Bokslutskommuniké 2018

  Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 19,2% till 11 956 (10 030) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,4%
 • EBITA* ökade med 25,2% till 2 168 (1 732) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 18,1% (17,3%)
 • Resultat före skatt ökade med 26,1% till 1 858 (1 473) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 28,3% till 1 420 (1 107) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 28,1% till 15,29 (11,94) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 15,6% till 1 533 (1 326) MSEK
 • Under året har nio verksamheter förvärvats med en total årsomsättning om cirka 580 MSEK
 • Utdelning per aktie föreslås till 4,60 (4,00) SEK per aktie motsvarande 418 (363) MSEK

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 23,8% till 3 454 (2 789) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 9,9%
 • EBITA* ökade med 31,4% till 670 (510) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 19,4% (18,3%)
 • Resultat före skatt ökade med 35,3% till 598 (442) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 37,7% till 453 (329) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 4,6% till 562 (589) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Nettoomsättning 11 956 10 030 19,2% 3 454 2 789 23,8%
EBITA* 2 168 1 732 25,2% 670 510 31,4%
EBITA-marginal* 18,1% 17,3% 0,8 19,4% 18,3% 1,1
Resultat före skatt 1 858 1 473 26,1% 598 442 35,3%
Periodens resultat 1 420 1 107 28,3% 453 329 37,7%
Resultat per aktie 15,29 11,94 28,1% 4,87 3,54 37,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 21,0% 19,3% 1,7 21,0% 19,3% 1,7
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill 165% 150% 15 165% 150% 15

   * Före förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 19,2% till 11 956 (10 030) MSEK under 2018 till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt och samtliga divisioner hade en stabil utveckling under året. Marknadsläget var under året fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 25,2% till 2 168 (1 732) MSEK under året och EBITA-marginalen ökade med 0,8 procentenheter till 18,1% (17,3%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig huvudsakligen till förvärv och organisk tillväxt. Resultatet per aktie ökade med 28,1% och uppgick till 15,29 (11,94) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 15,6% under året till 1 533 (1 326) MSEK. Under året hade vi leveransproblem i många verksamheter, vilket ledde till förhöjda lagernivåer. Detta kompenserades emellertid till viss del av ökade kundförskott inom divisionerna Skog och Miljöteknik.

Under 2018 konsoliderade Lifco nio nya verksamheter med en sammanlagd årsomsättning om cirka 580 MSEK. Förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året. Efter årets utgång har vi förvärvat svenska Indexator Rotator Systems som är en världsledande tillverkare av rotatorer samt italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Båda verksamheterna konsolideras i affärsområdet Demolition & Tools.

Även efter förvärven under 2018 har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden vid årsskiftet uppgick till 1,6 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen ökade med 19,2% till 11 956 (10 030) MSEK till följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 8,6%, den organiska tillväxten uppgick till 6,4% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 4,2%. Under året konsoliderades Computer konkret, Dental Direct, Denterbridge, ERC Systems, Flörchinger Zahntechnik, Rhein83, Spocs, Toolpacks norska bilinredningsverksamhet och Wexman.

EBITA* ökade med 25,2% till 2 168 (1 732) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,8 procentenheter till 18,1% (17,3%). EBITA* påverkades positivt av förvärv, organisk tillväxt och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 3,9%. Under året genererades 37% (33%) av EBITA* i EUR, 28% (31%) i SEK och 15% (14%) i NOK, 6% (8%) i USD, 6% (5%) i DKK, 2% (3%) i GBP och 6% (6%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -44 (-46) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 26,1% till 1 858 (1 473) MSEK och årets resultat ökade med 28,3% till 1 420 (1 107) MSEK. Till följd av sänkta bolagsskatter i Norge, Storbritannien och Sverige har uppskjutna skattefordringar och skatteskulder omvärderats vilket lett till en positiv engångseffekt om 23 MSEK under året.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 157 MSEK under året till 1 312 MSEK den 31 december 2018 jämfört med 1 155 MSEK den 31 december 2017. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under året med 15 procentenheter till 165%. Den 31 december 2017 var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 150%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat.

