Bokslutskommuniké 2019

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 15,8% till 13 845 (11 956) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,2%
 • EBITA* ökade med 16,4% till 2 523 (2 168) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade med 0,1 procentenheter till 18,2% (18,1%)
 • Resultat före skatt ökade med 7,4% till 1 996 (1 858) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 7,6% till 1 528 (1 420) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8,4% till 16,57 (15,29) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 29,8% till 1 990 (1 533) MSEK
 • Under året har sex verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 1 277 MSEK
 • Utdelning per aktie föreslås till 5,25 (4,60) SEK per aktie motsvarande 477 (418) MSEK

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 8,3% till 3 741 (3 454) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 2,3%
 • EBITA* minskade med 2,8% till 651 (670) MSEK
 • EBITA-marginalen* minskade med 2,0 procentenheter till 17,4% (19,4%)
 • Resultat före skatt minskade med 8,4% till 548 (598) MSEK
 • Periodens resultat minskade med 2,4% till 442 (453) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 44,5% till 812 (562) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Nettoomsättning 13 845 11 956 15,8% 3 741 3 454 8,3%
EBITA* 2 523 2 168 16,4% 651 670 -2,8%
EBITA-marginal* 18,2% 18,1% 0,1 17,4% 19,4% -2,0
Resultat före skatt 1 996 1 858 7,4% 548 598 -8,4%
Periodens resultat 1 528 1 420 7,6% 442 453 -2,4%
Resultat per aktie 16,57 15,29 8,4% 4,81 4,87 -1,2%
Avkastning på sysselsatt kapital 19,5% 21,0% -1,5 19,5% 21,0% -1,5
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 108% 165% -57 108% 165% -57

  

   * Före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär.

  

VD-KOMMENTAR

Lifcos övergripande mål är att öka resultatet varje år genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under 2019 ökade omsättningen med 15,8% till 13 845 (11 956) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Den generellt sett goda konjunkturen var en starkt bidragande faktor till den organiska tillväxten.

EBITA* ökade med 16,4% till 2 523 (2 168) MSEK under året och EBITA-marginalen* uppgick till 18,2% (18,1%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till förvärv, positiva valutakurs-förändringar och organisk tillväxt. Resultatet per aktie ökade med 8,4% och uppgick till 16,57 (15,29) SEK.

Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt och samtliga divisioner utom Skog har haft en stabil och god utveckling under året. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

Fjärde kvartalet var generellt sett stabilt för affärsområdet Dental även om distributionsbolagen hade en svagare utveckling. Demolition & Tools mötte ett osäkrare och svagare marknadsläge i kvartalet samtidigt som leveranser av specialordrar med hög lönsamhet uteblev. Detta ledde till minskad organisk försäljning och lägre lönsamhet till följd av ofördelaktig produktmix. Inom Systems Solutions var marknadsläget generellt sett bra under kvartalet förutom i division Skog som hade ännu ett svagt kvartal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 44,5% i kvartalet till 812 (562) MSEK. För helåret ökade kassaflödet från den löpande verksamheten med 29,8% till 1 990 (1 533) MSEK.

Under 2019 konsoliderade Lifco sex nya verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 1 277 MSEK. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året. Efter årets utgång har vi förvärvat tre bolag inom affärsområdet Dental: danska Rönvig Dental Manufacturing A/S som är en nischad tillverkare av dentalprodukter, Workplace Safety (Plum) som är en ledande nischtillverkare av ögonskölj, plåster och första hjälpen-stationer samt Dental Grupa, en kroatisk distributör av dentalprodukter. Vi har också förvärvat italienska Cramaro Tarpaulin Systems som är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions.

Lifco har en god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgår till 1,4 gånger EBITDA* vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA*. Det betyder att Lifco har ett betydande finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv samtidigt som vi har fokus på att öka resultatet i våra befintliga verksamheter.

