BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 13,7% till 8 987 (7 901) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 2,5%
 • EBITA* ökade med 16,1% till 1 377 (1 186) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 15,3% (15,0%)
 • Resultat före skatt ökade med 12,7% till 1 219 (1 082) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 12,4% till 927 (825) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 12,1% till 9,99 (8,91) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med
  14,4% till 1 084 (948) MSEK
 • Under året har elva förvärv genomförts med en total årsomsättning om 1 253 MSEK
 • Utdelning per aktie föreslås till 3,50 (3,00) SEK per aktie motsvarande 318,0 (272,5) MSEK

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 14,8% till 2 435 (2 121) MSEK, organiskt minskade nettoomsättningen med 1,6%
 • EBITA* ökade med 17,8% till 380 (323) MSEK
 • EBITA-marginalen* ökade till 15,6% (15,2%)
 • Resultat före skatt ökade med 14,6% till 330 (288) MSEK
 • Periodens resultat ökade med 9,5% till 260 (238) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 18,5% till 400 (338) MSEK
 • Efter kvartalets utgång förvärvades Haglöf Sweden som konsolideras i affärsområde Systems Solutions division Skog och Hultdin System som konsolideras i affärsområde Demolition & Tools

Resultatutvecklingen i sammandrag

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Nettoomsättning 8 987 7 901 13,7% 2 435 2 121 14,8%
EBITA* 1 377 1 186 16,1% 380 323 17,8%
EBITA-marginal* 15,3% 15,0% 0,3 15,6% 15,2% 0,4
Resultat före skatt 1 219 1 082 12,7% 330 288 14,6%
Periodens resultat 927 825 12,4% 260 238 9,5%
Resultat per aktie 9,99 8,91 12,1% 2,80 2,58 8,5%
Avkastning på sysselsatt kapital 18,7% 19,9% -1,2 18,7% 19,9% -1,2
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl. goodwill 141% 123% 18 141% 123% 18

   * Före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 13,7% till 8 987 (7 901) MSEK under 2016 till följd av såväl organisk tillväxt som förvärv. Alla tre affärsområdena uppvisade omsättnings- och resultattillväxt under året. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena.

EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ökade med 16,1% till 1 377 (1 186) MSEK under året och EBITA-marginalen ökade med 0,3 procentenheter under samma period till 15,3% (15,0%). Resultatet per aktie ökade med 12,1% under året och uppgick till 9,99 (8,91) SEK.

Affärsområdet Dental visade en stabil lönsamhetsutveckling under året. Även om omsättnings-tillväxten var god inom Demolition & Tools, var marginalutvecklingen en besvikelse. Demolition & Tools EBITA-marginal påverkades av försämrad försäljningsmix, lagernedskrivningar och svag pundkurs.  Resultaten inom affärsområdet Systems Solutions har utvecklats starkt under 2016. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och ökade med 14,4% under året till   1 084 (948) MSEK.

Vi har fortsatt leverera på vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Under 2016 har Lifco konsoliderat elva nya verksamheter med en total årsomsättning om 1 253 MSEK, se vidare på sidorna 7 och 15. Förvärven har haft en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,0 gånger EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen ökade med 13,7% till 8 987 (7 901) MSEK till följd av förvärv och organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 11,3%, den organiska tillväxten uppgick till 2,5% och valutakursförändringar påverkade negativt med 0,1%. Under året har elva nya verksamheter konsoliderats.

EBITA* ökade med 16,1% till 1 377 (1 186) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades till 15,3% (15,0%). EBITA* påverkades positivt av organisk tillväxt och förvärv. Under året genererades 40% av EBITA* i EUR, 28% i SEK, 13% i NOK, 6% i DKK, 5% i USD, 4% i GBP och 4% i andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 12,7% och uppgick till 1 219 (1 082) MSEK. Periodens resultat ökade med 12,4% till 927 (825) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade marginellt från den 31 december 2015 till 974 (966) MSEK. EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade till 141% (123%). Förbättringen beror på högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 1 068 MSEK under året till 3 018 MSEK.  Nettoskuldsättningsgraden var 0,6 (0,5) vid årsskiftet och nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (1,5) gånger.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 14,4% till 1 084 (948) MSEK jämfört med 2015. Det fortsatt starka kassaflödet beror på högre resultat och god kontroll av det sysselsatta kapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 721 (-664) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

Omsättningen ökade med 14,8% till 2 435 (2 121) MSEK till följd av förvärv vilka bidrog med 13,7% av ökningen. Organiskt minskade omsättningen med 1,6% och valutakursförändringar påverkade positivt med 2,7%.

