BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 11,6% till 10 030 (8 987) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 2,1%
 • EBITA* ökade med 25,8% till 1 732 (1 377) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 17,3% (15,3%)
 • Resultat före skatt ökade med 20,8% till 1 473 (1 219) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 19,4% till 1 107 (927) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 19,5% till 11,94 (9,99) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 22,3% till 1 326 (1 084) MSEK
 • Under året har 13 verksamheter förvärvats med en total årsomsättning
  om cirka 1 000 MSEK
 • Utdelning per aktie föreslås till 4,00 (3,50) SEK per aktie motsvarande 363 (318) MSEK

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 14,5% till 2 789 (2 435) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 5,9%
 • EBITA* ökade med 34,2% till 510 (380) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 18,3% (15,6%)
 • Resultat före skatt ökade med 33,9% till 442 (330) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 26,5% till 329 (260) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 47,3% till 589 (400) MSEK
 • Obligationslån om 1 000 MSEK emitterat

Resultatutvecklingen i sammandrag

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Nettoomsättning 10 030 8 987 11,6% 2 789 2 435 14,5%
EBITA* 1 732 1 377 25,8% 510 380 34,2%
EBITA-marginal* 17,3% 15,3% 2,0 18,3% 15,6% 2,7
Resultat före skatt 1 473 1 219 20,8% 442 330 33,9%
Periodens resultat 1 107 927 19,4% 329 260 26,5%
Resultat per aktie 11,94 9,99 19,5% 3,54 2,80 26,4%
Avkastning på sysselsatt kapital 19,7% 18,7% 1,0 19,7% 18,7% 1,0
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 177% 141% 36 177% 141% 36

   * Före förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 11,6% till 10 030 (8 987) MSEK under 2017, huvudsakligen till följd av förvärv. Alla tre affärsområdena uppvisade god omsättnings- och resultattillväxt under året. Samtliga divisioner inom alla affärsområdena utom Skog har haft en stabil utveckling. Inom divisionen Skog minskade omsättningen väsentligt. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 25,8% till 1 732 (1 377) MSEK under året och EBITA-marginalen ökade med 2,0 procentenheter till 17,3% (15,3%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig till förvärv och organisk tillväxt. Resultatet per aktie ökade med 19,5% under året och uppgick till 11,94 (9,99) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 22,3% under året till 1 326 (1 084) MSEK.

Under året har Lifco konsoliderat 13 nya verksamheter med en total årsomsättning om cirka 1 000 MSEK. De 13 konsoliderade förvärven har tillsammans haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Under fjärde kvartalet har vi annonserat förvärv inom alla tre affärsområdena. Inom Dental har vi förvärvat två tyska dentallaboratorier samt annonserat köpet av majoriteten i ett tyskt mjukvaru-företag och förvärvet av majoriteten i två distributörer av dentalprodukter i Danmark och Norge. Inom Systems Solutions, division Byggmaterial, har vi förvärvat majoriteten av Blinken som distribuerar mätinstrument och har verksamhet i Norge och Sverige samt majoriteten av tyska Wachtel som levererar rörteknik. Inom Demolition & Tools har vi köpt Doherty i Nya Zeeland som levererar tillbehör till grävmaskiner.

I november refinansierade vi oss genom att emittera två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 000 MSEK.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 1,9 gånger EBITDA före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD 

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen ökade med 11,6% till 10 030 (8 987) MSEK till följd av förvärv, positiva valutakursförändringar och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 8,6%, valutakursförändringar påverkade positivt med 0,9% och den organiska tillväxten uppgick till 2,1%. Under året konsoliderades 13 nya verksamheter: Blinken, Doherty, Elit, Fiberworks, Haglöf Sweden, Hultdins, Hydal, Perfect Ceramic Dental, Pro Optix, Silvent, Solesbee’s, Wachtel samt de båda tyska dentallaboratorierna City Dentallabor och Hohenstücken-Zahnteknik.

