Delårsrapport jan-jun 2015

Rapportperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 19,1% till 3 870 (3 248) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,1%

 • EBITA ökade med 25,2% till 583 (465) MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 15,1% (14,3%)

 • Resultat före skatt ökade med 28,3% till 537 (418) MSEK

 • Resultat efter skatt ökade med 26,6% till 397 (314) MSEK

 • Resultat per aktie ökade med 27,1% till 4,31 (3,39) SEK

Rapportperioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 24,1% till 2 122 (1 710) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 12,3%

 • EBITA ökade med 35,4% till 341 (252) MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 16,1% (14,7%)

 • Resultat före skatt ökade med 43,4% till 314 (219) MSEK

 • Resultat efter skatt ökade med 39,8% till 232 (166) MSEK

 • Obligationslån om totalt 1 050 MSEK emitterade

 • Efter kvartalets utgång förvärvades dentalbolaget J.H. Orsing AB

Resultatutvecklingen i sammandrag

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 3 870 3 248 19,1% 2 122 1 710 24,1% 7 424 9,1% 6 802
EBITA 583 465 25,2% 341 252 35,4% 1 083 12,2% 966
EBITA-marginal 15,1% 14,3% 0,8 16,1% 14,7% 1,4 14,6% 0,4 14,2%
Resultat före skatt 537 418 28,3% 314 219 43,4% 882 15,5% 763
Resultat efter skatt 397 314 26,6% 232 166 39,8% 653 14,7% 570
Resultat per aktie[1] 4,31 3,39 27,1% 2,50 1,79 39,7% 7,08[2] 14,9% 6,17
Avkastning på sysselsatt kapital[3] 18,9% 19,4% -0,5 18,9% 19,4% -0,5 18,9% 18,8%
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill[4] 116% 92,2% 24,0 116% 92,2% 24,0 116% 105%

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 19,1% till 3 870 (3 248) MSEK under första halvåret. Alla tre affärs-områdena uppvisade omsättningstillväxt drivet av organisk tillväxt, förvärv och valutakurs-förändringar under årets första sex månader. Den organiska tillväxten var stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions. Marknadsläget var generellt sett gott inom samtliga affärsområden.

EBITA ökade med 25,2% till 583 (465) MSEK under första halvåret och EBITA-marginalen ökade med 0,8 procentenheter under samma period till 15,1% (14,3%). Under andra halvåret 2014 belastades koncernens resultat med kostnader för börsnoteringen på 110 MSEK vilket påverkat det rullande tolvmånadersresultatet före skatt. Rensat för kostnaderna för börsnoteringen uppgick det rullande tolvmånadersresultatet per aktie till 8,03 SEK.

Affärsområdet Dental visade en stabil utveckling både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under första halvåret. Lönsamheten i affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions ökade väsentligt i andra kvartalet efter ett svagt första kvartal. Vi arbetar ständigt med att förbättra produktportföljen, stärka distributionen och öka produktiviteten i våra bolag. Även om vi gärna skulle vilja se att resultateffekterna från dessa åtgärder var mer stabila inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solution, så måste vi nog räkna med att resultaten i dessa affärsområden fluktuerar från kvartal till kvartal.

Under första kvartalet gjorde vi fyra förvärv, ett inom vardera Dental och Demolition & Tools samt två inom Systems Solutions. Dental köpte ett bolag i Storbritannien som innebar ett första steg in på den brittiska marknaden. Bolaget har dessutom desinfektionsprodukter i sitt sortiment vilket hittills saknats i Dental. Demolition & Tools förstärkte sitt produktutbud med jordborrar. Inom Systems Solutions kompletterades divisionen Miljöteknik med granuleringskvarnar för produktionsspill i plast och divisionen Inredning till servicebilar förvärvade en verksamhet i Danmark.

Efter andra kvartalets utgång har Lifco förvärvat dentalbolaget J.H. Orsing AB som tillverkar salivsugar och salivrör.

Lifco har under första halvåret gett ut två obligationslån om totalt 1 050 MSEK med en löptid på tre år. Lånen är noterade på Nasdaq Stockholm.

Sammantaget är efterfrågan god inom alla våra tre affärsområden och de marknader de verkar på. Vi fortsätter vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden.

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – JUNI

Omsättningen ökade med 19,1% till 3 870 (3 248) MSEK, drivet framför allt av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 14,5%, den organiska tillväxten uppgick till 6,1% och positiva valutakursförändringar uppgick till 4,7%. Den organiska tillväxten var stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions.