Per Waldemarson

VD och koncernchef

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen ökade med 15,8% till 13 845 (11 956) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 8,2%, den organiska tillväxten uppgick till 4,2% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 3,4%. Under året konsoliderades svenska Indexator Rotator Systems samt majoriteterna av brittiska Brian James Trailers, italienska Hammer, tyska ErgoPack, norska Rustibus Worldwide och brittiska UK POS.

Till följd av utdelningar till minoriteter belastades Övriga intäkter och kostnader av omvärderingar av köpoptioner utställda i samband med förvärv med -46 (-10) MSEK.

EBITA* ökade med 16,4% till 2 523 (2 168) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,1 procentenheter till 18,2% (18,1%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, valutakursförändringar och organisk tillväxt. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,1%. Under året genererades 35% (37%) av EBITA* i EUR, 28% (28%) i SEK och 15% (15%) i NOK, 6% (6%) i USD, 8% (6%) i DKK, 3% (2%) i GBP och 5% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -63 (-44) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 7,4% till 1 996 (1 858) MSEK och årets resultat ökade med 7,6% till 1 528 (1 420) MSEK. Poster av engångskaraktär uppgick till 56 (0) MSEK under året vilka avser kostnader i samband med ledningsförändring.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 1 033 MSEK under året till 2 345 MSEK den 31 december 2019 jämfört med 1 312 MSEK den 31 december 2018. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var 165% den 31 december 2018 och minskade under året till 108%. Avkastningen på sysselsatt kapital har påverkats negativt av lägre kundförskott jämfört med föregående år. Även implementeringen av IFRS 16 från och med 1 januari 2019 har påverkat avkastningen negativt eftersom nyttjanderättstillgångar inkluderas i sysselsatt kapital.

Koncernens nettoskuld ökade med 1 867 MSEK från den 31 december 2018 till 5 552 MSEK den 31 december 2019 varav skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick till 916 (515) MSEK. Från och med 1 januari 2019 påverkas nettoskulden av leasingskulden som tillkommit genom implementering av standarden IFRS 16. Leasingskulden uppgick vid årets slut till 596 (-) MSEK. Den räntebärande nettoskulden uppgick den 31 december 2019 till 4 040 (3 170) MSEK vilket är en ökning med 870 MSEK under året.

I november etablerade Lifco ett MTN-program med en låneram om tre miljarder SEK som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Samma månad emitterade Lifco ett icke säkerställt obligationslån om en miljard SEK med en löptid om två år inom ramen för MTN-programmet. Likviden från obligationsemissionen användes till refinansiering av existerande bank- och obligationslån.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,5) den 31 december 2019 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,9 (1,6) gånger. Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,4 (1,4) gånger. Vid utgången av året var 35% (29%) av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 29,8% till 1 990 (1 533) MSEK under året, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet har påverkats negativt främst på grund av ökad lagerbindning samt lägre kundförskott inom division Skog. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 056 (-669) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 8,3% till 3 741 (3 454) MSEK till följd av förvärv och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 8,1% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 2,5%. Den organiska tillväxten uppgick till -2,3%.

EBITA* minskade med 2,8% till 651 (670) MSEK och EBITA-marginalen* minskade med 2,0 procent-enheter till 17,4% (19,4%). EBITA* påverkades positivt av förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 1,1%. Under fjärde kvartalet genererades 36% (38%) av EBITA* i EUR, 32% (29%) i SEK, 13% (15%) i NOK, 10% (7%) i DKK, 5% (5%) i USD, 2% (2%) i GBP och 2% (4%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -16 (-11) MSEK.

Resultat före skatt minskade med 8,4% och uppgick till 548 (598) MSEK. Periodens resultat minskade med 2,4% till 442 (453) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 253 MSEK till 2 345 MSEK den 31 december 2019 jämfört med 2 092 MSEK den 30 september 2019. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade från 122% den 30 september 2019 till 108% den 31 december 2019.