EBITA* ökade med 17,8% till 380 (323) MSEK och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,4 procent-enheter till 15,6% (15,2%). EBITA* påverkades positivt av förvärv. EBITA-marginalen i Demolition & Tools påverkades av försämrad försäljningsmix, lagernedskrivningar och svag pundkurs. Valutakursförändringar påverkade koncernens EBITA* positivt med 2,8 procentenheter. Under fjärde kvartalet genererades 38% av EBITA* i EUR, 29% i SEK, 17% i NOK, 6% i USD, 5% i DKK, 1% i GBP och 4% i andra valutor.

Resultat före skatt ökade med 14,6% och uppgick till 330 (288) MSEK. Periodens resultat ökade med 9,5% till 260 (238) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 5 MSEK under kvartalet till
974 MSEK per den 31 december 2016 jämfört med 969 MSEK per den 30 september 2016. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill förbättrades med 5 procentenheter från den 30 september 2016. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Under kvartalet minskade koncernens räntebärande nettoskuld med 277 MSEK till 3 018 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden minskade från 0,7 ggr till 0,6 ggr under kvartalet. Vid utgången av kvartalet var 40% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 18,5% till 400 (338) MSEK under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -121 (-94) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Nettoomsättning 3 590 3 435 4,5% 1 014 922 9,9%
EBITA* 655 614 6,6% 183 164 11,0%
EBITA-marginal* 18,2% 17,9% 0,3 18,0%   17,9% 0,1

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-, avtryck- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 4,5% till 3 590 (3 435) MSEK under 2016. Förvärven av Smilodent, Preventum Partner, Dens Esthetix, Praezimed, Parkell samt Design Dental påverkade omsättningen positivt under året.

EBITA* förbättrades med 6,6% till 655 (614) MSEK under året och EBITA-marginalen* ökade till 18,2% (17,9%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under året var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Förvärvet av endodontiprodukter som annonserades i december 2015 konsoliderades från och med januari 2016. Verksamheten omsatte 2015 cirka 10 MSEK. I februari 2016 konsoliderade Lifco två förvärv inom Dental: det tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix samt det tyska dentalbolaget Praezimed. Dens Esthetix omsatte 2015 cirka 1,4 MEUR och har 14 anställda. Praezimed utför service på och reparerar dentalinstrument som används av tandläkare och tandtekniska laboratorier i Tyskland. Praezimed omsatte 2015 cirka 2,5 MEUR och har 15 anställda. Under tredje kvartalet 2016 slutfördes förvärvet av det amerikanska dentalbolaget Parkell. Bolaget tillverkar och säljer dentala förbrukningsmaterial och mindre utrustning som används av tandläkare. Försäljningen sker huvudsakligen i USA men även till viss del internationellt. Parkell omsatte 2015 cirka 29 MUSD. Bolaget konsoliderades från och med september 2016. I december 2016 konsoliderades det danska dentalbolaget Design Dental som 2015 omsatte cirka 13 MDKK.  Bolaget importerar samt producerar tandteknik i Danmark med digital teknik.

Demolition & Tools

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Nettoomsättning 1 726 1 574 9,7% 441 436 1,4%
EBITA* 398 396 0,5% 101 123 -18,1%
EBITA-marginal* 23,0% 25,1% -2,1 22,8% 28,2% -5,4

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Koncernen är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Koncernen är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är av ungefär samma storlek.

Omsättningen ökade under året med 9,7% till 1 726 (1 574) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader.  Av de större marknaderna var det Tyskland, Frankrike, Kina och Norden som växte kraftigast.

Trots god omsättningstillväxt minskade EBITA-marginalen under året till följd av försämrad försäljningsmix, lagernedskrivningar och svag pundkurs. EBITA* ökade något under året med 0,5% till 398 (396) MSEK och EBITA-marginalen* uppgick till 23,0% (25,1%).  Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

I december 2016 konsoliderades majoriteten av det svenska företaget Aquajet Systems som tillverkar vattenbilningsrobotar. Aquajet Systems är världsledande inom sin marknadsnisch och omsättningen uppgick 2015 till cirka 60 MSEK. Företaget har 20 anställda.