EBITA* ökade med 25,8% till 1 732 (1 377) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,0 procentenheter till 17,3% (15,3%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv samt valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA* positivt med 0,8 procentenheter. Under tolvmånadersperioden genererades 33% av EBITA* i EUR, 31% i SEK, 14% i NOK, 8% i USD, 5% i DKK, 3% i GBP och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -46 (-33) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 20,8% och uppgick till 1 473 (1 219) MSEK. Periodens resultat ökade med 19,4% till 1 107 (927) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 6 MSEK under året till 980 MSEK den 31 december 2017 jämfört med 974 MSEK den 31 december 2016. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under året med 36 procentenheter till 177%. Den 31 december 2016 var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill 141%. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 518 MSEK från den 31 december 2016 till 3 536 MSEK den 31 december 2017. Utdelningar uppgick till 337 (285) MSEK under året. Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,6) den 31 december 2017 och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 1,9 (2,0) gånger. Vid utgången av perioden var 30% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 22,3% till 1 326 (1 084) MSEK under året. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 524 (-1 721) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

Omsättningen ökade med 14,5% till 2 789 (2 435) MSEK. Förvärv bidrog med 9,6% och valutakurs-förändringar påverkade negativt med 1,0%. Den organiska tillväxten uppgick till 5,9%.

EBITA* ökade med 34,2% till 510 (380) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 2,7 procent-enheter till 18,3% (15,6%). EBITA* påverkades positivt av förvärv och organisk tillväxt. Valutakurs-

förändringar påverkade EBITA* negativt med 1,1 procentenheter. Under fjärde kvartalet genererades 33% av EBITA* i EUR, 33% i SEK, 15% i NOK, 9% i USD, 3% i DKK, 2% i GBP och 5% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -14 (-12) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 33,9% och uppgick till 442 (330) MSEK. Periodens resultat växte med 26,5% till 329 (260) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill minskade med 40 MSEK till 980 MSEK den 31 december 2017 jämfört med 1 020 MSEK den 30 september 2017. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 20 procentenheter jämfört med den 30 september 2017 och uppgick till 177%.

Under kvartalet minskade koncernens räntebärande nettoskuld med 352 MSEK till 3 536 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var 0,8 den 30 september 2017 och 0,6 den 31 december 2017.

Den 30 november 2017 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år. Det första obligationslånet uppgår till 165 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,75% med en effektiv kreditmarginal om 0,60%. Det andra obligationslånet uppgår till 835 MSEK och löper med en årlig fast ränta om 0,355%. Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades. Likviden från obligationsemissionerna användes till refinansiering av existerande banklån. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 47,3% till 589 (400) MSEK under fjärde kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -191 (-121) MSEK, vilket huvud-sakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Nettoomsättning 3 817 3 590 6,3% 1 008 1 014 -0,6%
EBITA* 701 655 7,0% 184 183 0,5%
EBITA-marginal* 18,4% 18,2% 0,2 18,3% 18,0% 0,3

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 6,3% till 3 817 (3 590) MSEK under året. EBITA* förbättrades med 7,0% till 701 (655) MSEK under 2017 och EBITA-marginalen* uppgick till 18,4% (18,2%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under fjärde kvartalet var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Från och med september 2017 konsolideras kinesiska dentalbolaget Perfect Ceramic Dental (PCD) där cirka 80% av omsättningen genereras av Lifcos tyska dentalbolag MDH. Från och med oktober 2017 ingår de båda tyska dentallaboratorierna City Dentallabor och Hohenstücken-Zahntechnik som 2016 tillsammans omsatte cirka 1,3 MEUR och har ett 20-tal anställda. I december 2017 annonserades förvärvet av aktiemajoriteten i tyska Computer konkret som säljer mjukvara till tandläkare och ortodontister. Bolaget omsatte 2016 cirka 3,8 MEUR och har ett 50-tal anställda. Bolaget konsolideras från och med januari 2018. I december annonserades också förvärvet av norska Dental Direct och danska 3D Dental som är distributörer av dentalprodukter. Bolagen omsatte 2016 cirka 95 MNOK respektive 25 MDKK och har ett 20-tal anställda. Förvärvet förväntas slutföras under första halvåret 2018.

Demolition & Tools

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Nettoomsättning 2 261 1 726 31,0% 633 441 43,5%
EBITA* 598 398 50,3% 189 101 87,1%
EBITA-marginal* 26,5% 23,0% 3,5 29,9% 22,8% 7,1

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek. Från och med mars 2017 ingår svenskbaserade Hultdins som är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entreprenadmaskiner. Från och med maj 2017 ingår USA-baserade Solesbee’s som är ledande på den nordamerikanska marknaden inom området verktyg för grävmaskiner och hjullastare. Från och med 31 december 2017 konsolideras Doherty som är verksamt i Nya Zeeland och Australien. Doherty levererar snabbkopplingar, skopor och andra tillbehör till grävmaskiner. Bolaget omsatte 2016 cirka 14 MNZD och har 30 anställda.