Under kvartalet minskade koncernens nettoskuld med 130 MSEK till 5 552 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var oförändrat 0,7 den 31 december 2019 jämfört med den 30 september 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 44,5% till 812 (562) MSEK under fjärde kvartalet, främst till följd av minskat lager och kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -501 (-89) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Nettoomsättning 4 393 4 185 5,0% 1 137 1 144 -0,6%
EBITA* 874 802 9,0% 206 219 -5,9%
EBITA-marginal* 19,9 19,2% 0,7 18,1 19,1% -1,0

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 5,0% till 4 393 (4 185) MSEK under året. EBITA* ökade med 9,0% till 874 (802) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,7 procentenheter till 19,9% (19,2%). Fjärde kvartalet var generellt sett stabilt för affärsområdet Dental även om distributionsbolagen hade en svagare utveckling.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under fjärde kvartalet var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Demolition & Tools

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Nettoomsättning 3 610 2 820 28,0% 886 788 12,4%
EBITA* 834 724 15,2% 180 228 -21,1%
EBITA-marginal* 23,1 25,7% -2,6 20,3% 28,9% -8,6

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar samt förändringar i produktmixen.

Under året ökade omsättningen med 28,0% till 3 610 (2 820) MSEK till följd av förvärv, positiva valutaeffekter och organisk tillväxt. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det Frankrike och USA som växte kraftigast under året. EBITA* ökade under året med 15,2% till 834 (724) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 23,1% (25,7%). I fjärde kvartalet mötte Demolition & Tools ett osäkrare och svagare marknadsläge samtidigt som leveranser av specialordrar med hög lönsamhet uteblev. Detta ledde till minskad organisk försäljning och lägre lönsamhet till följd av ofördelaktig produktmix.

Från och med januari 2019 konsolideras svenska Indexator Rotator Systems som utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till skogsindustrin. Bolaget omsatte 2018 cirka 300 MSEK och har cirka 140 anställda. Från och med februari 2019 konsolideras majoriteten av italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Bolaget omsatte 2018 cirka 20 MEUR och har ett 100-tal anställda.

Systems Solutions

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Nettoomsättning 5 842 4 951 18,0% 1 718 1 522 12,9%
EBITA* 909 756 20,2% 292 256 14,1%
EBITA-marginal* 15,6% 15,3% 0,3 17,0% 16,8% 0,2

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service och Distribution samt Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 18,0% till 5 842 (4 951) MSEK under året huvudsakligen till följd av organisk tillväxt inom samtliga divisioner utom Skog. I fjärde kvartalet hade division Skog en fortsatt svag utveckling och division Service och Distribution hade en svag organisk utveckling.

Divisionerna Miljöteknik samt Service och Distribution har förstärkts med två förvärv vardera. Inom Miljöteknik konsolideras från och med juli 2019 majoriteten av norska Rustibus Worldwide som 2018 omsatte cirka 56 MNOK och har omkring 25 anställda. Från och med augusti 2019 konsolideras majoriteten av tyska ErgoPack som 2018 omsatte cirka 22 MEUR och har runt 85 anställda.

Inom Service och Distribution konsolideras från och med april 2019 majoriteten av brittiska UK POS som 2018 omsatte cirka 12 MGBP och har ett 60-tal anställda. Från och med december konsolideras majoriteten av brittiska Brian James Trailers som 2018 omsatte cirka 26 MGBP och har runt 160 anställda.

EBITA* ökade med 20,2% till 909 (756) MSEK under 2019 med förbättrade resultat inom samtliga divisioner utom Skog. EBITA-marginalen* ökade med 0,3 procentenheter till 15,6% (15,3%).

FÖRVÄRV

Lifco har under året genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Indexator Rotator Systems Demolition & Tools 300 MSEK 140
Februari Hammer Demolition & Tools 20 MEUR 100
April UK POS Systems Solutions 12 MGBP 60
Juli Rustibus Worldwide Systems Solutions 56 MNOK 25
Augusti ErgoPack Systems Solutions 22 MEUR 85
December Brian James Trailers Systems Solutions 26 MGBP 160

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 18. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans har förvärven haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2019.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 5 255 (4 860) under året. Vid utgången av året var antalet anställda 5 443 (4 926). Genom förvärv tillkom 570 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 10 januari 2020 annonserades förvärvet av danska Rönvig Dental Manufacturing A/S. Bolaget är en nischad tillverkare av dentalprodukter. Rönvig omsatte 2018 cirka 30 MDKK. Bolaget är baserat i Daugaard, Danmark och har 17 anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental.

