DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 14,3% till 4 424 (3 870) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,2%
 • EBITA* ökade med 16,9% till 681 (583) MSEK
 • EBITA-marginalen* uppgick till 15,4% (15,1%)
 • Resultat före skatt ökade med 13,9% till 612 (537) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 15,5% till 459 (397) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 15,1% till 4,96 (4,31) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med
  17,3% till 425 (362) MSEK
 • Under första halvåret har sju verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 870
  MSEK

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 11,8% till 2 373 (2 122) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 3,9%
 • EBITA* ökade med 19,4% till 407 (341) MSEK
 • EBITA-marginalen* uppgick till 17,2% (16,1%)
 • Resultat före skatt ökade med 17,5% till 369 (314) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 19,1% till 277 (232) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och ökade med 13,5% till
  281 (247) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 4 424 3 870 14,3% 2 373 2 122 11,8% 8 455 7,0% 7 901
EBITA* 681 583 16,9% 407 341 19,4% 1 284 8,3% 1 186
EBITA-marginal* 15,4% 15,1% 0,3 17,2% 16,1% 1,1 15,2% 0,2 15,0%
Resultat före skatt 612 537 13,9% 369 314 17,5% 1 156 6,9% 1 082
Periodens resultat 459 397 15,5% 277 232 19,1% 886 7,4% 825
Resultat per aktie 4,96 4,31 15,1% 2,98 2,50 18,8% 9,56 7,3% 8,91
Avkastning på sysselsatt kapital 19,8% 18,9% 0,9 19,8% 18,9% 0,9 19,8% -0,1 19,9%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 135% 116% 19,0 135% 116% 19,0 135% 12,0 123%

   * Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 14,3% till 4 424 (3 870) MSEK under första halvåret till följd av såväl organisk tillväxt som förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 6,2%. Alla tre affärsområdena uppvisade omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ökade med 16,9% till 681 (583) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen ökade med 0,3 procentenheter under samma period till 15,4% (15,1%). Resultatet per aktie ökade med 15,1% under första halvåret och uppgick till 4,96 (4,31) SEK.

Affärsområdet Dental visade en stabil lönsamhetsutveckling under första halvåret. Lönsamheten i affärsområdet Demolition & Tools påverkades till följd av normala fluktuationer mellan kvartalen. Affärsområdet Systems Solutions uppvisade en stark lönsamhetsförbättring under årets första sex månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med 17,3% under första halvåret till 425 (362) MSEK.

Lifco har dotterbolag som verkar i Storbritannien. Vi följer noga utvecklingen av landets relationer med EU och anser det för tidigt att kunna bedöma effekterna av Brexit.

Vi har fortsatt leverera på vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Under första halvåret har Lifco konsoliderat sju nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 870 MSEK, se vidare på sidorna 7 och 14. Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. Även efter dessa förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,1 gånger EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 14,3% till 4 424 (3 870) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 9,6%, den organiska tillväxten uppgick till 6,2% och valutakursförändringar påverkade negativt med 1,5%. Under första halvåret konsoliderades sju nya verksamheter.

EBITA* ökade med 16,9% till 681 (583) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades till 15,4% (15,1%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA* marginellt negativt med 1,4 procentenheter. Under första halvåret genererades 40% av EBITA* i EUR, 28% i SEK, 12% i NOK, 7% i DKK, 4% i GBP, 3% i USD och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -17 (-7) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 13,9% och uppgick till 612 (537) MSEK. Periodens resultat ökade med 15,5% till 459 (397) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 20 MSEK från den 30 juni 2015 till 952 (932) MSEK. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till 135% (116%) per den 30 juni 2016. Vid årsskiftet var den 123%. Förbättringen beror på högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 908 MSEK från den 31 december 2015 till 2 858 MSEK per den 30 juni 2016. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,7) den 30 juni 2016 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,1 (2,0) gånger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 17,3% till 425 (362) MSEK under första halvåret. Det fortsatt starka kassaflödet beror på högre resultat och god kontroll av det sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 006 (-516) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Omsättningen ökade med 11,8% till 2 373 (2 122) MSEK till följd av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 9,5%, den organiska tillväxten uppgick till 3,9% och valutakursförändringar påverkade negativt med 1,6%.