Koncernens nettoskuld minskade med 109 MSEK från den 31 december 2017 till 3 685 MSEK den 31 december 2018. Under första kvartalet 2018 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 750 MSEK med en löptid på två år. Likviden från obligationsemissionerna användes till att refinansiera existerande bank- och obligationslån. Skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar avseende förvärv uppgick vid årets slut till 515 (258) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,5 (0,7) den 31 december 2018 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,6 (2,0) gånger. Vid utgången av året var 29% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 15,6% till 1 533 (1 326) MSEK under året, huvudsakligen till följd av bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -669 (-1 524) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

I kvartalet ökade omsättningen med 23,8% till 3 454 (2 789) MSEK till följd av organisk tillväxt, förvärv och positiva valutakursförändringar. Den organiska tillväxten uppgick till 9,9%, förvärv bidrog med 6,5% och valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 7,4%.

EBITA* ökade med 31,4% till 670 (510) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 1,1 procent-enheter till 19,4% (18,3%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 5,9%. Under fjärde kvartalet genererades 38% (33%) av EBITA* i EUR, 29% (33%) i SEK, 15% (15%) i NOK, 7% (3%) i DKK, 5% (9%) i USD, 2% (2%) i GBP och 4% (5%) i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -11 (-14) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 35,3% och uppgick till 598 (442) MSEK. Periodens resultat ökade med 37,7% till 453 (329) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 61 MSEK till 1 312 MSEK den 31 december 2018 jämfört med 1 251 MSEK den 30 september 2018. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade från 161% den 30 september 2018 till 165% den 31 december 2018.

Under kvartalet minskade koncernens nettoskuld med 556 MSEK till 3 685 MSEK. Nettoskuld-sättningsgraden minskade till 0,5 den 31 december 2018 jämfört med 0,7 den 30 september 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 4,6% till 562 (589) MSEK under fjärde kvartalet, främst till följd av fortsatt höga lagernivåer i kombination med hög försäljning i december. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -89 (-191) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Nettoomsättning 4 185 3 817 9,6% 1 144 1 008 13,5%
EBITA* 802 701 14,4% 219 184 19,0%
EBITA-marginal* 19,2% 18,4% 0,8 19,1% 18,3% 0,8

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen. Under senare år har Dental via förvärv och organisk tillväxt ökat resultatet inom tillverkning, tandteknik och mjukvara snabbare än inom distribution vilket bidragit positivt till marginalutvecklingen inom affärsområdet.

Dentals omsättning ökade med 9,6% till 4 185 (3 817) MSEK under året. EBITA* ökade med 14,4% till 802 (701) MSEK under perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,8 procent­enheter till 19,2% (18,4%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under fjärde kvartalet var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Från och med januari 2018 konsolideras majoriteten i tyska Computer konkret som säljer mjukvara till tandläkare och ortodontister. Bolaget omsatte cirka 3,8 MEUR 2017 och har ett 50-tal anställda. Från och med april 2018 konsolideras majoriteten av norska Dental Direct med det danska dotter-bolaget 3D Dental som tillsammans omsatte cirka 135 MSEK 2017 och har drygt 20 anställda. Från och med maj 2018 konsolideras tyska Flörchinger Zahntechnik som omsatte cirka 1,7 MEUR 2017 och har cirka 25 anställda. Från och med juli 2018 konsolideras förvärvet av franska Denterbridge liksom förvärvet av majoriteten i italienska Rhein 83. Bolagen omsatte cirka 9 MEUR respektive 8 MEUR 2017 och har båda ett tjugotal anställda.

Demolition & Tools

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Nettoomsättning 2 820 2 261 24,7% 788 633 24,5%
EBITA* 724 598 21,1% 228 189 20,6%
EBITA-marginal* 25,7% 26,5% -0,8 28,9% 29,9% -1,0

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Affärsområdets EBITA-marginal kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar.

Omsättningen ökade under året med 24,7% till 2 820 (2 261) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det Frankrike och Tyskland som växte kraftigast. EBITA* ökade under året med 21,1% till 724 (598) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 25,7% (26,5%).

Systems Solutions

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Nettoomsättning 4 951 3 952 25,3% 1 522 1 148 32,6%
EBITA* 756 537 40,8% 256 168 52,4%
EBITA-marginal* 15,3% 13,6% 1,7 16,8% 14,7% 2,1

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 25,3% till 4 951 (3 952) MSEK under året med god utveckling inom samtliga divisioner.

EBITA* ökade med 40,8% till 756 (537) MSEK under 2018 med förbättrade resultat inom samtliga divisioner utom Kontraktstillverkning där resultatet var på samma nivå som 2017. EBITA-marginalen* ökade med 1,7 procentenheter till 15,3% (13,6%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling 2018 till följd av förvärv och organisk tillväxt. Från och med oktober 2018 konsolideras svenska ERC Systems inom Prolinegruppen. Bolaget omsatte 2017 cirka 20 MSEK och har elva anställda.