Den 15 januari 2020 annonserades förvärvet av Workplace Safety-divisionen av KiiltoClean A/S. Verksamheten är en ledande nischtillverkare av ögonskölj, plåster och första hjälpen-stationer. Produkterna säljs under varumärket Plum och 2019 omsatte verksamheten cirka 79 MDKK. Bolaget är baserat i Assens, Danmark samt i Cuxhaven, Tyskland och har tio anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområde Dental.

Den 24 januari 2020 annonserades förvärvet av majoriteten av kroatiska Dental Grupa. Bolaget är en ledande distributör av utrustning och förbrukningsvaror till tandläkare i Kroatien. Dental Grupa omsatte 2019 cirka 66 MHRK och har ett 40-tal anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental.

Den 27 januari 2020 annonserades förvärvet av majoriteten av italienska Cramaro Tarpaulin Systems. Bolaget är en nischad tillverkare av system för att täcka lastbils- och jordbrukstransporter. Cramaro Tarpaulin Systems omsatte 2019 cirka 27 MEUR och har ett 90-tal anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Service och Distribution.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2019 på 5,25 (4,60) SEK per aktie vartill åtgår 476,9 (417,9) MSEK. Detta motsvarar 31,7% (30,1%) av årets resultat hänförligt till Lifco AB:s aktieägare vilket är i linje med Lifcos utdelningspolicy. Föreslagen avstämningsdag är den 28 april. Euroclear Sweden räknar med att sända utdelningen till aktieägarna den 4 maj förutsatt årsstämmans beslut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2018.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2018 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen tillämpar IFRS 16 från och med 1 januari 2019 och implementeringen av standarden innebär att nästan samtliga leasingkontrakt redovisas i leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt IFRS 16 ska en anläggningstillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång- och kortfristig) avseende skyldigheten att betala leasingavgifter redovisas i balansräkningen. I koncernens resultaträkning redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för kostnader för operationella leasingavtal, vilka i sin helhet har redovisats inom rörelseresultatet. IFRS 16 påverkar kassaflödet såtillvida att leasingbetalningar påverkar kassaflöde från den löpande verksamheten (till exempel ränta och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde och kortidsleasingavtal) och kassaflöde från finansieringsverksamheten (återbetalning av leasingskulden). Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden vilken innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden den 1 januari 2019 (justerade för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). Övergången till IFRS 16 får således inte någon påverkan på eget kapital för koncernen. Då den förenklade övergångsmetoden tillämpats har inte jämförelsetalen för 2018 räknats om. Koncernen har valt att tillämpa undantaget och inte redovisa korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen. Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal redovisas istället som en kostnad linjärt över leasingperioden. Återstående leasingåtaganden utgörs i allt väsentligt av lokaler såsom kontors-, lager- och fabrikslokaler.

  Avstämning av åtagande för operationella leasingavtal och redovisad leasingskuld (MSEK)
Åtaganden för operationella leasingavtal den 31 december 2018 600
Diskonteringseffekt -69
Avgår: korttidsleasingavtal och leasingavtal för tillgångar av lågt värde -67
Avgår: korrigeringar/omklassificeringar -19
Omräkningsdifferens -5
Leasingskuld redovisad den 1 januari 2019 440

Den vägda genomsnittliga marginella låneränta som använts för att beräkna diskonteringseffekten är 2,09%. Övergången till IFRS 16 har per 31 december 2019 haft en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat med 12 MSEK, EBITDA* med 156 MSEK samt EBITA* med 12 MSEK. Finansnettot är påverkat med -12 MSEK. Redovisad leasingskuld per 31 december 2019 uppgår till 596 MSEK.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 31 januari 2020

