Bokslutskommuniké 2022

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 23,3% till 21 552 (17 480) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 11,3%.
 • EBITA ökade med 25,7% till 4 662 (3 709) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade med 0,4 procentenheter till 21,6% (21,2%).
 • Resultat före skatt ökade med 25,1% till 3 842 (3 070) MSEK.
 • Periodens resultat ökade med 16,4% till 2 828 (2 429) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 16,5% till 6,13 (5,26) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 4,5% till 3 069 (2 938) MSEK.
 • Under året har tolv nya verksamheter konsoliderats med en vid förvärvstillfällena bedömd total årsomsättning om cirka 1 475 MSEK.
 • Utdelning per aktie föreslås till 1,80 (1,50) SEK per aktie motsvarande 817,6 (681,3) MSEK.

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 21,2% till 6 002 (4 952) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 9,5%.
 • EBITA ökade med 30,5% till 1 322 (1 013) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade med 1,5 procentenheter till 22,0% (20,5%).
 • Resultat före skatt ökade med 28,2% till 1 082 (844) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 758 (760) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 50,3% till 1 538 (1 023) MSEK.

Resultatutvecklingen i sammandrag  

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Nettoomsättning 21 552 17 480 23,3% 6 002 4 952 21,2%
EBITA 4 662 3 709 25,7% 1 322 1 013 30,5%
EBITA-marginal 21,6% 21,2% 0,4 22,0% 20,5% 1,5
Resultat före skatt 3 842 3 070 25,1% 1 082 844 28,2%
Periodens resultat 2 828 2 429 16,4% 758 760 -0,3%
Resultat per aktie 6,13 5,26 16,5% 1,65 1,64 0,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 22,6% 22,5% 0,1 22,6% 22,5% 0,1
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 135% 162% -27 135% 162% -27

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Omsättningen ökade under året med 23,3% till 21 552 (17 480) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutaeffekter. Det generellt sett goda marknadsläget inom Demolition & Tools och Systems Solutions var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten om 11,3%. Omsättningen har framför allt under årets senare del påverkats positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten.  

Under året ökade EBITA med 25,7% till 4 662 (3 709) MSEK och EBITA-marginalen förbättrades till 21,6% (21,2%). Organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen.

Resultatet per aktie ökade under året med 16,5% till 6,13 (5,26) SEK. Den effektiva skattesatsen var högre än normalt till följd av omvärdering av pensionsåtaganden säkrade av kapitalförsäkringar vilket lett till lägre uppskjuten skattefordran. Den effektiva skattesatsen påverkades också av aviserad höjd bolagsskatt i Storbritannien vilket lett till högre uppskjuten skatteskuld.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 069 (2 938) MSEK under året. Kassaflödet har påverkats negativt av ökad lagerbindning till följd av stark efterfrågan under en längre period och störningar i den globala försörjningskedjan som medfört behov av större säkerhetslager.

Lifco har under 2022 konsoliderat tolv förvärv varav fyra inom Dental, tre inom Demolition & Tools och fem inom Systems Solutions. Förvärven omfattar ett danskt, ett finskt, två italienska, ett nederländskt, två norska, tre brittiska samt två tyska bolag. Flera av bolagen är ledande inom sina marknadsnischer. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

I augusti uppdaterade Lifco sitt MTN-program och utökade låneramen från fem till sex miljarder kronor samt emitterade två icke säkerställda obligationslån om totalt 750 MSEK. Lifco har därmed utestående obligationslån om totalt 3 100 MSEK. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,1 gånger EBITDA den 31 december 2022, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen ökade med 23,3% till 21 552 (17 480) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 11,3%, förvärv bidrog med 8,7% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 5,1%. Avyttringen i maj 2022 av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 1,8%. Omsättningen påverkades positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten.

Under året konsoliderades tolv nya verksamheter med en vid förvärvstillfällena bedömd total årsomsättning om cirka 1 475 MSEK.