Inredning till servicebilar hade en god försäljningsutveckling under året med ökad lönsamhet. Från och med maj 2018 konsolideras Toolpacks norska bilinredningsverksamhet som omsatte cirka 40 MNOK 2017 och har ett femtontal anställda.

Kontraktstillverkning hade en god försäljningsutveckling under 2018 med oförändrat resultat jämfört med 2017. Från och med mars 2018 konsolideras svenska Spocs som slutmonterar och testar elektronik­produkter. Bolaget omsatte cirka 61 MSEK 2017 och har 23 anställda.

Miljöteknik hade en god omsättningsutveckling med förbättrad lönsamhet under året.

Skog hade en god omsättnings- och resultatutveckling under 2018. De projekt som skapade problem inom Skog under 2017 är avslutade. Detta, i kombination med god efterfrågan, ledde till en god utveckling under året. Från och med juni 2018 konsolideras majoriteten av svenska Wexman som tillverkar arbetskläder för professionellt bruk. Bolaget omsatte cirka 46 MSEK 2017 och har tolv anställda.

FÖRVÄRV

Lifco har under året genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Computer konkret Dental 3,8 MEUR 50
Mars Spocs Systems Solutions 61 MSEK 23
April Dental Direct Dental 95 MNOK25 MDKK 20
Maj Toolpacks norska bilinredningsverksamhet Systems Solutions 40 MNOK 15
Maj Flörchinger Zahntechnik Dental 1,7 MEUR 25
Juni Wexman Systems Solutions 46 MSEK 12
Juli Denterbridge Dental 9 MEUR 20
Juli Rhein 83 Dental 8 MEUR 25
Oktober ERC Systems Systems Solutions 20 MSEK 11

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans har förvärven haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2018.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 4 860 (4 107) under året. Vid utgången av året var antalet anställda 4 926 (4 758). Genom förvärv tillkom 201 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 3 januari 2019 annonserades förvärvet av svenska Indexator Rotator Systems. Bolaget utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till skogsindustrin. Indexator Rotator Systems omsatte 2018 cirka 300 MSEK och konsolideras från och med januari 2019 inom affärsområdet Demolition & Tools.

Den 23 januari annonserades förvärvet av italienska Hammer som levererar hydrauliska hammare och andra demoleringsverktyg för grävmaskiner. Hammer omsatte cirka 20 MEUR 2018 och konsolideras från och med februari 2019 inom affärsområdet Demolition & Tools.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2018 på 4,60 SEK per aktie vartill åtgår 418 MSEK. Detta motsvarar 30,1% av årets resultat hänförligt till Lifco AB:s aktieägare vilket är i linje med Lifcos utdelningspolicy. Föreslagen avstämningsdag är den 30 april. Euroclear Sweden räknar med att sända utdelningen till aktieägarna den 6 maj förutsatt årsstämmans beslut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen. För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2017.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2017 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har utvärderat effekterna av implementeringen av IFRS 9 Finansiella instrument, som trädde i kraft 1 januari 2018, och konstaterat att de är marginella varför ingen justering av öppnings-balanserna för 2018 har gjorts.  IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder trädde i kraft den 1 januari 2018 och effekter hos Lifcos dotterbolag har kartlagts i ett projekt som inleddes 2016. Inga materiella avvikelser jämfört med tidigare standards har framkommit och ingen justering av öppnings-balanserna för 2018 har gjorts. IFRS 15 tillämpas från 1 januari 2018 och upplysningarna i delårs-rapporten har anpassats efter denna nya standard.

Koncernen tillämpar IFRS 16 från 1 januari 2019 och implementeringen av standarden kommer att innebära att nästan samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas i leasetagarens balansräkning då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden ska en anläggningstillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld (lång- och kortfristig) avseende skyldigheten att betala leasingavgifter att redovisas i balansräkningen. I koncernens resultaträkning redovisas avskrivningar och räntekostnader istället för kostnader för operationella leasingavtal, vilka i sin helhet har redovisats inom rörelseresultatet. IFRS 16 kommer påverka kassaflödet såtillvida att leasingbetalningar påverkar kassaflöde från den löpande verksamheten (till exempel ränta och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde och kortidsleasingavtal) och kassaflöde från finansieringsverksamheten (åter-betalning av leasingskulden).