Förvärven hänför sig framför allt till tyska dentalbolaget MDH som konsoliderades 1 april 2014 och därmed påverkade jämförelserna för första kvartalet. I första kvartalet 2015 genomfördes fyra förvärv vilka påverkade omsättningen i andra kvartalet.

EBITA ökade med 25,2% till 583 (465) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,1% (14,3%).  EBITA påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar under första halvåret. Valutakursförändringar stod för 3,2% av förbättringen i EBITA. Av första halvårets EBITA om 583 MSEK genererades 54% i EUR och DKK.

Finansnettot uppgick till -7 (-23) MSEK, positivt påverkat av framför allt lägre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 28,3% och uppgick till 537 (418) MSEK. Under första halvåret belastades resultatet med totalt 9 MSEK för poster relaterade till förvärvskostnader. Periodens resultat ökade med 26,6% till 397 (314) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med drygt 16 MSEK från 30 juni 2014 till 932 (916) MSEK. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 116% (92,2%) per den sista juni 2015 och var 105% vid årsskiftet. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 376 MSEK från den sista december 2014 till 2 389 MSEK per den sista juni. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 per den sista juni, en ökning med 0,1 procentenheter sedan årsskiftet men en minskning på 0,3 från sista juni 2014 då nettoskuldsättnings-graden var 1,0. Koncernens räntebärande långfristiga skulder minskade under första halvåret med 1 237 MSEK till 1 114 MSEK per den sista juni. De kortfristiga räntebärande skulderna ökade under samma period med 1 566 MSEK till 1 842 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under första halvåret till 362 (224) MSEK jämfört med samma period föregående år. Det högre kassaflödet beror framför allt på bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -516 (-1 310) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv av dotterbolag i första kvartalet. Kassaflödet påverkades också av utdelningen på 236 MSEK i andra kvartalet.

KONCERNENS UTVECKLING ANDRA KVARTALET

Omsättningen ökade med 24,1% till 2 122 (1 710) MSEK , drivet framför allt av organisk tillväxt som bidrog med 12,3% i kvartalet. Positiva valutakursförändringar påverkade omsättningen med 4,2%. Den organiska tillväxten var stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions.

EBITA ökade med 35,4% till 341 (252) MSEK och EBITA-marginalen steg med 1,4 procentenheter till 16,1% (14,7%).  EBITA-marginalen utvecklades positivt i affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions jämfört med såväl första halvåret 2014 som med första kvartalet i år. Affärsområdet Dental ökade sin lönsamhet jämfört med första halvåret föregående år och i andra kvartalet var lönsamhetsutvecklingen stabil jämfört med samma period 2014. EBITA påverkades positivt av framför allt den organiska tillväxten i andra kvartalet. Även valutakursförändringar bidrog positivt i kvartalet med 3,4%. Av kvartalets EBITA om 341 MSEK genererades 49% i EUR och DKK.

Finansnettot uppgick till -9 (-10) MSEK jämfört med samma kvartal föregående år.

Resultat före skatt ökade med 43,4% och uppgick till 314 (219) MSEK. Periodens resultat ökade med 39,8% till 232 (166) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med drygt 41 MSEK från totalt 891 MSEK den 31 mars 2015 till 932 MSEK vid utgången av andra kvartalet. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 116% per den sista juni 2015 jämfört med 112% per den sista mars i år. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Från den sista mars 2015 ökade koncernens räntebärande nettoskuld med 23 MSEK till 2 389 MSEK per den sista juni. Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 vid utgången av kvartalet, oförändrad jämfört med sista mars i år. Lifco emitterade obligationslån i kvartalet och det ledde till att koncernen ökade sina räntebärande långfristiga skulder från sista mars 2015 med 1 023 MSEK till 1 114 MSEK per den sista juni. Koncernens kortfristiga räntebärande skulder minskade under andra kvartalet med 1 104 MSEK till 1 842 MSEK per den sista juni. Vid utgången av kvartalet var 73% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet till 247 (189) MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Det högre kassaflödet beror främst på bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -84 (-1 281) MSEK.

Den 10 juli 2015, efter utgången av rapportperioden, annonserade Lifco förvärvet av dentalbolaget J.H. Orsing AB som tillverkar salivsugar och salivrör. Bolaget omsatte 2014 cirka 20 MSEK. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentligt effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. J.H. Orsing AB har tillverkning i Råå utanför Helsingborg i Sverige och har nio anställda.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 1 763 1 582 11,4% 869 828 5,0% 3 447 5,5% 3 266
EBITA 322 267 20,8% 153 147 3,9% 599 10,2% 543
EBITA-marginal 18,3% 16,9% 1,4 17,6% 17,8% -0,2 17,4% 0,8 16,6%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa. Lifco säljer också tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige.