Carl Bennet Styrelseordförande Ulrika Dellby Styrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf Grunander Styrelseledamot Annika Espander Jansson Styrelseledamot Anders Lorentzson Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister Styrelseledamot Per Waldemarson VD och koncernchef, styrelseledamot
  Peter Wiberg Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant  

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisningen för 2019 publiceras vecka 13

Rapport för första kvartalet publiceras den 24 april

Rapport för andra kvartalet publiceras den 17 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 24 april 2020, kl 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 6 mars 2020.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Adam Gerge, Didner & Gerge Fonder, Hans Hedström, Carnegie Fonder och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra det genom att skicka epost till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco AB, Att: Valberedningen, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Per Waldemarson, VD och Therése Hoffman, CFO, presenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Fredag 31 januari kl 14.30

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q4-2019

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 69

UK +44 3333 00 92 69

US +1 646 722 49 56

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 januari 2020 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Nettoomsättning 13 845 11 956 15,8% 3 741 3 454 8,3%
Kostnad för sålda varor -8 033 -6 838 17,5% -2 188 -1 970 11,1%
Bruttoresultat 5 812 5 118 13,6% 1 553 1 484 4,6%
Försäljningskostnader -1 600 -1 315 21,7% -440 -362 21,5%
Administrationskostnader -1 928 -1 735 11,1% -505 -486 3,9%
Utvecklingskostnader -171 -144 18,8% -48 -29 65,5%
Övriga intäkter och kostnader -54 -22 145% 4 2 100%
Rörelseresultat 2 059 1 902 8,3% 564 609 -7,4%
Finansnetto -63 -44 43,2% -16 -11 45,5%
Resultat före skatt 1 996 1 858 7,4% 548 598 -8,4%
Skatt -468 -438 6,8% -106 -145 -26,9%
Periodens resultat 1 528 1 420 7,6% 442 453 -2,4%
Resultat hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 1 505 1 389 8,4% 436 442 -1,4%
Innehav utan bestämmande inflytande 23 31 -25,8% 6 11 -45,5%
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 16,57 15,29 8,4% 4,81 4,87 -1,2%
EBITA* 2 523 2 168 16,4% 651 670 -2,8%
Avskrivningar materiella tillgångar 311 127 145% 78 34 129%
Avskrivningar immateriella tillgångar 15 12 25,0% 5 3 66,7%
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 329 253 30,0% 89 67 32,8%

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Periodens resultat 1 528 1 420 7,6% 442 453 -2,4%
Övrigt totalresultat            
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: Säkring av nettoinvestering 6 13 -53,8% -18 18 -200%
Omräkningsdifferenser Skatt relaterade till övrigt totalresultat 140 -1 155 -3 -9,7% -66,7% -169 4 -87 -4 94,3% -200%
Summa totalresultat för perioden 1 673 1 585 5,6% 259 380 -31,8%
Totalresultat hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 1 648 1 552 6,2% 254 370 -31,4%
Innehav utan bestämmande inflytande 25 33 -24,2% 5 10 -50,0%
  1 673 1 585 5,6% 259 380 -31,8%

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, kontraktstillverkning, miljöteknik, service och distribution (tidigare inredning till servicebilar) samt skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Dental 4 393 4 185 5,0% 1 137 1 144 -0,6%
Demolition & Tools 3 610 2 820 28,0% 886 788 12,4%
Systems Solutions 5 842 4 951 18,0% 1 718 1 522 12,9%
Koncernen 13 845 11 956 15,8% 3 741 3 454 8,3%

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Dentalprodukter 4 393 4 185 5,0% 1 137 1 144 -0,6%
Verktyg och maskiner 3 610 2 820 28,0% 886 788 12,4%
Byggmaterial 1 192 1 102 8,2% 324 312 3,8%
Kontraktstillverkning 1 055 951 10,9% 339 266 27,4%
Miljöteknik 1 855 1 463 26,8% 593 465 27,5%
Service och Distribution 882 660 33,6% 235 211 11,4%
Skog 858 775 10,7% 227 268 -15,3%
Koncernen 13 845 11 956 15,8% 3 741 3 454 8,3%