EBITA* ökade med 19,4% till 407 (341) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,1 procent-enheter till 17,2% (16,1%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Valutakursförändringar påverkade EBITA* negativt med 1,4 procentenheter. Under andra kvartalet genererades 40% av EBITA* i EUR, 30% i SEK, 13% i NOK, 5% i DKK, 4% i USD, 3% i GBP och 5% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -9 (-9) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 17,5% och uppgick till 369 (314) MSEK. Periodens resultat ökade med 19,1% till 277 (232) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var i princip oförändrat under kvartalet, 953 MSEK per den 30 juni 2016 jämfört med 952 MSEK per den 31 mars 2016. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill förbättrades med 7,0 procentenheter från den 31 mars 2016. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Under kvartalet ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 79 MSEK till 2 858 MSEK. Utdelningar uppgick till 277 (236) MSEK i kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden var oförändrad på 0,7. Vid utgången av kvartalet var 50% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 13,5% till 281 (247) MSEK under kvartalet. Det fortsatt starka kassaflödet beror på högre resultat och god kontroll av det sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -35 (-84) MSEK.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 1 773 1 763 0,5% 904 869 4,0% 3 445 0,3% 3 435
EBITA* 328 322 1,6% 172 153 13,0% 619 0,9% 614
EBITA-marginal* 18,5% 18,3% 0,2 19,1% 17,6% 1,5 18,0% 0,1 17,9%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar och endodontiprodukter.

Dentals omsättning ökade med 0,5% till 1 773 (1 763) MSEK. Omsättningen påverkades negativt av att NetDental avyttrades i slutet av andra kvartalet 2015. Förvärven av J.H. Orsing, Smilodent, Preventum Partner, Dens Esthetix och Praezimed påverkade omsättningen positivt under första halvåret 2016.

EBITA* förbättrades med 1,6% till 328 (322) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen* ökade till 18,5% (18,3%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under första kvartalet hade den tidiga påsken 2016 en viss negativ påverkan på omsättning och resultat. Den tidiga påsken 2016 hade en motsvarande positiv effekt på dentalverksamheten under andra kvartalet.

Under första kvartalet annonserade Lifco två förvärv inom Dental: det tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix samt det tyska dentalbolaget Praezimed. Dens Esthetix omsatte 2015 cirka 1,4 MEUR och har 14 anställda. Praezimed utför service och reparerar dentalinstrument som används av tandläkare och tandtekniska laboratorier i Tyskland. Praezimed omsatte 2015 cirka 2,5 MEUR och har 15 anställda. Båda verksamheterna konsoliderades från och med februari 2016. Förvärvet av endodontiprodukter som annonserades i december 2015 konsoliderades från och med januari 2016. Verksamheten omsatte 2015 cirka 10 MSEK.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 853 760 12,3% 469 430 9,0% 1 667 5,9% 1 574
EBITA* 193 184 5,1% 114 117 -2,8% 405 2,3% 396
EBITA-marginal* 22,6% 24,2% -1,6 24,3% 27,3% -3,0 24,3% -0,8 25,1%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är ungefär av samma storlek.

Omsättningen ökade under första halvåret med 12,3% till 853 (760) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större marknaderna var det Tyskland, Frankrike, Kina och Norden som växte kraftigast.

EBITA* ökade under första halvåret med 5,1% till 193 (184) MSEK. EBITA-marginalen* uppgick till 22,6% (24,2%) till följd av normala fluktuationer mellan rapportperioderna. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Nettoomsättning 1 798 1 348 33,5% 1 000 823 21,5% 3 343 15,6% 2 892
EBITA* 208 119 74,9% 145 92 57,4% 352 33,8% 263
EBITA-marginal* 11,6% 8,8% 2,8 14,5% 11,2% 3,3 10,5% 1,4 9,1%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Byggmaterial. Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader. Divisionen Relining har efter förvärvet av Cenika i januari 2016 bytt namn till Byggmaterial.

Systems Solutions ökade omsättningen med 33,5% till 1 798 (1 348) MSEK och alla divisioner ökade försäljningen under första halvåret.

EBITA* ökade med 74,9% till 208 (119) MSEK under första halvåret. Alla divisioner förbättrade resultaten under perioden och EBITA-marginalen* ökade till 11,6% (8,8%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Inredning till servicebilar växte både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under första halvåret till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment. EBITA-marginalen* var dock ännu inte på en tillfredsställande nivå.

Kontraktstillverkning hade en god utveckling och stabilt marknadsläge. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation. I slutet av december annonserades förvärvet av norska Auto-Maskin, en ledande leverantör av kontroll- och övervakningssystem för marina dieselmotorer. Auto-Maskin hade 2015 en omsättning på cirka 130 MNOK och 65 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med januari 2016.