Dentals omsättning ökade med 11,4% till 1 763 (1 582) MSEK under första halvåret, positivt påverkat av förvärvet av tyska MDH som konsoliderades från och med 1 april 2014. Förvärvet av MDH påverkar således inte jämförelserna från och med andra kvartalet i år. Omsättningsutvecklingen var fortsatt stabil i samtliga regioner under årets första sex månader. I andra kvartalet ökade omsättningen med 5,0% till 869 MSEK jämfört med samma period föregående år och minskade med 2,9% jämfört med första kvartalet 2015.

EBITA steg med 20,8% till 322 (267) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 18,3% (16,9%) under första halvåret. EBITA ökade 3,9% jämfört med samma kvartal föregående år och EBITA-marginalen var i princip oförändrad. EBITA i andra kvartalet sjönk med 10% jämfört med första kvartalet och EBITA-marginalen försämrades från 19,0% till 17,6%.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. I första halvåret var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Lifco har i andra kvartalet avyttrat sitt innehav i NETdental GmbH. Överlåtelsen har inte gett upphov till någon realisationsförlust eller realisationsvinst för Lifco och har en marginell påverkan på affärsområdets omsättning och resultat. NETdental avyttrades den 17 juni och svarade för mindre än fem procent av Dentals totala omsättning.

Demolition & Tools

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 760 637 19,3% 430 328 31,1% 1 412 9,5% 1 289
EBITA 184 139 32,1% 117 68 72,9% 332 15,5% 288
EBITA-marginal 24,2% 21,8% 2,4 27,3% 20,7% 6,6 23,6% 1,3 22,3%

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget är en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av samma storlek.

Omsättningen ökade med 19,3% under första halvåret till 760 (637) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större marknaderna var det Storbritannien som växte kraftigast.

EBITA ökade under första halvåret med 32,1% till 184 (139) MSEK jämfört med samma period föregående år. EBITA-marginalen förbättrades med 2,4 procentenheter från 21,8% i första halvåret 2014 till 24,2% i första halvåret 2015. I första kvartalet uppgick EBITA till 66 MSEK och EBITA-marginalen till 20,2%. Det ledde till att EBITA-marginalen ökade med 7,1 procentenheter från 20,2% i första kvartalet till 27,3% i andra kvartalet. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Det brittiska bolaget Auger Torque förvärvades under första kvartalet och konsolideras från och med den 1 mars 2015. Auger Torque tillverkar huvudsakligen jordborrar och ger divisionen Verktyg till kranar och grävmaskiner inom affärsområdet ett helt nytt produktsegment samt access till ytterligare distributionskanaler i framför allt England, Australien, USA och Kina.

Systems Solutions

SEX MÅNADER KVARTAL 2 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr. förändr. 2014
Nettoomsättning 1 348 1 029 30,9% 823 554 48,5% 2 565 14,2% 2 247
EBITA 119 96 23,4% 92 55 66,7% 233 10,7% 211
EBITA-marginal 8,8% 9,4% -0,6 11,2% 9,9% 1,3 9,1% -0,3 9,4%

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Relining (renovering av avloppsrör). Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader.

Systems Solutions ökade omsättningen med 30,9% till 1 348 (1 029) MSEK under första halvåret. I andra kvartalet ökade omsättningen med 48,5% jämfört med samma kvartal föregående år och med 56,8% jämfört med första kvartalet. Under första halvåret ökade alla divisioner försäljningen.

EBITA ökade med 23,4% till 119 (96) MSEK under första halvåret jämfört med samma period föregående år. I kvartalet ökade EBITA med 66,7% jämfört med samma kvartal föregående år och mer än tredubblades jämfört med första kvartalet i år.

EBITA-marginalen uppgick till 8,8% under första halvåret vilket är en minskning från samma period föregående år då EBITA-marginalen uppgick till 9,4%. Minskningen under första halvåret i år beror på att EBITA-marginalen endast uppgick till 5,2% i första kvartalet. Lönsamheten i första kvartalet påverkades negativt av låga utleveranser inom kontraktstillverkning, mindre lönsamma projekt inom Relining-verksamheten och ett stort projekt inom Sågverksutrustning som drabbats av kostnadsökningar. Den kraftiga omsättningsökningen kompenserade mer än väl för det svaga resultatet i första kvartalet. Alla divisioner utom Relining förbättrade sina resultat under första halvåret.