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 förändr. 2019 2018 förändr.
Dental 874 802 9,0% 206 219 -5,9%
Demolition & Tools 834 724 15,2% 180 228 -21,1%
Systems Solutions 909 756 20,2% 292 256 14,1%
Gem. koncernfunktioner -94 -114 -17,5% -27 -33 -18,2%
EBITA före förvärvskostnader 2 523 2 168 16,4% 651 670 -2,8%
Förvärvskostnader1 -79 -13 508% 2 6 -66,7%
Poster av engångskaraktär2 -56
EBITA 2 388 2 155 10,8% 653 676 -3,4%
Avskrivningar av immateriella anläggningstillg som uppkommit i samband med förvärv -329 -253 30,0% -89 -67 32,8%
Finansiella poster – netto -63 -44 43,2% -16 -11 45,5%
Resultat före skatt 1 996 1 858 7,4% 548 598 -8,4%

1 Varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år -50 (1) MSEK.

2 Avser kostnader i samband med ledningsförändring.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar 11 209 9 133
Materiella anläggningstillgångar 1 503 611
Finansiella anläggningstillgångar 182 153
Lager 1 997 1 710
Kundfordringar 1 584 1 550
Kortfristiga fordringar 374 261
Likvida medel 729 405
SUMMA TILLGÅNGAR 17 578 13 823
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 7 972 6 748
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 674 1 813
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 986 1 307
Kortfristiga räntebärande skulder 3 691 1 762
Leverantörsskulder 680 632
Övriga kortfristiga skulder 1 575 1 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 578 13 823

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare      
MSEK 2019-12-31 2018-12-31
Ingående eget kapital 6 685 5 496
Periodens totalresultat 1 648 1 552
Utdelning -418 -363
Utgående eget kapital 7 915 6 685
     
Eget kapital, hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 7 915 6 685
Innehav utan bestämmande inflytande 57 63
  7 972 6 748

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 2019 2018
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 2 059 1 902 564 609
Ej kassaflödespåverkande poster 705 391 163 97
Räntor och finansiella poster, netto -63 -44 -16 -11
Betald skatt -571 -472 -167 -110
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 2 130 1 777 544 585
Förändring i rörelsekapital        
Lager -94 -260 238 50
Kortfristiga fordringar 137 -214 198 -15
Kortfristiga skulder -183 230 -168 -58
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 990 1 533 812 562
         
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 781 -500 -422 -28
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -243 -150 -71 -47
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -32 -19 -8 -14
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 056 -669 -501 -89
         
Upplåning/amortering, netto 863 -416 5 -438
Utbetald utdelning -490 -383 -3 -2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 373 -799 2 -440
         
Periodens kassaflöde 307 65 313 33
Likvida medel vid periodens början 405 305 456 374
Omräkningsdifferenser 17 35 -40 -2
Likvida medel vid periodens slut 729 405 729 405
             

FÖRVÄRV UNDER 2019

Under året har sex nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Indexator Rotator Systems liksom aktiemajoriteterna i Brian James Trailers, ErgoPack, Hammer, Rustibus Worldwide och UK POS.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under 2019. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 29 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för året. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 815 MSEK och EBITA med 178 MSEK. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med 1 januari 2019 skulle årets nettoomsättning ökat med ytterligare 535 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 109 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
       
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 11 1 241 1 252
Materiella tillgångar 208 208
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 535 -45 490
Leverantörsskulder och övriga skulder -465 -281 -746
Likvida medel 166 166
Summa nettotillgångar 455 915 1 370
Goodwill 957 957
Totala nettotillgångar 455 1 872 2 327
       
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling     2 327
Ej utbetalda köpeskillingar -452
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -166
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 72
Summa kassaflödeseffekt                                                    1 781
       

FINANSIELLA INSTRUMENT

MSEK 2019-12-31 2018-12-31
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde1    
Kundfordringar 1 584 1 550
Andra långfristiga finansiella fordringar 9 17
Likvida medel 729 405
Summa 2 322 1 972
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen    
Övriga skulder2 916 515
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde    
Räntebärande lån 5 325 3 538
Leverantörsskulder 680 632
Summa 6 921 4 685