Miljöteknik hade ett bra första halvår. I januari förvärvades Redoma Recycling som är ett svenskt företag specialiserat på att utveckla och tillverka återvinningsmaskiner för små och mellanstora kablar. Redoma Recyclings försäljning uppgick 2015 till cirka 25 MSEK och företaget har åtta anställda. I februari annonserades förvärvet av norska TMC/Nessco, en världsledande leverantör av marina kompressorer och reservdelar. Försäljningen var cirka 525 MNOK 2015 och TMC/Nessco har drygt 90 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med mars 2016.

Sågverksutrustning ökade omsättningen och resultatet under halvåret tack vare ett starkt första kvartal. Divisionen säljer projekt vilket innebär att både omsättning och resultat normalt fluktuerar mellan kvartalen.

Byggmaterial (tidigare Relining) hade en tillfredsställande omsättnings- och resultatutveckling i kvartalet till följd av förvärvet av majoriteten i norska Cenika. Cenika som konsoliderades från och med februari 2016 är en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Försäljningen var 2015 cirka 160 MNOK och Cenika har cirka 30 anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under första halvåret 2016 konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Auto-Maskin Systems Solutions 130 MNOK 65
Januari Endodontiprodukter Dental 10 MSEK
Januari Redoma Recycling Systems Solutions 25 MSEK 8
Februari Cenika Systems Solutions 160 MNOK 30
Februari Dens Esthetix Dental 1,4 MEUR 14
Februari Praezimed Dental 2,5 MEUR 15
Mars TMC/Nessco Systems Solutions 525 MNOK 90

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 14 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 569 (3 323) under andra kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 577 (3 367). Genom förvärv tillkom drygt 220 anställda under första halvåret, samtliga i första kvartalet.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2016

Årsstämma hölls den 12 maj i Stockholm. Vid årsstämman omvaldes styrelse och revisor. Till ny styrelseledamot valdes Annika Espander Jansson. Styrelse- och revisorsarvoden fastställdes liksom utdelning avseende år 2015 och ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman godkände överlåtelse av dotterbolagen Proline Iceland EFT and Proline Relining SL.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2015.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2015 och ska läsas tillsammans med dessa. I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 17-18 och avstämning mot finansiella rapporter presenteras på sidorna 19-20.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 15 juli 2016

Carl Bennet Styrelseordförande
Gabriel Danielsson Styrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot Annika NorlundStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Ulrika Dellby Styrelseledamot Ulf Grunander Styrelseledamot Johan Stern Vice ordförande Annika Espander Jansson  Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Axel Wachtmeister Styrelseledamot
Hans-Eric Wallin Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapport för tredje kvartalet 2016 publiceras den 25 oktober 2016 kl 13.00.

Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 15 februari 2017.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar bokslutskommunikén. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: 15 juli kl 09.00

Länk till presentationen:

https://wonderland.videosync.fi/2016-07-15-lifco-q2report

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 426 91
US: +1 855 831 5946
UK: +44 203 008 9801

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 186 MSEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. 2015
Nettoomsättning 4 424 3 870 14,3% 2 373 2 122 11,8% 7 901
Kostnad för sålda varor -2 674 -2 383 12,2% -1 412 -1 310 7,8% -4 865
Bruttoresultat 1 750 1 487 17,7% 961 812 18,2% 3 036
Försäljningskostnader -395 -304 29,7% -212 -165 28,2% -625
Administrationskostnader -684 -597 14,7% -343 -303 13,3% -1 205
Utvecklingskostnader -45 -33 37,9% -23 -17 37,7% -73
Övriga intäkter & kostnader 3 -9 -137% -5 -4 17,1% -26
Rörelseresultat 629 544 15,6% 378 323 16,8% 1 107
Finansnetto -17 -7 143% -9 -9 -25
Resultat före skatt 612 537 13,9% 369 314 17,5% 1 082
Skatt -153 -140 9,5% -92 -82 13,0% -257
Periodens resultat 459 397 15,5% 277 232 19,1% 825
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 451 392 15,0% 271 227 18,8% 810
Innehav utan bestämmande inflytande 8 5 51,6% 6 5 32,6% 15
Periodens resultat per aktie före & efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 4,96 4,31 15,1% 2,98 2,50 18,8% 8,91
EBITA* 681 583 16,9% 407 341 19,4% 1 186
Avskrivningar materiella tillgångar 44 39 14,3% 23 21 8,8% 81
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 5 2 3 -9% 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 52 29 76,4% 29 16 77,1% 66

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. 2015
Periodens resultat 459 397 15,5% 277 232 19,1% 825
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Säkring av nettoinvestering 16 -2
Omräkningsdifferenser Skatt relaterade till övrigt totalresultat 63 -4 -58 -209% 49 0
-19 -351% -92 
Summa totalresultat för perioden 534 339 57,4% 324 213 52,2% 733
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 525 335 56,8% 317 209 51,7% 720
Innehav utan bestämmande inflytande 9 4 101% 7 4 77,7%            13
534 339 57,4% 324 213 52,2% 733

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelsesegmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är inredning till servicebilar, kontrakts-tillverkning, miljöteknik, sågverksutrustning och byggmaterial (tidigare relining).