Omsättningen ökade under året med 31,0% till 2 261 (1 726) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott. Av de större marknaderna var det USA, Australien och Tyskland som växte kraftigast. EBITA* ökade under året med 50,3% till 598 (398) MSEK och EBITA-marginalen* ökade med 3,5 procent-enheter till 26,5% (23,0%).

Systems Solutions

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Nettoomsättning 3 952 3 671 7,7% 1 148 980 17,1%
EBITA* 537 421 27,6% 168 125 34,4%
EBITA-marginal* 13,6% 11,5% 2,1 14,7% 12,8% 1,9

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Byggmaterial, Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik och Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 7,7% till 3 952 (3 671) MSEK under året. Alla divisioner ökade sin försäljning under året utom Inredning till servicebilar som hade en försäljning i nivå med fjolåret och Skog som visade en betydande försäljningsminskning.

EBITA* ökade med 27,6% till 537 (421) MSEK under 2017. Divisionerna Byggmaterial, Kontrakts-tillverkning och Miljöteknik förbättrade resultaten under året. EBITA-marginalen* ökade med 2,1 procentenheter till 13,6% (11,5%).

Byggmaterial hade en god omsättnings- och resultatutveckling under året till följd av god organisk utveckling och förbättrad lönsamhet inom samtliga verksamhetsområden. Från och med juli 2017 konsolideras svenskbaserade Pro Optix som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Från och med juli 2017 konsolideras majoriteten i norska Hydal som är Skandinaviens ledande tillverkare av aluminiumkabinett för utomhus- och inomhusbruk. Från och med juli 2017 konsolideras också norska Fiberworks som tillhandahåller fiberoptiska transceivers, fiberkablage, våglängdsutrustning, test- och mätinstrument samt kommunikationsutrustning för den europeiska fibernätsmarknaden. Från och med september 2017 konsolideras norska Elit som bedriver partihandel med maskiner och utrustning för elinstallationer och elproduktion. I november annonserades förvärvet av aktiemajoriteten i svenska Blinken med verksamhet i Norge och Sverige. Blinken säljer bland annat mätinstrument till lantmätare och byggindustrin. Blinken omsatte 2016 cirka 124 MNOK och har 33 anställda. Bolaget konsolideras från och med november 2017. I november annonserades köpet av aktiemajoriteten i tyska Wachtel som är en helhetsleverantör av rörteknik. Bolaget omsatte 2016 cirka 2 MEUR och har 14 anställda. Wachtel konsolideras från och med november 2017.

Inredning till servicebilar hade en försäljning i nivå med fjolåret med något försämrad lönsamhet till följd av en svagare marknad i UK och ökade kostnader för produktutveckling.

Kontraktstillverkning förbättrade omsättningen och resultatet under året. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation.

Miljöteknik utvecklades väl under 2017 med både ökad omsättning och lönsamhet. Från och med juni 2017 ingår svenskbaserade Silvent som verkar inom energioptimering och arbetsmiljö med unik kompetens inom området tryckluftsdynamik.

Inom Skog minskade omsättningen under året. Till följd av förvärvet av Haglöf Sweden förbättrades resultatet något under perioden. Haglöf Sweden är en världsledande leverantör av instrument för professionella fältmätare i skogen som konsolideras från och med februari 2017. Nedgången för övriga verksamheter inom divisionen beror på fortsatta problem i vissa projekt samt minskad försäljning.

FÖRVÄRV

Lifco har under året genomfört följande förvärv:

Konsolideras fr o m månad  Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari Haglöf Sweden Systems Solutions 60 MSEK 43
Mars Hultdin System Demolition & Tools 152 MSEK 66
Maj Solesbee’s Demolition & Tools 11 MUSD 35
Juni Silvent Systems Solutions 120 MSEK 70
Juli Pro Optix Systems Solutions 62 MSEK 14
Juli Hydal Systems Solutions 50 MNOK 25
Juli Fiberworks Systems Solutions 93 MNOK 14
September Elit Systems Solutions 38 MNOK 10
September Perfect Ceramic Dental Dental 24 MHKD* 850
Oktober Dentallaboratorier Dental 1,3 MEUR 20
November Blinken Systems Solutions 124 MNOK 33
November Wachtel Systems Solutions 2 MEUR 14
31 december Doherty Demolition & Tools 14 MNZD 30

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 16 i bokslutskommunikén. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

*24 MHKD avser extern omsättning, vilket utgör cirka 20 procent av den totala omsättningen.