1 Samtliga finansiella tillgångar 2018-12-31 ingick i kategorin ”Lånefordringar och kundfordringar”.

2 Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 2019 31 DEC 2018 31 DEC
Nettoomsättning, MSEK 13 845 11 956
Omsättningsförändring, % 15,8 19,2
EBITA*, MSEK 2 523 2 168
EBITA-marginal*, % 18,2 18,1
EBITDA*, MSEK 2 849 2 307
EBITDA-marginal*, % 20,6 19,3
Sysselsatt kapital, MSEK 12 925 10 314
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 2 345 1 312
Avkastning sysselsatt kapital, % 19,5 21,0
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 108 165
Avkastning eget kapital, % 20,3 22,5
Nettoskuld, MSEK 5 552 3 685
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,5
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,9 1,6
Räntebärande nettoskuld, MSEK 4 040 3 170
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,4 1,4
Soliditet, % 45,4 48,8
Antal aktier, tusental 90 843 90 843
Medelantal anställda 5 255 4 860

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

  TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2019 2018 2019 2018
Administrationskostnader -162 -136 -32 -37
Övriga rörelseintäkter1 139 48 139 48
Rörelseresultat -23 -88 107 11
Finansnetto2 837 602 27 325
Resultat efter finansiella poster 814 514 134 336
Bokslutsdispositioner -30 56 -30 56
Skatt -6 -5 -22 -22
Periodens resultat 778 565 82 370

1 Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

2 I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 758 (560) MSEK under tolvmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 872 3 927
Kortfristiga fordringar 5 226 4 523
Likvida medel 379 143
SUMMA TILLGÅNGAR 10 477 8 593
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 3 271 2 911
Obeskattade reserver 72 69
Avsättningar
Långfristiga räntebärande skulder 1 004 1 765
Kortfristiga räntebärande skulder 3 670 1 755
Kortfristiga räntefria skulder 2 460 2 093
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 477 8 593
     
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 46 98

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader och poster av engångs-karaktär dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före inves-teringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporte-ringen exkluderar Lifco förvärvskostnader samt poster av engångskaraktär vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld[1] Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckel-talet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, räntebärande avsättningar för pensioner, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt leasingskuld med avdrag för likvida medel.
   
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
   
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
   
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
   
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

 1. delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 21-22.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR 2019 HELÅR 2018
     
Rörelseresultat 2 059 1 902
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 329 253
EBITA 2 388 2 155
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 135 13
EBITA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 2 523 2 168

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR 2019 HELÅR 2018
     
Rörelseresultat 2 059 1 902
Avskrivningar materiella tillgångar 311 127
Avskrivningar immateriella tillgångar 15 12
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 329 253
EBITDA 2 714 2 294
Förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 135 13
EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär 2 849 2 307

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-12-31 2018-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 093 1 813
Kortfristiga räntebärande skulder 3 676 1 762
Likvida medel -729 -405
Räntebärande nettoskuld 4 040 3 170
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 916 515
Leasingskuld 596
Nettoskuld 5 552 3 685

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Totala tillgångar 17 578 17 400 16 452 15 793
Likvida medel -729 -456 -340 -348
Räntebärande pensionsavsättningar -40 -39 -37 -34
Icke räntebärande skulder -3 325 -3 545 -3 364 -3 266
Sysselsatt kapital 13 484 13 360 12 711 12 145
Goodwill och övriga immat tillgångar -11 209 -10 969 -10 257 -9 886
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 275 2 391 2 454 2 259

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 4 2019 Kv 3  2019 Kv 2 2019 Kv 1 2019
Sysselsatt kapital 12 925 13 484 13 360 12 711 12 145
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 2 345 2 275 2 391 2 454 2 259
  Summa        
EBITA* 2 523 651 596 689 587
Avkastning sysselsatt kapital 19,5%        
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 108%        

[1] Ny definition från 2019-01-01


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.