Inredning till servicebilar fortsatte att växa både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under första halvåret. Förbättringen kommer till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment. Resultatet har stärkts under året men nivåerna är ännu inte tillfredsställande. I första kvartalet förvärvades Saniståls danska bilinredningsverksamhet vilket gör Lifco till den ledande aktören i Danmark på marknaden för inredning till servicebilar. Sanistål konsolideras från och med den 1 februari 2015 och går enligt plan.

Kontraktstillverkning hade en svag inledning på året med låg försäljning och därmed väsentligt lägre resultat men marknadsläget var stabilt och under andra kvartalet ökade försäljningen kraftigt vilket kompenserade mycket väl för ett svagt första kvartal. Både omsättning och resultat har förbättrats jämfört med första halvåret 2014. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik hade ett bra första kvartal och har fortsatt samma utveckling under andra kvartalet, drivet framför allt av förvärvet av Rapid Granulator. Divisionens utveckling första halvåret var därför god. Med förvärvet av Rapid Granulator, en ledande global tillverkare av granuleringskvarnar för produktionsspill i plast, har Lifco fått tillgång till ett helt nytt produktområde inom Miljöteknik. Rapid Granulator konsolideras från och med den 1 mars 2015.

Sågverksutrustning hade en god omsättningsökning i såväl första som andra kvartalet. Ett av de större pågående projekten drabbades dock av kostnadsökningar, vilket belastade första kvartalets resultat. Resultatutvecklingen var bättre i andra kvartalet varför resultatet för första halvåret uppvisade en god ökning. Försäljningen av pelletsanläggningar var särskilt stark under första halvåret och divisionen har uppnått en ledande ställning i Norden, Baltikum och Ryssland.

Relining hade en fortsatt otillfredsställande utveckling under första halvåret på grund av lägre marginal och produktivitet i vissa projekt. Omsättningen var dock stabil.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Lifco har hittills genomfört följande företagsförvärv och avyttringar under 2015:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari Saniståls danska bilinredningsverksamhet Systems Solutions 25 MDKK 11
Mars Auger Torque Demolition & Tools 10 MGBP 114
Mars Rapid Granulator Systems Solutions 300 MSEK 139
April Top Dental Dental 3,4 MGBP 25
Konsoliderades t o m månad Avyttring Tillhörde affärsområde Omsättning Anställda
Maj Samtliga aktier i NETdental. Lifco ägde 65% av aktierna. Dental 140 MSEK 13

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 323 (3 009) under andra kvartalet. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 367 (3 023). Genom förvärv tillkom 289 anställda under första halvåret, samtliga i första kvartalet.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har dentalbolaget J.H. Orsing AB förvärvats.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Årsstämma 2015

Årsstämma hölls den 6 maj i Stockholm. Årsstämman godkände styrelsens förslag till överlåtelse av dotterbolaget NETdental GmbH.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

Redovisningsprinciper

Lifcokoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Lifcos årsredovisning för 2014, vilken finns tillgänglig på www.lifco.se. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att sexmånadersrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 16 juli 2015

Carl BennetStyrelseordförande
Gabriel DanielssonStyrelseledamot Ulrika DellbyStyrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Fredrik KarlssonVD och koncernchef, styrelseledamot Annika NorlundStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan SternStyrelseledamot Axel WachtmeisterStyrelseledamot Hans-Erik WallinStyrelseledamot, arbetstagarrepresentantKOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

2015

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 3 november

2016

Rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2015 publiceras den 22 februari

Rapport för första kvartalet publiceras den 12 maj

Årsstämma 12 maj kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Rapport för andra kvartalet publiceras den 15 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 26 oktober

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 16 juli kl 19.00

Länk till presentationen: http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_0716_Lifco_Q2_Report/view

Telefonnummer:

Sverige +46 8 566 427 01

UK +44 203 428 14 09

US +1 855 753 22 35

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 106 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 drygt 6,8 miljarder kr med ett EBITA-resultat på 966 MSEK och en EBITA-marginal på 14,2%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information offentliggörs torsdagen den 16 juli kl 07.30 enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm.

[1] Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

[2] Kostnader för börsnoteringen på 110 MSEK belastade andra halvåret 2014.

[3] Avser rullande tolv månader.

[4] Avser rullande tolv månader.      


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.