BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 16,2% till 7 901 (6 802) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 5,7%
 • EBITA ökade med 22,8% till 1 186 (966) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 15,0% (14,2%)
 • Resultat före skatt ökade med 41,7% till 1 082 (763) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade med 44,7% till 825 (570) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 44,4% till 8,91 (6,17) SEK
 • Utdelning per aktie föreslås till 3,00 (2,60) SEK per aktie motsvarande 272,5 (236,2) MSEK

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 11,6% till 2 121 (1 901) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,2%
 • EBITA ökade med 18,0% till 323 (273) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 15,2% (14,4%)
 • Resultat före skatt ökade med 89,4% till 288 (152) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade med 113% till 238 (111) MSEK
 • Fyra förvärv annonserades: dentalbolagen Preventum Partner och Smilodent, ett inkråmsförvärv av endodontiprodukter samt Auto-Maskin som gör kontrollsystem för marina dieselmotorer
 • Efter kvartalets utgång har fyra förvärv annonserats: verksamheterna i miljöteknikbolaget Redoma Recycling och tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix, majoriteten i byggmaterialbolaget Cenika samt dentalbolaget Praezimed

Resultatutvecklingen i sammandrag

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr.
Nettoomsättning 7 901 6 802 16,2% 2 121 1 901 11,6%
EBITA 1 186 966 22,8% 323 273 18,0%
EBITA-marginal 15,0% 14,2% 0,8 15,2% 14,4% 0,8
Resultat före skatt 1 082 763 41,7% 288 152 89,4%
Resultat efter skatt 825 570 44,7% 238 111 113%
Resultat per aktie[1] 8,91 6,17 44,4% 2,58 1,20 115%
Avkastning på sysselsatt kapital[2] 19,9% 18,8% 1,1 19,9% 18,8% 1,1
Avkastning på sysselsatt kapital, exkl goodwill[3] 123% 105% 18,0 123% 105% 18,0

VD-KOMMENTAR
Omsättningen ökade med 16,2% till 7 901 (6 802) MSEK under 2015 drivet av omsättningstillväxt inom alla tre affärsområdena. Omsättningen påverkades positivt av såväl organisk tillväxt som förvärv och valutakursförändringar. Den organiska tillväxten var speciellt stark inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions. Marknadsläget var generellt sett gott inom samtliga affärsområden.

EBITA ökade med 22,8% till 1 186 (966) MSEK under 2015 och EBITA-marginalen ökade med 0,8 procentenheter under samma period till 15,0% (14,2%). Resultatet per aktie ökade med 44,4% under året och uppgick till 8,91 (6,17) SEK. 2014 belastades koncernens resultat med kostnader för börsnoteringen på totalt 110 MSEK.

Affärsområdet Dental visade en stabil utveckling både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under 2015. Lönsamheten i affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions ökade väsentligt i perioden april-december efter ett svagt första kvartal.

Kassaflödet var starkt under 2015. Den räntebärande nettoskulden minskade med 63 MSEK till 1 950 (2 013) MSEK trots att Lifco förvärvade verksamheter för 573 MSEK och delade ut totalt 252 MSEK. Detta innebär att Lifco vid årsskiftet hade kapacitet att göra ytterligare förvärv för cirka 3 000 MSEK utan att överstiga tre gånger EBITDA i nettoskuld.

Under 2015 annonserade vi nio förvärv: fem inom Dental, ett inom Demolition & Tools och tre inom Systems Solutions och därmed följer vi vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden.

Efter kvartalets utgång har vi annonserat fyra förvärv. Vi har köpt verksamheterna i svenska miljöteknikbolaget Redoma Recycling och tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix, tyska dentalbolaget Praezimed samt majoriteten i norska Cenika som är en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Cenika konsolideras i divisionen Relining som därmed byter namn till Byggmaterial.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI – DECEMBER

Omsättningen ökade med 16,2% till 7 901 (6 802) MSEK, drivet framför allt av organisk tillväxt och förvärv. Förvärv bidrog med 7,3%, den organiska tillväxten uppgick till 5,7% och positiva valutakursförändringar uppgick till 3,2%. Den organiska tillväxten var stark inom alla tre affärsområdena.