EBITA ökade med 25,7% till 4 662 (3 709) MSEK och EBITA-marginalen förbättrades med 0,4 procentenheter till 21,6% (21,2%). Organisk tillväxt och förvärv bidrog till EBITA-ökningen. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4,4%. Under perioden genererades 41% (40%) av EBITA i EUR, 24% (25%) i SEK och 12% (12%) i NOK, 8% (7%) i GBP, 6% (5%) i DKK, 4% (5%) i USD och 5% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -111 (-71) MSEK, negativt påverkat av huvudsakligen högre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 25,1% till 3 842 (3 070) MSEK. Periodens resultat ökade med 16,4% till 2 828 (2 429) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 1 150 MSEK under året till
3 444 MSEK den 31 december 2022 jämfört med 2 294 MSEK den 31 december 2021. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 135% vid årsskiftet och minskade under året med 27 procentenheter.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 463 MSEK från den 31 december 2021 till 8 576 (7 113) MSEK den 31 december 2022 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv uppgick till    1 946 (1 657) MSEK. Den räntebärande nettoskulden ökade med 987 MSEK från årsskiftet och uppgick den 31 december 2022 till 5 590 (4 603) MSEK.

Den 2 augusti 2022 uppdaterade Lifco sitt MTN-program och utökade låneramen från fem till sex miljarder kronor. MTN-programmet ger Lifco möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Den 23 augusti 2022 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 750 MSEK och vid årsskiftet hade Lifco utestående obligationslån om totalt 3 100 MSEK. Utöver de utestående obligationslånen har Lifco sedvanliga kortfristiga kreditfaciliteter.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,7) den 31 december 2022 och nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,7 (1,7) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 1,1 (1,1) gånger. Vid utgången av året var 62% (55%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 4,5% till 3 069 (2 938) MSEK under året och har påverkats negativt av ökad lagerbindning samt ökade kundfordringar till följd av den organiska tillväxten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 717 (-3 287) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 21,2% till 6 002 (4 952) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 9,5%, förvärv bidrog med 8,7% och valutakursförändringar påverkade positivt med 6,3%. Omsättningen påverkades positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten. Avyttringen i maj 2022 av det estniska bolaget Hekotek som huvudsakligen säljer sågverksutrustning till Ryssland påverkade omsättningen negativt med 3,3%.

EBITA ökade med 30,5% till 1 322 (1 013) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter. EBITA-marginalen ökade till 22,0% (20,5%), positivt påverkad av förvärv och priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 5,4%. Under fjärde kvartalet genererades 38% (39%) av EBITA i EUR, 28% (30%) i SEK, 11% (12%) i NOK, 8% (5%) i GBP, 7% (5%) i DKK, 2% (5%) i USD och 6% (4%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -48 (-19) MSEK, negativt påverkat av huvudsakligen högre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 28,2% och uppgick till 1 082 (844) MSEK. Periodens resultat uppgick till till 758 (760) MSEK. Den effektiva skattesatsen var högre än normalt till följd av omvärdering av pensionsåtaganden säkrade av kapitalförsäkringar vilket lett till lägre uppskjuten skattefordran. Denna omvärdering ökade årets skattekostnad med cirka 47 (-71) MSEK. Den effektiva skattesatsen i fjärde kvartalet 2022 påverkades också av aviserad höjd bolagsskatt i Storbritannien vilket lett till högre uppskjuten skatteskuld.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 311 MSEK till 3 444 MSEK den 31 december 2022 jämfört med 3 133 MSEK den 30 september 2022. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 139% den 30 september 2022 till 135% den 31 december 2022.

Koncernens nettoskuld minskade från den 30 september 2022 med 583 MSEK till 8 576 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 50,3% till 1 538 (1 023) MSEK, huvudsakligen till följd av lägre lagerbindning under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -645 (-895) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Nettoomsättning 5 295 5 123 3,4% 1 433 1 301 10,1%
EBITA 1 017 1 080 -5,8% 271 241 12,4%
EBITA-marginal 19,2% 21,1% -1,9 18,9% 18,5% 0,4

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 3,4% till 5 295 (5 123) MSEK under året. Under första kvartalet 2022 var produktionen av dentalproteser i Kina påverkad av pandemin vilket hade en negativ effekt på omsättningen också under andra och tredje kvartalen eftersom kunderna i större utsträckning valde lokalproducerad tandteknik även ett tag efter att produktionsstörningarna upphört. Under fjärde kvartalet närmade sig omsättningen normal nivå.

EBITA minskade med 5,8% till 1 017 (1 080) MSEK under året och EBITA-marginalen uppgick till 19,2% (21,1%). Lönsamheten påverkades negativt av den lägre efterfrågan på dentalprotester från Kina samt ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter efter att pandemirestriktionerna lättat.