 

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 4 107 (3 524) under året. Vid årets utgång var antalet anställda 4 758 (3 627). Genom förvärv tillkom 1 224 anställda.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har majoriteten av tyska Computer konkret konsoliderats vars omsättning 2016 uppgick till cirka 3,8 MEUR. Bolaget utvecklar och säljer mjukvara till tandläkare i Tyskland. Antalet anställda uppgår till cirka 50 och verksamheten konsolideras i affärsområdet Dental.

Förvärvet av majoriteten av norska Dental Direct och dess danska dotterbolag 3D Dental annonserades den 28 december 2017. Omsättningen i bolagen uppgick 2016 till cirka 95 MNOK respektive 25 MDKK. Bolagen är distributörer av dentalprodukter och har tillsammans ett 20-tal anställda. Förvärvet förväntas slutföras under första halvåret 2018 och kommer att konsolideras i affärsområdet Dental.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2017 på 4,00 SEK per aktie vartill åtgår 363 MSEK. Detta motsvarar 33,5% av årets resultat hänförligt till Lifco AB:s aktieägare vilket är i linje med Lifcos utdelningspolicy. Föreslagen avstämningsdag är den 26 april. Euroclear Sweden räknar med att sända utdelningen till aktieägarna den 2 maj förutsatt årsstämmans beslut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Redovisningsprinciper

Koncernens bokslutskommuniké har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2016 och ska läsas tillsammans med dessa.

Koncernen har utvärderat effekterna av implementeringen av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och bedömer att det inte föreligger några väsentliga skillnader mellan dessa nya standarder, vilka träder i kraft den 1 januari 2018, och koncernens nuvarande redovisningsprinciper avseende klassificering och värdering av finansiella instrument, nedskrivningar av osäkra fordringar samt intäktsredovisning. Koncernledningens bedömning är att standarderna främst kommer att ha påverkan på de upplysningar som presenteras i de finansiella rapporterna. Koncernen utvärderar för närvarande effekterna av införandet av standarden IFRS 16 Leases som träder i kraft den 1 januari 2019.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 15 februari 2018

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot

Erik GabrielsonStyrelseledamot

Ulf Grunander  Styrelseledamot

Anna Hallberg  Styrelseledamot

Annika Espander Jansson   Styrelseledamot

Fredrik Karlsson  VD och koncernchef, styrelseledamot

Annika Norlund Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister  Styrelseledamot
Hans-Eric Wallin  Styrelseledamot,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisningen för 2017 publiceras vecka 14

Rapport för första kvartalet publiceras den 24 april

Rapport för andra kvartalet publiceras den 18 juli

Rapport för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma i Lifco AB äger rum tisdagen den 24 april 2018, kl 15.00 i Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. Observera att dag och lokal ändrats från vad som kommunicerades i rapporten för tredje kvartalet. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 24 april 2018 kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 5 mars 2018.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, vice VD, presenterar delårsrapporten. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Torsdag 15 februari kl 13.00

Länk till presentationen:

https://tv.streamfabriken.com/lifco-q4-2017

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 92
UK: +44 203 008 98 03
US +1 855 831 59 45

LIFCO I KORTHET

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 15 februari 2018 kl 11.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Nettoomsättning 10 030 8 987 11,6% 2 789 2 435 14,5%
Kostnad för sålda varor -5 766 -5 405 6,7% -1 551 -1 430 8,5%
Bruttoresultat 4 264 3 582 19,0% 1 238 1 005 23,2%
Försäljningskostnader -1 095 -831 31,8% -325 -240 35,4%
Administrationskostnader – 1 525 -1 412 8,0% -432 -403 7,2%
Utvecklingskostnader -105 -88 19,3% -31 -23 34,8%
Övriga intäkter & kostnader -20 1 6 3 100%
Rörelseresultat 1 519 1 252 21,3% 456 342 33,3%
Finansnetto -46 -33 39,4% -14 -12 16,7%
Resultat före skatt 1 473 1 219 20,8% 442 330 33,9%
Skatt -366 -292 25,3% -113 -70 61,4%
Periodens resultat 1 107 927 19,4% 329 260 26,5%
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 084 908 19,4% 321 255 25,9%
Innehav utan bestämmande inflytande 23 19 21,1% 8 5 60,0%
Periodens resultat per aktie före & efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 11,94 9,99 19,5% 3,54 2,80 26,4%
EBITA*  1 732 1 377 25,8% 510 380 34,2%
Avskrivningar materiella tillgångar 112 94 19,1% 29 26 11,5%
Avskrivningar immateriella tillgångar 11 10 10,0% 4 2 100%
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 196 121 62,0% 56 38 47,4%