Koncernen kommer att tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilken innebär att nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden den 1 januari 2019 (justerade för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). Övergången till IFRS 16 kommer således inte att få någon påverkan på eget kapital för koncernen. Då den förenklade övergångsmetoden tillämpas kommer inte jämförelsetalen för 2018 att räknas om.

Koncernen har valt att tillämpa undantaget och inte redovisa korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde som en del av nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen. Betalningar hänförliga till dessa leasingavtal kommer istället att redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Återstående leasingåtaganden utgörs i allt väsentligt av lokaler såsom kontors-, lager- och fabrikslokaler. För dessa leasingåtaganden förväntar sig koncernen att redovisa nyttjanderätter som uppgår till cirka 400 MSEK och leasingskulder om cirka 400 MSEK per 1 januari 2019.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 6 februari 2019

Carl BennetStyrelseordförande Gabriel DanielssonStyrelseledamot Ulrika DellbyStyrelseledamot
Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf GrunanderStyrelseledamot Anna HallbergStyrelseledamot
Annika Espander Jansson Styrelseledamot Fredrik KarlssonVD och koncernchef, styrelseledamot Anders LorentzsonStyrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Johan SternVice ordförande
Axel WachtmeisterStyrelseledamot Peter WibergStyrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisningen för 2018 publiceras vecka 13

Rapport för första kvartalet publiceras den 26 april

Rapport för andra kvartalet publiceras den 18 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 23 oktober

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma i Lifco AB äger rum fredag 26 april 2019, kl 14.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 8 mars 2019.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan göra det genom att skicka epost till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72.

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, vice VD, presenterar delårsrapporten. Efter presentationen är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Onsdag 6 februari kl 15.00

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/lifco-q4-2018

Telefonnummer:

Sverige 08 505 583 50

UK +44 3333 009 266

US +1 646 722 4957

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 146 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2018 omsatte Lifco 12,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 168 MSEK och en EBITA-marginal på 18,1%. Läs mer på www.lifco.se.

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Nettoomsättning 11 956 10 030 19,2% 3 454 2 789 23,8%
Kostnad för sålda varor -6 838 -5 766 18,6% -1 970 -1 551 27,0%
Bruttoresultat 5 118 4 264 20,0% 1 484 1 238 19,9%
Försäljningskostnader -1 315 -1 095 20,1% -362 -325 11,4%
Administrationskostnader -1 735 -1 525 13,8% -486 -432 12,5%
Utvecklingskostnader -144 -105 37,1% -29 -31 -6,5%
Övriga intäkter och kostnader -22 -20 10,0% 2 6 -66,7%
Rörelseresultat 1 902 1 519 25,2% 609 456 33,6%
Finansnetto -44 -46 -4,3% -11 -14 -21,4%
Resultat före skatt 1 858 1 473 26,1% 598 442 35,3%
Skatt -438 -366 19,7% -145 -113 28,3%
Periodens resultat 1 420 1 107 28,3% 453 329 37,7%
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 389 1 084 28,1% 442 321 37,7%
Innehav utan bestämmande inflytande 31 23 34,8% 11 8 37,5%
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 15,29 11,94 28,1% 4,87 3,54 37,6%
EBITA*  2 168 1 732 25,2% 670 510 31,4%
Avskrivningar materiella tillgångar 127 112 13,4% 34 29 17,2%
Avskrivningar immateriella tillgångar 12 11 9,1% 3 4 -25%
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 253 196 29,1% 67 56 19,6%

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Periodens resultat 1 420 1 107 28,3% 453 329 37,7%
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  13 99 -86,9% 18 49 -63,3%
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat 155-3 -59-22 -363%-86,4% -87-4 31-11 -381%-63,6%
Summa totalresultat för perioden 1 585 1 125 40,9% 380 398 -4,5%
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 552 1 102 40,8% 370 389 -4,9%
Innehav utan bestämmande inflytande 33 23 43,5% 10 9 11,1%
1 585 1 125 40,9% 380 398 -4,5%

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Dental 4 185 3 817 9,6% 1 144 1 008 13,5%
Demolition & Tools 2 820 2 261 24,7% 788 633 24,5%
Systems Solutions 4 951 3 952 25,3% 1 522 1 148 32,6%
Koncernen 11 956 10 030 19,2% 3 454 2 789 23,8%