Från och med januari 2022 konsolideras inkråmet i danska Zenith Dental. Bolaget är en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark och omsatte 2020 cirka 21 MDKK. Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i brittiska Specialist Alarm Services Ltd. Bolaget utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn. Specialist Alarm Services omsatte 2021 cirka 3,9 MGBP och har 27 anställda. Från och med juli 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i norska Oslo Dental som säljer utrustning och service till tandläkare i Norge. Bolaget omsatte 2021 cirka 27 MNOK och har fem anställda. Från och med november 2022 konsolideras samtliga aktier i tyska Medtec Medizintechnik. Bolaget tillverkar utrustning och förbrukningsmaterial baserad på MR-teknik för behandling av leder. Medtec Medizintechnik omsatte 2021 cirka 6,6 MEUR och har 20 anställda.

Demolition & Tools

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Nettoomsättning 6 285 4 701 33,7% 1 767 1 329 33,0%
EBITA 1 607 1 261 27,4% 445 361 23,3%
EBITA-marginal 25,6% 26,8% -1,2 25,2% 27,2% -2,0

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till infrastruktur-, rivnings- och byggindustrierna. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Omsättningen ökade under året med 33,7% till 6 285 (4 701) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakurseffekter. Marknadsläget var generellt sett gott under året. Omsättningen påverkades också positivt av priskompensation för kostnadsökningar i verksamheten.  

EBITA ökade under året med 27,4% till 1 607 (1 261) MSEK, positivt påverkad av organisk tillväxt, förvärv och valutakurseffekter. Produktmixen hade en negativ effekt på EBITA-marginalen som uppgick till 25,6% (26,8%).

Från och med mars 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i italienska Cormidi som är en ledande tillverkare av minidumpers och minilastare. Bolaget omsatte 2020 cirka 13 MEUR och har 45 anställda. Från och med juli 2022 konsolideras majoriteten av aktierna i italienska Trevi Benne som tillverkar redskap och tillbehör för grävmaskiner. Bolaget omsatte 2021 cirka 37 MEUR och har 105 anställda. Från och med december 2022 konsolideras samtliga aktier i brittiska Prolec som utvecklar mjuk- och hårdvara för byggindustrin. Bolaget omsatte 2021 cirka 4 MGBP och har 15 anställda.

Systems Solutions

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Nettoomsättning 9 972 7 656 30,3% 2 802 2 322 20,7%
EBITA 2 184 1 494 46,2% 641 446 43,7%
EBITA-marginal 21,9% 19,5% 2,4 22,9% 19,2% 3,7

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 30,3% till 9 972 (7 656) MSEK under året, huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom alla divisioner utom Skog, förvärv och positiva valutakurseffekter. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett gott under året och omsättningen påverkades också positivt av priskompensation för kostnadsökningar i de flesta delar av verksamheten.

Under 2022 ökade EBITA med 46,2% till 2 184 (1 494) MSEK och EBITA-marginalen ökade med 2,4 procentenheter till 21,9% (19,5%). Den organiska tillväxten, förvärv och valutakurseffekter bidrog till EBITA-ökningen och marginalförbättringen.

Byggmaterial hade under året en god omsättningsutveckling med stabil lönsamhet, positivt påverkat av organisk tillväxt och förvärv.

Kontraktstillverkning hade en god omsättningsutveckling med förbättrad lönsamhet under 2022, positivt påverkad av organisk tillväxt och förvärv.

Miljöteknik hade en god utveckling omsättnings- och lönsamhetsmässigt under året.

Service och Distribution hade en god omsättningsutveckling under året med förbättrad lönsamhet, positivt påverkad av förvärv.

Den kvarvarande verksamheten inom division Skog efter försäljningen av Hekotek hade en något svagare omsättningsutveckling med stabil lönsamhet jämfört med föregående år. För mer information om försäljningen av Hekotek i maj 2022, se nedan under avsnittet ”Avyttring”.

