 1 553 1 192
Andra långfristiga finansiella fordringar 6 4 6 4
Likvida medel 301 227 301 227
Total 1 860 1 423 1 860 1 423
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 396 158 396 158
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 4 125 4 021 4 125 4 021
Leverantörsskulder 670 540 670 540
Total 5 191 4 719 5 191 4 719

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201830 JUNI 201731 DEC 201730 JUNI
Nettoomsättning, MSEK 10 869 10 030 9 439
Omsättningsförändring, % 8,4 11,6 5,0
EBITA*, MSEK 1 892 1 732 1 514
EBITA-marginal*, % 17,4 17,3 16,0
EBITDA*, MSEK 2 022 1 855 1 627
EBITDA-marginal*, % 18,6 18,5 17,2
Sysselsatt kapital, MSEK 9 705 8 962 8 227
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 240 1 155 1 102
Avkastning sysselsatt kapital, % 19,5 19,3 18,4
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 153 150 137
Avkastning eget kapital, % 21,4 21,5 20,7
Nettoskuld, MSEK 4 256 3 794 3 987
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,7 0,8
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,1 2,0 2,5
Soliditet, % 45,0 45,5 43,5
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 4 790 4 107 3 732

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK  2018 2017 2018 2017 2017
Administrationskostnader -68 -64 -35 -30 -128
Övriga rörelseintäkter* 89
Rörelseresultat -68 -64 -35 -30 -39
Finansnetto** 31 398 -13 69 683
Resultat efter finansiella poster -37 334 -48 39 644
Bokslutsdispositioner -41
Skatt 14 -2 8 -3 -10
Periodens resultat -23 332 -40 36 593

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 39 (321) MSEK under sexmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-06-30 2017-06-30
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 297 4 097
Kortfristiga fordringar 3 803 3 697
Likvida medel 15 40
SUMMA TILLGÅNGAR 8 115 7 834
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 323 2 447
Obeskattade reserver 70 41
Långfristiga räntebärande skulder 2 837
Kortfristiga räntebärande skulder 1 275 4 010
Kortfristiga räntefria skulder 1 610  1 336
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 115 7 834
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 82 21

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier


Nettoskuld* Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital* Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar* Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

*Ny definition från och med 2018-06-30.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 18–19.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2018 SEX MÅN2017 HELÅR2017
Rörelseresultat 847 720 1 519
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 119 88 196
EBITA 966 808 1 715
Förvärvskostnader 12 10 17
EBITA före förvärvskostnader 978 818 1 732

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2018 SEX MÅN2017 HELÅR2017
Rörelseresultat 847 720 1 519
Avskrivningar materiella tillgångar 60 53 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 6 5 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 119 88 196
EBITDA 1 032 866 1 838
Förvärvskostnader 12 10 17
EBITDA före förvärvskostnader 1 044 876 1 855

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 2 873 37 1 033
Kortfristiga räntebärande skulder 1 288 4 019 2 808
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 396 158 258
Likvida medel -301 -227 -305
Nettoskuld 4 256 3 987 3 794

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt ny definition av nettoskuld på sidan 19. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt den nya definitionen.

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Totala tillgångar 13 567 12 909 12 192 11 843
Likvida medel -301 -250 -305 -237
Räntebärande pensionsavsättningar -36 -33 -36 -36
Icke räntebärande skulder -2 899 -2 671 -2 547 -2 342
Sysselsatt kapital 10 331 9 955 9 304 9 228
Goodwill och övriga immat tillgångar -8 946 -8 606 -8 288 -8 017
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  1 385 1 349 1 016 1 211

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt nya definitioner av sysselsatt kapital liksom sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar på sidan 19. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt de nya definitionerna.

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK Genomsnitt Kv 2  2018 Kv 12018 Kv 42017 Kv 32017
Sysselsatt kapital 9 705 10 331 9 955 9 304 9 228
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 240 1 385 1 349 1 016 1 211
Summa
EBITA före förvärvskostnader 1 892 560 418 510 404
Avkastning sysselsatt kapital 19,5%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 153%

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt nya definitioner av sysselsatt kapital liksom sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar på sidan 19. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt de nya definitionerna.


[1] Ny definition, se sidan 19.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.