Systems Solutions

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Nettoomsättning 3 671 2 892 26,9% 980 763 28,3%
EBITA* 421 263 59,9% 125 59 112%
EBITA-marginal* 11,5% 9,1% 2,4 12,8% 7,7% 5,1

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Skog och Byggmaterial. Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader. Divisionen Relining har efter förvärvet av Cenika i januari 2016 bytt namn till Byggmaterial. Efter förvärvet av Haglöf Sweden som annonserades i december 2016 har divisionen Sågverksutrustning bytt namn till Skog.

Systems Solutions ökade omsättningen med 26,9% till 3 671 (2 892) MSEK och alla divisioner utom Skog ökade försäljningen under året.

EBITA* ökade med 59,9% till 421 (263) MSEK under 2016. Alla divisioner, utom Skog, förbättrade resultaten och EBITA-marginalen* ökade till 11,5% (9,1%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultat-effekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Inredning till servicebilar växte både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under året till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment samt en ökning av antalet registrerade lätta lastbilar i Europa.

Kontraktstillverkning hade en god utveckling och stabilt marknadsläge. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägs-utrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation. I slutet av december 2015 annonserades förvärvet av norska Auto-Maskin, en ledande leverantör av kontroll- och övervakningssystem för marina dieselmotorer. Auto-Maskin hade 2015 en omsättning på cirka 130 MNOK och 65 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med januari 2016.

Miljöteknik utvecklades väl under året. I januari 2016 förvärvades Redoma Recycling som är ett svenskt företag specialiserat på att utveckla och tillverka återvinningsmaskiner för små och mellanstora kablar. Redoma Recyclings försäljning uppgick 2015 till cirka 25 MSEK och företaget har åtta anställda. I februari 2016 annonserades förvärvet av norska TMC/Nessco, en världsledande leverantör av marina kompressorer och reservdelar. Försäljningen var cirka 525 MNOK 2015 och TMC/Nessco har drygt 90 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med mars 2016.

Inom Skog (tidigare Sågverksutrustning) har både omsättningen och resultatet minskat under 2016. Nedgången beror på vissa problem i enskilda projekt. I september 2016 avyttrades bolagen AriVislanda AB och Renholmen AB inom divisionen. De båda bolagen säljer utrustning till sågverk och omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK. Bolagen har totalt 63 anställda. I december 2016 annonserades förvärvet av Haglöf Sweden som är en världsledande leverantör av instrument för professionella fältmätare i skogen. Haglöf Swedens försäljning uppgick räkenskapsåret 2015/16 till cirka 60 MSEK och företaget har 43 anställda.

Byggmaterial (tidigare Relining) hade en god omsättnings- och resultatutveckling under 2016 till följd av förvärvet av majoriteten i norska Cenika i början av året samt en god organisk utveckling. Cenika som konsoliderades från och med februari 2016 är en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Försäljningen var 2015 cirka 160 MNOK och Cenika har cirka 30 anställda. I augusti 2016 annonserades förvärvet av norska Nordesign, en leverantör av LED-belysning till den skandinaviska marknaden. Försäljningen var cirka 64 MNOK 2015 och Nordesign har 18 anställda. Verksamheten konsoliderades från och med september 2016.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 2016

Lifco har under året konsoliderat följande förvärv och genomfört följande avyttringar:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Januari Auto-Maskin Systems Solutions 130 MNOK 65
Januari Endodontiprodukter Dental 10 MSEK
Januari Redoma Recycling Systems Solutions 25 MSEK 8
Februari Cenika Systems Solutions 160 MNOK 30
Februari Dens Esthetix Dental 1,4 MEUR 14
Februari Praezimed Dental 2,5 MEUR 15
Mars TMC/Nessco Systems Solutions 525 MNOK 90
September Nordesign Systems Solutions 64 MNOK 18
September Parkell Dental 29 MUSD 100
December Design Dental Dental 13 MDKK 9
December Aquajet Systems Demolition & Tools 60 MSEK 20
Konsoliderades t o m månad Avyttring Tillhörde affärsområde Omsättning Anställda
September AriVislanda Systems Solutions 68 MSEK 28
September Renholmen Systems Solutions 85 MSEK 35

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 15 i bokslutskommunikén. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

Tillsammans kommer förvärven att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år. Avyttringarna är inte väsentliga för koncernens eller division Skogs finansiella ställning och har inte någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Den 30 december 2016 annonserades förvärvet av Haglöf Sweden som är en världsledande leverantör av instrument för professionella fältmätare i skogen. Haglöf Swedens försäljning uppgick räkenskapsåret 2015/16 till cirka 60 MSEK och företaget har 43 anställda. Haglöf Sweden kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions division Skog (tidigare Sågverksutrustning) i februari 2017.