Inom divisionen Byggmaterial konsolideras från och med januari 2022 majoriteten av aktierna i norska Cenec Tavlebygg AS som tillverkar elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Bolaget omsatte 2020 cirka 17 MNOK och har åtta anställda. Inom division Byggmaterial konsolideras från och med maj 2022 majoriteten av aktierna i finska BCC Solutions som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, multiplexers, mediakonverterare, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning till den finska fibernätsmarknaden. Bolaget omsatte 2021 cirka 11 MEUR och har nio anställda. Inom division Service och Distribution konsolideras från och med september 2022 samtliga aktier i nederländska EFKA Holding som tillverkar kundanpassade aluminiumramar för textilier. Bolaget omsatte 2021 cirka 11,6 MEUR och har ett 40-tal anställda. Inom division Kontraktstillverkning konsolideras från och med september 2022 samtliga aktier i brittiska Condale Plastics som tillverkar specialgjorda plastprofiler. Bolaget omsatte cirka 18 MGBP 2021 och har ett 80-tal anställda. Från och med november 2022 konsolideras samtliga aktier i tyska Heinz Schuller som är en återförsäljare av system för kabelrännor och produkter för åskskydd. Bolaget omsatte 2021 cirka 22 MEUR och har 44 anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under året konsoliderat följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Zenith Dental Dental 21 MDKK1
Januari Cenec Tavlebygg Systems Solutions 17 MNOK1 8
Mars Cormidi Demolition & Tools 13 MEUR1 45
Mars Specialist Alarm Services Dental 3,9 MGBP 27
Maj BCC Solutions Systems Solutions 11 MEUR 9
Juli Trevi Benne Demolition & Tools 37 MEUR 105
Juli Oslo Dental Dental 27 MNOK 5
September EFKA Holding Systems Solutions 11,6 MEUR 40
September Condale Plastics Systems Solutions 18 MGBP 80
November Heinz Schuller Systems Solutions 22 MEUR 44
November Medtec Medizintechnik Dental 6,6 MEUR 20
December Prolec Demolition & Tools 4 MGBP 15
1 Avser omsättning 2020.

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans har förvärven haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2022.

AVYTTRING

I maj 2022 avyttrades samtliga aktier i det estniska bolaget Hekotek som erbjuder utrustning till sågverk huvudsakligen i Ryssland. Hekotek hade 130 anställda och omsatte 2021 cirka 40 MEUR. Bolaget har ingått i affärsområdet Systems Solutions, division Skog. Köpare är ledningen i bolaget som före transaktionen ägde 17,5% av aktierna. Avyttringen är inte väsentlig för koncernens eller division Skogs finansiella ställning och har inte någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 6 495 (5 995) under året. Vid periodens utgång var antalet anställda 6 512 (6 265). Genom förvärv tillkom cirka 400 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 24 november 2022 annonserade Lifco att bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i tyska dentallaboratoriet Welte Dentallabor. Welte Dentallabor omsatte 2021 cirka 1,3 MEUR och har tolv medarbetare. Verksamheten konsolideras i affärsområdet Dental i januari 2023.

Den 15 december 2022 annonserade Lifco att bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Doxa Dental. Bolaget utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Doxa Dental omsatte 2021 cirka 12 MSEK och konsolidering sker i januari 2023 i affärsområdet Dental.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2022 på 1,80 (1,50) SEK per aktie vartill åtgår 817,6 (681,3) MSEK. Detta motsvarar 29,4% (28,5%) av årets resultat hänförligt till Lifco AB:s aktieägare. Föreslagen avstämningsdag är den 3 maj 2023. Euroclear Sweden räknar med att sända utdelningen till aktieägarna den 8 maj 2023 förutsatt årsstämmans beslut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Lifco bevakar utvecklingen kring konflikten i Ukraina och har idag svårt att bedöma effekterna av sanktioner mot Ryssland och vilka implikationer konflikten kan få på den ekonomiska situationen i Europa. I samband med krigsutbrottet i Ukraina stoppade Lifco all orderingång från Ryssland. Försäljningen till Ryssland under 2022 utgörs av leveranser mot order som levererades eller tecknades före krigsutbrottet och avser leveranser som inte omfattas av sanktioner. Exklusive Hekotek uppgick försäljningen till Ryssland 2022 till 68 MSEK eller 0,3% av koncernens omsättning. Koncernens försäljning till Ukraina uppgick 2022 till 0,6 MSEK.

