Byt språk: English

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Lifco AB (publ), organisationsnummer 556465–3185, kallas till årsstämma fredag 23 april 2021 klockan 11.00.

Av hänsyn till den pågående pandemin har Lifcos styrelse beslutat att hålla årsstämman digitalt genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna samt med möjlighet för aktieägarna att också kunna utöva sin rösträtt per post. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag 15 april 2021.

Dessutom måste aktieägare anmäla sitt deltagande till årsstämman:

 • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman digitalt måste anmäla sig senast måndag 19 april 2021.
 • Den som väljer att förhandsrösta anmäler sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Poströstning” nedan så att förhandsrösten är Lifco tillhanda senast torsdag 22 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 april 2021. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande kan ske på ett av följande sätt:

–     genom inlämnande av poströstningsformulär, se nedan för mer information,
–      via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy,
–      per telefon 08-402 92 82, eller
–      skriftligen till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisations-nummer, antal aktier samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett deltagarkort med uppgifter för att kunna delta digitalt på distans.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls nedan eller genom https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy och sänds till aktieägare som begär det.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt genom webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Separat anmälan behöver inte göras vid enbart poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Formuläret skrivs under elektroniskt med BankID genom webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad senast torsdag 22 april 2021.

Juridiska personer använder poströstningsformulär genom webbplatsen https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Poströstningsformuläret signeras av behörig firmatecknare och skickas per post tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Samma förfarande gäller om aktieägare förhandsröstar skriftligen med fysiskt dokument eller genom ombud. Om aktieägare företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se ovan under avsnittet ”Anmälan om deltagande”). Poströstningsformuläret ska vara Lifco tillhanda senast torsdag 22 april 2021.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Digital närvaro

Aktieägare som vill delta digitalt måste anmäla detta senast den 19 april 2021. För aktieägare som vill företrädas av ombud som deltar digitalt ska detta anmälas inom motsvarande tid och på det sätt som anges ovan. Anmälda aktieägare och ombud kommer få sig tillsänt ett deltagarkort. På kortet finns instruktioner om hur inloggning sker till stämman och hur aktieägare och ombud kan göra inlägg och rösta.

Deltagande på distans administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att delta i stämman, gå in på Lumis webbplats https://web.lumiagm.com. Denna webbplats kan nås genom de flesta webbläsare, till exempel Internet Explorer (version 11), Edge, Google Chrome, Firefox och Safari från en dator, laptop eller annan internetansluten enhet som surfplatta eller smartphone.

Vid inloggning på webbplatsen https://web.lumiagm.com ska mötes-ID 183-677-595 anges. Därefter ska deltagaren uppge det användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. Åtkomst till stämman via webbplatsen är tillgänglig från kl 10.30 den 23 april 2021. Deltagare måste ha loggat in till årsstämman senast kl 11.00 den 23 april 2021 för att delta i och rösta vid stämman. Mer detaljerad information om hur deltagande på distans fungerar, innefattande bland annat röstningsförfarandet finns tillgänglig här nedanför. För att delta i stämman på distans måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Lifco har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning digitalt. Det kan dock ändå inte uteslutas att funktionen brister till följd av tekniska komplikationer. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta på årsstämman bör därför välja att förhandsrösta. Se ytterligare information under ”Poströstning” ovan.

Aktieägare som så önskar kan poströsta och delta digitalt på distans utan att rösta under stämman.

Dokument (PDF)

 1. Kallelse till årsstämma 2021
 2. Förslag och yttrande från valberedningen i Lifco AB inför årsstämman 2021
 3. Styrelsens utdelningsyttrande
 4. Ersättningsrapport 2020
 5. Bolagsordning – ändringsmarkerad
 6. Bolagsordning
 7. Fullmaktsformulär
 8. Information om distansdeltagande på årsstämman 2021
 9. Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare år 2020

 

 

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.