Nettoomsättningen fördelar sig på betydande intäktsslag enligt följande:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Dentalprodukter 4 185 3 817 9,6% 1 144 1 008 13,5%
Verktyg och maskiner 2 820 2 261 24,7% 788 633 24,5%
Byggmaterial 1 102 804 37,1% 312 269 16,0%
Inredning till servicebilar 660 553 19,3% 211 154 37,0%
Kontraktstillverkning 951 901 5,5% 266 245 8,6%
Miljöteknik 1 463 1 124 30,2% 465 327 42,2%
Skog 775 570 36,0% 268 153 75,2%
Koncernen 11 956 10 030 19,2% 3 454 2 789 23,8%

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr.
Dental 802 701 14,4% 219 184 19,0%
Demolition & Tools 724 598 21,1% 228 189 20,6%
Systems Solutions 756 537 40,8% 256 168 52,4%
Gem. koncernfunktioner -114 -104 9,6% -33 -31 6,5%
EBITA före förvärvskostnader 2 168 1 732 25,2% 670 510 31,4%
Förvärvskostnader* -13 -17 -23,5% 6 2 200%
EBITA  2 155 1 715 25,7% 676 512 32,0%
Avskrivningar av immateriella anläggningstillg som uppkommit i samband med förvärv -253 -196 29,1%  -67 -56 19,6% 
Finansiella poster – netto  -44 -46 -4,3%  -11 -14 -21,4%
Resultat före skatt 1 858 1 473 26,1% 598 442 35,3%

* varav förändring av sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar för innevarande år 1 (1) MSEK.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 9 133 8 288
Materiella anläggningstillgångar 611 550
Finansiella anläggningstillgångar 153 130
Lager 1 710 1 391
Kundfordringar 1 550 1 274
Kortfristiga fordringar 261 254
Likvida medel 405 305
SUMMA TILLGÅNGAR 13 823 12 192
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 748 5 546
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 813 1 033
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 307 1 025
Kortfristiga räntebärande skulder 1 762 2 808
Leverantörsskulder 632 557
Övriga kortfristiga skulder 1 561 1 223
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 823 12 192

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare


MSEK 2018-12-31 2017-12-31
Ingående eget kapital  5 496 4 712
Periodens totalresultat 1 552 1 102
Utdelning -363 -318
Utgående eget kapital 6 685 5 496
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 6 685 5 496
Innehav utan bestämmande inflytande 63 50
6 748 5 546

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2018 2017 2018 2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 902 1 519 609 456
Ej kassaflödespåverkande poster 391 318 97 83
Räntor och finansiella poster, netto -44 -46 -11 -14
Betald skatt -472 -368 -110 -71
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 777 1 423 585 454
Förändring i rörelsekapital
Lager -260 -124 50 -5
Kortfristiga fordringar -214 -85 -15 47
Kortfristiga skulder 230 112 -58 93
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 533 1 326 562 589
Företagsförvärv och avyttringar, netto -500 -1 378 -28 -157
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -150 -137 -47 -32
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -19 -9 -14 -2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -669 -1 524 -89 -191
Upplåning/amortering, netto -416 557 -438 -350
Utbetald utdelning -383 -337 -2 -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -799 220 -440 -351
Periodens kassaflöde 65 22 33 47
Likvida medel vid periodens början 305 293 374 237
Omräkningsdifferenser 35 -10 -2 21
Likvida medel vid periodens slut 405 305 405 305


FÖRVÄRV UNDER 2018

Under året har nio nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Denterbridge, ERC Systems och Spocs liksom aktiemajoriteterna i Computer konkret, Dental Direct, Rhein 83 samt Wexman. Därutöver har inkråmsförvärv skett av Toolpacks norska bilinredningsverksamhet samt Flörchinger Zahntechnik.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under 2018. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 14 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för året. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 371 MSEK och EBITA med 73 MSEK. Om verksamheterna hade konsoliderats från och med 1 januari 2018 skulle årets nettoomsättning ökat med ytterligare 213 MSEK och EBITA skulle ökat med ytterligare 37 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 9 426 435
Materiella tillgångar 21 1 22
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 149 -1 148
Leverantörsskulder och övriga skulder -152 -111 -263
Likvida medel 144 144
Summa nettotillgångar 171 315 486
Goodwill 353 353
Totala nettotillgångar 171 668 839
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 839
Ej utbetalda köpeskillingar -205
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -144
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 10
Summa kassaflödeseffekt                                                  500

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 550 1 274 1 550 1 274
Andra långfristiga finansiella fordringar 17 5 17 5
Likvida medel 405 305 405 305
Total 1 972 1 584 1 972 1 584
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 515 258 515 258
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 538 3 805 3 538 3 805
Leverantörsskulder 632 557 632 557
Total 4 685 4 620 4 685 4 620