Lifco arbetar aktivt med att övervaka och kontinuerligt utvärdera hållbarhetsrelaterade risker och deras inverkan på koncernens verksamhet och resultat. Koncernen har etablerat en styrningsstruktur som involverar både koncernledning och styrelse och arbetar för att ständigt förbättra bolagets hållbarhetsaktiviteter och minimera relaterade risker. Som en del av denna styrning granskar koncernledningen kvartalsvis samtliga dotterbolags efterlevnad av till exempel uppförandekoden, arbetsskador, IT-säkerhet och rättsliga tvister.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovis-ningen för 2021.

Redovisningsprinciper

Koncernens bokslutskommuniké har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2021 och ska läsas tillsammans med dessa.

I övrigt har de nya standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med räkenskapsåret 2022 inte haft någon större effekt på den finansiella rapporteringen.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 3 februari 2023

Carl BennetStyrelseordförande Ulrika DellbyStyrelseledamot Dan FrohmStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Annika Espander Styrelseledamot
Tobias NordinStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant Johan SternVice ordförande Caroline af UgglasStyrelseledamot
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Per WaldemarsonVD och koncernchef, styrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisningen för 2022 publiceras vecka 13.

Rapport för första kvartalet 2023 publiceras 28 april.

Rapport för andra kvartalet 2023 publiceras 14 juli.

Rapport för tredje kvartalet 2023 publiceras 20 oktober.

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 28 april 2023, kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast 10 mars 2023.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

WEBBSÄND PRESENTATION

En webbsänd presentation med Per Waldemarson, VD, och Therése Hoffman, CFO, äger rum fredag 3 februari 2023 kl 09.00. Det går att lyssna på presentationen via webben eller genom att ringa in. Presentationen följs av en frågestund.

Tid: Fredag 3 februari kl 09.00

Länk till webbpresentationen: https://ir.financialhearings.com/lifco-q4-2022

Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Länk för registrering till telefonkonferensen: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003521

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 209 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2022 omsatte Lifco 21,6 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 4,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 februari 2023 kl 07.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Nettoomsättning 21 552 17 480 23,3% 6 002 4 952 21,2%
Kostnad för sålda varor -12 544 -10 150 23,6% -3 440 -2 905 18,4%
Bruttoresultat 9 008 7 330 22,9% 2 562 2 047 25,2%
Försäljningskostnader -2 256 -1 788 26,2% -624 -499 25,1%
Administrationskostnader -2 651 -2 249 17,9% -775 -666 16,4%
Utvecklingskostnader -163 -140 16,4% -47 -38 23,7%
Övriga intäkter och kostnader 15 -12 -225% 14 19 -26,3%
Rörelseresultat 3 953 3 141 25,9% 1 130 863 30,9%
Finansnetto -111 -71 56,3% -48 -19 153%
Resultat före skatt 3 842 3 070 25,1% 1 082 844 28,2%
Skatt -1 014 -641 58,2% -324 -84 286%
Periodens resultat 2 828 2 429 16,4% 758 760 -0,3%
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2 784 2 390 16,5% 751 746 0,7%
Innehav utan bestämmande inflytande 44 39 12,8% 7 14 -50,0%
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 6,13 5,26 16,5% 1,65 1,64 0,6%
EBITA 4 662 3 709 25,7% 1 322 1 013 30,5%
Avskrivningar materiella tillgångar 454 393 15,5% 130 101 28,7%
Avskrivningar immateriella tillgångar 24 20 20,0% 9 8 12,5%
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 673 526 27,9% 179 142 26,1%

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Periodens resultat 2 828 2 429 16,4% 758 760 -0,3%
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Säkring av nettoinvestering -79 -53 49,1% -20 -18 11,1%
Omräkningsdifferenser 856 426 100% 134 137 -2,2%
Skatt relaterade till övrigt totalresultat 16 12 33,3% 4 4
Summa totalresultat för perioden 3 621 2 814 28,7% 876 883 -0,8%
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 3 569 2 770 28,8% 868 867 0,1%
Innehav utan bestämmande inflytande 52 44 18,2% 8 16 -50,0%
3 621 2 814 28,7% 876 883 -1,0%

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution samt skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Dental 5 295 5 123 3,4% 1 433 1 301 10,1%
Demolition & Tools 6 285 4 701 33,7% 1 767 1 329 33,0%
Systems Solutions 9 972 7 656 30,3% 2 802 2 322 20,7%
Koncernen 21 552 17 480 23,3% 6 002 4 952 21,2%