Förvärven hänför sig till tyska dentalbolaget MDH som konsoliderades den 1 april 2014 och därmed påverkade jämförelserna för första kvartalet. I första kvartalet 2015 genomfördes fyra förvärv vilka påverkade omsättningen och resultatet i perioden april-december. Förvärven under andra halvåret har inte haft någon signifikant påverkan på koncernens omsättning och resultat.

EBITA ökade med 22,8% till 1 186 (966) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 15,0% (14,2%). EBITA påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och valutakursförändringar. Valutakursförändringar stod för 3,0% av förbättringen i EBITA. Under året genererades 47% av EBITA i EUR, 29% i SEK, 6% i DKK, 5% i NOK, 4% GBP, 3% i USD och 6% i andra valutor.

Finansnettot uppgick till -25 (-43) MSEK, positivt påverkat av framför allt lägre räntekostnader.

Resultat före skatt ökade med 41,7% och uppgick till 1 082 (763) MSEK. Under året belastades resultatet med totalt 13 MSEK för poster relaterade till förvärvskostnader. Jämförelsen påverkas av att koncernens resultat 2014 belastades med kostnader för börsnoteringen på totalt 110 MSEK. Resultat efter skatt ökade med 44,7% till 825 (570) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med drygt 50 MSEK från den 31 december 2014 till 966 (916) MSEK. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 123% (105%) vid årsskiftet. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Koncernens räntebärande nettoskuld minskade med 63 MSEK under året till 1 950 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var 0,5 (0,6) vid årsskiftet. Lifco emitterade den 1 april två obligationslån om totalt 1 050 MSEK med en löptid på tre år. Lånen är noterade på Nasdaq Stockholm.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 948 (586) MSEK jämfört med 2014. Det högre kassaflödet beror framför allt på bättre resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -664 (-1 361) MSEK vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv. Kassaflödet påverkades också av utdelningar på 252 (109) MSEK.

KONCERNENS UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET

Omsättningen i kvartalet ökade med 11,6% till 2 121 (1 901) MSEK, drivet framför allt av förvärv som bidrog med 6,1% och organisk tillväxt på 4,2%. Positiva valutakursförändringar påverkade omsättningen med 1,3%. Både förvärven i årets första kvartal och organisk tillväxt bidrog till den starka utvecklingen inom affärsområdena Demolition & Tools och Systems Solutions.

EBITA ökade med 18,0% till 323 (273) MSEK och EBITA-marginalen steg med 0,8 procentenheter till 15,2% (14,4%). Alla tre affärsområdena uppvisade tvåsiffrig EBITA-tillväxt. Även valutakursförändringar bidrog positivt i kvartalet till EBITA-ökningen med 2,8%. Av kvartalets EBITA om 323 MSEK genererades 49% i EUR och DKK.

Finansnettot uppgick till -11 (-12) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 89,4% och uppgick till 288 (152) MSEK. Jämförelsen påverkas av att koncernens resultat 2014 belastades med kostnader för börsnoteringen på 96 MSEK i fjärde kvartalet. Resultat efter skatt ökade med 113% till 238 (111) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill var vid årsskiftet i princip oförändrat jämfört med den 30 september 2015, 966 (964) MSEK. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill uppgick till 123% vid årsskiftet jämfört med 118% den 30 september 2015. Förbättringen beror framför allt på ett högre resultat samt god kontroll av det sysselsatta kapitalet.

Från den 30 september 2015 minskade koncernens räntebärande nettoskuld med 288 MSEK till 1 950 MSEK vid årsskiftet. Nettoskuldsättningsgraden var 0,5 vid utgången av kvartalet, en förbättring med 0,1 procentenhet jämfört med den 30 september. Vid utgången av kvartalet var 75% av koncernens räntebärande skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades rejält i kvartalet till 338 (116) MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -94 (-28) MSEK. Förändringen förklaras främst av förvärven i fjärde kvartalet.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr.
Nettoomsättning 3 435 3 266 5,2% 922 918 0,4%
EBITA 614 543 13,0% 164 149 10,3%
EBITA-marginal 17,9% 16,6% 1,3 17,9% 16,3% 1,6

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i Europa. Lifco säljer tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och säljer journalsystem i Danmark och Sverige. Inom affärsområdet finns även ett antal mindre tillverkande bolag som bland annat producerar desinfektionsvätskor och salivsugar.