Den 14 februari 2017 annonserades förvärvet av Hultdin System som är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs och entreprenadmaskiner. Hultdins försäljning uppgick räkenskapsåret 2015/16 till 152,4 MSEK och företaget har 66 anställda. Hultdins kommer att konsolideras i affärsområdet Demolition & Tools.

Förvärven kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 524 (3 369) under 2016. Vid periodens utgång var antalet anställda
3 627 (3 386). Under 2016 tillkom drygt 370 anställda genom förvärv.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Under januari 2017 slutfördes förvärvet av Haglöf Sweden. Den 14 februari 2017 annonserades förvärvet av Hultdin System.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2017 på 3,50 SEK per aktie vartill åtgår 318,0 MSEK. Detta motsvarar 34% av årets resultat vilket är i linje med Lifcos utdelningspolicy. Föreslagen avstämningsdag är måndag 8 maj 2017. Euroclear räknar med att sända utdelningen till aktieägarna torsdag 11 maj 2017 förutsatt årsstämmans beslut.

Transaktioner med närstående
Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

För mer information om Lifcos risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2015.

Redovisningsprinciper

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovis-ningen 2015 och ska läsas tillsammans med dessa. I delårsrapporten presenteras alternativa nyckeltal för uppföljning av koncernens verksamhet. De primära alternativa nyckeltal som presenteras i denna delårsrapport avser EBITA, EBITDA, nettoskuld och sysselsatt kapital. Definitioner av de alternativa nyckeltalen presenteras på sidorna 18-19 och avstämning mot finansiella rapporter presenteras på sidorna 20-21.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 15 februari 2017

Carl Bennet Styrelseordförande Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot
Annika Espander Jansson Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot Johan Stern Vice ordförande
Ulf Grunander Styrelseledamot Axel Wachtmeister Styrelseledamot

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsredovisningen för 2016 publiceras vecka 14
Rapport för första kvartalet publiceras den 4 maj
Årsstämma 4 maj kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm
Rapport för andra kvartalet publiceras den 17 juli
Rapport för tredje kvartalet publiceras den 26 oktober

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Lifco AB äger rum torsdagen den 4 maj 2017, kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 4 maj 2017 kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 2 mars 2017.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar bokslutskommunikén. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Onsdag 15 februari kl 15.00

Länk till presentationen:

https://wonderland.videosync.fi/lifco-q4-report-2016

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 426 93
UK: +44 203 
008 98 01
US: +1 855 831 59 45

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco hade vid årsskiftet 132 bolag i 26 länder. År 2016 omsatte Lifco 9,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 377 MSEK och en EBITA-marginal på 15,3%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 15 februari kl 12.00.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Nettoomsättning 8 987 7 901 13,7% 2 435 2 121 14,8%
Kostnad för sålda varor -5 405 -4 865 11,1% -1 430 -1 273 12,4%
Bruttoresultat 3 582 3 036 18,0% 1 005 848 18,4%
Försäljningskostnader -831 -625 33,0% -240 -176 35,9%
Administrationskostnader -1 412 -1 205 17,2% -403 -337 19,4%
Utvecklingskostnader -88 -73 18,9% -23 -21 4,8%
Övriga intäkter & kostnader 1 -26 -103% 3 -15 -118%
Rörelseresultat 1 252 1 107 13,1% 342 299 14,2%
Finansnetto -33 -25 30,4% -12 -11 4,3%
Resultat före skatt 1 219 1 082 12,7% 330 288 14,6%
Skatt -292 -257 13,7% -70 -50 38,4%
Periodens resultat 927 825 12,4% 260 238 9,5%
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 908 810 12,1% 255 235 8,9%
Innehav utan bestämmande inflytande 19 15 27,5% 5 3 57,8%
Periodens resultat per aktie före & efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare 9,91 8,91 12,1% 2,80 2,58 8,5%
EBITA* 1 377 1 186 16,1% 380 323 17,8%
Avskrivningar materiella tillgångar 94 81 16,2% 26 21 20,4%
Avskrivningar immateriella tillgångar 10 10 -4,7% 2 3 -17,5%
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 121 66 85,5% 38 20 101%