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Dentalprodukter 5 295 5 123 3,4 % 1 433 1 301 10,1 %
Verktyg och maskiner 6 285 4 701 33,7% 1 767 1 329 33,0%
Byggmaterial 1 604 1 267 26,6% 483 373 29,5%
Kontraktstillverkning 2 034 1 526 33,3% 614 502 22,3%
Miljöteknik 2 903 2 075 39,9% 865 594 45,6%
Service och Distribution 2 873 2 023 42,0% 754 594 26,9%
Skog 558 765 -27,1% 86 259 -66,8%
Koncernen 21 552 17 480 23,3% 6 002 4 952 21,2%

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 förändr. 2022 2021 förändr.
Dental 1 017 1 080 -5,8% 271 241 12,4%
Demolition & Tools 1 607 1 261 27,4% 445 361 23,3%
Systems Solutions 2 184 1 494 46,2% 641 446 43,7%
Gem. koncernfunktioner -146 -126 15,9% -35 -35
EBITA före förvärvs-
kostnader
4 662 3 709 25,7% 1 322 1 013 30,5%
Förvärvskostnader -36 -42 -14,3% -13 -8 62,5%
EBITA 4 626 3 667 26,2% 1 309 1 005 30,2%
Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar som uppkommit i samband med förvärv -673 -526 27,9% -179 -142 26,1%
Finansiella poster – netto -111 -71 56,3% -48 -19 153%
Resultat före skatt 3 842 3 070 25,1% 1 082 844 28,2%

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 18 286 15 497
Materiella anläggningstillgångar 2 364 2 052
Finansiella anläggningstillgångar 365 320
Lager 3 682 2 821
Kundfordringar 2 853 2 257
Kortfristiga fordringar 518 420
Likvida medel 1 703 1 509
SUMMA TILLGÅNGAR 29 771 24 876
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13 339 10 756
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 725 3 228
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 4 053 3 144
Kortfristiga räntebärande skulder 6 608 3 737
Leverantörsskulder 1 449 1 294
Övriga kortfristiga skulder 2 597 2 717
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 771 24 876

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2022-12-31 2021-12-31
Ingående eget kapital 10 645 8 614
Periodens totalresultat 3 569 2 770
Värdeförändring ägartransaktioner -295 -194
Utdelning -681 -545
Utgående eget kapital 13 238 10 645
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 13 238 10 645
Innehav utan bestämmande inflytande 101 111
13 339 10 756

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 2022 2021
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 953 3 141 1 130 863
Avskrivningar nyttjanderätter 211 173 59 46
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 940 766 259 205
Räntor och finansiella poster, netto -111 -71 -48 -19
Betald skatt -911 -684 -265 -146
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 4 082 3 325 1 135 949
Förändring i rörelsekapital
Lager -737 -627 290 -89
Kortfristiga fordringar -429 -463 135 -61
Kortfristiga skulder 153 703 -22 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 069 2 938 1 538 1 023
Företagsförvärv och avyttringar, netto -2 399 -2 990 -524 -799
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -249 -266 -73 -82
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -69 -31 -48 -13
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 717 -3 287 -645 -894
Upplåning/amortering, netto 540 1 216 -481 -104
Utbetald utdelning -681 -545
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -167 -98 -54 -14
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -308 573 -535 -118
Periodens kassaflöde 44 224 358 10
Likvida medel vid periodens början 1 509 1 170 1 368 1 450
Omräkningsdifferenser 150 115 -23 49
Likvida medel vid periodens slut 1 703 1 509 1 703 1 509

FÖRVÄRV UNDER 2022

Under 2022 har tolv nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser tillgångarna i danska Zenith Dental samt majoriteten av aktierna i finska BCC Solutions, de båda norska bolagen Cenec Tavlebygg och Oslo Dental, de båda italienska bolagen Cormidi och Trevi Benne samt brittiska Specialist Alarm Services. Därtill har samtliga aktier i de brittiska bolagen Condale Plastics och Prolec, de tyska bolagen Medtec Medizintechnik och Heinz Schuller samt nederländska EFKA Holding konsoliderats under året.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som konsoliderats under 2022.