Dentals omsättning ökade med 5,2% till 3 435 (3 266) MSEK under 2015, positivt påverkat av förvärvet av tyska MDH som konsoliderades från och med den 1 april 2014 samt förvärven under 2015 av Top Dental, J.H. Orsing, Smilodent och Preventum Partner. Förvärvet av MDH påverkar således inte jämförelserna från och med andra kvartalet 2015. Omsättningsutvecklingen var fortsatt stabil i samtliga regioner under 2015. I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 0,4% till 922 MSEK jämfört med samma period föregående år. Försäljningen påverkades negativt av avyttringen av NETdental i juni 2015.

EBITA steg med 13,0% till 614 (543) MSEK under året och EBITA-marginalen ökade under samma period till 17,9% (16,6%) positivt påverkat av förvärvet av MDH. EBITA ökade i fjärde kvartalet med 10,3% och EBITA-marginalen steg från 16,3% till 17,9%.

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter (exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer i utleveranser av utrustning. Under 2015 var det ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela dentalgruppens resultat.

Under fjärde kvartalet annonserade Lifco tre förvärv inom Dental: Smilodent som importerar tand-tekniska arbeten vilka säljs till tandläkare i Tyskland. Bolaget omsatte cirka 4,8 MEUR 2014 och har drygt 20 anställda. Preventum Partner som tillhandahåller redovisningstjänster och kvalitetssystem till tandläkare på den svenska marknaden. Preventum omsatte 2014 cirka tio MSEK och har drygt tio anställda. Nordiska Dentals produkter inom endodonti förvärvades också vilka omsatte drygt tio MSEK. Det viktigaste varumärket Calasept används av tandläkare för rengöring av rotkanaler. Produk-terna säljs huvudsakligen i Europa, Ryssland och USA. Inkråmsförvärvet av  endodontiprodukterna konsolideras från och med januari 2016. Smilodent och Preventum Partner konsoliderades från och med november 2015.

Efter kvartalets utgång har förvärven av verksamheten i det tyska tandtekniska laboratoriet Dens Esthetix samt tyska dentalbolaget Praezimed annonserats. Dens Esthetix omsatte 2015 cirka 1,4 MEUR. Praezimed utför service och reparerar dentalinstrument som används av tandläkare och tandtekniska laboratorier i Tyskland. Praezimed omsatte 2015 cirka 2,5 MEUR och har cirka 15 anställda.

Demolition & Tools

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr.
Nettoomsättning 1 574 1 289 22,1% 436 354 22,8%
EBITA 396 288 37,5% 123 92 33,6%
EBITA-marginal 25,1% 22,3% 2,8 28,2% 25,9% 2,3

Affärsområdet Demolition & Tools är verksamt inom utveckling, tillverkning samt försäljning av utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Lifco är den världsledande aktören inom marknaderna för demoleringsrobotar och verktyg till kranar. Bolaget är också en av de ledande aktörerna i världen när det gäller verktyg för grävmaskiner. Verksamheterna delas upp i två divisioner – Demoleringsrobotar samt Verktyg till kranar och grävmaskiner – som omsättningsmässigt är ungefär av samma storlek.

Omsättningen ökade med 22,1% till 1 574 (1 289) MSEK. Marknadsläget var generellt sett gott och omsättningen ökade på de flesta marknader. Av de större marknaderna var det Storbritannien som växte kraftigast.

EBITA ökade under året med 37,5% till 396 (288) MSEK jämfört med föregående år. EBITA-marginalen förbättrades med 2,8 procentenheter till 25,1% (22,3%). I fjärde kvartalet uppgick EBITA till 123 (92) MSEK och EBITA-marginalen till 28,2% (25,9%). Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Det brittiska bolaget Auger Torque som bland annat tillverkar jordborrar förvärvades under första kvartalet 2015 och konsoliderades från och med mars. Auger Torque gav divisionen Verktyg till kranar och grävmaskiner ett nytt produktsegment samt access till ytterligare distributionskanaler i framför allt England, Australien, USA och Kina.

Systems Solutions

TOLV MÅNADER KVARTAL 4
MSEK 2015 2014 förändr. 2015 2014 förändr.
Nettoomsättning 2 892 2 247 28,7% 763 628 21,6%
EBITA 263 211 25,0% 59 54 10,2%
EBITA-marginal 9,1% 9,4% -0,3 7,7% 8,5% -0,8

Affärsområdet Systems Solutions är genom sina operativa enheter verksamt inom industrier som erbjuder systemlösningar. Systems Solutions delas in i fem divisioner: Inredning till servicebilar, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Sågverksutrustning och Relining. Divisionerna är ledande på sina geografiska marknader. Divisionen Relining har efter förvärvet av Cenika i januari 2016 bytt namn till Byggmaterial.