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Periodens resultat 927 825 12,4% 260 238 9,5%
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:Säkring av nettoinvestering -23 -19
OmräkningsdifferenserSkatt relaterade till övrigt totalresultat 1594         -92 -04 -63
Summa totalresultat för perioden 1 067 733 45,6% 245 175 40,1%
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 1 046 720 45,4% 242 174 39,7%
Innehav utan bestämmande inflytande 21 13 59,1% 3 1 75,1%
1 067 733 45,6% 245 175 40,0%

SEGMENTSÖVERSIKT

Lifcos verksamhet följs upp och utvärderas av VD och resurser allokeras baserat på information från de tre rörelsesegmenten Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Det är endast rörelse-segmenten Dental och Demolition & Tools som överskrider de kvantitativa gränsvärdena. Ytterligare ett rörelsesegment presenteras och benämns Systems Solutions. Detta rörelsesegment utgörs av en sammanslagning av de divisioner som har likartade ekonomiska egenskaper och individuellt inte uppfyller enskilt kvantitativa gränsvärden. Dessa divisioner är inredning till servicebilar, kontrakts-tillverkning, miljöteknik, skog (tidigare sågverksutrustning) och byggmaterial (tidigare relining).

NETTOOMSÄTTNING FRÅN EXTERNA KUNDER

Ingen försäljning sker mellan segmenten.

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Dental 3 590 3 435 4,5% 1 014 922 9,9%
Demolition & Tools 1 726 1 574 9,7% 441 436 1,4%
Systems Solutions 3 671 2 892 26,9% 980 763 28,3%
Koncernen 8 987 7 901 13,7% 2 435 2 121 14,8%

EBITA

Fördelningen av resultat per segment sker till och med EBITA. EBITA stäms av mot resultat före skatt enligt följande uppställning:

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 förändr. 2016 2015 förändr.
Dental 655 614 6,6% 183 164 11,0%
Demolition & Tools 398 396 0,5% 101 123 -18,1%
Systems Solutions 421 263 59,9% 125 59 112%
Gem. koncernfunktioner -97 -87 10,5% -29 -23 19,2%
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 1 377 1 186 16,1% 380 323 17,8%
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader -4 -13 -73,6% 0 -4 -118%
EBITA 1 373 1 173 17,1% 380 319 19,4%
Avskrivningar av immateriella anläggn tillg som uppkommit i samband med förvärv -121 -66 85,5% -38 -20 101%
Finansiella poster – netto -33 -25 30,4% -12 -11 4,3%
Resultat före skatt 1 219 1 082 12,7% 330 288 14,6%

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 6 824 5 010
Materiella anläggningstillgångar 464 417
Finansiella anläggningstillgångar 109 87
Lager 1 155 960
Kundfordringar 1 046 863
Kortfristiga fordringar 236 257
Likvida medel 293 464
SUMMA TILLGÅNGAR 10 127 8 058
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4 758 3 964
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 120 1 103
Övriga långfristiga skulder och avsättningar 597 371
Kortfristiga räntebärande skulder 2 191 1 341
Leverantörsskulder 507 370
Övriga kortfristiga skulder 954 909
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 127 8 058

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK 2016-12-31 2015-12-31
Ingående eget kapital 3 939 3 455
Periodens totalresultat 1 046 720
Utdelning -273 -236
Utgående eget kapital 4 712 3 939
Eget kapital, hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 4 712 3 939
Innehav utan bestämmande inflytande 46 25
4 758 3 964

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 2016 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 252 1 107 342 299
Ej kassaflödespåverkande poster 211 157 79 44
Räntor och finansiella poster, netto -33 -25 -12 -11
Betald skatt -295 -239 -64 -56
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 135 1 000 345 276
Förändring i rörelsekapital
Lager -57 -59 3 16
Kortfristiga fordringar 11 -113 130 110
Kortfristiga skulder -5 120 -78 -64
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 084 948 400 338
Företagsförvärv och avyttringar, netto -1 608 -573 -91 -75
Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -104 -82 -24 -18
Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -9 -9 -6 -1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 721 -664 -121 -94
Upplåning/amortering, netto 710 -88 -436 -407
Utbetald utdelning -285   -252 -1 -7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 425 -340 -437 -414
Periodens kassaflöde -212 -56 -158 -170
Likvida medel vid periodens början 464 536 434 645
Omräkningsdifferenser 41 -16 17 -11
Likvida medel vid periodens slut 293 464 293 464