Kostnader relaterade till förvärv på 36 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för 2022. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 724 MSEK och EBITA med 170 MSEK. Om konsolidering skett från och med 1 januari 2022 skulle koncernens nettoomsättning ökat med ytterligare 894 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 183 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 14 1 294 1 308
Materiella tillgångar 84 84
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 610 -19 591
Leverantörsskulder och övriga skulder -420 -337 -757
Likvida medel 191 191
Summa nettotillgångar 479 938 1 417
Goodwill 1 021 1 021
Totala nettotillgångar 479 1 959 2 438
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 2 438
Ej utbetalda köpeskillingar -273
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -191
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 321
Summa kassaflödeseffekt                                                  2 295

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2022-12-31 2021-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar 2 853 2 257
Andra långfristiga finansiella fordringar 15 13
Likvida medel 1 703 1 509
Summa 4 571 3 779
Skulder värderade till verkligt värde
Övriga skulder1 1 946 1 657
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Räntebärande lån 8 263 6 908
Leverantörsskulder 1 449 1 294
Summa 11 658 9 859

1 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 202231 DEC 202131 DEC
Nettoomsättning, MSEK 21 552 17 480
Omsättningsförändring, % 23,3 26,8
EBITA, MSEK 4 662 3 709
EBITA-marginal, % 21,6 21,2
EBITDA, MSEK 5 140 4 122
EBITDA-marginal, % 23,8 23,6
Sysselsatt kapital, MSEK 20 668 16 447
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 3 444 2 294
Avkastning sysselsatt kapital, % 22,6 22,5
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 135 162
Avkastning eget kapital, % 23,1 24,6
Nettoskuld, MSEK 8 576 7 113
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,7 1,7
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 590 4 603
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,1 1,1
Soliditet, % 44,8 43,2
Antal aktier, tusental 454 216 454 216
Medelantal anställda 6 495 5 995

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2022 2021 2022 2021
Administrationskostnader -120 -119 -29 -33
Övriga rörelseintäkter1 63 170 63 170
Rörelseresultat -57 51 34 137
Finansnetto2 501 711 3 22
Resultat efter finansiella poster 444 762 37 159
Bokslutsdispositioner -8 -54 -8 -54
Skatt 8 -8 -6 -12
Periodens resultat 444 700 23 93

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 476 (623) MSEK under tolvmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 6 892 5 946
Kortfristiga fordringar 8 618 8 333
Likvida medel 587 584
SUMMA TILLGÅNGAR 16 097 14 863
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3 649 3 886
Obeskattade reserver 114 122
Avsättningar 2
Långfristiga räntebärande skulder 750 2 363
Kortfristiga räntebärande skulder 6 302 3 522
Kortfristiga räntefria skulder 5 282 4 968
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 097 14 863

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv exklusive förvärvskostnader.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar exklusive förvärvskostnader.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kredit-institut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 2021.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TOLV MÅN2022 TOLV MÅN2021
3 953
Rörelseresultat 3 141
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 673 526
EBITA 4 626 3 667
Förvärvskostnader 36 42
EBITA före förvärvskostnader 4 662 3 709

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK TOLV MÅN2022 TOLV MÅN2021
3 953
Rörelseresultat 3 141
Avskrivningar materiella tillgångar 454 393
Avskrivningar immateriella tillgångar 24 20
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 673 526
EBITDA 5 104 4 080
Förvärvskostnader 36 42
EBITDA före förvärvskostnader 5 140              4 122

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-12-31 2021-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 920 2 554
Kortfristiga räntebärande skulder 6 373 3 558
Likvida medel -1 703 -1 509
Räntebärande nettoskuld 5 590 4 603
Sälj-/köpoptioner 1 946 1 657
Leasingskuld 1 040 853
Nettoskuld 8 576  7 113

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Totala tillgångar 29 771 29 243 27 296 26 712
Likvida medel -1 703 -1 368 -1 255 -1 474
Räntebärande pensionsavsättningar -70 -65 -61 -57
Icke räntebärande skulder -6 153 -6 151 -5 934 -6 059
Sysselsatt kapital 21 845 21 659 20 046 19 122
Goodwill och övriga immat tillgångar -18 286 -17 753 -16 624 -16 234
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 559 3 906 3 422 2 888

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 42022 Kv 32022 Kv 2 2022 Kv 12022
Sysselsatt kapital 20 668 21 845 21 659 20 046 19 122
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 3 444 3 559 3 906 3 422 2 888
Summa
EBITA 4 662 1 322 1 103 1 221 1 016
Avkastning sysselsatt kapital 22,6%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immat tillgångar 135%

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.