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Periodens resultat 1 107 927 19,4% 329 260 26,5%
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering  99 -23 -530% 49 -19 -358%
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat -59-22 1594 -137%-650% 31-11 04 -375%
Summa totalresultat för perioden 1 125 1 067 5,4% 398 245 62,4%
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 102 1 046 5,4% 389 242 60,7%
Innehav utan bestämmande inflytande 23 21 9,5% 9 3 200%
1 125 1 067 5,4% 398 245 62,4%

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är byggmaterial, inredning till servicebilar, kontraktstillverkning, miljöteknik och skog.

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Dental 3 817 3 590 6,3% 1 008 1 014 -0,6%
Demolition & Tools 2 261 1 726 31,0% 633 441 43,5%
Systems Solutions 3 952 3 671 7,7% 1 148 980 17,1%
Koncernen 10 030 8 987 11,6% 2 789 2 435 14,5%

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2017 2016 förändr. 2017 2016 förändr.
Dental 701 655 7,0% 184 183 0,5%
Demolition & Tools 598 398 50,3% 189 101 87,1%
Systems Solutions 537 421 27,6% 168 125 34,4%
Gem. koncernfunktioner -104 -97 7,2% -31 -29 6,9%
EBITA före förvärvskostnader 1 732 1 377 25,8% 510 380 34,2%
Förvärvskostnader -17 -4 325% 2 0
EBITA  1 715 1 373 24,9% 512 380 34,7%
Avskrivningar av immateriella anläggn tillg som uppkommit i samband med förvärv -196 -121 62,0%  -56 -38 47,4% 
Finansiella poster – netto  -46 -33 39,4%  -14 -12 16,7% 
Resultat före skatt 1 473 1 219 20,8% 442 330 33,9%

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 8 288 6 824
Materiella anläggningstillgångar 550 464
Finansiella anläggningstillgångar 130 109
Lager 1 391 1 155
Kundfordringar 1 274 1 046
Kortfristiga fordringar 254 236
Likvida medel 305 293
SUMMA TILLGÅNGAR 12 192 10 127
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 5 546 4 758
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 033 1 120
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 025 597
Kortfristiga räntebärande skulder 2 808 2 191
Leverantörsskulder 557 507
Övriga kortfristiga skulder 1 223 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 192 10 127

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Ingående eget kapital  4 712 3 939
Periodens totalresultat 1 102 1 046
Utdelning -318 -273
Utgående eget kapital 5 496 4 712
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5 496 4 712
Innehav utan bestämmande inflytande 50 46
5 546 4 758

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2017 2016 2017 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 519 1 252 456 342
Ej kassaflödespåverkande poster 318 211 83 79
Räntor och finansiella poster, netto -46 -33 -14 -12
Betald skatt -368 -295 -71 -64
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 423 1 135 454 345
Förändring i rörelsekapital
Lager -124 -57 -5 3
Kortfristiga fordringar -85 11 47 130
Kortfristiga skulder 112 -5 93 -78
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 326 1 084 589 400
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 378 -1 608 -157 -91
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -137 -104 -32 -24
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -9 -9 -2 -6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 524 -1 721 -191 -121
Upplåning/amortering, netto 557 710 -350 -436
Utbetald utdelning -337   -285   -1 -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 220 425 -351 -437
Periodens kassaflöde 22 -212 47 -158
Likvida medel vid periodens början 293 464 237 434
Omräkningsdifferenser -10 41 21 17
Likvida medel vid periodens slut 305 293 305 293