FÖRVÄRV UNDER 2016
Under året har elva nya verksamheter konsoliderats. Förvärven avser samtliga aktier i Auto-Maskin, Praezimed, TMC/Nessco, Parkell, Design Dental samt aktiemajoriteten i Cenika, Nordesign och Aquajet. Förvärven av Redoma Recycling, Dens Esthetix samt endodontiprodukter var inkråmsförvärv.

Förvärvskalkylen inkluderar samtliga förvärv som gjorts under året. Förvärvskalkyler är preliminära fram till ett år efter förvärvsdatum.

Under fjärde kvartalet avyttrades AriVislanda samt Renholmen. Avyttringen medförde ingen väsentlig effekt på koncernens resultat eller finansiella ställning.

Kostnader relaterade till förvärven på 18 MSEK ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning för året. De förvärvade bolagen har sedan respektive konsolideringsdag bidragit till koncernens nettoomsättning med 852 MSEK och EBITA med 136 MSEK. Om verksamheterna hade konsoliderats från 1 januari 2016 skulle årets nettoomsättning ha ökat med ytterligare 401 MSEK till 1 253 MSEK och EBITA skulle ha ökat med ytterligare 68 MSEK till 204 MSEK.

Förvärvade nettotillgångar
Nettotillgångar, MSEK Bokfört värde Värdejustering Verkligt värde
Varumärken, kundrelationer, licenser 4 976 980
Materiella tillgångar 37 37
Kundfordringar och övriga fordringar 387 -37 350
Leverantörsskulder och övriga skulder -244 -171 -415
Likvida medel 149 149
Summa nettotillgångar 333 768 1 101
Goodwill 697 697
Totala nettotillgångar 333 1 465 1 798
Kassaflödeseffekt, MSEK
Köpeskilling 1 798
varav ej utbetalda köpeskillingar -42
Likvida medel i de förvärvade bolagen                                       -149
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv             1
Summa kassaflödeseffekt                                                  1 608

FINANSIELLA INSTRUMENT

REDOVISAT VÄRDE VERKLIGT VÄRDE
MSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar 1 046 863 1 046 863
Andra långfristiga finansiella fordringar 5 3 5 3
Likvida medel 293 464 293 464
Total 1 344 1 330 1 344 1 330
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Övriga skulder 57 57
Övriga finansiella skulder
Räntebärande lån 3 274 2 375 3 274 2 375
LeverantörsskulderÖvriga skulder 507 37030 507 37030
Total 3 838 2 775 3 838 2 775

Finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i olika nivåer utifrån hur det verkliga värdet har fastställts. Samtliga Lifcokoncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde är klassificerade i enlighet med nivå 3, d v s ej observerbara data. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Övriga skulder som är finansiella instrument avser tvingande sälj/köpoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande. Förändringar i finansiella skulder hänförliga till tvingande sälj/köpoptioner redovisas i resultaträkningen.

NYCKELTAL

RULLANDE TOLV MÅNADER T O M 201631 DEC 201531 DEC Nettoomsättning, MSEK 8 987 7 901 Omsättningsförändring, % 13,7 16,2 EBITA*, MSEK 1 377 1 186 EBITA-marginal*, % 15,3 15,0 EBITDA*, MSEK 1 481 1 277 EBITDA-marginal*, % 16,5 16,2 Sysselsatt kapital, MSEK 7 381 5 965 Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillg, MSEK 974 966 Avkastning sysselsatt kapital, % 18,7 19,9 Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill, % 141 123 Avkastning eget kapital, % 21,0 22,1 Räntebärande nettoskuld, MSEK 3 018 1 950 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,5 Nettoskuld/EBITDA*, ggr 2,0 1,5 Soliditet, % 47,0 49,2 Antal aktier, tusental 90 843 90 843 Medelantal anställda 3 524 3 369

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2016 2015 2016 2015
Administrationskostnader -113 -104 -35 -30
Övriga rörelseintäkter* 90 84 50 84
Rörelseresultat -23 -20 15 54
Finansnetto** 544 307 168 30
Resultat efter finansiella poster 521 287 183 84
Bokslutsdispositioner -10 -12 -10 -12
Skatt 9 -8 -18 -13
Periodens resultat 520 267 155 59

* Utfakturering av koncerngemensamma tjänster.