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Dental 1 773 1 763 0,5% 904 869 4,0% 3 445 0,3% 3 435
Demolition & Tools 853 760 12,3% 469 430 9,0% 1 667 5,9% 1 574
Systems Solutions 1 798 1 348 33,5% 1 000 823 21,5% 3 343 15,6% 2 892
Koncernen 4 424 3 870 14,3% 2 373 2 122 11,8% 8 455 7,0% 7 901

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr. förändr. 2015
Dental 328 322 1,6% 172 153 13,0% 620 0,9% 614
Demolition & Tools 193 184 5,1% 114 117 -2,8% 405 2,3% 396
Systems Solutions 208 119 74,9% 145 92 57,4% 352 33,8% 263
Gem. koncernfunktioner -48 -42 12,7% -24 -21 14,8% -93 6,1% -87
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 681 583 16,9% 407 341 19,4% 1 284 8,3% 1 186
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 0 -9 -99,4% 0 -1 -51,4% -4 -69,2% -13
EBITA 681 573 18,7% 407 340 19,7% 1 280 9,2% 1 173
Avskrivningar av immateriella anläggn tillg som uppkommit i samband med förvärv -52 -29 76,4% -29 -16 77,1% -88 34,3% -66
Finansiella poster – netto -17 -7 143% -9 -9 -36 40,6% -25
Resultat före skatt 612 537 13,9% 369 314 17,5% 1 156 6,9% 1 082

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 6 063 4 961 5 010
Materiella anläggningstillgångar 454 418 417
Finansiella anläggningstillgångar 96 59 87
Lager 1 130 999 960
Kundfordringar 1 122 930 863
Kortfristiga fordringar 304 310 257
Likvida medel 428 537 464
SUMMA TILLGÅNGAR 9 597 8 214 8 058
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 226 3 576 3 964
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 105 1 114 1 103
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 494 313 371
Kortfristiga räntebärande skulder 2 197 1 842 1 341
Leverantörsskulder 550 422 370
Övriga kortfristiga skulder 1 025 947 909
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 597 8 214 8 058

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Ingående eget kapital 3 939 3 455 3 455
Periodens totalresultat 525 335 720
Utdelning -273 -236 -236
Utgående eget kapital 4 191 3 554 3 939
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 191 3 554 3 939
Innehav utan bestämmande inflytande 35 22 25
4 226 3 576 3 964

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2016 2015 2016 2015 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 629 544 378 323 1 107
Ej kassaflödespåverkande poster 88 73 54 39 157
Räntor och finansiella poster, netto -17 -7 -9 -9 -25
Betald skatt -165 -133 -77 -55 -239
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 535 477 346 298 1 000
Förändring i rörelsekapital
Lager -61 -62 1 25 -59
Kortfristiga fordringar -105 -183 -124 -71 -113
Kortfristiga skulder 56 130 58 -5 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 425 362 281 247 948
Företagsförvärv och avyttringar, netto -948 -460 -46 -573
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -56 -45 -34 -32 -82
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -2 -11 -1 -6 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 006 -516 -35 -84 -664
Upplåning/amortering, netto 818 400 21 -10 -88
Utbetald utdelning -280 -245 -277 -236 -252
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 538 155 -256 -246 -340
Periodens kassaflöde -43 1 -10 -83 -56
Likvida medel vid periodens början 464 536 438 624 536
Omräkningsdifferenser 7 0 0 -4 -16
Likvida medel vid periodens slut 428 537 428 537 464

FÖRVÄRV UNDER 2016

Under första halvåret har sju nya verksamheter konsoliderats vilka ingår i den preliminära förvärvskalkylen. Förvärven avser samtliga aktier i Auto-Maskin, Praezimed och TMC/Nessco samt aktiemajoriteten i Cenika. Förvärven av Redoma Recycling, Dens Esthetix samt endodontiprodukter var inkråmsförvärv.

Den preliminära förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under årets första halvår.