Systems Solutions ökade omsättningen med 28,7% till 2 892 (2 247) MSEK under året. Alla divisioner, förutom Byggmaterial, ökade försäljningen under 2015. I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 21,6% jämfört med samma kvartal föregående år.

EBITA ökade med 25,0% till 263 (211) MSEK under 2015 jämfört med föregående år. Resultaten för samtliga divisioner utom Kontraktstillverkning och Byggmaterial förbättrades eller var oförändrade under perioden. I kvartalet ökade EBITA med 10,2% jämfört med samma kvartal föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 9,1% (9,4%) under året. Det pågår ett ständigt arbete i Lifco med att förbättra produktportföljer, stärka distributionen och öka produktiviteten i bolagen. Resultateffekterna av sådana åtgärder kommer emellertid att fluktuera mellan kvartalen.

Inredning till servicebilar växte både omsättnings- och lönsamhetsmässigt under året till följd av ökade säljaktiviteter och ett förbättrat produktsortiment. EBITA-marginalen var dock ännu inte tillfredsställande. I första kvartalet 2015 förvärvades Saniståls danska bilinredningsverksamhet vilket gjorde Lifco till den ledande aktören i Danmark på marknaden för inredning till servicebilar. Sanistål konsoliderades från och med februari 2015.

Kontraktstillverkning hade en svag inledning och avslutning på året vilket ledde till något lägre resultat men marknadsläget var stabilt. Bland kunderna finns bland andra världsledande tillverkare av utrustning till läkemedelsindustrin och tillverkare av järnvägsutrustning, vilka ställer höga kvalitetskrav på såväl leveransflexibilitet som dokumentation. I slutet av december annonserades förvärvet av norska Auto-Maskin, en leverantör av kontroll- och övervakningssystem för marina dieselmotorer. Auto-Maskin konsolideras från och med januari 2016.

Miljöteknik hade ett bra 2015, drivet framför allt av förvärvet av Rapid Granulator, en ledande global tillverkare av granuleringskvarnar för produktionsspill i plast. Rapid Granulator konsoliderades från och med mars 2015. Efter kvartalets utgång har Lifco annonserat förvärvet av verksamheten i Redoma Recycling. Redoma Recycling är ett svenskt företag som är specialiserat på att utveckla och tillverka återvinningsmaskiner för små och mellanstora kablar. Redoma Recyclings försäljning uppgick 2015 till cirka 25 MSEK. Verksamheten konsolideras från och med januari 2016.

Sågverksutrustning hade en god omsättningsökning under 2015. Ett av de större pågående projekten drabbades dock av kostnadsökningar, vilket belastade resultatet. Resultattillväxten var trots detta stark under året. Försäljningen av pelletsanläggningar var särskilt hög och divisionen har uppnått en ledande ställning i Norden, Baltikum och Ryssland.

Byggmaterial, tidigare Relining, hade en fortsatt otillfredsställande utveckling under året på grund av lägre marginal och produktivitet i vissa projekt. Omsättningen var dock stabil. Efter kvartalets utgång har Lifco tecknat avtal om att förvärva majoriteten av norska Cenika, en ledande leverantör av elektrisk utrustning inom lågspänningsområdet. Cenikas försäljning uppgick 2015 till cirka 160 MNOK. Cenika konsolideras från och med februari 2016.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 2015

Lifco har under 2015 annonserat följande förvärv och avyttringar:

Konsolideras fr o m månad Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
Februari 2015 Saniståls danska bilinredningsverksamhet Systems Solutions 25 MDKK 11
Mars 2015 Auger Torque Demolition & Tools 10 MGBP 114
Rapid Granulator Systems Solutions 300 MSEK 139
April 2015 Top Dental Dental 3,4 MGBP 25
Augusti 2015 J.H. Orsing Dental 20 MSEK 9
November 2015 Preventum Partner Dental 10 MSEK 10
Smilodent Dental 4,8 MEUR 20
Januari 2016 Auto-Maskin Systems Solutions 130 MNOK 65
Endodontiprodukter Dental 10 MSEK
Konsoliderades t o m månad Avyttring Tillhörde affärsområde Omsättning Anställda
Maj 2015 Samtliga aktier i NETdental. Lifco ägde 65% av aktierna. Dental 140 MSEK 13