** I finansnettot ingår mottagna utdelningar om 553 (237) MSEK under tolvmånadersperioden.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 920 3 369
Kortfristiga fordringar 3 100 2 223
Likvida medel 68 307
SUMMA TILLGÅNGAR 7 088 5 899
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 433 2 186
Obeskattade reserver 41 32
Avsättningar 4
Långfristiga räntebärande skulder 1 080 1 031
Kortfristiga räntebärande skulder 2 181 1 330
Kortfristiga räntefria skulder 1 353 1 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 088 5 899
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser 8 92

SYFTE OCH DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader dividerat med sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar.
EBITA EBITA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen efter investeringar av materiella och immateriella tillgångar med återinvesteringsbehov men före investeringar av immateriella tillgångar hänförliga till företagsförvärv. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax and Amortization (EBITA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITA-marginal EBITA dividerat med nettoomsättning.
EBITDA EBITDA är ett mått som Lifco betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Lifco definierar Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat före av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. I rapporteringen exkluderar Lifco omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader vilket markeras med en asterisk.
EBITDA-marginal EBITDA dividerat med nettoomsättning.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Lifco använder sig av det alternativa nyckeltalet räntebärande nettoskuld. Lifco anser att nyckeltalet är användbart för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Lifco definierar nyckeltalet enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, obligationslån samt räntebärande avsättningar för pensioner med avdrag för beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv samt likvida medel.
Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen).
Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå hur koncernen finansierar sig. Lifco definierar sysselsatt kapital som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar samt icke räntebärande skulder, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.
Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar Sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är ett mått som Lifco använder för att beräkna avkastningen på sysselsatt kapital och för att mäta hur effektiv koncernen är. Lifco anser att sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar är användbart för användarna av de finansiella rapporterna för att förstå inverkan av goodwill och övriga immateriella tillgångar på det kapital som kräver avkastning. Lifco definierar sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar som totala tillgångar minskade med likvida medel, räntebärande pensionsavsättningar, icke räntebärande skulder, goodwill och övriga immateriella tillgångar, beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen.

AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR2016 HELÅR2015
Rörelseresultat 1 252 1 107
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 121 66
EBITA 1 373 1 173
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 4 13
EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 1 377 1 186

EBITDA mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK HELÅR2016 HELÅR2015
Rörelseresultat 1 252 1 107
Avskrivningar materiella tillgångar 94 81
Avskrivningar immateriella tillgångar 10 10
Avskrivningar immateriella tillgångar som uppkommit i samband med förvärv 121 66
EBITDA 1 477 1 264
Omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 4 13
EBITDA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 1 481 1 277

Räntebärande nettoskuld mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2016-12-31 2015-12-31
Långfristiga räntebärande skulder inkl pensionsavsättningar 1 120 1 103
Kortfristiga räntebärande skulder 2 191 1 341
Beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv -30
Likvida medel -293 -464
Räntebärande nettoskuld 3 018 1 950

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Totala tillgångar 10 127 10 392 9 597 9 373
Likvida medel -293 -410 -428 -438
Räntebärande pensionsavsättningar -37 -33 -41 -40
Icke räntebärande skulder -2 057 -2 154 -2 069 -1 965
Sysselsatt kapital 7 740 7 795 7 059 6 930
Goodwill och övriga immat tillgångar -6 824 -6 756 -6 063 -5 983
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 916 1 039 996 947

Sysselsatt kapital och sysselsatt kapital exklusive goodwill och övriga immateriella tillgångar beräknat som genomsnittet av de fyra senaste kvartalen mot finansiella rapporter enligt IFRS

MSEK Genomsnitt Kv 42016 Kv 3 2016 Kv 2 2016 Kv 12016
Sysselsatt kapital 7 381 7 740 7 795 7 059 6 930
Sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 974 916 1 039 996 947
Summa
EBITA* 1 377 380 316 407 274
Avkastning sysselsatt kapital 18,7%
Avkastning sysselsatt kapital exkl goodwill och övr immat tillgångar 141%


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.