Kostnader relaterade till förvärven på 12 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens

resultaträkning för första halvåret 2016. Om verksamheterna hade konsoliderats från 1 januari 2016 skulle koncernens nettoomsättning påverkats positivt med cirka 95 MSEK. Förvärvens påverkan
på resultatet skulle varit positivt om bolagen konsoliderats från 1 januari 2016.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 1 559 560
Materiella tillgångar 20 20
Kundfordringar och övriga fordringar 274 -9 265
Leverantörsskulder och övriga skulder -201 -124 -325
Likvida medel 111 111
Summa nettotillgångar 205 426 631
Goodwill 427 427
Totala nettotillgångar 205 853 1 058
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 058
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -111
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv             1
Summa kassaflödeseffekt                                                  948

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK 2016-06-30 2015-06-30 2016-06-30 2015-06-30
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 122 930 1 122 930
Andra långfristiga finansiella fordringar 3 6 3 6
Likvida medel 428 537 428 537
Total 1 553 1 473 1 553 1 473
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 16 30 16 30
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 246 2 886 3 246 2 886
Leverantörsskulder 550 422 550 422
Total 3 812 3 338 3 812 3 338

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande. Förändringar i finansiella skulder hänförliga till tvingande sälj/köpoptioner redovisas i resultaträkningen.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201630 JUNI 201531 DEC 201530 JUNI
Nettoomsättning, MSEK 8 455 7 901 7 424
Omsättningsförändring, % 7,0 16,2 9,1
EBITA*, MSEK 1 284 1 186 1 083
EBITA-marginal*, % 15,2 15,0 14,6%
EBITDA*, MSEK 1 381 1 277 1 168
EBITDA-marginal*, % 16,3 16,2 15,7
Sysselsatt kapital, MSEK 6 479 5 965 5 725
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 952 966 932
Avkastning sysselsatt kapital, % 19,8 19,9 18,9
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 135 123 116
Avkastning eget kapital, % 21,9 22,1 18,7
Räntebärande nettoskuld, MSEK 2 858 1 950 2 389
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,1 1,5 2,0
Soliditet, % 44,0 49,2 43,5
Antal aktier, tusental 90 843 90 843 90 843
Medelantal anställda 3 569 3 369 3 323

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

SEX MÅNADER KVARTAL 2 HELÅR
MSEK 2016 2015 2016 2015 2015
Administrationskostnader -55 -50 -28 -24 -104
Övriga rörelseintäkter* 40 40 84
Rörelseresultat -15 -50 12 -24 -20
Finansnetto 394 264 382 44 307
Resultat efter finansiella poster 379 214 394 20 287
Bokslutsdispositioner -12
Skatt 10 1 5 0 -8
Periodens resultat 389 215 399 20 267

* Preliminär utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-06-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 985 3 369
Kortfristiga fordringar 4 467 2 223
Likvida medel 254 307
SUMMA TILLGÅNGAR 6 706 5 899
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 302 2 186
Obeskattade reserver 32 32
Avsättningar 4
Långfristiga räntebärande skulder 1 063 1 031
Kortfristiga räntebärande skulder 2 171 1 330
Kortfristiga räntefria skulder 1 138 1 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 706 5 899
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 101 92

SYFTE OCH DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2016 SEX MÅN2015 HELÅR2015
Rörelseresultat 629 544 1 107
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 52 29 66
EBITA 681 573 1 173
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 0 9 13
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 681 583 1 186

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK SEX MÅN2016 SEX MÅN2015 HELÅR2015
Rörelseresultat 629 544 1 107
Avskrivningar materiella tillgångar 44 39 81
Avskrivningar immateriella tillgångar 5 5 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 52 29 66
EBITDA 730 617 1 264
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 0 9 13
EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 730 626 1 277

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 105 1 114 1 103
Kortfristiga räntebärande skulder 2 197 1 842 1 341
Beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv -16 -30 -30
Likvida medel -428 -537 -464
Räntebärande nettoskuld 2 858 2 389 1 950

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Totala tillgångar 9 597 9 373 8 058 8 447
Likvida medel -428 -438 -464 -645
Räntebärande pensionsavsättningar -41 -40 -39 -41
Icke räntebärande skulder -2 069 -1 965 -1 650 -1 739
Sysselsatt kapital 7 059 6 930 5 905 6 022
Goodwill och övriga immat tillgångar -6 063 -5 983 -5 010 -5 050
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 996 947 895 972

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 2 2016 Kv 12016 Kv 42015 Kv 32015
Sysselsatt kapital 6 479 7 059 6 930 5 905 6 022
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 952 996 947 895 972
Summa
EBITA* 1 284 407 274 322 281
Avkastning sysselsatt kapital 19,8%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 135%Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.