Ytterligare information om förvärven finns på sidan 17 i delårsrapporten. Omsättning och antal anställda avser bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärven.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Medarbetare

Medelantalet anställda var 3 369 (3 013) under 2015. Vid periodens utgång var antalet anställda 3 386 (3 009). Under året har cirka 330 anställda tillkommit genom förvärv.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Datum för annonsering Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning Anställda
7 januari Redoma Recycling Systems Solutions 25 MSEK 8
22 januari Cenika Systems Solutions 160 MNOK 30
1 februari Dens Esthetix Dental 1,4 MEUR 14
10 februari Praezimed Dental 2,5 MEUR 15

Inget av förvärven kommer att ha någon väsentlig påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Föreslagen utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman en utdelning för 2016 på 3,00 SEK per aktie vartill åtgår 272,5 MSEK. Detta motsvarar 34% av resultatet efter skatt vilket är i linje med Lifcos utdelningspolicy. Föreslagen avstämningsdag är måndagen den 16 maj 2016. Euroclear räknar med att sända utdelningen till aktieägarna torsdagen den 19 maj 2016 förutsatt årsstämmans beslut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som har störst betydelse för Lifco är konkurrenssituationen, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen. Lifco är också utsatt för finansiella risker såsom valutarisker, ränte-risker, kredit- och motpartsrisker.

Moderbolaget påverkas av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion som ägare till dotterbolagen.

Redovisningsprinciper

Lifcokoncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Lifcos årsredovisning för 2014, vilken finns tillgänglig på www.lifco.se. Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i bokslutskommunikén för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Det finns inte några nya av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som är tillämpliga på Lifco eller ger en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning 2015.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Enköping den 22 februari 2016

Carl Bennet Styrelseordförande
Gabriel Danielsson Styrelseledamot Ulrika Dellby Styrelseledamot Erik Gabrielson
Styrelseledamot
Ulf Grunander Styrelseledamot Fredrik Karlsson VD och koncernchef, styrelseledamot Annika Norlund Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant
Johan Stern Vice ordförande Axel Wachtmeister Styrelseledamot Peter Wiberg Suppleant,arbetstagarrepresentant

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisningen för 2015 publiceras den 8 april 2016

Rapport för första kvartalet 2016 publiceras den 12 maj 2016 kl 11.00

Årsstämma 12 maj kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Rapport för andra kvartalet 2016 publiceras den 15 juli 2016

Rapport för tredje kvartalet 2016 publiceras den 25 oktober 2016

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Lifco AB äger rum torsdagen den 12 maj 2016, kl 15.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 12 maj 2016 kan lämna förslaget till Lifcos styrelseordförande på e-post: ir@lifco.se eller på adress Lifco AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 11 mars 2016.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Carl Bennet, Carl Bennet AB, Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare, Per Colleen, Fjärde AP-fonden, Hans Hedström, Carnegie Fonder, Marianne Nilsson, Robur Swedbank Fonder AB och Adam Nyström, Didner & Gerge fonder. Carl Bennet är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra det genom att skicka e-post till ir@lifco.se eller skriva till: Lifco, Att: Valberedningen, Verkmästaregatan 1, 745 85 Enköping.

YTTERLIGARE INFORMATION

Media- och investerarrelationer: Åse Lindskog, ir@lifco.se, telefon 0730 24 48 72

TELEFONKONFERENS

Media och analytiker är välkomna att ringa in till en telefonkonferens då Fredrik Karlsson, VD, Therése Hoffman, CFO, och Per Waldemarson, chef för affärsområdet Dental, presenterar bokslutskommunikén. Presentationen beräknas ta cirka 20 minuter, därefter är det möjligt att ställa frågor.

Tid: Måndag 22 februari kl 15.00

Länk till presentationen:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0222_Lifco/view

Telefonnummer:

Sverige +46 8 566 426 90

UK +44 203 008 98 01

US +1 646 722 48 97

LIFCO I KORTHET

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 186 MSEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs mer på www.lifco.se

Denna information offentliggörs måndagen den 22 februari kl 11.30 enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm.[1] Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

[2] Avser rullande tolv månader.

[3] Avser rullande tolv månader.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.