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj-/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande samt tilläggsköpeskillingar.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201831 DEC 201731 DEC
Nettoomsättning, MSEK 11 956 10 030
Omsättningsförändring, % 19,2 11,6
EBITA*, MSEK 2 168 1 732
EBITA-marginal*, % 18,1 17,3
EBITDA*, MSEK 2 307 1 855
EBITDA-marginal*, % 19,3 18,5
Sysselsatt kapital, MSEK 10 314 8 962
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 1 312 1 155
Avkastning sysselsatt kapital, % 21,0 19,3
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 165 150
Avkastning eget kapital, % 22,5 21,5
Nettoskuld, MSEK 3 685 3 794
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,7
Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,6 2,0
Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 170 3 536
Räntebärande nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,4 1,9
Soliditet, % 48,8 45,5
Antal aktier, tusental 90 843 90 843
Medelantal anställda 4 860 4 107

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2018 2017 2018 2017
Administrationskostnader -136 -128 -37 -37
Övriga rörelseintäkter* 48 89 48 89
Rörelseresultat -88 -39 11 52
Finansnetto** 602 683 325 48
Resultat efter finansiella poster 514 644 336 100
Bokslutsdispositioner 56 -41 56 -41
Skatt -5 -10 -22 -11
Periodens resultat 565 593 370 48

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 560 (558) MSEK under tolvmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 927 4 212
Kortfristiga fordringar 4 523 4 054
Likvida medel 143 86
SUMMA TILLGÅNGAR 8 593 8 352
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 911 2 709
Obeskattade reserver 69 70
Avsättningar 2
Långfristiga räntebärande skulder 1 765 995
Kortfristiga räntebärande skulder 1 755 2 789
Kortfristiga räntefria skulder 2 093  1 787
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 593 8 352
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 98 77

DEFINITIONER OCH SYFTE

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital.
Nettoskuld* Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån, skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld** Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansom­slutningen).
Sysselsatt kapital* Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar* Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder förutom skulder relaterade till sälj-/köpoptioner och tilläggsköpeskillingar avseende förvärv, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

*Ny definition från och med 2018-06-30.

** Tillkommande definition från och med 2018-12-31.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1920.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR2018 HELÅR2017
Rörelseresultat 1 902 1 519
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 253 196
EBITA 2 155 1 715
Förvärvskostnader 13 17
EBITA före förvärvskostnader 2 168 1 732

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR2018 HELÅR2017
Rörelseresultat 1 902 1 519
Avskrivningar materiella tillgångar 127 112
Avskrivningar immateriella tillgångar 12 11
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 253 196
EBITDA 2 294 1 838
Förvärvskostnader 13 17
EBITDA före förvärvskostnader 2 307 1 855

Nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK 2018-12-31 2017-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inklusive pensionsavsättningar 1 813 1 033
Kortfristiga räntebärande skulder 1 762 2 808
Likvida medel -405 -305
Räntebärande nettoskuld 3 170 3 536
Sälj-/köpoptioner, tilläggsköpeskillingar 515 258
Nettoskuld 3 685 3 794

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt ny definition av nettoskuld på sidan 19. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt den nya definitionen.

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Totala tillgångar 13 823 14 109 13 567 12 909
Likvida medel -405 -374 -301 -250
Räntebärande pensionsavsättningar -37 -37 -36 -33
Icke räntebärande skulder -2 985 -3 125 -2 899 -2 671
Sysselsatt kapital 10 396 10 573 10 331 9 955
Goodwill och övriga immat tillgångar -9 133 -9 322 -8 946 -8 606
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  1 263 1 251 1 385 1 349

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt nya definitioner av sysselsatt kapital liksom sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar på sidan 20. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt de nya definitionerna.

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS*

MSEK Genomsnitt Kv 42018 Kv 3  2018 Kv 22018 Kv 12018
Sysselsatt kapital 10 314 10 396 10 573 10 331 9 955
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 1 312 1 263 1 251 1 385 1 349
Summa
EBITA före förvärvskostnader 2 168 670 520 560 418
Avkastning sysselsatt kapital 21,0%
Avkastning sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 165%

* Nyckeltal har räknats om per 2018-06-30 enligt nya definitioner av sysselsatt kapital liksom sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar på sidan 20. Även jämförelseperioderna har räknats om enligt de nya definitionerna.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.