FÖRVÄRV UNDER 2017

Under året har 13 nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Doherty, Elit, Haglöf Sweden, Hultdin System, Perfect Ceramic Dental samt de tyska dentallaboratorierna City Dentallabor och Hohenstücken-Zahntechnik liksom aktiemajoriteterna i Blinken, Fiberworks, Hydal, Pro Optix, Silvent, Solesbee’s och Wachtel.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under året. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Kostnader relaterade till förvärven på 18 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för året. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 523 MSEK och EBITA med 130 MSEK. Om verksamheterna hade konsoliderats från 1 januari 2017 skulle årets nettoomsättning ökat med ytterligare 502 MSEK och EBITA skulle ha ökat med ytterligare 93 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 12 956 968
Materiella tillgångar 59 59
Lager, kundfordringar och övriga fordringar 347 -37 310
Leverantörsskulder och övriga skulder -266 -196 -462
Likvida medel 161 161
Summa nettotillgångar 313 723 1 036
Goodwill 709 709
Totala nettotillgångar 313 1 432 1 745
Kassaflödeseffekt, MSEK 
Köpeskilling 1 745
Ej utbetalda köpeskillingar -212
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -161
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv 6
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 378

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 274 1 046 1 274 1 046
Andra långfristiga finansiella fordringar 5 5 5 5
Likvida medel 305 293 305 293
Total 1 584 1 344 1 584 1 344
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 258 57 258 57
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 805 3 274 3 805 3 274
Leverantörsskulder 557 507 557 507
Total 4 620 3 838 4 620 3 838

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201731 DEC 201631 DEC Nettoomsättning, MSEK 10 030 8 987 Omsättningsförändring, % 11,6 13,7 EBITA*, MSEK 1 732 1 377 EBITA-marginal*, % 17,3 15,3 EBITDA*, MSEK 1 855 1 481 EBITDA-marginal*, % 18,5 16,5 Sysselsatt kapital, MSEK 8 787 7 381 Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 980 974 Avkastning sysselsatt kapital, % 19,7 18,7 Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 177 141 Avkastning eget kapital, % 21,5 21,0 Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 536 3 018 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 Nettoskuld/EBITDA*, ggr 1,9 2,0 Soliditet, % 45,5 47,0 Antal aktier, tusental 90 843 90 843 Medelantal anställda 4 107 3 524

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK  2017 2016 2017 2016
Administrationskostnader -128 -113 -37 -35
Övriga rörelseintäkter* 89 90 89 50
Rörelseresultat -39 -23 52 15
Finansnetto** 683 544 48 168
Resultat efter finansiella poster 644 521 100 183
Bokslutsdispositioner -41 -10 -41 -10
Skatt -10 9 -11 -18
Periodens resultat 593 520 48 155

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 558 (553) MSEK under tolvmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 212 3 920
Kortfristiga fordringar 4 054 3 100
Likvida medel 86 68
SUMMA TILLGÅNGAR 8 352 7 088
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 709 2 433
Obeskattade reserver 70 41
Avsättningar 2
Långfristiga räntebärande skulder 995 1 080
Kortfristiga räntebärande skulder 2 789 2 181
Kortfristiga räntefria skulder 1 787  1 353
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 352 7 088
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser 77 8

SYFTE OCH DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 1819.

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR2017 HELÅR2016
Rörelseresultat 1 519 1 252
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 196 121
EBITA 1 715 1 373
Förvärvskostnader 17 4
EBITA före förvärvskostnader 1 732 1 377

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR2017 HELÅR2016
Rörelseresultat 1 519 1 252
Avskrivningar materiella tillgångar 112 94
Avskrivningar immateriella tillgångar 11 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 196 121
EBITDA 1 838 1 477
Förvärvskostnader 17 4
EBITDA före förvärvskostnader 1 855 1 481

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 033 1 120
Kortfristiga räntebärande skulder 2 808 2 191
Likvida medel -305 -293
Räntebärande nettoskuld 3 536 3 018

 

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Totala tillgångar 12 192 11 843 11 308 10 872
Likvida medel -305 -237 -227 -255
Räntebärande pensionsavsättningar -36 -36 -35 -34
Icke räntebärande skulder -2 805 -2 568 -2 329 -2 200
Sysselsatt kapital 9 046 9 002 8 717 8 383
Goodwill och övriga immat tillgångar -8 288 -8 017 -7 656 -7 265
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar  758 985 1 061 1 118

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 4 2017 Kv 3 2017 Kv 22017 Kv 1 2017
Sysselsatt kapital 8 787 9 046 9 002 8 717 8 383
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar 980 758 985 1 061 1 118
Summa
EBITA* 1 732 510 404 433 385
Avkastning sysselsatt kapital 19,7%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 177%


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.